งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ 2550-2554 แผนการลงทุนด้าน ระบบงานสารสนเทศ 507,100,000บาท (62%) แผนการลงทุนด้าน ข้อมูลสารสนเทศ 74,000,000บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ 2550-2554 แผนการลงทุนด้าน ระบบงานสารสนเทศ 507,100,000บาท (62%) แผนการลงทุนด้าน ข้อมูลสารสนเทศ 74,000,000บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ แผนการลงทุนด้าน ระบบงานสารสนเทศ 507,100,000บาท (62%) แผนการลงทุนด้าน ข้อมูลสารสนเทศ 74,000,000บาท (9%) แผนการลงทุนด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ 119,500,000 บาท (15%) แผนการลงทุนด้าน ระบบเครือข่าย 42,500,000บาท (5%) แผนการลงทุนด้าน บุคลากร 69,700,000บาท (9%) งบประมาณรวม 812,800,000 บาท

2 สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วแยกตามปีงบประมาณ รวม โครงการที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศ ส่วนกลาง โครงการที่ควรทำ โครงการที่จำเป็นต้องทำ ประเภทโครงการ 2550 ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) (ล้านบาท) งบประมาณ (ล้านบาท)

3 สรุปงบประมาณแยกตามปีงบประมาณเพื่อ ดำเนินการตาม แผนแม่บทไอซีที ปี พ. ศ เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับแผนฯ ก่อนปรับปรุง ล้านบาท หลังปรับปรุง ล้านบาท

4

5 22 * มีระบบ MIS/EIS ที่ สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้บริหารระดับสูง ระบบ การเก็บข้อมูลเพื่อช่วยใน การติดตามหรือวัดผลการ ดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการ ดำเนินงานตามเป้าหมาย นผ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร ระดับสูง 8.5 * มีระบบสารสนเทศที่ สนับสนุนการเก็บข้อมูล พื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง และมี สารสนเทศที่สนับสนุน รายงานและการวิเคราะห์ ระดับความรุนแรงและ ประเมินโอกาสที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งระบบเตือนภัย (Early Warning System) นผ.1.1.1โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร ระดับสูง 1.1แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง และการบริหารความเสี่ยง6 ยุทธศาสตร์ที่ 1จัดทำระบบงานและการบริหารข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง/ระดับกลาง งบประมาณ (ล้านบา ท ) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ * มีเครื่องมือที่สามารถตรวจ สอบการใช้งานระบบ SAP อาทิเช่น ในด้านการควบคุม การเข้าถึงข้อมูล (Access) การเปลี่ยน แปลงข้อมูล ต่างๆ ของระบบ เป็นต้น ตภ.1.2.1โครงการตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารการบัญชีการเงินและงบประมาณของ การเคหะแห่งชาติ 1.2แผนงานการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายใน 55 5 ก่อน ปรับปรุง หลัง ปรับปรุง

6

7 50 * สามารถติดตามความก้าว หน้าของการก่อสร้างจาก สถานที่ก่อสร้างโครงการ บ้านเอื้ออาทรตั้งแต่การ ออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้างจนถึง การบริหารชุมชนตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป ทน.(บค.1-4) 3.1.5โครงการบริหารข้อมูลบ้านเอื้ออาทร (ระยะที่ 3) 275 * สามารถนำระบบ GIS เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ แล้วเสร็จล่าสุดได้ วช.( ศทด./ บค.1-4/คพ.) 3.1.4โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านที่อยู่อาศัย 11 * จัดหาแผนที่ฐานที่เหมาะสม สำหรับงานของ กคช. วช.(ศทด./ บค.1-4/คพ.) 3.1.3โครงการจัดหาแผนที่ฐาน 6 ** มีระบบงานและฐาน ข้อมูล มาตรฐานแบบแปลนบ้าน/ อุปกรณ์วัสดุก่อร้าง ศพก./พค.3.1.2โครงการฐานข้อมูลมาตรฐานการก่อสร้าง 5.5 ** มีระบบงานและฐาน ข้อมูล ราคากลาง/ราคาประเมิน ทรัพย์สินของปีล่าสุด ศทด. (วช./บค.1-4) 3.1.1โครงการฐานข้อมูลประเมินมูลค่าที่ดิน 3.1แผนงานการนำไอซีทีมาสนับสนุนการออกแบบก่อสร้างและจัดทำโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3จัดทำระบบสนับสนุนการปฏิบัติการและการนำเข้าข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ(ปีงบประมาณ) หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ หมายเหตุ โครงการจัดหาแผนที่ฐาน และ โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านที่อยู่อาศัย ได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในปี 2550 และในปี 2551 – 2554 มีแผนจะของบฯ จากรัฐบาลทุกปี

8 50 * สามารถติดตามความก้าว หน้าของการก่อสร้างจาก สถานที่ก่อสร้างโครงการ บ้านเอื้ออาทรตั้งแต่การ ออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้างจนถึง การบริหารชุมชนตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป ทน.(บค.1-4)3.1.5โครงการบริหารข้อมูลบ้านเอื้ออาทร (ระยะที่ 3) 275 * สามารถนำระบบ GIS เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ แล้วเสร็จล่าสุดได้ วช.( ศทด./ บค.1-4/คพ.) 3.1.4โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านที่อยู่อาศัย 11 * จัดหาแผนที่ฐานที่เหมาะสม สำหรับงานของ กคช. วช.(ศทด./ บค.1-4/คพ.) 3.1.3โครงการจัดหาแผนที่ฐาน 6 ** มีระบบงานและฐาน ข้อมูล มาตรฐานแบบแปลนบ้าน/ อุปกรณ์วัสดุก่อร้าง ศพก./พค.3.1.2โครงการฐานข้อมูลมาตรฐานการก่อสร้าง 5.5 ** มีระบบงานและฐาน ข้อมูล ราคากลาง/ราคาประเมิน ทรัพย์สินของปีล่าสุด ศทด. (วช./บค.1-4) 3.1.1โครงการฐานข้อมูลประเมินมูลค่าที่ดิน 3.1แผนงานการนำไอซีทีมาสนับสนุนการออกแบบก่อสร้างและจัดทำโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3จัดทำระบบสนับสนุนการปฏิบัติการและการนำเข้าข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ(ปีงบประมาณ) หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ ก่อน ปรับปรุง หลัง ปรับปรุง หมายเหตุ โครงการจัดหาแผนที่ฐาน และ โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านที่อยู่อาศัย ได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในปี 2550 และในปี 2551 – 2554 มีแผนจะของบฯ จากรัฐบาลทุกปี

9 40 ** มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ นำเสนอ/รายงาน หรือ แก้ไขฟังก์ชันงาน เพื่อให้ ตรงกับความต้องการและ สอดคล้องกับการทำงานที่ เปลี่ยน แปลงของการเคหะ แห่งชาติ บช./ บท โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารการบัญชี การเงินและ งบประมาณของการเคหะแห่งชาติ (MISNHA) 9.9* สามารถใช้งานสารบรรณได้ อย่างรวดเร็ว ลดความ ซ้ำซ้อน และประหยัดการใช้ กระดาษ ศบก./ทน โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิคส์ 5 ** มีระบบงานและฐานข้อมูล การบริหารจัดการการซ่อม บำรุงสาธารณูปโภค ศซบ โครงการฐานข้อมูลการบริหาร จัดการการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 0.5 ** มีระบบงานฐานข้อมูลที่ ปรับปรุงการบริหารระบบคดี และกฎหมายของ การเคหะแห่งชาติ ศกม โครงการฐานข้อมูลการบริหาร ระบบคดีและกฎหมายของ การเคหะแห่งชาติ (ระยะที่ 2) 0.2 ** มีระบบงานฐานข้อมูลการ บริหารระบบคดีและ กฎหมายของ การเคหะแห่งชาติ ศกม โครงการฐานข้อมูลการบริหาร ระบบคดีและกฎหมายของ การเคหะแห่งชาติ (ระยะที่ 1) 4.7 ** สามารถใช้ติดตามงาน ประชุมได้ ศบก โครงการพัฒนาระบบงานบันทึก และติดตามมติการประชุม 3.2 แผนงานการพัฒนาระบบ Back office งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ ก่อน ปรับปรุง หลัง ปรับปรุง

10

11

12 19.7 * มีบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน ด้านการใช้ระบบงานสำหรับ โครงการ MISNHA อย่าง ต่อเนื่องโดยเริ่มดำเนิน โครงการภายในปี 2550 ทน โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุน งานด้านการใช้ระบบงาน สำหรับโครงการ MISNHA 35 * มีที่ปรึกษาในการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สนับสนุนตามภารกิจหลัก ของการเคหะแห่งชาติ โดย เริ่มดำเนินโครงการภายในปี 2550 ทน โครงการที่ปรึกษาเพื่อนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้สนับสนุนตามภารกิจ หลักของการเคหะแห่งชาติ 3*3* จำนวนปัญหาที่สามารถ รับแจ้งและจำนวนปัญหาที่ สามารถช่วยแก้ไขให้ผู้ใช้ ระบบได้ ทน โครงการการให้บริการของฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ เครือข่าย * เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริการของผ่าย ทน.โดยเริ่ม ดำเนินโครงการภายในปี 2550 ทน โครงการปรับปรุงโครงสร้างและ การให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ 6.3 แผนงานการพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ

13 สรุปงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บท ICT ปี พ. ศ โดยแยกเป็นปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้ ประเภทโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) งบประมาณ ( บาท ) โครงการที่ จำเป็นต้องทำ โครงการที่ควรทำ โครงการที่ เกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศ ส่วนกลาง รวม ก่อนปรับปรุง ล้าน บาท หลังปรับปรุง ล้าน บาท


ดาวน์โหลด ppt สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ 2550-2554 แผนการลงทุนด้าน ระบบงานสารสนเทศ 507,100,000บาท (62%) แผนการลงทุนด้าน ข้อมูลสารสนเทศ 74,000,000บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google