งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong Civil Engineering ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ คีรีรัตน์  มาตรฐานการทดสอบ  ทฤษฎีการทดสอบ  การแปลผลการทดสอบ  การนำไปใช้งาน Lab 2: Specific Gravity of Soil

2 Asst.Prof.Chusak Kererat มาตรฐานการทดสอบทางวิศวกรรมปฐพี ASTM D 854-00 Test Method for Specific Gravity of Soils. ASTM C 127-88 Test Method for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate. ASTM D 5550-00Test Method for Specific Gravity of Soil Solids by Gas Pycnometer.

3 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ ความถ่วงจำเพาะ คือ อัตราส่วนระหว่างน้ำหนัก ของวัตถุในอากาศต่อน้ำหนักของน้ำที่อุณหภูมิ 20  C ที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุนั้น W4W4 W1W1 W2W2 W3W3 นน. ขวดเปล่า นน. ขวดเปล่า + ดิน นน. ขวดเปล่า + ดิน + น้ำ นน. ขวดเปล่า + น้ำ

4 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ

5 Asst.Prof.Chusak Kererat อนุกรมปฏิกิริยาโบเวน แสดงการตกผลึกของแร่จากการ เย็นตัวของหินหนืด ( โอลิวีน ) ( ไพร็อกซีน ) ( แอมฟิโบล ) ( ไบโอไทต์ไมก้า ) ( แพลจิโอโคลเฟลด์สปาร์ ) ( โปรแตสเซียมเฟลด์สปาร์ ) ( มัสโคไวท์ไมก้า ) ( ควอร์ตซ์ ) สีเข้มมาก สีเข้ม เป็นกลาง สีจาง แคลเซียมมาก โซเดียมมาก เริ่มตกผลึก สิ้นสุดการตกผลึก ความถ่วงจำเพาะ คือ ค่าหน่วยน้ำหนักของเม็ดแร่ (Solid Grain) ต่อหน่วยน้ำหนักของน้ำ

6 Asst.Prof.Chusak Kererat ค่าความถ่วงจำเพาะของแร่ชนิดต่างๆ ชนิดของแร่ความ ถ่วงจำเพาะ (G s ) ชนิดของแร่ความ ถ่วงจำเพาะ (G s ) Quartz2.65Pyrophyllit e 2.84 K – feldspars 2.54 – 2.57 Serpentine2.20 – 2.70 Na – Ca – feldspars 2.62 – 2.76 Kaolinite2.62 – 2.66 Calcite2.72Halloysite2.55 Dolomite2.85Illite2.60 – 2.86 Muscovite2.70 – 3.20 Montmorill onite 2.75 – 2.78 Biotite2.80 – 3.20 Bentonite2.13 – 2.18 Chlorite2.60 – 2.90 Attapulgite2.30

7 Asst.Prof.Chusak Kererat ค่าความถ่วงจำเพาะของดินชนิดต่างๆ ชนิดดินความ ถ่วงจำเพา ะ (G s ) หมาย เหตุ ทั่วไป (General) 2.60 – 2.80 เป็น ค่าเฉลี่ย ดินกรุงเทพฯ (Bangkok Soil) 2.60 – 2.72 ทราย (Sand) 2.65 – 2.67 ดินตะกอนทราย (Silty Sand) 2.67 – 2.70 ดินเหนียวและดินเหนียวปน ตะกอนทราย (Clay and Silty Clay) 2.67 – 2.90 ดินลูกรัง (Laterite) 2.70 – 3.00 ดินปนสารอินทรีย์ (Organic Soil) อาจต่ำกว่า 2

8 Asst.Prof.Chusak Kererat การแปลผลการทดสอบหาปริมาณความ ถ่วงจำเพาะของดิน • ขวดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity Bottle) PycnometerVolumetric Flask For clean sand and gravel For coarse grained soil and fine grained soil

9 Asst.Prof.Chusak Kererat การแปลผลการทดสอบหาปริมาณความ ถ่วงจำเพาะของดิน • การปรับเทียบน้ำหนักน้ำบวกขวดทดสอบ (Calibration) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักน้ำบวกขวดที่ อุณหภูมิต่างๆกัน วิธีการไล่ฟองอากาศ  ใช้ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump)  ใช้การต้ม (Boiling)  อุณหภูมิการทดสอบไม่คงที่  การขยายตัวของขวดแก้วไม่คงที่  การหาน้ำหนักน้ำและน้ำหนักน้ำดิน ทำคนละเวลา

10 Asst.Prof.Chusak Kererat การแปลผลการทดสอบหาปริมาณความ ถ่วงจำเพาะของดิน เทน้ำใส่ขวด Flask ต้มน้ำเพื่อใส่ฟองอากาศกลิ้งไปมาเพื่อให้น้ำ มีอุณหภูมิสม่ำเสมอ เติมน้ำให้ถึงขีดระดับน้ำวัดอุณหภูมิชั่งน้ำหนักขวด + น้ำ

11 Asst.Prof.Chusak Kererat การแปลผลการทดสอบหาปริมาณความ ถ่วงจำเพาะของดิน • วิธีการทดสอบ (Laboratory Procedure) เทดินและน้ำใส่ขวด Flask ต้มน้ำเพื่อใส่ฟองอากาศเติมน้ำให้ถึงขีดระดับ ปริมาตร 500 มิลลิลิตร ชั่งน้ำหนักดินแห้งชั่งน้ำหนักและวัดอุณหภูมิเทน้ำดินลงในถาดแล้วนำเข้าตู้อบ

12 Asst.Prof.Chusak Kererat การแปลผลการทดสอบหาปริมาณความ ถ่วงจำเพาะของดิน ผลที่ได้ไม่น่าเชื่อถือเมื่อ - มีอากาศแฟงอยู่ในช่องว่างเม็ดดินและน้ำ ทำให้ น้ำหนักดินเปลี่ยนไป - การปรับตาชั่งไม่ดีพอ หรือไม่ใช้ตาชั่งเดียวกัน ตลอดการทดสอบ - อุณหภูมิของน้ำหรือน้ำดินในขวดฟลาสไม่สม่ำเสมอ - มีอากาศแฟงอยู่ในช่องว่างเม็ดดินและน้ำ ทำให้ น้ำหนักดินเปลี่ยนไป - การปรับตาชั่งไม่ดีพอ หรือไม่ใช้ตาชั่งเดียวกัน ตลอดการทดสอบ - อุณหภูมิของน้ำหรือน้ำดินในขวดฟลาสไม่สม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะ - ควรชั่งน้ำหนักก่อนวัดอุณหภูมิ - ถ้าเป็นงานวิจัยควรใช้ดินร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 - การวัดอุณหภูมิควรวัดอย่างน้อย 3 จุด - ควรชั่งน้ำหนักก่อนวัดอุณหภูมิ - ถ้าเป็นงานวิจัยควรใช้ดินร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 - การวัดอุณหภูมิควรวัดอย่างน้อย 3 จุด

13 Asst.Prof.Chusak Kererat การ นำไปใช้ งาน • สามารถนำไปใช้ในการจำแนกชนิดของแร่ที่เป็น ส่วนประกอบในดิน • สามารถนำไปใช้ในการคำนวณคุณสมบัติอื่นๆ • สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดิน ด้วยวิธีตกตะกอน

14 Asst.Prof.Chusak Kererat ดูวีดีโอแสดงขั้นตอนการทดสอบ และ การกรอกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google