งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

29/06/57Parinya T.2111 พลังงานจำนวนหนึ่ง ที่ได้รับ ( จ่าย ออกมา ) หรือต้องใช้ไป ในการ เกิดปฏิกริยา ปฏิกริยา จ่าย พลังงาน = Exothermic reaction ปฏิกริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "29/06/57Parinya T.2111 พลังงานจำนวนหนึ่ง ที่ได้รับ ( จ่าย ออกมา ) หรือต้องใช้ไป ในการ เกิดปฏิกริยา ปฏิกริยา จ่าย พลังงาน = Exothermic reaction ปฏิกริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 29/06/57Parinya T.2111 พลังงานจำนวนหนึ่ง ที่ได้รับ ( จ่าย ออกมา ) หรือต้องใช้ไป ในการ เกิดปฏิกริยา ปฏิกริยา จ่าย พลังงาน = Exothermic reaction ปฏิกริยา ดูด พลังงาน = Endothermic reaction HEAT OF REACTION

3 29/06/57Parinya T.2112 CH 3 -H + Cl-Cl CH 3 -Cl + H-Cl 104 58 84 103 162 187 H = 162-187 = - 25 kcal/mole HEAT OF REACTION Exothermic

4 29/06/57Parinya T.2113 +1+1 (2) Cl + CH 3 -H CH 3 + HCl (1) Cl-Cl 2 Cl H = +58 kcal (58) H = Cl (3) CH 3 + Cl-Cl CH 3 -Cl + H = - 26 Endoth ermic Exothermic (104)(103) (58)(84)

5 29/06/57Parinya T.2114. Cl (2) + CH 3 -H CH 3 + HCl (104)(103) Endothermic ในขั้นที่ 2 พบว่า ถ้าให้ พลังงานเพียง 1 kcal/mole จะไม่เกิด ปฏิกริยานี้ ต้องใช้พลังงาน สูงถึง 4 kcal/mole จึงจะ ได้ผล ! H = +1

6 29/06/57Parinya T.2115 Energy of Activation : E act พลังงานจำนวนน้อยที่สุด ( ที่ได้ จากการที่โมเลกุลชนกัน ) ที่ จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้ปฏิกริยา ดำเนินต่อไปได้ = พลังงาน กระตุ้น พลังงานได้มาจากไหน ( ที่ได้จากการที่ โมเลกุล ชนกัน )

7 29/06/57Parinya T.2116 โมเลกุลชนกันอย่างไร ? จึงจะมีพลังงานพอที่จะ ทำให้เกิดปฏิกริยาต่อไปได้ CH 3 HCl Cl 1/40/275 o C chlorine radical methyl radical

8 29/06/57Parinya T.2117 ORIENTATION : ทิศทาง ( ในการเข้าชน ) ในการที่จะให้เกิด ปฏิกริยา …………... จะต้องชนให้ถูกทิศทาง ด้วย สรุป : ปฏิกริยาเคมีจะ เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ อนุภาคเข้าชนกันแรง พอ ( E act ) และชนถูก ทิศทางด้วย

9 29/06/57Parinya T.2118 Progress of Reaction : การ ดำเนินไปของปฏิกริยา คือการใช้กราฟแบบเส้น แสดงการ เปลี่ยนแปลงจากสารตั้งต้นทาง ซ้ายมือ ไปเป็นผลิตภัณฑ์ทาง ขวามือ พร้อมกับแสดงการเปลี่ยน ระดับพลังงานศักย์ของสารที่ เกี่ยวข้องด้วยระดับความสูงของ เส้นโค้งในกราฟ

10 29/06/57Parinya T.2119 CH 4 + •Cl •CH 3 + HCl Progress of reaction Potential energy CH 4 + Cl. CH 3. + HCl H = +1 kcal E act = 4 kcal H = +1 kcal Morrison&Boyd p. 52

11 29/06/57Parinya T.21110 CH 4 + •Br •CH 3 + HBr Progress of reaction Potential energy CH 4 + Br. CH 3. + HBr E act = 18 kcal H = + 16 kcal Morrison&Boy d p. 53 (104) (88) H= +16 kcal

12 29/06/57Parinya T.21111 Progress of reaction CH 4 Br HBr CH 3 CH 4 + •Br • CH 3 + HBr E

13 29/06/57Parinya T.21112 ลำดับการ เปลี่ยนแปลง : Reactants transition state products E a ct Reactan ts Produ cts Potential energy Progress of reaction H transition state

14 29/06/57Parinya T.21113 .. tetrahedral becoming trigonal trigonal การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง reactants transition state products 109.5 o < bond angle < 120 o

15 29/06/57Parinya T.21114 สภาวะที่โมเลกุลของสารตั้ง ต้นเข้ารวมตัวและจัดรูปร่าง ใหม่ ( ก่อนจะเปลี่ยนเป็น ผลิตภัณฑ์ ) โดยมีระดับ พลังงานสูงสุดในขณะนั้น Transition state

16 29/06/57Parinya T.21115 Overall reaction Potential energy Progress of reaction E act 1 CH 3. + Cl 2 CH 3 Cl + Cl. Cl + CH 4 H TS 1 TS 2 E act 2

17 29/06/57Parinya T.21116 A B-C Produc ts A B-C Product s A-B C React ants ปฏิกริยาที่ เกิดยาก ปฏิกริยาที่ เกิดง่าย... ที่เกิดง่าย จะมีลักษณะ คล้ายสารตั้งต้น... ที่เกิดยาก จะมีลักษณะ คล้ายผลิตภัณฑ์ Transition state ของปฏิกริยา... Potential energy Progress of reaction Transition state A….B… ……..C เกิด เร็ว เกิด ล่าช้า A………..B ….C Transition state

18 29/06/57Parinya T.21117 Chlorofluorocarbons and the ozone shield CF 3 Cl Chlorotrifluoromethane ( CFC 11 ) CF 2 Cl 2 Dichlorodifluoromethane ( CFC 12 ) O2O2 N2N2 O3O3 O3O3 O3O3 30-90 km O 2,N 2 ดูด < 250 nm O 3 ดูด 250-300 nm Visible = 400- 750 nm

19 Earth Atmospheric Layers

20 29/06/57Parinya T.21119 Ozone hole : Photolysis of CFC (6) F 3 C-Cl + hvF 3 C. + Cl. (7) Cl. + O 3 ClO. + O 2 (8) ClO. + O. Cl. + O 2 Then ( 7), (8), (7), (8)... 1 CFC : 100000 O 3

21 29/06/57Parinya T.21120 Alkanes Alkenes Alkynes Cyclic aliphatic Aliphatic Aromatic HYDROCARBONS

22 29/06/57Parinya T.21121 Nomenclature : คำนำหน้า ( ภาษากรีก หรือละติน ) C 6 H 14 hexa ne C 7 H 16 hepta ne C 8 H 18 octan e C 9 H 20 nona ne C 10 H 22 dec ane P. 88 ALKANE S CH 4 meth ane C 2 H 6 ethan e C 3 H 8 propa ne C 4 H 10 butan e C 5 H 12 penta ne

23 29/06/57Parinya T.21122 Alkyl group : ส่วนของ โมเลกุล alkane ที่เกิด เป็นสารประกอบกับ ธาตุชนิดอื่นจะเรียกชื่อ alkane นั้นโดยตัด - ane ออก แล้วใส่ -yl เข้าไปแทน CH 3 CH 2 Cl = Ethyl chloride 1. จำนวน C = 2 Ethane 2. Eth ane Ethyl 3. Cl = chloride Ethyl chloride

24 29/06/57Parinya T.21123 Common names : เรียกตาม ความนิยมแต่ก่อน ( โบราณ ) sec-butyl (secondary ) n -butyl (normal ) tert-butyl (tertiary) iso-butyl

25 29/06/57Parinya T.21124 IUPAC system : International Union of Pure and Applied Chemistry (1) เลือกโครงหลัก ( สายยาวที่สุด ) ให้ เป็นชื่อหลัก (2) บอกตำแหน่งที่กลุ่มอื่นมาเกาะอยู่ โดยพยายามนับให้กลุ่มเหล่านั้นใช้ ตัวเลขน้อยที่สุด (3) กลุ่มที่ซ้ำๆกันหลายกลุ่ม ให้บอก จำนวนด้วยคำนำหน้าเป็น di-, tri-, tetra-, etc. (4) ในกรณีที่กลุ่มต่างกัน ให้เรียงชื่อ ตามลำดับตัวอักษร

26 29/06/57Parinya T.21125 2,4,4- Trimethylhepta ne 1. สายที่ยาวที่สุด = 7heptane 2. กลุ่ม ? CH 3 3. เกาะอยู่ที่ไหน ? 2,4,4 หรือ 4,4,6 4. เลือกที่มีตัวเลขน้อยที่สุด 5. เรียกชื่อเป็น …2-Methyl-4-methyl-4-methylheptane 6. Methyl ซ้ำ 3 ครั้ง = trimethyl 7. รวบได้เป็น 2,4,4-Trimethylheptane methyl 2,4,4

27 29/06/57Parinya T.21126 การจำแนกประเภทของคาร์บอนและ ไฮโดรเจน อะตอม ให้พิจารณาว่าคาร์บอนอะตอมที่เราสนใจนั้น มีคาร์บอนอะตอมอื่นเชื่อมติดอยู่เป็นจำนวน เท่าใด ? 1 o = primary carbon atom = มี คาร์บอนเพียง 1 อะตอมติดอยู่ 2 o = secondary C atom = มี 2 C- atom 3 o = tertiary C atom = มี 3 C- atom ส่วนไฮโดรเจน ก็จะ เรียกตามชนิด ของคาร์บอนที่มันเกาะอยู่ ด้วย นั่นเอง

28 29/06/57Parinya T.21127 1o1o 2o2o 3o3o

29 29/06/57Parinya T.21128 PREPARATION OF ALKANES 1. Hydrogenation of alkenes 2. Reduction of alkyl halides 3. Coupling of alkyl halides with organometallic compounds

30 29/06/57Parinya T.21129 2 -Hexene n-Hexane 1. Hydrogenation of alkenes H2H2 Pt C n H 2n C n H 2n+2 H2H2 Pd or Pt or Ni

31 29/06/57Parinya T.21130 2. Reduction of alkyl halides R-X + Mg RMgX R-H H2OH2O 2.1 Hydrolysis of Grignard reagent Grignard reagent = Organomagnesium halide = RMgX

32 29/06/57Parinya T.21131 Grignard, Victor ( 1871-1935 ), French chemist and Nobel laureate, born in Cherbourg, and educated at the Unviersity of Lyon. He taught organic chemistry at Lyon from 1906 to 1909 and then at the University of Nancy, where he was a full professor from1910. In his doctoral thesis of 1900, he made known his discovery of organomagnesium compounds, the so-called Grignard reagents, which are of great value in synthesizing complex organic compounds. For this discovery he shared the 1912 Nobel Prize in chemistry with the French chemist Paul Sabatier. "Grignard, Victor," Microsoft ฎ Encarta ฎ 96 Encyclopedia. ฉ 1993-1995 Microsoft Corporation.All rights reserved. ฉ Funk & Wagnalls Corporation. All rights reserved. Who was Grignard ?

33 29/06/57Parinya T.21132 MgH2OH2O sec-Butyl bromide n-Butane Grignard reagent sec-Butylmagnesium bromide

34 29/06/57Parinya T.21133     ปฏิกริยาเกิดขึ้นอย่างไร ? อะตอมแต่ละตัวมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปอย่างไร ? polar bond !   หลักการ : maximum chemical neutralization สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์

35 29/06/57Parinya T.21134 2.2 Reduction by metal and acid R-X + Zn + H + R-H + Zn 2+ + X -

36 29/06/57Parinya T.21135 3. Coupling of alkyl halides with organometallic compounds R-X R-Li R 2 CuLi LiLi CuX RXRX Lithium dialkylcopp er (Gilman reagent) R-R

37 29/06/57Parinya T.21136 RX : 1 o, 2 o, 3 o n-heptyl bromide n- nonan e RX : 1 o only ! ethyllit hium Lithium diethylcoppe r (Gilman reagent)

38 29/06/57Parinya T.21137 REACTI ONS Alkanes = Paraffins ( parum affinis) not enough affinity แต่ reactivity ขึ้นกับว่า reagent คืออะไร ! Alkanes HCl or H 2 SO 4 no reactio n KMnO 4 or K 2 Cr 2 O 7 no reaction

39 29/06/57Parinya T.21138 ปฏิกริยาหลักของ alkanes คือ free-radical chain reaction เช่น halogenation a mixture of RXs Reactivity X 2 : Cl > Br H : 3 o > 2 o > 1 o > H- CH 3

40 29/06/57Parinya T.21139 ความง่ายในการดึง H ออกจาก R : 3 o > 2 o > 1 o > CH 4 ความง่ายในการสร้าง free radical : 3 o > 2 o > 1 o >.CH 3 ความเสถียรของ free radical R. : 3 o > 2 o > 1 o >.CH 3

41 29/06/57Parinya T.21140 ข้อสรุป : 1. Free radical ยิ่งเสถียรเท่าใด ยิ่ง เกิดง่ายกว่าเท่านั้น 2. ความเสถียรของ free radical เป็นตัวกำหนดว่าจะเกิดปฏิกริยาที่ ตำแหน่งใด และเกิด เร็วกว่ากันแค่ ไหน 3. ระหว่างความว่องไว (reactivity) และการเลือกสรร (selectivity) นั้น มีหลักว่า … less reactive : more selective


ดาวน์โหลด ppt 29/06/57Parinya T.2111 พลังงานจำนวนหนึ่ง ที่ได้รับ ( จ่าย ออกมา ) หรือต้องใช้ไป ในการ เกิดปฏิกริยา ปฏิกริยา จ่าย พลังงาน = Exothermic reaction ปฏิกริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google