งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SUMERIAN The black- headed people

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SUMERIAN The black- headed people"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SUMERIAN The black- headed people
แหล่งอารยธรรมแรกแห่งดินแดนพระจันทร์เสี้ยว ผู้เริ่มใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราวกลุ่มแรกของโลก

2 Mesopotamia. The word 'Mesopotamia' is in origin a Greek name (mesos 'middle' and potamos 'river', so 'land between the rivers').

3 ความสำคัญของสุเมเรียน
ระบบอักษร เริ่มจากอักษรภาพ เขียนบนดินเหนียว กดเป็นลิ่ม จึงเรียกคูนิฟอร์ม

4 ที่มาของคำว่าคูนิฟอร์ม
The word "cuneiform" comes from the Latin word cuneus, meaning "wedge".

5 แผ่นดินเผาจารึกอักษรลิ่ม พบจำนวนนับพันบริเวณเมืองเก่า สมัยสุเมเรียน

6 ความสนใจด้านเรขาคณิต บนแผ่นดินเผา

7 แผนที่บริเวณปากแม่น้ำไทกริส ยูเฟรติส ที่ตั้งนครรัฐสุเมเรียน

8 ลำดับเวลาและกลุ่มคนที่เข้ามามีอำนาจในเมโสโปเตเมีย

9 ที่ตั้งของดินแดนซูเมอร์และอัคคัด
the alluvial plains of the rivers were called the land of Sumer and Akkad in the third millennium. Sumer is the most southern part, while the land of Akkad is the area around modern Bagdad, where the Euphrates and Tigris are close to each other

10 ความอุดมสมบูรณ์นำไปสู่การรุกราน
ข้อสังเกตุ ดินแดนสุเมเรียนอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ พวกอัคคาเดียนมาจากที่ราบสูง ต้องการดินแดนที่อุดมสมบูรณ์กว่า เมื่อใช้กำลังยึดครองสุเมเรียนแล้ว พวกอัคคาเดียนได้รับความเจริญจาก สุเมเรียน แต่ส่งต่อให้กับอนารยชนต่อไปที่เข้ามายึดครองเมโสโปเตเมีย

11 In the second millennium both regions together are called Babylonia
พวกอมอไรต์เข้ายึดครองพื้นที่เมโสโปเตเมีย และตั้งจักรวรรดิต่อมา เรียกกันตามเมืองที่มาว่า พวกบาบิโลเนีย

12 โบราณสถานสำคัญแสดงถึงความเสื่อมโทรมของเมืองเดิม สาเหตุหนึ่งอาจมาจากการเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำทั้งสองสายและการทับถมของดินตะกอน จนห่างฝั่งมากขึ้นเรื่อย ๆ Ancient cities Ur, Nippur and Kish now far from the river, but were in the past situated at the river banks. 

13 หลักฐานสำคัญที่ยืนยันการมีอยู่ของราชวงศ์สุเมเรียน
ราชวงศ์บาบิโลเนียนและอัสซิเรียนที่มาครอบครองดินแดน เมโสโปเตเมียต่อมา คือ ชื่อเหล่านี้พ้องกับชื่อในสายตระกูลของอดัม ที่ปรากฏในคัมภีร์ของชาวยิว (Genealogies of Adam in the Torah)

14 วรรณกรรม Gilgamesh ปรากฏเรื่องน้ำท่วมโลก และการสร้างชีวิตใหม่หลังน้ำท่วม ชื่อวีรบุรุษกีลกาเมส ปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดี การกล่าวถึงชื่อเทพเจ้า ตรงกับที่ปรากฏในหลักฐานหลายแห่ง

15 นานาเทพเจ้า ภาพเทพที่มีอำนาจธรรมชาติ เช่น เทพแห่งสายน้ำ เทพแห่งสายฟ้า เทพแห่งผืนแผ่นดิน จารึกบนแผ่นดินเผา

16 ระบบชลประทานกับชีวิตชาวสุเมเรียน
การแก้ปัญหาน้ำท่วม นำไปสู่การจัดโครงสร้างการปกครอง เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน : การสร้างคู คลอง เขื่อนดิน เพื่อกำหนดทางน้ำและปริมาณน้ำ ทำให้ชาวนาแต่ละคนสามารถผลิตอาหารเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเพียงพอ

17 ภาพจำลองนครรัฐในเมโสโปเตเมีย
มีการสร้างกำแพงเมือง การจัดระบบการปกครองเฉพาะแต่ละเมือง ไม่ขึ้นต่อกัน

18 ภาพงานเลี้ยงและสงครามของสุเมเรียน
แผ่นผ้า บอกถึงผู้คนยามสงบและยามสงครามในเมโสโปเตเมีย

19 ชนชั้น มีการแบ่งงานกันทำ (division of labour )ตามชนชั้น เช่น
ภาพหุ่นขนาดเล็ก พบที่ซิกูแรต แสดงถึง ชนชั้นสูง นุ่งห่มด้วยขนแกะ

20 รูปปั้นชาวสุเมเรียน พบที่แท่นบูชาในซิกกูแรต

21 ความเชื่อสะท้อนพฤติกรรมมนุษย์
รูปปั้นเทพมักตาโตเบิ่งกว้าง แสดงการเพ่งมองมายังมนุษย์

22 ศิลปะในหลุมศพ เครื่องดนตรีในหลุมศพ พระราชวงศ์ ประดับด้วยหินสี

23 นักรบแห่งเมโสโปเตเมีย
การแต่งกายของกษัตริย์ Akkadian

24 เสาหิน หรือที่เรียกว่า Stete (stee-lee) แสดงภาพพระเจ้าฮัมมูราบีทรงรับกฏหมายจากสุริยะเทพ
ตอนล่างของเสาหินจารึกประมวลกฎหมายฮัมมูราบี

25 มีอะไรบ้างที่เป็นมรดกโลก จากอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

26 อ้างอิงเรื่องและภาพ Time. Illustrated History of the World.
The Age of God-Kings BC China,Time-life Books Inc.:1987.


ดาวน์โหลด ppt SUMERIAN The black- headed people

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google