งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.1 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ ของตลาด 2.2 การตอบสนองของเกษตรกร และผู้บริโภค 2.3 ประสิทธิภาพของตลาดและ การแทรกแซงของรัฐ 2.4 การบริโภคและการผลิตอาหาร โลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.1 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ ของตลาด 2.2 การตอบสนองของเกษตรกร และผู้บริโภค 2.3 ประสิทธิภาพของตลาดและ การแทรกแซงของรัฐ 2.4 การบริโภคและการผลิตอาหาร โลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.1 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ ของตลาด 2.2 การตอบสนองของเกษตรกร และผู้บริโภค 2.3 ประสิทธิภาพของตลาดและ การแทรกแซงของรัฐ 2.4 การบริโภคและการผลิตอาหาร โลก บทที่ 2 อุปสงค์ และอุปทาน สินค้าเกษตร ( ต่อ )

2 การค้าข้าวโลก 46/47 • ผลผลิตข้าวโลก 46/47 ( กพ ) ล้าน ตันข้าวเปลือก ตันข้าวสาร • ใช้ในประเทศ ( ทั่วโลก ) ล้านตัน ข้าวสาร • การค้าโลก ประมาณ ล้านตัน ข้าวสาร • สต๊อกปลายปี ล้านตันข้าวสาร • ปริมาณ - มูลค่าส่งออก ข้าวของไทย  ม. ค.- เมย. ปริมาณ 2,492,300 ตัน มูลค่า 26, ล้านบาท  2546 ปริมาณ 7,343,437 ตัน มูลค่า 76, ล้านบาท สนง. ศก. การเกษตร ( มีค. 47)

3 การบริโภคในประเทศและการส่งออกการบริโภคในประเทศและการส่งออก

4 อื่นๆ แร่ + เชื้อเพลิง อุตสาหกรรม อุตฯเกษตร เกษตรกรรม % สนง เศรษฐกิจการเกษตร โครงสร้างสินค้าออกของไทยปี

5 รายการ ( ม. ค. - ก. ค.) 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 220, , , , , แผงวงจรไฟฟ้า 75, , , , , ยานพาหนะ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 48, , , , , เสื้อผ้าสำเร็จรูป 97, , , , , กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 47, , , , , อัญมณีและเครื่องประดับ 55, , , , , เม็ดพลาสติก 23, , , , , เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และ ส่วนประกอบ 43, , , , , เครื่องปรับอากาศและ ส่วนประกอบ 27, , , , , ข้าว 65, , , , , รวมสินค้า 10 รายการ 704, , , ,150, ,876.1 สินค้าอื่น ๆ 1,102, ,308, ,286, ,627, ,688.8 มูลค่าส่งออกรวม 1,806, ,248, ,214, ,777, ,675, สินค้าส่งออกที่สำคัญ 10 อันดับแรกของไทย ปี พ. ศ – 2544 ( ม. ค. – ก. ค.) ( ล้านบาท )

6 • เกษตรกรมีจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็น เกษตรกรรายย่อย (90% ของเกษตรกร ทั้งประเทศ ) • ขนาดไร่นาของเกษตรกรโดยเฉลี่ย ไร่ / ครัวเรือน (2542) ลักษณะการประกอบการเกษตรในประเทศไทย การเกษตรของประเทศ ไทย

7 ขนาดพื้นที่ทำกินของ เกษตรกร ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2532/33 และ 2544/45 ไร่ / ครัวเรือนภาค เหนือ ตะวันออกเฉียงเ หนือ กลาง ใต้ รวมทั้งประเทศ

8 สนง เศรษฐกิจการเกษตร

9

10 เปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรบางชนิดในประเทศต่าง ๆ ปี 2544 หน่วย : กก. / ไร่ ประเทศข้าว รวมทั้ง โลก 619 จีน 1,016 อินเดีย 474 อินโดนีเ ซีย 676 บังกลาเ ทศ 503 เวียดนา ม 681 ไทย 419 พม่า 507 ฟิลิปปิน ส์ 497 ญี่ปุ่น 1,065 บราซิล 519 อื่น ๆ 535 ประเทศ ถั่ว เหลือง รวมทั้ง โลก 372 สหรัฐอเมริ กา 422 บราซิล 433 อาร์เจนติน า 408 จีน 276 อินเดีย 149 ปารากวัย 474 แคนาดา 443 อินโดนีเซี ย 190 อิตาลี 580 ไทย 227 อื่น ๆ 210 ประเทศ ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ รวมทั้ง โลก 701 สหรัฐอเ มริกา 1,369 จีน 752 บราซิล 536 เม็กซิโก 409 ฝรั่งเศส 1,386 อาร์เจน ตินา 895 อินเดีย 289 อิตาลี 1,512 อินโดนีเ ซีย 470 ไทย 598 อื่น ๆ 402 สนง เศรษฐกิจการเกษตร

11 ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจบางชนิด ปีเพาะปลูก 2535/ /45 ข้าวถั่วเหลืองปาล์มน้ำมันยาสูบ ปี ผลผลิ ต ( พันตั น ) ผลผลิต ต่อไร่ ( กก.) ผลผ ลิต ( พันตั น ) ผลผลิต ต่อไร่ ( กก.) ผลผ ลิต ( พันตั น ) ผลผลิต ต่อไร่ ( กก.) ผลผลิ ต ( พันตั น ) ผลผลิต ต่อไร่ ( กก.) 2535 /36 19, ,35 22, , /37 18, ,82 72, , /38 21, ,92 32, , /39 22, ,25 52, , /40 22, ,68 82, , /41 23, ,68 12, , /42 22, ,46 52, , /43 24, ,51 42, , /44 25, ,25 62, , /45 26, ,08 92, ,771 สนง เศรษฐกิจการเกษตร

12 ประเภทสินค้า มูลค่า ( ล้าน บาท ) ข้าว 124,987 ยางพารา 50,322 มันสำปะหลัง 17,711 อ้อย 26,106 ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ 17,641 พืชน้ำมัน 12,881 ผลไม้ 34,896 พืชผัก 9,464 สัตว์น้ำ 134,122 ปศุสัตว์ 80,632 มูลค่าของผลิตผลตามราคาฟาร์มของสินค้า เกษตรบางประเภท ปี 2544/45 สนง เศรษฐกิจการเกษตร

13 ชนิดสินค้าเหนืออีสานกลางใต้รวม ข้าวนาปี 5,7619,4664, ,899 ข้าวนาปรัง 1, ,543535,615 ยางพารา ,424 ข้าวโพด 2,3331,0351,098 -4,466 มันสำปะหลัง 2,2988,7925, ,868 อ้อย 12,86324,02023, ,013 ถั่วเขียว ถั่วเหลือง โคเนื้อ (1,000 ตัว ) กระบือ (1,000 ตัว ) สุกร (1,000 ตัว ) 1,6031,8255,2401,0489,716 หน่วย : พันตัน ผลผลิตเกษตรบางชนิดแยกรายภาค ปี 2544/45

14

15


ดาวน์โหลด ppt 2.1 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ ของตลาด 2.2 การตอบสนองของเกษตรกร และผู้บริโภค 2.3 ประสิทธิภาพของตลาดและ การแทรกแซงของรัฐ 2.4 การบริโภคและการผลิตอาหาร โลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google