งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ 2550-2554
สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ แผนการลงทุนด้านบุคลากร 69,700,000บาท (9%) แผนการลงทุนด้านระบบเครือข่าย 42,500,000บาท (5%) แผนการลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์ 119,500,000 บาท (15%) แผนการลงทุนด้านระบบงานสารสนเทศ 507,100,000บาท (62%) แผนการลงทุนด้านข้อมูลสารสนเทศ 74,000,000บาท (9%) งบประมาณรวม 812,800,000 บาท

2 สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วแยกตามปีงบประมาณ
รวม โครงการที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศ ส่วนกลาง โครงการที่ควรทำ โครงการที่จำเป็นต้องทำ 139.2 ประเภทโครงการ 2550 ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) (ล้านบาท) งบประมาณ (ล้านบาท) 2551 2552 2553 2554 7.5 34.1 180.8 134.2 13.9 19.9 168.0 125.5 43.6 24.5 193.6 75.1 32.1 39.5 146.7 78.6 20.6 123.7 552.6 117.7 142.5 812.8

3 ก่อนปรับปรุง 585.5 ล้านบาท หลังปรับปรุง 812.8 ล้านบาท
สรุปงบประมาณแยกตามปีงบประมาณเพื่อดำเนินการตาม แผนแม่บทไอซีที ปี พ.ศ เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับแผนฯ ก่อนปรับปรุง ล้านบาท หลังปรับปรุง ล้านบาท

4 ส่วนที่ 6 ตารางสรุปแผนงาน / โครงการ ที่ได้ปรับแผนแม่บทฯ แล้ว

5 ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
22* มีระบบ MIS/EIS ที่ สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้บริหารระดับสูง ระบบ การเก็บข้อมูลเพื่อช่วยใน การติดตามหรือวัดผลการ ดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการ ดำเนินงานตามเป้าหมาย นผ. 1.1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง 8.5* มีระบบสารสนเทศที่ สนับสนุนการเก็บข้อมูล พื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง และมี สารสนเทศที่สนับสนุน รายงานและการวิเคราะห์ ระดับความรุนแรงและ ประเมินโอกาสที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งระบบเตือนภัย (Early Warning System) 1.1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารระดับสูง 1.1 แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง และการบริหารความเสี่ยง6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดทำระบบงานและการบริหารข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง/ระดับกลาง 54 53 52 51 50 งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ 6 2.5 8 5 11 18 4 10* มีเครื่องมือที่สามารถตรวจ สอบการใช้งานระบบ SAP อาทิเช่น ในด้านการควบคุม การเข้าถึงข้อมูล (Access) การเปลี่ยน แปลงข้อมูล ต่างๆ ของระบบ เป็นต้น ตภ. 1.2.1 โครงการตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการบัญชีการเงินและงบประมาณของการเคหะแห่งชาติ 1.2 แผนงานการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

6 ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
22** มีฐานข้อมูลความรู้ตาม ภารกิจหลักของ กคช. วช. (บค.1-4) 2.4.1 โครงการพัฒนาระบบฐานความรู้ (NHA Knowledge-based System) 2.4 แผนงานการพัฒนาระบบฐานความรู้ 1.8** จำนวนเนื้อหา (Content) ของข้อมูลที่นำเสนอบน Web site ที่ กคช. กำหนด ทน. 2.3.3 โครงการปรับปรุง Web page ของการเคหะแห่งชาติ 8.5** ให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ บริการผ่าน อินเทอร์เน็ต ตามที่ กคช. กำหนดได้ 2.3.2 โครงการปรับปรุงระบบบริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต 2.5** ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และแจ้งแก้ไขสถานภาพ ผ่านระบบ อินทราเน็ตได้ 2.3.1 โครงการปรับปรุงระบบบริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ อินทราเน็ต 2.3 แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่าย 24.3* สามารถให้บริการด้านการ ขาย ทำสัญญา รับชำระเงิน บริการลูกหนี้ แบบ One Stop Service ชช.1 – ชช.4 บช. 2.2.2 โครงการพัฒนาระบบงาน ส่วนหน้า (Front End) 15* สามารถให้บริการลูกค้าได้ ในระยะ เวลาตาม Quality of Service ที่การเคหะ แห่งชาติกำหนด ศปส./ ศลส. (ชช.1-4/ วช.) 2.2.1 โครงการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)/Call Center 2.2 แผนงานการพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า/บุคคลภายนอกทั่วไป 3** สามารถนำเสนอข้อมูลให้ MOC ได้ในรูปแบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ 2.1.1 โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Center) 2.1 แผนงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเคหะแห่งชาติ กับหน่วยงานภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำระบบฐานข้อมูลความรู้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการภายในและภายนอกการเคหะแห่งชาติ 54 53 52 51 50 งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ 3 5 20 24.3 0.5 2 8 0.6 6 11 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

7 ระยะเวลาดำเนินการ(ปีงบประมาณ) ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
50* สามารถติดตามความก้าว หน้าของการก่อสร้างจาก สถานที่ก่อสร้างโครงการ บ้านเอื้ออาทรตั้งแต่การ ออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้างจนถึง การบริหารชุมชนตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป ทน.(บค.1-4) 3.1.5 โครงการบริหารข้อมูลบ้านเอื้ออาทร (ระยะที่ 3) 275* สามารถนำระบบ GIS เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ แล้วเสร็จล่าสุดได้ วช.( ศทด./ บค.1-4/คพ.) 3.1.4 โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านที่อยู่อาศัย 11* จัดหาแผนที่ฐานที่เหมาะสม สำหรับงานของ กคช. วช.(ศทด./ 3.1.3 โครงการจัดหาแผนที่ฐาน 6** มีระบบงานและฐาน ข้อมูล มาตรฐานแบบแปลนบ้าน/ อุปกรณ์วัสดุก่อร้าง ศพก./พค. 3.1.2 โครงการฐานข้อมูลมาตรฐานการก่อสร้าง 5.5** ราคากลาง/ราคาประเมิน ทรัพย์สินของปีล่าสุด ศทด. (วช./บค.1-4) 3.1.1 โครงการฐานข้อมูลประเมินมูลค่าที่ดิน 3.1 แผนงานการนำไอซีทีมาสนับสนุนการออกแบบก่อสร้างและจัดทำโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดทำระบบสนับสนุนการปฏิบัติการและการนำเข้าข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม 54 53 52 51 50 งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ(ปีงบประมาณ) หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ 6 1.5 2 4 5 2.2 12 8 11 3 55 25 หมายเหตุ โครงการจัดหาแผนที่ฐาน และ โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านที่อยู่อาศัย ได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในปี และในปี 2551 – 2554 มีแผนจะของบฯ จากรัฐบาลทุกปี ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

8 ระยะเวลาดำเนินการ(ปีงบประมาณ) ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
50* สามารถติดตามความก้าว หน้าของการก่อสร้างจาก สถานที่ก่อสร้างโครงการ บ้านเอื้ออาทรตั้งแต่การ ออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้างจนถึง การบริหารชุมชนตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป ทน.(บค.1-4) 3.1.5 โครงการบริหารข้อมูลบ้านเอื้ออาทร (ระยะที่ 3) 275* สามารถนำระบบ GIS เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ แล้วเสร็จล่าสุดได้ วช.( ศทด./ บค.1-4/คพ.) 3.1.4 โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านที่อยู่อาศัย 11* จัดหาแผนที่ฐานที่เหมาะสม สำหรับงานของ กคช. วช.(ศทด./ 3.1.3 โครงการจัดหาแผนที่ฐาน 6** มีระบบงานและฐาน ข้อมูล มาตรฐานแบบแปลนบ้าน/ อุปกรณ์วัสดุก่อร้าง ศพก./พค. 3.1.2 โครงการฐานข้อมูลมาตรฐานการก่อสร้าง 5.5** ราคากลาง/ราคาประเมิน ทรัพย์สินของปีล่าสุด ศทด. (วช./บค.1-4) 3.1.1 โครงการฐานข้อมูลประเมินมูลค่าที่ดิน 3.1 แผนงานการนำไอซีทีมาสนับสนุนการออกแบบก่อสร้างและจัดทำโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดทำระบบสนับสนุนการปฏิบัติการและการนำเข้าข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม 54 53 52 51 50 งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ(ปีงบประมาณ) หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ 6 1.5 2 4 5 2.2 12 8 11 3 55 25 หมายเหตุ โครงการจัดหาแผนที่ฐาน และ โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านที่อยู่อาศัย ได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในปี และในปี 2551 – 2554 มีแผนจะของบฯ จากรัฐบาลทุกปี ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

9 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
40** มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ/รายงาน หรือแก้ไขฟังก์ชันงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับการทำงานที่เปลี่ยน แปลงของการเคหะแห่งชาติ บช./ บท. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารการบัญชี การเงินและ งบประมาณของการเคหะแห่งชาติ (MISNHA) 9.9* สามารถใช้งานสารบรรณได้อย่างรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน และประหยัดการใช้กระดาษ ศบก./ทน. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิคส์ 5** มีระบบงานและฐานข้อมูลการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ศซบ. โครงการฐานข้อมูลการบริหาร จัดการการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 0.5** มีระบบงานฐานข้อมูลที่ปรับปรุงการบริหารระบบคดีและกฎหมายของ การเคหะแห่งชาติ ศกม. โครงการฐานข้อมูลการบริหาร ระบบคดีและกฎหมายของ การเคหะแห่งชาติ (ระยะที่ 2) 0.2** มีระบบงานฐานข้อมูลการบริหารระบบคดีและกฎหมายของ การเคหะแห่งชาติ โครงการฐานข้อมูลการบริหาร ระบบคดีและกฎหมายของ การเคหะแห่งชาติ (ระยะที่ 1) 4.7** สามารถใช้ติดตามงานประชุมได้ ศบก. โครงการพัฒนาระบบงานบันทึก และติดตามมติการประชุม 3.2 แผนงานการพัฒนาระบบ Back office 54 53 52 51 50 งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ 3 1.7 1 0.2 0.5 5 2.2 10 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

10 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
54 53 52 51 50 งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ 20* สามารถใช้งานฐาน ข้อมูล ในการบริหารทรัพยากร บุคคล เช่น สามารถคัดเลือก บุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการผ่านระบบงานได้ ทบ. 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบงานการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 5.2 แผนงานพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 15* จำนวนบุคลากรของ กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม/ เพิ่มทักษะไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ในแต่ละปี ทน./ทบ. 5.1.1 โครงการอบรมและสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการใช้ไอซีที 5.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินการด้านไอซีที ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดทำระบบงานเพื่อสนับสนุนงานบริหารด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 23.7* มีฐานข้อมูลดัชนีคุณภาพที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต โดยเริ่มดำเนินโครงการภายในปี 2550 ศลส.(ชช.1-4/ วช.) 4.1.3 โครงการฐานข้อมูลดัชนีคุณภาพ ที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต 5* มีฐานข้อมูลที่สามารถตอบสนองการบริหาร การบริการและสวัสดิการชุมชน ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) 4.1.2 โครงการฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การบริการชุมชนและสวัสดิการชุมชน 4* มีฐานข้อมูลประวัติการก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและโครงการบ้านเอื้ออาทรใน กทม. ปริมณฑล บค.1-4/ ศลส./ ศปส./ วช. 4.1.1 โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงการ 4.1 แผนงานการพัฒนาระบบสนับสนุนงานยกระดับคุณภาพชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดทำระบบฐานข้อมูลและดัชนีชี้วัดเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็ง / คุณภาพชีวิตของชุมชน 4 3 2 8 5 11.7 6 12 7 10 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

11 ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5*** จัดวางแผนและอบรมผู้เกี่ยวข้อง ทน. 6.2.5 โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการ ระบบเครือข่าย 8*** จัดหาระบบงานและกำหนดแผนป้องกัน พิบัติภัย 6.2.4 โครงการพัฒนาระบบป้องกันพิบัติภัย 18** เครือข่ายสามารถป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและการโจมตีจาก Spyware และ/หรือ Virus ได้ 6.2.3 โครงการพัฒนาระบบรักษา ความปลอดภัยเครือข่าย 1.5* สามารถตรวจสอบระบบได้โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่การเคหะแห่งชาติ กำหนด (มีเครือข่ายที่มีเสถียรภาพสูง : High Reliability) 6.2.2 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเครือข่าย 13.5*** มีการขยายระบบเครือข่ายสารสนเทศและสายสื่อสารให้รองรับกับโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นของการเคหะแห่งชาติ 6.2.1 โครงการปรับปรุงและขยายระบบ เครือข่ายสารสนเทศ 6.2 แผนงานพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย 4.7*** มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้บริหาร 6.1.3 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร 80.2*** มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละปี 6.1.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ 34.6*** มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่รองรับงานที่เพิ่มขึ้น 6.1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 6.1 แผนงานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเดิม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการไอซีทีให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 54 53 52 51 50 งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ 15 2.1 5 7.5 8 10 27.8 12.4 1.7 3 3.5 1.5 4 2 2.5 0.5 6.5 6 1

12 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
19.7* มีบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านการใช้ระบบงานสำหรับโครงการ MISNHA อย่างต่อเนื่องโดยเริ่มดำเนินโครงการภายในปี 2550 ทน. โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุน งานด้านการใช้ระบบงาน สำหรับโครงการ MISNHA 35* มีที่ปรึกษาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนตามภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาติ โดยเริ่มดำเนินโครงการภายในปี 2550 โครงการที่ปรึกษาเพื่อนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้สนับสนุนตามภารกิจ หลักของการเคหะแห่งชาติ 3* จำนวนปัญหาที่สามารถ รับแจ้งและจำนวนปัญหาที่สามารถช่วยแก้ไขให้ผู้ใช้ระบบได้ โครงการการให้บริการของฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ เครือข่าย * เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของผ่าย ทน.โดยเริ่มดำเนินโครงการภายในปี 2550 โครงการปรับปรุงโครงสร้างและ การให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ 6.3 แผนงานการพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 54 53 52 51 50 งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ - 1.5 6.6 6.9 7.3 7.6 3.7 3.9 4.1 4.3 3 8 6 5 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

13 ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ)
สรุปงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บท ICT ปี พ.ศ โดยแยกเป็นปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้ ประเภทโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) งบประมาณ (บาท) 2550 2551 2552 2553 2554 โครงการที่ จำเป็นต้องทำ 137.0 139.2 54.5 134.2 26.5 125.5 20.5 75.1 23.5 78.6 262.0 552.6 โครงการที่ควรทำ 57.6 7.5 52.6 13.9 39.6 43.6 20.1 32.1 23.6 20.6 193.5 117.7 เกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศส่วนกลาง 31.0 34.1 15.5 19.9 17.5 24.5 41.5 39.5 130.0 142.5 รวม 225.6 180.8 122.6 168.0 83.6 193.6 82.1 146.7 71.6 123.7 585.5 812.8 ก่อนปรับปรุง ล้านบาท หลังปรับปรุง ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google