งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการนำเสนอ ความเป็นมาภาพรวมซอฟต์แวร์ที่มีมาก่อนคุณสมบัติเด่นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแผนการพัฒนาและการให้บริการ 10/10/2011 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการนำเสนอ ความเป็นมาภาพรวมซอฟต์แวร์ที่มีมาก่อนคุณสมบัติเด่นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแผนการพัฒนาและการให้บริการ 10/10/2011 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อการนำเสนอ ความเป็นมาภาพรวมซอฟต์แวร์ที่มีมาก่อนคุณสมบัติเด่นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแผนการพัฒนาและการให้บริการ 10/10/2011 2

3 ความเป็นมา จากการสำรวจในต่างประเทศพบว่า 80% ของสถาบันการศึกษา ยอมรับว่าเด็กนักเรียนเคยลอกงานของผู้อื่น (Source: www.plagiarism.org) พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ.2547 มาตรา 91 บัญญัติ เรื่องการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทาง วิชาการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทำได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นปัญหาสำคัญในวงการศึกษาและงานวิจัยระดัระดับประเทศ 10/10/2011 3

4 Anti-Kobpae ระบบช่วยตรวจสอบการคัดลอก ระหว่างเอกสาร เช่น วิทยานิพนธ์ ข้อเสนอ โครงการ รายงานผลวิจัย บทความ สิทธิบัตร เนื้อเพลง ฯลฯ 10/10/2011 4

5 ซอฟต์แวร์ที่มีมาก่อน 10/10/2011 5

6 ส่วนติดต่อผู้ใช้ สามารถใช้เป็นส่วนเสริมของโปรแกรม Moodle สามารถใช้เป็นส่วนเสริมของโปรแกรม Moodle แสดงผลเอกสารในรูปแบบเดียวกับต้นฉบับ แสดงผลเอกสารในรูปแบบเดียวกับต้นฉบับแสดงส่วนที่อาจคัดลอกกันของเอกสารฐานข้อมูล 1,400 ล้านหน้าเว็บ 150 ล้านการบ้าน ( ที่ส่งโดยนักเรียน ) 150 ล้านการบ้าน ( ที่ส่งโดยนักเรียน )เอกสารทางวิชาการหลายล้านฉบับจากห้องสมุดขั้นตอนวิธี เลือกพิจารณาบางส่วนของเอกสารได้ เช่น ไม่รวมการพิจารณาส่วน อ้างอิง สามารถรองรับภาษาไทย http://www.turnitin.com 10/10/2011 6

7 http://www.turnitin.com 10/10/2011 7

8 0.9 Beta (public service) 1.0 (customi zed service) รองรับเอกสารหลายรูปแบบ ได้แก่.doc,.docx,.pdf,.odt,.txt ไม่รวม.pdf √ มีระบบจัดการฐานข้อมูล ( เลือกฐานข้อมูลที่จะตรวจสอบ ) N/A√ สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ฐานข้อมูล N/A√ สามารถสกัดส่วนประกอบของเอกสารได้อัตโนมัติ เพื่อใช้ ยกเว้นการตรวจสอบ และใช้เปรียบเทียบการตีพิมพ์ก่อนหลัง ของ N/A√ สามารถแสดงส่วนที่คล้ายกันของคู่เอกสารระบุเฉพาะตำแหนางใน เอกสารในฐานข้อมูล ได้ทั้งคู่ เอกสาร สามารถจัดลำดับเอกสารที่อาจคัดลอกกัน √√ คุณสมบัติเด่น 10/10/2011 8

9 รุ่น 0.9 Beta Anti-Kobpae 0.9 Beta 10/10/2011 9

10 10

11 Dspace ระบบคลังเอกสารดิจิตอลที่มีความเสถียรภาพ แบบ ซอฟท์แวร์เสรี (Open source) มีความสามารถในการควบคุมการเข้าถึง และการจัดการสิทธิ การใช้งาน มีความสามารถค้นคืนเอกสารดิจิตอล 10/10/2011 11 www.dspace.org

12 8/9/2011 12 Similar document retrieval Module KU Thesis Index KU Office of computer services Authentication service KU Graduate School Thesis repository (DSpace) Submit thesis Login, upload Authenticate Retrieve similar document Display similarity result Approve Submit thesis Export Duplicated text chunk extractor and UI module 10/10/2011

13 Similar document retrieval Module KU Thesis Index KU Office of computer services Authentication service KU Graduate School Thesis repository (DSpace) Duplicated text chunk extractor and UI module Another university thesis index Kasetsart University3 rd party (INET,UNET,…) University 1…n Authentication service Thesis repository Another University Duplicated text chunk extractor and UI module 10/10/2011

14 System requirement for university • Linux server /windows server (cost 60,000- 100,000) • Thesis repository for example Dspace. • Authentication service 10/10/2011 14

15 Building thesis repository Tasks Metadata design Software deployment Importing theses 50-70 theses per 1 person per 1 day (Approx. 10mimutes/thesis/person) 2000 theses takes 30 days by 2 people 10/10/2011 15

16 แผนงาน Anti-KobPae 10/10/2011

17 สรุป Anti-Kobpae เป็นระบบช่วยตรวจสอบความคล้ายและส่วนที่ เหมือนกันของคู่เอกสาร เช่น วิทยานิพนธ์ ข้อเสนอโครงการ รายงาน บทความ เป็นต้น เหมาะสำหรับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานให้ทุนวิจัย เจ้าของ ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ เป็นการส่งเสริมให้รู้จักการอ้างอิงแหล่งที่มาปลูกฝังเยาวชนให้มีความซื่อสัตย์ 10/10/2011 17

18 ซอฟต์แวร์คนไทยเพื่อคนไทย Anti-Kobpae 10/10/2011

19 8/9/2011 19 Login KU Office of computer services Authentication service Duplicated text chunk extractor and UI module Authentication Module Document parser Internal thesis storage Duplicated text chunk extractor Visualizer Store Thesis content Similar document pair Display result Similar document retrieval Module Retrieve similar documents Upload (pdf,docx,odt) Authenticate Similar Doc ID Ranges 810-20/35-45, 67- 97/100-130 …. 3150-161/33-44 … 9110-120/210-220 … Similar Doc ID Score 840% 334% 930% 10/10/2011

20 8/9/2011 20 THESIS (.pdf.docx.odt ) Text format convertion หน้าปก ใบรับรองวิทยานิพนธ์ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ คำนำ เนื้อหา เอกสารอ้างอิง ประวัติการศึกษา และการทำงาน หน้าปก ใบรับรอง วิทยานิพนธ์ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ คำ นำ เนื้อหา เอกสารอ้างอิง ประวัติการศึกษา และการทำงาน 10/10/2011

21 8/9/2011 21 User-submitted document Similar document retrieval Module KU Thesis Index Similarity computing module Indexing module Store List of similar documents Document parser Export theses(pdf,docx,odt) Thesis repository (DSpace) Duplicated text chunk extractor and UI module KU Graduate School 1 2 3 4 5 6 10/10/2011


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการนำเสนอ ความเป็นมาภาพรวมซอฟต์แวร์ที่มีมาก่อนคุณสมบัติเด่นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแผนการพัฒนาและการให้บริการ 10/10/2011 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google