งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 อุปสงค์ และอุปทานสินค้าเกษตร (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 อุปสงค์ และอุปทานสินค้าเกษตร (ต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 อุปสงค์ และอุปทานสินค้าเกษตร (ต่อ)
2.1 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพของตลาด 2.2 การตอบสนองของเกษตรกรและผู้บริโภค 2.3 ประสิทธิภาพของตลาดและการแทรกแซงของรัฐ 2.4 การบริโภคและการผลิตอาหารโลก

2 การค้าข้าวโลก 46/47 ผลผลิตข้าวโลก 46/47 (กพ) ล้านตันข้าวเปลือก ตันข้าวสาร ใช้ในประเทศ (ทั่วโลก) ล้านตันข้าวสาร การค้าโลก ประมาณ ล้านตันข้าวสาร สต๊อกปลายปี ล้านตันข้าวสาร ปริมาณ-มูลค่าส่งออก ข้าวของไทย ม.ค.-เมย. ปริมาณ 2,492,300 ตัน มูลค่า 26, ล้านบาท 2546 ปริมาณ 7,343,437 ตัน มูลค่า 76, ล้านบาท สนง. ศก.การเกษตร (มีค. 47)

3 การบริโภคในประเทศและการส่งออก

4 โครงสร้างสินค้าออกของไทยปี 2535-2546
% 20 40 60 80 100 2531 2534 2537 2540 2543 2546 อื่นๆ แร่ + เชื้อเพลิง อุตสาหกรรม อุตฯเกษตร เกษตรกรรม สนง เศรษฐกิจการเกษตร

5 สินค้าส่งออกที่สำคัญ 10 อันดับแรกของไทย ปี พ.ศ. 2540 – 2544 (ม.ค. – ก.ค.)
(ล้านบาท) รายการ 2540 2541 2542 2543 2544 (ม.ค. - ก.ค.) 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 220,302.7 320,525.6 304,982.2 344,048.7 198,810.5 2. แผงวงจรไฟฟ้า 75,837.7 93,833.1 111,767.4 179,302.1 98,127.5 3. ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 48,419.6 68,348.4 91,954.1 122,445.3 78,489.8 4. เสื้อผ้าสำเร็จรูป 97,135.9 123,133.0 110,356.5 124,326.2 73,907.8 5. กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 47,183.9 58,343.3 48,348.2 60,270.3 53,050.6 6. อัญมณีและเครื่องประดับ 55,622.3 57,350.5 59,820.9 66,730.1 44,558.6 7. เม็ดพลาสติก 23,980.2 40,786.3 46,025.8 73,975.2 44,275.7 8. เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 43,578.8 58,058.2 47,233.4 71,877.1 39,654.5 9. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 27,414.7 32,419.3 33,663.8 42,232.8 37,245.5 10. ข้าว 65,093.4 86,803.1 73,812.1 65,516.7 34,755.5 รวมสินค้า 10 รายการ 704,569.2 939,600.7 927,964.2 1,150,724.5 702,876.1 สินค้าอื่น ๆ 1,102,112.8 1,308,488.7 1,286,284.5 1,627,008.0 972,688.8 มูลค่าส่งออกรวม 1,806,682.0 2,248,089.4 2,214,248.7 2,777,732.5 1,675,564.9 ที่มา สนง เศรษฐกิจการเกษตร

6 การเกษตรของประเทศไทย
ลักษณะการประกอบการเกษตรในประเทศไทย เกษตรกรมีจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย (90% ของเกษตรกรทั้งประเทศ) ขนาดไร่นาของเกษตรกรโดยเฉลี่ย ไร่/ครัวเรือน (2542)

7 ขนาดพื้นที่ทำกินของเกษตรกร
ไร่/ครัวเรือน ภาค 2531 2542 เหนือ 24.80 21.82 ตะวันออกเฉียงเหนือ 28.17 22.30 กลาง 34.05 29.10 ใต้ 26.51 21.74 รวมทั้งประเทศ 28.18 23.17 ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2532/33 และ 2544/45

8 สนง เศรษฐกิจการเกษตร

9

10 เปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรบางชนิดในประเทศต่าง ๆ ปี 2544
หน่วย : กก. /ไร่ ประเทศ ข้าว รวมทั้งโลก 619 จีน 1,016 อินเดีย 474 อินโดนีเซีย 676 บังกลาเทศ 503 เวียดนาม 681 ไทย 419 พม่า 507 ฟิลิปปินส์ 497 ญี่ปุ่น 1,065 บราซิล 519 อื่น ๆ 535 ประเทศ ถั่วเหลือง รวมทั้งโลก 372 สหรัฐอเมริกา 422 บราซิล 433 อาร์เจนตินา 408 จีน 276 อินเดีย 149 ปารากวัย 474 แคนาดา 443 อินโดนีเซีย 190 อิตาลี 580 ไทย 227 อื่น ๆ 210 ประเทศ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งโลก 701 สหรัฐอเมริกา 1,369 จีน 752 บราซิล 536 เม็กซิโก 409 ฝรั่งเศส 1,386 อาร์เจนตินา 895 อินเดีย 289 อิตาลี 1,512 อินโดนีเซีย 470 ไทย 598 อื่น ๆ 402 สนง เศรษฐกิจการเกษตร

11 ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจบางชนิด ปีเพาะปลูก 2535/36-2544/45
ข้าว ถั่วเหลือง ปาล์มน้ำมัน ยาสูบ ปี ผลผลิต (พันตัน) ต่อไร่ (กก.) 2535/36 19,917 348 480 224 1,352 2,003 388 2,085 2536/37 18,447 513 216 1,827 2,193 204 2,337 2537/38 21,111 376 528 214 1,923 2,210 203 2,417 2538/39 22,016 387 386 225 2,255 2,454 220 2,406 2539/40 22,332 359 2,688 2,628 251 2,282 2540/41 23,580 381 338 229 2,681 2,444 259 2,123 2541/42 22,999 321 234 2,465 2,183 207 1,683 2542/43 24,172 319 227 3,514 2,818 171 1,800 2543/44 25,844 420 312 232 3,256 2,500 2,093 2544/45 26,514 419 292 4,089 2,807 147 1,771 สนง เศรษฐกิจการเกษตร

12 มูลค่าของผลิตผลตามราคาฟาร์มของสินค้าเกษตรบางประเภท ปี 2544/45
ประเภทสินค้า มูลค่า (ล้านบาท) ข้าว 124,987 ยางพารา 50,322 มันสำปะหลัง 17,711 อ้อย 26,106 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 17,641 พืชน้ำมัน 12,881 ผลไม้ 34,896 พืชผัก 9,464 สัตว์น้ำ 134,122 ปศุสัตว์ 80,632 สนง เศรษฐกิจการเกษตร

13 ผลผลิตเกษตรบางชนิดแยกรายภาค ปี 2544/45
หน่วย : พันตัน ชนิดสินค้า เหนือ อีสาน กลาง ใต้ รวม ข้าวนาปี 5,761 9,466 4,924 748 20,899 ข้าวนาปรัง 1,732 287 3,543 53 5,615 ยางพารา - 2,424 ข้าวโพด 2,333 1,035 1,098 4,466 มันสำปะหลัง 2,298 8,792 5,778 16,868 อ้อย 12,863 24,020 23,129 60,013 ถั่วเขียว 198 14 25 1 238 ถั่วเหลือง 203 54 35 292 โคเนื้อ (1,000 ตัว) 219 346 194 102 862 กระบือ (1,000 ตัว) 24 184 16 5 228 สุกร (1,000 ตัว) 1,603 1,825 5,240 1,048 9,716

14

15


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 อุปสงค์ และอุปทานสินค้าเกษตร (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google