งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2011 Scorecard Cockpit Enterprise Suit ดร.วีระเดช เชื้อนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2011 Scorecard Cockpit Enterprise Suit ดร.วีระเดช เชื้อนาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2011 Scorecard Cockpit Enterprise Suit ดร.วีระเดช เชื้อนาม
ffg ดร.วีระเดช เชื้อนาม ถ่ายทอดประสบการณ์ สำเร็จรูป

2 Scorecard Rating Smart System
Scorecard Cockpit Board Scorecard Cockpit Enterprise Scorecard Cockpit Scorecard Cockpit Scorecard Rating Smart Box Scorecard Cockpit Board Scorecard Cockpit Board Scorecard Cockpit Scorecard Cockpit Scorecard Cockpit Scorecard Rating Smart System Scorecard Cockpit Scorecard Cockpit Board Scorecard Rating Smart Box

3 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการตัวชี้วัด เพื่อใช้ในงาน
“ ประชุมครั้งนี้ จะได้อะไร” ซอฟต์แวร์บริหารจัดการตัวชี้วัด เพื่อใช้ในงาน คำรับรองปฎิบัติราชการ วัดผลการปฎิบัติราชการ (ก.พ.) รายงาน สำนักงบประมาณ พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล

4 กจ./การเจ้าหน้าที่ ก.พ.ร. บุคลากรศูนย์คุณภาพ นโยบายและแผน
“ ใครคือ ผู้ได้ประโยชน์ โปรแกรมนี้ ” ก.พ.ร. กจ./การเจ้าหน้าที่ บุคลากรศูนย์คุณภาพ นโยบายและแผน

5 “ ก.พ. มีให้แล้ว ทำไมจะต้องใช้โปรแกรมนี้อีก”
ใช้บริหารงานในหน่วยงาน หรือสะท้อนผลงานรายบุคคล(รายเดือน) ในรูปกราฟิก แบบต่าง ๆ จำลองระบบ ก่อนรายงานใน ก.พ. ทราบ ใช้ ประโยชน์ในงานอื่นที่เกี่ยวกับการวัดผลงาน เช่น คำรับรอง ยุทธศาสตร์ งานคุณภาพ

6 Part 1 Scorecard Cockpit Enterprise Conceptual Framwork Implementation
Output

7 What is S-cockpit

8 “ เครื่องประหารชีวิต.. จับผิดผลงาน ”

9 โปรแกรมบริหารจัดการตัวชี้วัด ตามแนว ก.พ. ก.พ.ร.
Graphic Chart Meter

10 สื่อสารอะไร ผลงานตามรอบการประเมิน

11 ทำไมต้องมองเห็น จำได้นานกว่าอักษรหรือตัวเลข

12 แนวคิดที่ได้หยิบยืมมาใช้
Visual Control Strategic Control Balanced Scorecard Management Cockpit

13 Visual Control สื่อสารชัดเจน ตอบสนองทันท่วงที

14 Strategic Control ประเมินทุกระดับ ยุทธศาสตร์ ระดับเทคนิค
ระดับปฏิบัติการ

15 Balanced Scorecard ประเมินรอบด้าน ด้านการเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงิน

16 Management Cockpit บริหารในภาพรวม : จุดใดเป็นปัญหาและสัมพันธ์กับจุดอื่นอย่างไร

17 Implementation

18 3 in 1 การวัดผลภาครัฐ คำรับรองการปฎิบัติราชการ
การประเมินผลการปฎิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน การติดตามยุทธศาสตร์ ffg การพัฒนาคุณภาพการบริการ

19 “ รองรับ ก.พ.ร. และ ก.พ. ” ผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ SAR CARD รายงาน กพร

20 การจัดการตัวชี้วัด สร้าง แก้ไข ลบ จัดทำรายละเอียดการวัดผล นำเสนอผลงาน
รายงานผล

21 การประเมินผลการปฎิบัติราชการ
วัดผลงานรายบุคคล การประเมินผลการปฎิบัติราชการ สร้าง ปรับปรุง แก้ไขระบบ ฐานเงินเดือน รายงานผลสัมฤทธิ์ และ สมรรถนะ

22 “ ผลงานรายบุคคล รายเดือน”
การประเมินผลการปฎิบัติราชการ การประเมินผลการปฎิบัติราชการ การประเมินผลการปฎิบัติราชการ

23 “ วัดทุกรอบเวลา ” 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รอบ 1 รอบ 2

24 “ แจ้งเตือน เมื่อผลงานตกต่ำ ”

25 Anytime Anyway Internet & Intranet Client-Server

26 สรุปผลงาน 4.8360

27 “ ตู้และลิ้นชักเก็บงาน”
แผนปฎิบัติการ คำรับรอง เลื่อนเงินเดือน พัฒนาคุณภาพ

28 “ ลดเวลา” 30 Second 30 day

29 “ ลดเอกสาร ”

30 “ ลดค่าใช้จ่าย ”

31 Platinum 450,000 Unlimit Gold 100,000 10 user Co-location 38,400
งบประมาณ Platinum 450,000 Unlimit Gold 100,000 10 user Co-location 38,400 10 user Training-Solution 122,500 10 user

32 Platinum Unlimit 450,000

33 Gold 10 user 100,000

34 Co-location 10 user กสท. 38,400 /year

35 Training-Solution 30 user 122,500

36 Mantenance & Trainning
Platinum Free Gold พาหนะ Co-location พาหนะ วิทยากร Training-Solution พาหนะ ประเภทค่าใช้จ่าย

37 Scorecard-Cockpit Board
Part 2 Scorecard-Cockpit Board

38 Scorecard-Cockpit Board
เข้าถึงผู้ที่ยังไม่เข้าถึง Scorecard-Cockpit Board ยุ่งยาก ซับซ้อน จำยาก

39 Management Cockpit จำแนกสารสนเทศ ตามการทำงานของสมอง
George M. Practick จำแนกสารสนเทศ ตามการทำงานของสมอง สารสนเทศ แต่ละกลุ่มทำงานเชื่อมโยงกัน

40 Cockpit Management Wall
ปัจจัยภายนอก วัตถุประสงค์องค์กร กระบวนการภายใน

41 เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

42 Scorecard Cockpit Board
อะครีลิค 1,200 (หนา 3 มิล) กระดาษแข็ง 650 อะครีลิค 1,500 (หนา 5 มิล)

43 Scorecard Rating Smart Box
Part 3 Scorecard Rating Smart Box

44 “ เส้นทางการวัดความพึงพอใจใหม่”
Scorecard Smart Box

45 ความแตกต่าง

46 Scorecard Cockpit Suit 2011
(ด้านหน้ากล่อง) Scorecard Cockpit Suit 2011 Smart Choice Smart Rating System Passion on the touch

47 Hardware Specification
(ด้านหลังกล่อง) Smart Rating System Software Specification - สามารถกำหนดหัวข้อในการเก็บข้อมูลการประเมินผลได้ไม่จำกัด - สามารถเชื่อมต่อจำนวนเครื่องที่ใช้วัดในแต่ละหัวข้อได้ไม่จำกัด - สามารถตั้งค่าปุ่มที่รับการกดจำนวน 12 ปุ่ม ได้ตามรูปแบบที่ต้องการได้ไม่จำกัด และกำหนดได้ว่าจะใช้ปุ่มใดในการทำงานหรือไม่ให้ทำงาน ได้ตั้งแต่ 1 – 12 ปุ่ม - สามารถกำหนดหน่วยงานที่ต้องการประเมินผลได้ไม่จำกัด - สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานโปรแกรมได้ - มีรายงานประกอบด้วย o รายงานภาพรวมการประเมินผล o จำนวนผู้ประเมินผลทั้งหมดในแต่ละหัวข้อ o รายงานแยกประเภทของการประเมินผล ตามการกำหนดในการตั้งค่าปุ่มกด o อื่นๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม o สามารถแยกตามช่วงเวลา เช่น วัน, สัปดาห์, เดือน, ไตรมาส, ปี และสามารถแยกตามหน่วยงานต่างๆได้ สามารถกำหนดการจัดรูปแบบโปรแกรมหรือเปลี่ยน Skin ได้ถึง 32 รูปแบบ Hardware Specification • Electrical specification - 32 Bit Micro Controller - 12 pads touch sensing keyboard - Sound and light indicating when a finger touch a pad - Touching pad and touching time are stored in nonvolatile memory - 10/100 Ethernet port - TCP/IP protocol - Real time clock running even no power in - Web base configuration and nonvolatile memory download - Input voltage DC 9V 120mA • Physical specification - Dimension 84mm x 120 mm x 40mm - Weight 0.2 kg

48 การประชุมครั้งต่อไป ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ อ สัตหีบ จ ชลบุรี
วันที่ 8-9 เมษายน 2554 สิทธิ์ใช้ Software สิ้น ปี งบประมาณ 2554 update Software ฟรี (สูตรการจัดสรร) Smart Box ฟรี 1 ชุด ค่าลงทะเบียน 5000 บาท ต่อหน่วยงาน (ส่งบุคลากรได้ 1 คน เพิ่มเติม คิดท่านละ 750 รวมทั้งหมดไม่เกิน 3 คน) ส่วนราชการเป็นผู้ ชำระค่าที่พัก เอง โดยบริษัทจะจองที่พักให้ และออกค่าใช้จ่ายค่าเครื่องดื่มและอาหาร ตลอดการอบรม


ดาวน์โหลด ppt 2011 Scorecard Cockpit Enterprise Suit ดร.วีระเดช เชื้อนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google