งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการเบิกจ่าย สชป. 5 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการเบิกจ่าย สชป. 5 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการเบิกจ่าย สชป. 5 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
รายงานผลการเบิกจ่าย สชป.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ณ สิ้นไตรมาส 2 (มีนาคม 2556) ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

2 เป้าหมายการเบิกจ่าย ของกรมชลประทาน
กรม เห็นชอบเมื่อ 27 พ.ย.55 ไตรมาสที่ เป้าหมายประเทศ (มติ ครม.20 พ.ย.55) เป้าหมายกรม (กรมฯเห็นชอบ 27 พ.ย.55) รายจ่ายลงทุน(%) รายจ่ายภายรวม(%) 1 (ธ.ค.55) 10 20 6.5 8.65 2 (มี.ค.56) 25 44 28.36 3 (มิ.ย.56) 50 69 52 57.52 4 (ก.ย.56) 80 94 86 89.01

3 เป้าหมายการเบิกจ่าย ของกรมชลประทาน ปี 2556
กรม เห็นชอบเมื่อ 27 พ.ย.55

4 กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย สชป.5 เปรียบเทียบเป้าหมาย กรม ถึง เม.ย.56

5 กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย สชป.5
งบประมาณที่ได้รับเทียบกับผลเบิกจ่าย เม.ย.56

6 กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย สชป.5 เป็นร้อยละ เดือนเมษายน 2556
เป้าหมายกรม เดือน เม.ย. 33 %

7 กราฟแสดงสถิติการเบิกจ่ายเงินงบรายจ่ายลงทุน สชป.5
จากระบบ GFMIS และ ระบบติดตาม Online เทียบกับ เป้าหมายกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 80.00 50.00 25.00 10.00 หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMIS และ ระบบติดตาม Online ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

8 กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ รายสัปดาห์ ณ วันที่ 1 เมษายน สชป.5 อยู่ลำดับที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMIS

9 สรุปผลการเบิกจ่าย สชป.5 ณ 1 เมษายน 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS
สรุปผลการเบิกจ่าย สชป.5 ณ 1 เมษายน 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ตามลักษณะเศรษฐกิจ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) เบิกจ่าย ร้อยละ/ งบจัดสรร 26 ก.พ. 55 (ร้อยละ/จัดสรร) เพิ่มจากเดือน ก.พ. 56 (ร้อยละ) สชป.5คาดการณ์เบิกเดือน เม.ย.56 (ร้อยละ) เป้ากรม เม.ย.56 รายจ่ายลงทุน 679.14 176.46 25.98 % 18.06% 7.92 % 38.74 % 33 % หมายเหตุ : 1.ข้อมูลจากระบบ GFMIS

10 กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5
ประจำปีงบประมาณ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

11 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5
ประจำปีงบประมาณ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 หน่วยงานฯ ระดับโครงการ ผลการเบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่ายร้อยละ เงินจัดสรร รวมเบิกตั้งแต่ต้นปี สชป.5 84,207,824.60 58,752,982.20 69.77 คป.อุดรธานี 68,153,100.00 8,992,238.23 13.19 คป.เลย 39,853,500.00 2,709,598.30 6.80 คป.สกลนคร 41,220,930.00 8,963,144.48 21.74 คป.หนองคาย 35,676,000.00 3,669,076.52 10.28 คป.หนองบัวลำภู 49,069,920.00 1,254,669.12 2.56 คป.บึงกาฬ 25,940,945.00 3,653,264.53 14.08 คบ.น้ำอูน 23,637,900.00 4,471,982.20 18.92 คบ.ห้วยโมง 4,565,100.00 2,025,369.02 44.37 คบ.ห้วยหลวง 40,546,700.00 12,619,569.54 31.12 คบ.ฝายกุมภวาปี 5,586,831.00 703,927.95 12.60 ศูนย์ฯ ภูพาน 38,621,000.00 2,318,890.68 6.00 โครงการก่อสร้าง 5 117,197,879.00 30,597,119.05 26.11 ชคน.5 63,033,000.00 28,334,678.69 44.95 สจจ. 579,900.00 579,792.60 99.98 ชคบ.พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 41,253,259.00 6,822,176.98 16.54 รวม 679,143,789 176,468,480 25.98

12 กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5
ประจำปีงบประมาณ ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

13 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5
ประจำปีงบประมาณ ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 หน่วยงานฯ ระดับโครงการ ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่าย ร้อยละ รวม จ้างเหมา ทำเอง สชป.5 24,464,500 - 6,188,313 25.30 คป.อุดรธานี 68,113,100 40,800,000 27,313,100 7,864,306 11.55 คป.เลย 39,813,500 23,714,000 16,099,500 2,618,454 6.58 คป.สกลนคร 41,182,930 1,155,000 40,027,930 9,033,400 21.93 คป.หนองคาย 35,676,000 678,000 34,998,000 3,121,354 8.75 คป.หนองบัวลำภู 48,727,920 45,547,000 3,180,920 1,254,669 2.57 คป.บึงกาฬ 25,940,945 3,640,102 14.03 คบ.น้ำอูน 23,637,900 4,471,981 18.92 คบ.ห้วยโมง 4,565,100 969,100 3,596,000 1,902,482 41.67 คบ.ห้วยหลวง 40,546,700 13,473,738 33.23 คบ.ฝายกุมภวาปี 5,586,831 1,267,431 4,319,400 873,928 15.64 ศูนย์ฯ ภูพาน 38,621,000 130,000 38,491,000 2,318,891 6.00 โครงการก่อสร้าง 5 116,897,879 69,143,379 47,754,500 27,211,636 5,271,800 21,939,836 23.28 513,774,305 183,403,910 330,370,395 83,973,254 78,701,454 16.34

14 กราฟเปรียบเทียบรายจ่ายลงทุน รายหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

15 กราฟแสดงการบันทึกผลการเบิกจ่าย
ในระบบติดตาม Online และ ระบบ GFMIS ของ สชป.5 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 เป้าหมายกรมเดือนมีนาคม 25% ภาพรวมกรม ณ 1 เม.ย %

16 การบันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบติดตาม Online และ ระบบ GFMIS
ของ สชป.5 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 หน่วยงานฯ ระดับโครงการ 1-เม.ย.-56 ผลต่าง หมายเหตุ (เป้ากรม 25%) ข้อมูล GFMIS ข้อมูล online สชป.5 69.77 25.30 44.48 คป.อุดรธานี 13.19 11.55 1.65 ผลความคลาดเคลื่อนของ  คป.เลย 6.80 6.58 0.22 ทุกโครงการสามารถยอมรับ คป.สกลนคร 21.74 21.93 -0.19 ได้  คป.หนองคาย 10.28 8.75 1.54 คป.หนองบัวลำภู 2.56 0.00 คป.บึงกาฬ 14.08 14.03 0.05 คบ.น้ำอูน 18.92 คบ.ห้วยโมง 44.37 41.67 2.69 คบ.ห้วยหลวง 31.12 33.23 -2.11 คบ.ฝายกุมภวาปี 12.60 15.64 -3.04 ศูนย์ฯ ภูพาน 6.00 โครงการก่อสร้าง 5 26.11 23.28 2.83

17 ตารางแสดงแผน-ผลการเบิกจ่าย(cash flow) รายจ่ายลงทุน ปี 2556 ของแต่ละหน่วยงาน ในเขต สชป.5 สิ้นไตรมาส 2
แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ผลต่าง  %  ผล-แผน คบ.ห้วยโมง 76.20 44.37 -31.83 คบ.ห้วยหลวง 42.89 31.12 -11.77 โครงการก่อสร้าง 5 22.67 26.10 3.43 คป.สกลนคร 62.85 21.74 -41.11 คบ.น้ำอูน 50.77 18.92 -31.85 คป.บึงกาฬ 17.05 14.08 -2.97 คป.อุดรธานี 13.19 -5.73 คบ.ฝายกุมภวาปี 37.47 12.60 -24.87 คป.หนองคาย 15.40 10.28 -5.12 คป.เลย 5.97 6.80 0.83 ศูนย์ฯ ภูพาน 26.99 6.00 -20.99 คป.หนองบัวลำภู 11.23 2.56 -8.67 ข้อมูล ณ 2 เม.ย.56

18 กราฟแสดงการเปรียบเทียบ ผลการเบิกจ่าย กับCASHFLOWรายจ่ายลงทุน สชป.5
ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สิ้นไตรมาส 2 ผลการเบิกจ่าย % ค่าเฉลี่ยแผนการ เบิกจ่าย (cashflow) % แผนการเบิกจ่าย CASHFLOW

19 กราฟการเปรียบเทียบ CASHFLOW กับเป้าการเบิกจ่ายของกรม
รายจ่ายลงทุน สชป.5 ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 2 ผลการเบิกจ่าย % เป้าหมายกรม 25 % เป้าหมายรัฐบาล 25 % ค่าเฉลี่ยแผนการ เบิกจ่าย (cashflow) %

20 กราฟการเปรียบเทียบ CASHFLOW กับเป้าการเบิกจ่ายของกรม
รายจ่ายลงทุน สชป.5 ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 3 ค่าเฉลี่ยแผนการ เบิกจ่าย (cashflow) % เป้าหมายกรม 52 % เป้าหมายรัฐบาล 50 %

21 กราฟการเปรียบเทียบ CASHFLOW กับเป้าการเบิกจ่ายของกรม
รายจ่ายลงทุน สชป.5 ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 4 ค่าเฉลี่ยแผนการ เบิกจ่าย (cashflow) % เป้าหมายกรม 86 % เป้าหมายรัฐบาล 80 %

22 ข้อเสนอ/พิจารณา 1.จากแผนการเบิกจ่าย ที่ แต่ละหน่วยงาน วางแผนไว้ หากสิ้นไตรมาส 4 สชป. 5 จะมีแผนการเบิกจ่าย % เกินเป้าหมายกรม และรัฐบาล 2.ขอให้แต่ละ หน่วยงาน กลับไปทบทวนแผนการเบิกจ่าย ให้สอดคล้องกับ แผนการเบิกจ่ายของกรม รายเดือน และรายไตรมาส ซึ่ง ควรจะมากกว่า เป้าของกรม บ้างเล็กน้อย ยกเว้นไตรมาส 4 หากเห็นว่าสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 100 % ก็สามารถ วางแผน เป็น 100 % ได้ ส่วนผล หากมากกว่า ถือว่า เกินเป้าหมาย เป็นข้อเสนอทางบวก และหากไม่สามารถวางแผนตามเป้าของกรมรายเดือนได้ ขอให้หมายเหตุ ไว้ด้านล่างของแผน จะได้เป็นเหตุผลเป็นกรณีๆไป 3.ขอให้แต่ละ หน่วยงาน ทบทวนและจัดทำ ตามแบบฟอร์มของกองแผนงาน และจัดส่งให้ ฝ่ายแผนงานงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 และโปรดจัดส่งทาง E MAIL: อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อจะได้รวยรวมสรุปเสนอสำนักฯและกรมต่อไป ข้อมูล ณ 2 เม.ย.56

23 งานกันเงินเหลื่อมปี และ เงินกันขยาย ปี 2556 สชป.5
งานกันเงินเหลื่อมปี และ เงินกันขยาย ปี 2556 สชป.5 ข้อมูล ณ 2 เม.ย.56

24

25 แยกเป็นรายโครงการ

26 ผู้ประสานแผนสำนักชลประทานที่ 5
ขอขอบคุณ ผู้ประสานแผนสำนักชลประทานที่ 5


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการเบิกจ่าย สชป. 5 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google