งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE Electronic Voting System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE Electronic Voting System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-33 Electronic Voting System
โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา นายกิตติพงษ์ ลุนวงค์ รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ.ดร.ดารณี หอมดี อ.จิระเดช พลสวัสดิ์

2 Agenda วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ การออกแบบระบบ
การออกแบบฐานข้อมูล สิ่งที่จะพัฒนาต่อ

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ออกแบบระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งต่างๆในประเทศไทย ออกแบบเป็นระบบคอมพิวเตอร์และมีการพัฒนาซอฟแวร์ควบคุมการทำงานของระบบ

4 ขอบเขตของโครงการ ระบบสามารถบันทึกข้อมูลและลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลก่อนการลงคะแนนได้ สามารถลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งแบบออนไลน์ได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งต่างๆในประเทศไทยได้

5 การออกแบบระบบ ระบบลงทะเบียน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง โดยจะมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด โดยใช้ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ระบบลงคะแนน ใช้ข้อมูลลายนิ้วมือที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนไว้สำหรับการยืนยันตัวบุคคล และจะอนุญาตให้ลงคะแนนได้ก็ต่อเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านการยืนยันตัวบุคคลแล้วเท่านั้น ระบบนับคะแนน ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลการลงคะแนน เพื่อสรุปผลการเลือกตั้ง

6 ระบบลงทะเบียน สืบค้น ยื่นบัตร บันทึก ตรวจสอบข้อมูล
ไม่พบข้อมูลลายนิ้วมือ

7 ระบบลงคะแนน แจ้งเตือนผู้ใช้ และไม่อนุญาตให้ลงคะแนน อนุญาตให้ลงคะแนนได้
ยื่นบัตร สืบค้น ไม่พบข้อมูลลายนิ้วมือ อนุญาตให้ลงคะแนนได้ พบข้อมูลลายนิ้วมือ

8 ระบบลงคะแนน(ต่อ) อนุญาตให้ลงคะแนนได้ หย่อน บันทึก

9 ระบบนับคะแนน ประกาศผล ข้อมูลคะแนน นับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
กระดาษลงคะแนน นับคะแนนด้วยเจ้าหน้าที่

10 การออกแบบฐานข้อมูล ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ มีสิทธิ บันทึกหรือแก้ไขข้อมูล ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ ลงคะแนน ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง บันทึก สังกัด หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง ส่งข้อมูล ลงสมัคร ผู้สมัคร คะแนน

11 ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ID Number Name Birth_Date Age Address Fingerprint Electorate_ID Station_ID Modified_Date Staff_ID นางวรรณวนัช โอภาส 20/3/2521 Now - Birth_date 182 หมู่ จังหวัดนครราชสีมา 4502 450235 นายกิตติพงษ์ ลุนวงค์ 11/3/2531 39 หมู่ จังหวัดอำนาจเจริญ 4601 460122 20/5/2553 นางรัชนี แสงกระจาย 17/5/2525 13 หมู่ จังหวัดร้อยเอ็ด 4702 470211 12/5/2553 นางพัชราภา เชื้อไชย 4/11/2529 234 หมู่ จังหวัดขอนแก่น 4801 480101 10/5/2553 นายพลรบ ภักดี 20/8/2531 13 หมู่ จังหวัดขอนแก่น 230134

12 ข้อมูลเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง Electorate_ID Province Zone 4502
นครราชสีมา 2 4601 อำนาจเจริญ 1 4702 ร้อยเอ็ด 4801 ขอนแก่น 4802 2301 กรุงเทพ

13 ข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง
Station_ID Name Location 450235 หน่วยเลือกตั้งบ้านเป็ด โรงเรียนบ้านเป็ด หมู่ 7 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 450212 หน่วยเลือกตั้งบ้านสำราญ โรงเรียนบ้านสำราญ หมู่ 4 ตำบลโพนเมือง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 460122 หน่วยเลือกตั้งบ้านสีฐาน วัดสีฐาน ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 470211 หน่วยเลือกตั้งบ้านโนนโม่ง วัดโนนม่วง ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 480101 หน่วยเลือกตั้งบ้านโนนสะอาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 230134 หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนบดินทร์เดชา แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

14 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ Staff_ID Name Password Address
Tel_Number นายธนวัฒน์ ชำนาญดี 1345rt00sn 87/3 หมู่ จังหวัดขอนแก่น นายเมธา แสนเชี่ยวชาญ 48yoi6677q 115 หมู่ จังหวัดขอนแก่น นางสาวพิมพร อุทุมพรไพศาล 56i6p32bn1 24/2 หมู่ จังหวัดขอนแก่น นายวิชาการ บางเบา 4lod789dgs 35/7 39 หมู่ 9 ...จังหวัดอำนาจเจริญ นางอุไรพร นางดี 5hf355dfm9 121 หมู่ จังหวัดร้อยเอ็ด

15 ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง
Voter_ID Authen_Time Staff_ID 9:30 AM 10:30 AM 10:00 AM 1:00 PM 2:00 PM

16 ข้อมูลคะแนน คะแนน Score ID Electorate Voting_Station Candidate
Voting_Time 1 4502 450235 450201 9:32 AM 2 450203 9:12 AM 3 450212 450202 10:23 AM 4 4601 460122 460101 11:45 AM 5 4801 480101 10:07 AM 6 480102 10:48 AM 7 230134 480103 1:10 PM 8 2:25 PM

17 ข้อมูลผู้สมัคร ผู้สมัคร Candidate_Id Electorate Number Name Party
Image 450201 4502 1 นายวินัย งามตา เพื่อไทย 450202 2 นายตั้งใจ เล่าเรียน ประชาธิปปัตย์ 460101 4601 นายอาทิตย์ จันทะรี 460102 นายกำลัง ทำดี เพื่อแผ่นดิน 480101 4801 นายสุดใจ ทองหล่อ 480102 นายภควา ฐานะดี รักไทย 480103 3 นายภูมิ มากมี

18 สิ่งที่จะพัฒนาต่อ พัฒนาระบบตามที่ได้วางแผนและออกแบบไว้ พร้อมทั้งทดสอบระบบคร่าวๆ

19 Q&A


ดาวน์โหลด ppt COE Electronic Voting System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google