งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 เป้าหมายการเบิกจ่าย ของกรมชลประทาน กรม เห็นชอบเมื่อ 27 พ. ย.55 ไตรมาสที่ เป้าหมายประเทศ ( มติ ครม.20 พ. ย.55) เป้าหมายกรม ( กรมฯเห็นชอบ 27 พ. ย.55)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 เป้าหมายการเบิกจ่าย ของกรมชลประทาน กรม เห็นชอบเมื่อ 27 พ. ย.55 ไตรมาสที่ เป้าหมายประเทศ ( มติ ครม.20 พ. ย.55) เป้าหมายกรม ( กรมฯเห็นชอบ 27 พ. ย.55)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1

3 2 เป้าหมายการเบิกจ่าย ของกรมชลประทาน กรม เห็นชอบเมื่อ 27 พ. ย.55 ไตรมาสที่ เป้าหมายประเทศ ( มติ ครม.20 พ. ย.55) เป้าหมายกรม ( กรมฯเห็นชอบ 27 พ. ย.55) รายจ่าย ลงทุน (%) รายจ่าย ภายรวม (%) รายจ่าย ลงทุน (%) รายจ่าย ภายรวม (%) 1 ( ธ. ค.55)10206.58.65 2 ( มี. ค.56)25442528.36 3 ( มิ. ย.56)50695257.52 4 ( ก. ย.56)80948689.01

4 3 เป้าหมายการเบิกจ่าย ของกรมชลประทาน ปี 2556 กรม เห็นชอบเมื่อ 27 พ. ย.55

5 4

6 5

7 6 เป้าหมายกรม เดือน เม. ย. 33 %

8 7 กราฟแสดงสถิติการเบิกจ่ายเงินงบรายจ่ายลงทุน สชป.5 จากระบบ GFMIS และ ระบบติดตาม Online เทียบกับ เป้าหมายกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMIS และ ระบบติดตาม Online ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 25.00 10.00 50.00 80.00

9 8 หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMIS

10 9 หมายเหตุ : 1.ข้อมูลจากระบบ GFMIS

11 10

12 11 หน่วยงานฯ ระดับโครงการ ผลการเบิกจ่าย ( บาท ) เบิกจ่ายร้อยละ เงินจัดสรรรวมเบิกตั้งแต่ต้นปี สชป.5 84,207,824.60 58,752,982.2069.77 คป. อุดรธานี 68,153,100.00 8,992,238.2313.19 คป. เลย 39,853,500.00 2,709,598.306.80 คป. สกลนคร 41,220,930.00 8,963,144.4821.74 คป. หนองคาย 35,676,000.00 3,669,076.5210.28 คป. หนองบัวลำภู 49,069,920.00 1,254,669.122.56 คป. บึงกาฬ 25,940,945.00 3,653,264.5314.08 คบ. น้ำอูน 23,637,900.00 4,471,982.2018.92 คบ. ห้วยโมง 4,565,100.00 2,025,369.0244.37 คบ. ห้วยหลวง 40,546,700.00 12,619,569.5431.12 คบ. ฝายกุมภวาปี 5,586,831.00 703,927.9512.60 ศูนย์ฯ ภูพาน 38,621,000.00 2,318,890.686.00 โครงการก่อสร้าง 5 117,197,879.00 30,597,119.0526.11 ชคน.5 63,033,000.00 28,334,678.6944.95 สจจ. 579,900.00 579,792.6099.98 ชคบ. พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 41,253,259.00 6,822,176.9816.54 รวม 679,143,789176,468,48025.98

13 12

14 13 หน่วยงานฯ ระดับ โครงการ ได้รับการโอนจัดสรร ( บาท ) ผลการเบิกจ่าย ( บาท ) เบิกจ่า ย ร้อย ละ รวมจ้างเหมาทำเองรวมจ้างเหมาทำเอง สชป.5 24,464,5 00- 6,188,313- 25.30 คป. อุดรธานี 68,113,1 00 40,800,0 00 27,313,1 007,864,306- 11.55 คป. เลย 39,813,5 00 23,714,0 00 16,099,5 002,618,454- 6.58 คป. สกลนคร 41,182,9 30 1,155,00 0 40,027,9 309,033,400- 21.93 คป. หนองคาย 35,676,0 00678,000 34,998,0 003,121,354- 8.75 คป. หนองบัวลำภู 48,727,9 20 45,547,0 00 3,180,92 01,254,669- 2.57 คป. บึงกาฬ 25,940,9 45- 3,640,102- 14.03 คบ. น้ำอูน 23,637,9 00- 4,471,981- 18.92 คบ. ห้วยโมง 4,565,10 0969,100 3,596,00 01,902,482- 41.67 คบ. ห้วยหลวง 40,546,7 00- 13,473,73 8- 33.23 คบ. ฝายกุมภวาปี 5,586,83 1 1,267,43 1 4,319,40 0873,928- 15.64 ศูนย์ฯ ภูพาน 38,621,0 00130,000 38,491,0 002,318,891- 6.00 โครงการก่อสร้าง 5 116,897, 879 69,143,3 79 47,754,5 00 27,211,63 6 5,271,80 0 21,939,8 3623.28 รวม 513,774, 305 183,403, 910 330,370, 395 83,973,25 4 5,271,80 0 78,701,4 5416.34

15 14

16 15 เป้าหมายกรมเดือนมีนาคม 25% ภาพรวมกรม ณ 1 เม. ย.56 23.43% เป้าหมายกรมเดือนมีนาคม 25% ภาพรวมกรม ณ 1 เม. ย.56 23.43%

17 16 หน่วยงานฯ ระดับโครงการ 1- เม. ย.-56 ผลต่างหมายเหตุ ( เป้ากรม 25%) ข้อมูล GFMIS ข้อมูล online สชป.5 69.7725.3044.48 คป. อุดรธานี 13.1911.551.65 ผลความคลาด เคลื่อนของ คป. เลย 6.806.580.22 ทุกโครงการ สามารถยอมรับ คป. สกลนคร 21.7421.93-0.19 ได้ คป. หนองคาย 10.288.751.54 คป. หนองบัวลำภู 2.56 0.00 คป. บึงกาฬ 14.0814.030.05 คบ. น้ำอูน 18.92 0.00 คบ. ห้วยโมง 44.3741.672.69 คบ. ห้วยหลวง 31.1233.23-2.11 คบ. ฝายกุมภวาปี 12.6015.64-3.04 ศูนย์ฯ ภูพาน 6.00 0.00 โครงการก่อสร้าง 5 26.1123.282.83

18 17 ข้อมูล ณ 2 เม. ย.56 หน่วยงานแผนเบิกจ่ายผลเบิกจ่ายผลต่าง % % ผล - แผน คบ. ห้วยโมง 76.20 44.37 -31.83 คบ. ห้วยหลวง 42.89 31.12 -11.77 โครงการก่อสร้าง 5 22.67 26.10 3.43 คป. สกลนคร 62.85 21.74 -41.11 คบ. น้ำอูน 50.77 18.92 -31.85 คป. บึงกาฬ 17.05 14.08 -2.97 คป. อุดรธานี 18.92 13.19 -5.73 คบ. ฝายกุมภวาปี 37.47 12.60 -24.87 คป. หนองคาย 15.40 10.28 -5.12 คป. เลย 5.97 6.80 0.83 ศูนย์ฯ ภูพาน 26.99 6.00 -20.99 คป. หนองบัวลำภู 11.23 2.56 -8.67

19 18 แผนการเบิกจ่าย CASHFLOW ค่าเฉลี่ยแผนการ เบิกจ่าย (cashflow) 22.29 % ผลการเบิกจ่าย 25.98 %

20 19 เป้าหมายกรม 25 % เป้าหมายรัฐบาล 25 % ค่าเฉลี่ยแผนการ เบิกจ่าย (cashflow) 22.29 % ผลการเบิกจ่าย 25.98 %

21 20 เป้าหมายกรม 52 % เป้าหมายรัฐบาล 50 % ค่าเฉลี่ยแผนการ เบิกจ่าย (cashflow) 63.32 %

22 21 เป้าหมายกรม 86 % เป้าหมายรัฐบาล 80 % ค่าเฉลี่ยแผนการ เบิกจ่าย (cashflow) 93.84 %

23 22 ข้อมูล ณ 2 เม. ย.56 1. จากแผนการเบิกจ่าย ที่ แต่ละหน่วยงาน วางแผน ไว้ หากสิ้นไตรมาส 4 สชป. 5 จะมีแผนการเบิกจ่าย 93.84 % เกินเป้าหมายกรม และรัฐบาล 2. ขอให้แต่ละ หน่วยงาน กลับไปทบทวนแผนการเบิกจ่าย ให้สอดคล้องกับ แผนการเบิกจ่ายของกรม รายเดือน และ รายไตรมาส ซึ่ง ควรจะมากกว่า เป้าของกรม บ้างเล็กน้อย ยกเว้นไตรมาส 4 หากเห็นว่าสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 100 % ก็สามารถ วางแผน เป็น 100 % ได้ ส่วนผล หากมากกว่า ถือว่า เกินเป้าหมาย เป็นข้อเสนอทางบวก และหากไม่ สามารถวางแผนตามเป้าของกรมรายเดือนได้ ขอให้หมาย เหตุ ไว้ด้านล่างของแผน จะได้เป็นเหตุผลเป็นกรณีๆไป 3. ขอให้แต่ละ หน่วยงาน ทบทวนและจัดทำ ตาม แบบฟอร์มของกองแผนงาน และจัดส่งให้ ฝ่าย แผนงานงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 และโปรดจัดส่งทาง E MAIL: JSN5_RID5@YAHOO.COM อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อ จะได้รวยรวมสรุปเสนอสำนักฯและกรมต่อไป

24 23 ข้อมูล ณ 2 เม. ย.56

25 24

26 25 แยกเป็นรายโครงการ

27 26


ดาวน์โหลด ppt 1 2 เป้าหมายการเบิกจ่าย ของกรมชลประทาน กรม เห็นชอบเมื่อ 27 พ. ย.55 ไตรมาสที่ เป้าหมายประเทศ ( มติ ครม.20 พ. ย.55) เป้าหมายกรม ( กรมฯเห็นชอบ 27 พ. ย.55)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google