งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory การทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน Rajamangala University of Technology Rattanakosin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory การทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน Rajamangala University of Technology Rattanakosin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory การทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong Civil Engineering ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ คีรีรัตน์  มาตรฐานการทดสอบ  ทฤษฎีการทดสอบ  การแปลผลการทดสอบ  การนำไปใช้งาน Lab 5: Sieve Analysis

2 Asst.Prof.Chusak Kererat มาตรฐานการทดสอบทางวิศวกรรมปฐพี ASTM D 421-85 Particle for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constant. ASTM D 2217-85 Particle for Wet Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constant. ASTM D 422-85 Standard Test Method of Particle Size Analysis of Soils

3 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ การร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน เป็นการ ทดสอบหาขนาดและการกระจายตัวของเม็ดดิน สำหรับดินเม็ดหยาบ ซึ่งก็คือดินที่ค้างบนตะแกรง เบอร์ 200 หรือดินที่มีขนาดเม็ดดินโตกว่า 0.075 มิลลิเมตร

4 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ การทดสอบหาขนาดเม็ดดินโดยการร่อนผ่านตะแกรง มาตรฐาน มี 2 วิธี ดังนี้ 1. ทดสอบแบบไม่ล้างน้ำ เป็นการทดสอบที่ใช้กับตัวอย่างดินที่มีเม็ดหยาบ เป็นส่วนใหญ่หรือมีเม็ดละเอียดปนอยู่น้อย เช่น กรวด ทราย ที่อยู่ในสภาพแห้ง 2. ทดสอบแบบล้างน้ำ เป็นการทดสอบที่ใช้กับดินตัวอย่างที่มีเม็ดละเอียด ปนอยู่มาก โดยการนำตัวอย่างดินไปแช่น้ำ แล้วนำมาล้าง ด้วยน้ำสะอาดผ่านตะแกรงเบอร์ 200

5 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ coarse gravelfine gravel coarse sandmedium sandfine sand Sieve Analysis นำไปทดสอบ Hydrometer Analysis

6 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ Sieve #4 1 นิ้ว หมายถึ ง 16 ช่อง / ตร. นิ้ว

7 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ เส้นกราฟการกระจายตัวของดิน (Grained Size Distribution Curve)

8 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ ส. ป. ส. ความโค้ง ส. ป. ส. ความ สม่ำเสมอ

9 Asst.Prof.Chusak Kererat ทฤษฎีการทดสอบ กรวดที่มีความคละกันดี (Well Grade Gravel) : Cu > 4 และ Cc  1 – 3 ทรายที่มีความคละกันดี (Well Grade Sand): Cu > 6 และ Cc  1 – 3 ดินที่มีขนาดเม็ดดินสม่ำเสมอ (Poor Graded) : Cu  1 ( ใกล้ 1.0) กรวดที่มีความคละกันดี (Well Grade Gravel) : Cu > 4 และ Cc  1 – 3 ทรายที่มีความคละกันดี (Well Grade Sand): Cu > 6 และ Cc  1 – 3 ดินที่มีขนาดเม็ดดินสม่ำเสมอ (Poor Graded) : Cu  1 ( ใกล้ 1.0)

10 Asst.Prof.Chusak Kererat การแปลผลการทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อน ผ่านตะแกรงมาตรฐาน • การทดสอบแบบเปียก (Wet Sieve Method) • การทดสอบแบบแห้ง (Dry Sieve Method) การเตรียม ตัวอย่างดิน ล้างดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200 เมื่ออบแห้งแล้วโดยส่วน ท้างบนตะแกรงเบอร์ 200 นำไปทดสอบ Sieve และ ส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 สำหรับทดสอบ Hydrometer นำเข้าตู้อบเพื่ออบ ดินให้แห้ง ชั่งดินตัวอย่างตามน้ำหนักที่แนะนำในตาราง

11 Asst.Prof.Chusak Kererat การแปลผลการทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อน ผ่านตะแกรงมาตรฐาน ขั้นตอนการ ทดสอบ ทำความสะอาดตะแกรง นำตะแกรงติดตั้ง เข้ากับเครื่องเขย่า ใช้เวลา 10 นาที จัดชุดตะแกรงพร้อมชั่งน้ำหนักตะแกรง 3/8 ” #4 #10 #40 #10 0 #20 0 เรียงจากขนาดใหญ่ ไปเล็ก นำดินใส่ในตะแกรงบนสุด ชั่งน้ำหนักดินรวมกับตะแกรง

12 Asst.Prof.Chusak Kererat การแปลผลการทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อน ผ่านตะแกรงมาตรฐาน

13 Asst.Prof.Chusak Kererat การแปลผลการทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อน ผ่านตะแกรงมาตรฐาน ผลที่ได้ไม่น่าเชื่อถือเมื่อ - น้ำหนักดินหายไประหว่างการทดสอบเกิน 0.5% - ตะแกรงที่ใช้ในการทดสอบชำรุด - น้ำหนักดินหายไประหว่างการทดสอบเกิน 0.5% - ตะแกรงที่ใช้ในการทดสอบชำรุด ข้อเสนอแนะ - ไม่ควรใส่ดินในตะแกรงมากเกินไป - ใช้เวลาในการร่อนผ่านตะแกรงเพียงพอ - ถ้าใช้วิธีล้างน้ำต้องแน่ใจว่าล้างเม็ดดินที่เล็กกว่า เบอร์ 200 จนหมด - ห้ามใส่ตัวอย่างลงในตะแกรงขณะยังร้อนอยู่ - ไม่ควรใส่ดินในตะแกรงมากเกินไป - ใช้เวลาในการร่อนผ่านตะแกรงเพียงพอ - ถ้าใช้วิธีล้างน้ำต้องแน่ใจว่าล้างเม็ดดินที่เล็กกว่า เบอร์ 200 จนหมด - ห้ามใส่ตัวอย่างลงในตะแกรงขณะยังร้อนอยู่

14 Asst.Prof.Chusak Kererat การ นำไปใช้ งาน 1. เป็นข้อมูลสำหรับการ จำแนกประเภทดิน

15 Asst.Prof.Chusak Kererat การ นำไปใช้ งาน 2. เป็นข้อมูลสำหรับคัดเลือก วัสดุรองพื้นทาง

16 Asst.Prof.Chusak Kererat การ นำไปใช้ งาน

17 Asst.Prof.Chusak Kererat การ นำไปใช้ งาน 3. เป็นข้อมูลสำหรับการหาขนาดเม็ดดิน ประสิทธิผล (Effective Size, D 10 ) เพื่อนำไปใช้ คำนวณสัมประสิทธิ์ความซึมได้ของน้ำ Hasen ‘s Method (1892, 1911) k=100(D 10 ) 2,cm/s เมื่อ D 10 =Effective Size (cm)

18 Asst.Prof.Chusak Kererat การ นำไปใช้ งาน 3. นำไปใช้ในการออกแบบชั้นกรอง (Filter Drainage) สำหรับงานเขื่อน

19 Asst.Prof.Chusak Kererat ดูวีดีโอแสดงขั้นตอนการทดสอบ และ การกรอกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory การทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน Rajamangala University of Technology Rattanakosin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google