งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SUMERIAN The black- headed people แหล่งอารยธรรมแรกแห่งดินแดน พระจันทร์เสี้ยว ผู้เริ่มใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราว กลุ่มแรกของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SUMERIAN The black- headed people แหล่งอารยธรรมแรกแห่งดินแดน พระจันทร์เสี้ยว ผู้เริ่มใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราว กลุ่มแรกของโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SUMERIAN The black- headed people แหล่งอารยธรรมแรกแห่งดินแดน พระจันทร์เสี้ยว ผู้เริ่มใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราว กลุ่มแรกของโลก

2  Mesopotamia. The word 'Mesopotamia' is in origin a Greek name (mesos 'middle' and potamos 'river', so 'land between the rivers').  http://www.hindunet.org/hindu_history/sarasvati/html/mesopotamia1.htm

3 ความสำคัญของสุเมเรียน ระบบอักษร เริ่มจากอักษรภาพ เขียน บนดินเหนียว กดเป็นลิ่ม จึงเรียกคูนิฟอร์ม

4 ที่มาของคำว่าคูนิฟอร์ม  The word "cuneiform" comes from the Latin word cuneus, meaning "wedge". http://www.crystalinks.com/sumerwriting.html http://www.crystalinks.com/sumerwriting.html

5 แผ่นดินเผาจารึกอักษรลิ่ม พบจำนวนนับ พันบริเวณเมืองเก่า สมัยสุเมเรียน

6 ความสนใจด้านเรขาคณิต บน แผ่นดินเผา

7 แผนที่บริเวณปากแม่น้ำไทกริส ยูเฟรติส ที่ตั้งนครรัฐสุเมเรียน

8 ลำดับเวลาและกลุ่มคนที่เข้ามามีอำนาจ ในเมโสโปเตเมีย

9 ที่ตั้งของดินแดนซูเมอร์และอัคคัด  the alluvial plains of the rivers were called the land of Sumer and Akkad in the third millennium. Sumer is the most southern part, while the land of Akkad is the area around modern Bagdad, where the Euphrates and Tigris are close to each other

10 ความอุดมสมบูรณ์นำไปสู่การรุกราน ข้อสังเกตุ  ดินแดนสุเมเรียนอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม มีความอุดม สมบูรณ์  พวกอัคคาเดียนมาจากที่ราบสูง ต้องการดินแดน ที่อุดมสมบูรณ์กว่า  เมื่อใช้กำลังยึดครองสุเมเรียนแล้ว พวกอัค คาเดียนได้รับความเจริญจาก สุเมเรียน แต่ส่งต่อให้กับอนารยชนต่อไปที่เข้า มายึดครองเมโสโปเตเมีย สุเมเรียน แต่ส่งต่อให้กับอนารยชนต่อไปที่เข้า มายึดครองเมโสโปเตเมีย

11  In the second millennium both regions together are called Babylonia  พวกอมอไรต์เข้ายึดครองพื้นที่เมโสโป เตเมีย และตั้งจักรวรรดิต่อมา เรียกกัน ตามเมืองที่มาว่า พวกบาบิโลเนีย

12  โบราณสถานสำคัญแสดงถึงความเสื่อมโทรม ของเมืองเดิม สาเหตุหนึ่งอาจมาจากการเปลี่ยน เส้นทางของแม่น้ำทั้งสองสายและการทับถม ของดินตะกอน จนห่างฝั่งมากขึ้นเรื่อย ๆ  Ancient cities Ur, Nippur and Kish Ur, Nippur and Kish now far from the river, but were in the past situated at the river banks. now far from the river, but were in the past situated at the river banks.

13 หลักฐานสำคัญที่ยืนยันการมีอยู่ของราชวงศ์สุเม เรียน หลักฐานสำคัญที่ยืนยันการมีอยู่ของราชวงศ์สุเม เรียน ราชวงศ์บาบิโลเนียนและอัสซิเรียนที่มา ครอบครองดินแดน ราชวงศ์บาบิโลเนียนและอัสซิเรียนที่มา ครอบครองดินแดน เมโสโปเตเมียต่อมา คือ เมโสโปเตเมียต่อมา คือ ชื่อเหล่านี้พ้องกับชื่อในสายตระกูลขอ งอดัม ที่ปรากฏในคัมภีร์ของชาวยิว ชื่อเหล่านี้พ้องกับชื่อในสายตระกูลขอ งอดัม ที่ปรากฏในคัมภีร์ของชาวยิว (Genealogies of Adam in the Torah) (Genealogies of Adam in the Torah) http://www.crystalinks.com/sumerhistory.html

14 วรรณกรรม Gilgamesh  ปรากฏเรื่องน้ำท่วมโลก และการสร้างชีวิต ใหม่หลังน้ำท่วม  ชื่อวีรบุรุษกีลกาเมส ปรากฏในหลักฐาน ทางโบราณคดี  การกล่าวถึงชื่อเทพเจ้า ตรงกับที่ปรากฏใน หลักฐานหลายแห่ง http://www.crystalinks.com/sumerhistory.html

15 นานาเทพเจ้า ภาพเทพที่มีอำนาจธรรมชาติ เช่น เทพแห่งสายน้ำ เทพแห่งสายฟ้า เทพแห่งผืนแผ่นดิน จารึกบนแผ่นดินเผา

16 ระบบชลประทานกับชีวิตชาวสุเม เรียน  การแก้ปัญหาน้ำท่วม นำไปสู่การจัดโครงสร้าง การปกครอง เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน : การ สร้างคู คลอง เขื่อนดิน เพื่อกำหนดทางน้ำและ ปริมาณน้ำ  ทำให้ชาวนาแต่ละคนสามารถผลิตอาหารเลี้ยง สมาชิกในครอบครัวได้อย่างเพียงพอ

17 ภาพจำลองนครรัฐในเมโสโปเตเมีย  มีการสร้างกำแพงเมือง การจัดระบบการ ปกครองเฉพาะแต่ละเมือง ไม่ขึ้นต่อกัน ไม่ขึ้นต่อกัน

18 ภาพงานเลี้ยงและสงครามของสุเม เรียน  แผ่นผ้า บอกถึงผู้คนยามสงบและยามสงคราม ในเมโสโปเตเมีย

19 ชนชั้น  มีการแบ่งงานกันทำ (division of labour ) ตาม ชนชั้น เช่น ภาพหุ่นขนาดเล็ก พบที่ซิกูแรต แสดงถึง ชน ชั้นสูง นุ่งห่มด้วยขนแกะ ภาพหุ่นขนาดเล็ก พบที่ซิกูแรต แสดงถึง ชน ชั้นสูง นุ่งห่มด้วยขนแกะ

20 รูปปั้นชาวสุเมเรียน พบที่แท่นบูชา ในซิกกูแรต

21 ความเชื่อสะท้อนพฤติกรรมมนุษย์  รูปปั้นเทพมักตาโตเบิ่งกว้าง แสดงการ เพ่งมองมายังมนุษย์

22 ศิลปะในหลุมศพ  เครื่องดนตรีในหลุมศพ พระราชวงศ์ ประดับด้วยหินสี พระราชวงศ์ ประดับด้วยหินสี

23 นักรบแห่งเมโสโปเตเมีย  การแต่งกายของกษัตริย์ Akkadian Akkadian

24 เสาหิน หรือที่เรียกว่า Stete (stee-lee) แสดงภาพพระเจ้าฮัมมูราบีทรงรับกฏหมายจาก สุริยะเทพ ตอนล่าง ของเสาหิน จารึก ประมวล กฎหมาย ฮัมมูราบี

25 มีอะไรบ้างที่เป็นมรดกโลก จากอารย ธรรมเมโสโปเตเมีย

26 อ้างอิงเรื่องและภาพ  Time. Illustrated History of the World. The Age of God-Kings 3000-1500 BC The Age of God-Kings 3000-1500 BC China,Time-life Books Inc.:1987. China,Time-life Books Inc.:1987.   http://www.bbc.co.uk/history/ancient/mesopotamia_gallery.shtml http://www.bbc.co.uk/history/ancient/mesopotamia_gallery.shtml   http://glencoe.mcgraw-hill.com/sites/0078607027/


ดาวน์โหลด ppt SUMERIAN The black- headed people แหล่งอารยธรรมแรกแห่งดินแดน พระจันทร์เสี้ยว ผู้เริ่มใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราว กลุ่มแรกของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google