งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ 2550-2554 แผนการลงทุนด้าน ระบบงานสารสนเทศ 507,100,000บาท (62%) แผนการลงทุนด้าน ข้อมูลสารสนเทศ 74,000,000บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ 2550-2554 แผนการลงทุนด้าน ระบบงานสารสนเทศ 507,100,000บาท (62%) แผนการลงทุนด้าน ข้อมูลสารสนเทศ 74,000,000บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ 2550-2554 แผนการลงทุนด้าน ระบบงานสารสนเทศ 507,100,000บาท (62%) แผนการลงทุนด้าน ข้อมูลสารสนเทศ 74,000,000บาท (9%) แผนการลงทุนด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ 119,500,000 บาท (15%) แผนการลงทุนด้าน ระบบเครือข่าย 42,500,000บาท (5%) แผนการลงทุนด้าน บุคลากร 69,700,000บาท (9%) งบประมาณรวม 812,800,000 บาท

2 สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วแยกตามปีงบประมาณ รวม โครงการที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศ ส่วนกลาง โครงการที่ควรทำ โครงการที่จำเป็นต้องทำ 139.2 ประเภทโครงการ 2550 ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) (ล้านบาท) งบประมาณ (ล้านบาท) 2551255225532554 7.5 34.1 180.8 134.2 13.9 19.9 168.0 125.5 43.6 24.5 193.6 75.1 32.1 39.5 146.7 78.6 20.6 24.5 123.7 552.6 117.7 142.5 812.8

3 สรุปงบประมาณแยกตามปีงบประมาณเพื่อ ดำเนินการตาม แผนแม่บทไอซีที ปี พ. ศ. 2550-2554 เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับแผนฯ ก่อนปรับปรุง 585.5 ล้านบาท หลังปรับปรุง 812.8 ล้านบาท

4

5 22 * มีระบบ MIS/EIS ที่ สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้บริหารระดับสูง ระบบ การเก็บข้อมูลเพื่อช่วยใน การติดตามหรือวัดผลการ ดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการ ดำเนินงานตามเป้าหมาย นผ. 1.1.2โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร ระดับสูง 8.5 * มีระบบสารสนเทศที่ สนับสนุนการเก็บข้อมูล พื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง และมี สารสนเทศที่สนับสนุน รายงานและการวิเคราะห์ ระดับความรุนแรงและ ประเมินโอกาสที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งระบบเตือนภัย (Early Warning System) นผ.1.1.1โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร ระดับสูง 1.1แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง และการบริหารความเสี่ยง6 ยุทธศาสตร์ที่ 1จัดทำระบบงานและการบริหารข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง/ระดับกลาง 5453525150 งบประมาณ (ล้านบา ท ) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ 6 2.5 8 5 611 18 4 10* มีเครื่องมือที่สามารถตรวจ สอบการใช้งานระบบ SAP อาทิเช่น ในด้านการควบคุม การเข้าถึงข้อมูล (Access) การเปลี่ยน แปลงข้อมูล ต่างๆ ของระบบ เป็นต้น ตภ.1.2.1โครงการตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารการบัญชีการเงินและงบประมาณของ การเคหะแห่งชาติ 1.2แผนงานการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายใน 55 5 ก่อน ปรับปรุง หลัง ปรับปรุง

6

7 50 * สามารถติดตามความก้าว หน้าของการก่อสร้างจาก สถานที่ก่อสร้างโครงการ บ้านเอื้ออาทรตั้งแต่การ ออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้างจนถึง การบริหารชุมชนตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป ทน.(บค.1-4) 3.1.5โครงการบริหารข้อมูลบ้านเอื้ออาทร (ระยะที่ 3) 275 * สามารถนำระบบ GIS เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ แล้วเสร็จล่าสุดได้ วช.( ศทด./ บค.1-4/คพ.) 3.1.4โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านที่อยู่อาศัย 11 * จัดหาแผนที่ฐานที่เหมาะสม สำหรับงานของ กคช. วช.(ศทด./ บค.1-4/คพ.) 3.1.3โครงการจัดหาแผนที่ฐาน 6 ** มีระบบงานและฐาน ข้อมูล มาตรฐานแบบแปลนบ้าน/ อุปกรณ์วัสดุก่อร้าง ศพก./พค.3.1.2โครงการฐานข้อมูลมาตรฐานการก่อสร้าง 5.5 ** มีระบบงานและฐาน ข้อมูล ราคากลาง/ราคาประเมิน ทรัพย์สินของปีล่าสุด ศทด. (วช./บค.1-4) 3.1.1โครงการฐานข้อมูลประเมินมูลค่าที่ดิน 3.1แผนงานการนำไอซีทีมาสนับสนุนการออกแบบก่อสร้างและจัดทำโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3จัดทำระบบสนับสนุนการปฏิบัติการและการนำเข้าข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม 5453525150 งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ(ปีงบประมาณ) หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ 6 1.522 24 24 5 2.2 12 811 3 3 55 50 25 หมายเหตุ 3.1.3 โครงการจัดหาแผนที่ฐาน และ 3.1.4 โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านที่อยู่อาศัย ได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในปี 2550 และในปี 2551 – 2554 มีแผนจะของบฯ จากรัฐบาลทุกปี

8 50 * สามารถติดตามความก้าว หน้าของการก่อสร้างจาก สถานที่ก่อสร้างโครงการ บ้านเอื้ออาทรตั้งแต่การ ออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้างจนถึง การบริหารชุมชนตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป ทน.(บค.1-4)3.1.5โครงการบริหารข้อมูลบ้านเอื้ออาทร (ระยะที่ 3) 275 * สามารถนำระบบ GIS เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ แล้วเสร็จล่าสุดได้ วช.( ศทด./ บค.1-4/คพ.) 3.1.4โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านที่อยู่อาศัย 11 * จัดหาแผนที่ฐานที่เหมาะสม สำหรับงานของ กคช. วช.(ศทด./ บค.1-4/คพ.) 3.1.3โครงการจัดหาแผนที่ฐาน 6 ** มีระบบงานและฐาน ข้อมูล มาตรฐานแบบแปลนบ้าน/ อุปกรณ์วัสดุก่อร้าง ศพก./พค.3.1.2โครงการฐานข้อมูลมาตรฐานการก่อสร้าง 5.5 ** มีระบบงานและฐาน ข้อมูล ราคากลาง/ราคาประเมิน ทรัพย์สินของปีล่าสุด ศทด. (วช./บค.1-4) 3.1.1โครงการฐานข้อมูลประเมินมูลค่าที่ดิน 3.1แผนงานการนำไอซีทีมาสนับสนุนการออกแบบก่อสร้างและจัดทำโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3จัดทำระบบสนับสนุนการปฏิบัติการและการนำเข้าข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม 5453525150 งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ(ปีงบประมาณ) หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ 6 1.522 24 24 5 2.2 12 811 3 3 55 50 25 ก่อน ปรับปรุง หลัง ปรับปรุง หมายเหตุ 3.1.3 โครงการจัดหาแผนที่ฐาน และ 3.1.4 โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านที่อยู่อาศัย ได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในปี 2550 และในปี 2551 – 2554 มีแผนจะของบฯ จากรัฐบาลทุกปี

9 40 ** มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ นำเสนอ/รายงาน หรือ แก้ไขฟังก์ชันงาน เพื่อให้ ตรงกับความต้องการและ สอดคล้องกับการทำงานที่ เปลี่ยน แปลงของการเคหะ แห่งชาติ บช./ บท.3.2.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารการบัญชี การเงินและ งบประมาณของการเคหะแห่งชาติ (MISNHA) 9.9* สามารถใช้งานสารบรรณได้ อย่างรวดเร็ว ลดความ ซ้ำซ้อน และประหยัดการใช้ กระดาษ ศบก./ทน.3.2.5 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิคส์ 5 ** มีระบบงานและฐานข้อมูล การบริหารจัดการการซ่อม บำรุงสาธารณูปโภค ศซบ.3.2.4 โครงการฐานข้อมูลการบริหาร จัดการการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 0.5 ** มีระบบงานฐานข้อมูลที่ ปรับปรุงการบริหารระบบคดี และกฎหมายของ การเคหะแห่งชาติ ศกม.3.2.3 โครงการฐานข้อมูลการบริหาร ระบบคดีและกฎหมายของ การเคหะแห่งชาติ (ระยะที่ 2) 0.2 ** มีระบบงานฐานข้อมูลการ บริหารระบบคดีและ กฎหมายของ การเคหะแห่งชาติ ศกม.3.2.2 โครงการฐานข้อมูลการบริหาร ระบบคดีและกฎหมายของ การเคหะแห่งชาติ (ระยะที่ 1) 4.7 ** สามารถใช้ติดตามงาน ประชุมได้ ศบก.3.2.1 โครงการพัฒนาระบบงานบันทึก และติดตามมติการประชุม 3.2 แผนงานการพัฒนาระบบ Back office 5453525150 งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ 3 31.7 1 0.2 0.5 5 5 2.21.733 10 ก่อน ปรับปรุง หลัง ปรับปรุง

10

11

12 19.7 * มีบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน ด้านการใช้ระบบงานสำหรับ โครงการ MISNHA อย่าง ต่อเนื่องโดยเริ่มดำเนิน โครงการภายในปี 2550 ทน.6.3.4 โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุน งานด้านการใช้ระบบงาน สำหรับโครงการ MISNHA 35 * มีที่ปรึกษาในการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สนับสนุนตามภารกิจหลัก ของการเคหะแห่งชาติ โดย เริ่มดำเนินโครงการภายในปี 2550 ทน.6.3.3 โครงการที่ปรึกษาเพื่อนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้สนับสนุนตามภารกิจ หลักของการเคหะแห่งชาติ 3*3* จำนวนปัญหาที่สามารถ รับแจ้งและจำนวนปัญหาที่ สามารถช่วยแก้ไขให้ผู้ใช้ ระบบได้ ทน.6.3.2 โครงการการให้บริการของฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ เครือข่าย * เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริการของผ่าย ทน.โดยเริ่ม ดำเนินโครงการภายในปี 2550 ทน. 6.3.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างและ การให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ 6.3 แผนงานการพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 5453525150 งบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง แผนงาน/โครงการ ----- 1.5 6.6 6.97.37.6 3.7 3.94.14.3 ----- 3 86586 33333

13 สรุปงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บท ICT ปี พ. ศ.2550-2554 โดยแยกเป็นปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้ ประเภทโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) งบประมาณ ( บาท ) 2550 2551 2552 2553 2554 โครงการที่ จำเป็นต้องทำ 137.0139.254.5134.226.5125.520.575.123.578.6 262.0 552.6 โครงการที่ควรทำ 57.67.552.613.939.643.620.132.123.620.6 193.5 117.7 โครงการที่ เกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศ ส่วนกลาง 31.034.115.519.917.524.541.539.524.5 130.0 142.5 รวม 225.6180.8122.6168.083.6193.682.1146.771.6123.7 585.5 812.8 ก่อนปรับปรุง 585.5 ล้าน บาท หลังปรับปรุง 812.8 ล้าน บาท


ดาวน์โหลด ppt สรุปงบประมาณที่ได้ปรับแล้วตามแผนการลงทุน ปีงบประมาณ 2550-2554 แผนการลงทุนด้าน ระบบงานสารสนเทศ 507,100,000บาท (62%) แผนการลงทุนด้าน ข้อมูลสารสนเทศ 74,000,000บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google