งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Scorecard Cockpit ดร. วีระเดช เชื้อนาม ถ่ายทอดประสบการณ์ สำเร็จรูป Enterprise Suit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Scorecard Cockpit ดร. วีระเดช เชื้อนาม ถ่ายทอดประสบการณ์ สำเร็จรูป Enterprise Suit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Scorecard Cockpit ดร. วีระเดช เชื้อนาม ถ่ายทอดประสบการณ์ สำเร็จรูป Enterprise Suit

2 Scorecard Cockpit Enterprise Scorecard Cockpit Board Scorecard Rating Smart System Scorecard Cockpit Scorecard Cockpit Board Scorecard Rating Smart Box Scorecard Cockpit Scorecard Rating Smart Box Scorecard Cockpit Board

3 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ ตัวชี้วัด เพื่อใช้ในงาน คำรับรอง ปฎิบัติราชการ วัดผลการปฎิบัติ ราชการ ( ก. พ.) รายงาน สำนักงบประมาณ พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล

4 ก.พ.ร. ก.พ.ร. กจ./ การ เจ้าหน้าที่ นโยบาย และแผน บุคลากรศูนย์ คุณภาพ

5 ใช้บริหารงานในหน่วยงาน หรือสะท้อน ผลงานรายบุคคล ( รายเดือน ) ในรูป กราฟิก แบบต่าง ๆ ใช้ ประโยชน์ในงานอื่นที่เกี่ยวกับการ วัดผลงาน เช่น คำรับรอง ยุทธศาสตร์ งานคุณภาพ จำลองระบบ ก่อนรายงานใน ก. พ. ทราบ

6 Part 1 Scorecard Enterprise Cockpit Conceptual Framwork Impleme ntation Out put

7

8

9 โปรแกรมบริหารจัดการตัวชี้วัด ตาม แนว ก. พ. ก. พ. ร. GraphicChartMeter

10 ผลงานตามรอบ การประเมิน สื่อสาร อะไร

11 ทำไมต้องมองเห็น จำได้นานกว่าอักษร หรือตัวเลข

12 Management Cockpit Visual Control Strategic Control Balanced Scorecard แนวคิดที่ได้ หยิบยืมมาใช้

13 Visual Control สื่อสารชัดเจน ตอบสนอง ทันท่วงที

14 Strategic Control ยุทธศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ระดับเทคนิค ประเมินทุก ระดับ

15 Balanc ed ด้านการเงินด้านที่ไม่ใช่ การเงิน Scorec ard ประเมินรอบ ด้าน

16 Management Cockpit บริหารในภาพรวม : จุดใดเป็นปัญหาและสัมพันธ์กับจุดอื่นอย่างไร

17 Impleme ntation

18 คำรับรองการ ปฎิบัติราชการ การประเมินผลการ ปฎิบัติราชการและ เลื่อนเงินเดือน การพัฒนาคุณภาพ การบริการ 3 in 1 การ วัดผลภาครัฐ การติดตาม ยุทธศาสตร์

19 “ รองรับ ก. พ. ร. และ ก. พ. ” รายงาน กพร SAR CARD ผลสัมฤท ธิ์ สมรรถน ะ

20 การจัดการ ตัวชี้วัด สร้าง แก้ไข ลบ จัดทำรายละเอียด การวัดผล นำเสนอ ผลงาน รายงาน ผล

21 วัดผลงานรายบุคคล รายงาน ผลสัมฤทธิ์ และ สมรรถนะ สร้าง ปรับปรุง แก้ไขระบบ ฐานเงินเดือน

22 “ ผลงานรายบุคคล รายเดือน ” การประเมินผลการปฎิบัติราชการ

23 “ วัดทุกรอบ เวลา ” 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รอบ 1 รอบ 2

24 “ แจ้งเตือน เมื่อ ผลงานตกต่ำ ”

25 Internet & Intranet Anytime Anyway Client- Server

26 4.8360 สรุปผลงาน

27

28

29

30

31 งบประ มาณ 450,00 0 Platin um Unlimit 100,00 0 Gold 10 user 38, 400 Co- locatio n 10 user 122, 500 Training- Solution 10 user

32 450, 000 Platin um Unli mit

33 100, 000 Gold10 user

34 38,400 /year Co- locatio n 10 user กส ท.

35 122, 500 30 user Training- Solution

36 ประเภท ค่าใช้จ่าย Free Platin um พาห นะ Gold พาห นะ Co- locatio n วิทยา กร พาห นะ Training- Solution Mantenance & Trainning

37 Scorecard- Cockpit Board Part 2

38 เข้าถึงผู้ที่ยังไม่ เข้าถึง ยุ่งยาก ซับซ้อน จำ ยาก Scorecard- Cockpit Board

39 จำแนกสารสนเทศ ตามการทำงาน ของสมอง สารสนเทศ แต่ละกลุ่มทำงาน เชื่อมโยงกัน Managemen t Cockpit George M. Practick

40 วัตถุประสงค์องค์กรกระบวนการภายใน ปัจจัยภายนอก Cockpit Management Wall

41 เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

42 Scorecard Cockpit Board กระดาษแข็ง 650 อะครีลิค 1,200 ( หนา 3 มิล ) อะครีลิค 1,500 ( หนา 5 มิล )

43 Scorecard Rating Smart Box Part 3

44 “ เส้นทางการ วัดความพึง พอใจใหม่ ” Scorecard Smart Box

45 ความแตกต่าง

46 Scorecard Cockpit Suit 2011 ( ด้านหน้า กล่อง ) Smart Choice Smart Rating System Passion on the touch

47 Hardware Specification Electrical specification - 32 Bit Micro Controller - 12 pads touch sensing keyboard - Sound and light indicating when a finger touch a pad - Touching pad and touching time are stored in nonvolatile memory - 10/100 Ethernet port - TCP/IP protocol - Real time clock running even no power in - Web base configuration and nonvolatile memory download - Input voltage DC 9V 120mA Physical specification - Dimension 84mm x 120 mm x 40mm - Weight 0.2 kg Software Specification - สามารถกำหนดหัวข้อในการเก็บข้อมูลการ ประเมินผลได้ไม่จำกัด - สามารถเชื่อมต่อจำนวนเครื่องที่ใช้วัดในแต่ ละหัวข้อได้ไม่จำกัด - สามารถตั้งค่าปุ่มที่รับการกดจำนวน 12 ปุ่ม ได้ตามรูปแบบที่ต้องการได้ไม่จำกัด และ กำหนดได้ว่าจะใช้ปุ่มใดในการทำงานหรือ ไม่ให้ทำงาน ได้ตั้งแต่ 1 – 12 ปุ่ม - สามารถกำหนดหน่วยงานที่ต้องการ ประเมินผลได้ไม่จำกัด - สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานโปรแกรม ได้ - มีรายงานประกอบด้วย o รายงานภาพรวมการประเมินผล o จำนวนผู้ประเมินผลทั้งหมดในแต่ละหัวข้อ o รายงานแยกประเภทของการประเมินผล ตาม การกำหนดในการตั้งค่าปุ่มกด o อื่นๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรม เพิ่มเติม o สามารถแยกตามช่วงเวลา เช่น วัน, สัปดาห์, เดือน, ไตรมาส, ปี และสามารถแยกตาม หน่วยงานต่างๆได้ สามารถกำหนดการจัดรูปแบบโปรแกรมหรือ เปลี่ยน Skin ได้ถึง 32 รูปแบบ Smart Rating System ( ด้านหลัง กล่อง )

48 การประชุม ครั้งต่อไป วันที่ 8-9 เมษายน 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ อ สัตหีบ จ ชลบุรี สิทธิ์ใช้ Software สิ้น ปี งบประมาณ 2554 update Software ฟรี ( สูตรการ จัดสรร ) Smart Box ฟรี 1 ชุด ค่าลงทะเบียน 5000 บาท ต่อหน่วยงาน ( ส่งบุคลากรได้ 1 คน เพิ่มเติม คิดท่านละ 750 รวมทั้งหมด ไม่เกิน 3 คน ) ส่วนราชการเป็นผู้ ชำระค่าที่พัก เอง โดย บริษัทจะจองที่พักให้ และออกค่าใช้จ่ายค่า เครื่องดื่มและอาหาร ตลอดการอบรม


ดาวน์โหลด ppt Scorecard Cockpit ดร. วีระเดช เชื้อนาม ถ่ายทอดประสบการณ์ สำเร็จรูป Enterprise Suit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google