งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา 503040252-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา 503040252-5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา นายกิตติพงษ์ ลุนวงค์ รหัสนักศึกษา

2 Agenda  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  การออกแบบระบบ  การออกแบบฐานข้อมูล  สิ่งที่จะพัฒนาต่อ

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ  ออกแบบระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งต่างๆใน ประเทศไทย  ออกแบบเป็นระบบคอมพิวเตอร์และมีการพัฒนา ซอฟแวร์ควบคุมการทำงานของระบบ

4 ขอบเขตของโครงการ  ระบบสามารถบันทึกข้อมูลและลายนิ้วมือของผู้มี สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลก่อน การลงคะแนนได้  สามารถลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งแบบ ออนไลน์ได้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งต่างๆใน ประเทศไทยได้

5 การออกแบบระบบ  ระบบลงทะเบียน เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนการเลือกตั้ง โดยจะมีการบันทึกข้อมูล เพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด โดยใช้ข้อมูลผู้มี สิทธิเลือกตั้งจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  ระบบลงคะแนน ใช้ข้อมูลลายนิ้วมือที่ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งลงทะเบียนไว้สำหรับการยืนยันตัวบุคคล และจะอนุญาตให้ลงคะแนนได้ก็ต่อเมื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งผ่านการยืนยันตัวบุคคลแล้วเท่านั้น  ระบบนับคะแนน ประมวลผลข้อมูลจาก ฐานข้อมูลการลงคะแนน เพื่อสรุปผลการ เลือกตั้ง

6 สืบค้ น ยื่น บัตร ตรวจสอบ ข้อมูล บัน ทึก ไม่พบ ข้อมูล ลายนิ้วมือ ระบบลงทะเบียน

7 สืบค้ น ยื่น บัตร อนุญาต ให้ ลงคะแน นได้ ระบบลงคะแนน แจ้งเตือนผู้ใช้ และไม่อนุญาต ให้ลงคะแนน พบข้อมูล ลายนิ้วมือ ไม่พบข้อมูล ลายนิ้วมือ

8 บัน ทึก หย่อ น อนุญาต ให้ ลงคะแน นได้ ระบบลงคะแนน ( ต่อ )

9 ประกาศผล ระบบนับคะแนน ข้อมูล คะแนน นับคะแนนด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ กระดาษ ลงคะแนน นับคะแนนด้วย เจ้าหน้าที่

10 การออกแบบฐานข้อมูล ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ เขตเลือกตั้ง หน่วย เลือกตั้ง หน่วย เลือกตั้ง ผู้สมัคร คะแนน บันทึกหรือแก้ไข ข้อมูล มี สิท ธิ ลงคะแ นน ปฏิบัติ หน้าที่ บันทึ ก ส่ง ข้อมูล ลง สมัคร สังกั ด ข้อมูลการใช้สิทธิ เลือกตั้ง ข้อมูลการใช้สิทธิ เลือกตั้ง

11 ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ID NumberNameBirth_DateAgeAddressFingerprint Electorate _ID Station _ID Modified_ DateStaff_ID นางวรรณวนัช โอภาส20/3/2521 Now - Birth_date 182 หมู่ 7... จังหวัดนครราชสีมา นายกิตติพงษ์ ลุนวงค์11/3/2531 Now - Birth_date 39 หมู่ 9... จังหวัด อำนาจเจริญ /5/ นางรัชนี แสงกระจาย17/5/2525 Now - Birth_date 13 หมู่ 4... จังหวัด ร้อยเอ็ด /5/ นางพัชราภา เชื้อไชย4/11/2529 Now - Birth_date 234 หมู่ จังหวัดขอนแก่น /5/ นายพลรบ ภักดี20/8/2531 Now - Birth_date 13 หมู่ จังหวัดขอนแก่น /5/ ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง

12 ข้อมูลเขตเลือกตั้ง Electorate_IDProvinceZone 4502นครราชสีมา2 4601อำนาจเจริญ1 4702ร้อยเอ็ด2 4801ขอนแก่น1 4802ขอนแก่น2 2301กรุงเทพ1 เขต เลือกตั้ง เขต เลือกตั้ง

13 ข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง หน่วย เลือกตั้ง หน่วย เลือกตั้ง Station_IDNameLocation หน่วยเลือกตั้งบ้านเป็ดโรงเรียนบ้านเป็ด หมู่ 7 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หน่วยเลือกตั้งบ้านสำราญโรงเรียนบ้านสำราญ หมู่ 4 ตำบลโพนเมือง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หน่วยเลือกตั้งบ้านสีฐานวัดสีฐาน ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยเลือกตั้งบ้านโนนโม่งวัดโนนม่วง ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยเลือกตั้งบ้านโนนสะอาดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบดินทร์เดชาโรงเรียนบดินทร์เดชา แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

14 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ Staff_IDNamePasswordAddressTel_Number นายธนวัฒน์ ชำนาญดี1345rt00sn87/3 หมู่ 2... จังหวัดขอนแก่น นายเมธา แสนเชี่ยวชาญ48yoi6677q115 หมู่ จังหวัดขอนแก่น นางสาวพิมพร อุทุมพรไพศาล56i6p32bn124/2 หมู่ จังหวัดขอนแก่น นายวิชาการ บางเบา4lod789dgs35/7 39 หมู่ 9...จังหวัดอำนาจเจริญ นางอุไรพร นางดี5hf355dfm9121 หมู่ 4... จังหวัดร้อยเอ็ด

15 ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ข้อมูลการใช้สิทธิ เลือกตั้ง ข้อมูลการใช้สิทธิ เลือกตั้ง Voter_IDAuthen_TimeStaff_ID :30 AM :30 AM :00 AM :00 PM :00 PM

16 ข้อมูลคะแนน Score IDElectorateVoting_StationCandidateVoting_Time :32 AM :12 AM :23 AM :45 AM :07 AM :48 AM :10 PM :25 PM คะแนน

17 ข้อมูลผู้สมัคร Candidate_IdElectorateNumberNamePartyImage นายวินัย งามตาเพื่อไทย นายตั้งใจ เล่าเรียนประชาธิปปัตย์ นายอาทิตย์ จันทะรีเพื่อไทย นายกำลัง ทำดีเพื่อแผ่นดิน นายสุดใจ ทองหล่อประชาธิปปัตย์ นายภควา ฐานะดีรักไทย นายภูมิ มากมีเพื่อไทย ผู้สมัคร

18 สิ่งที่จะพัฒนาต่อ  พัฒนาระบบตามที่ได้วางแผนและออกแบบไว้ พร้อมทั้งทดสอบระบบคร่าวๆ

19


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา 503040252-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google