งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูล www.bing.com เรื่อง อาหาร / อาหารเสริมสำหรับ ผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูล www.bing.com เรื่อง อาหาร / อาหารเสริมสำหรับ ผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูล www.bing.com เรื่อง อาหาร / อาหารเสริมสำหรับ ผู้สูงอายุ

2 สมาชิกกลุ่ม 10 1. นางสาวรัตนา ดีพรม เลขที่ 21 รหัส 552101136 2. นางสาวรุจิรา ณรงค์ชัย เลขที่ 25 รหัส 552101140 3. นางสาววนิดา ทิพโชติ เลขที่ 27 รหัส 552101142 4. นางสาวศิริพร วงค์วัฒนเวศย์ เลขที่ 47 รหัส 552101162 5. นางสาวสมฤดี บรรพต เลขที่ 53 รหัส 552101169 6. นางสาวสุภาพร สังข์ทอง เลขที่ 74 รหัส 552101193 7. นางสาวสุภาวิไล พนาพนม เลขที่ 78 รหัส 552101197 8. นางสาวหนึ่งฤทัย นนท์ขุนทด เลขที่ 87 รหัส 552101206 9. นางสาวหฤทัย วิไรเลิศ เลขที่ 88 รหัส 552101207 10. นางสาวอภัชรา ศรีรังปะ เลขที่ 93 รหัส 552101212 11. นางสาวอมรรัตน์ เลาหวิโรจน์ เลขที่ 97 รหัส 552101216

3 วิธีการสืบค้นข้อมูลจาก www.bing.com

4 ค้นหาข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล www.bing.com www.bing.com

5 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาข้อมูล เช่น “ อาหาร สำหรับผู้สูงอายุ ”

6 เมื่อใส่เรื่องที่ต้องการค้นหา สามารถคลิกเพื่อ เข้าไปดูเนื้อหาที่น่าสนใจ คลิกที่อาหาร สำหรับผู้สูงอายุ

7 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง “ เส้นทางสุขภาพ ” ในฐานข้อมูล http://www.yourhealthyguide.com

8 เมื่อใส่เรื่องที่ต้องการค้นหา สามารถคลิก เพื่อเข้าไปดูเนื้อหาที่น่าสนใจ คลิกที่โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง “ โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ” ในฐานข้อมูล http://bencharat22.wordpress.com http://bencharat22.wordpress.com

10 เมื่อใส่ เรื่องที่ ต้องการ ค้นหา สามารถ คลิกเพื่อ เข้าไปดู เนื้อหาที่ น่าสนใจ คลิกที่ โภชนาก ารอาหาร สำหรับ ผู้สูงอายุ

11 เป็นเรื่อง เกี่ยวกับ อาหาร สำหรับ ผู้สูงอายุ เรื่อง “ โภชนาการ อาหาร สำหรับ ผู้สูงอายุ ” ใน ฐานข้อมูล http://nut ritionsfood s.blogspot. com http://nut ritionsfood s.blogspot. com

12 สวัส ดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูล www.bing.com เรื่อง อาหาร / อาหารเสริมสำหรับ ผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google