งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนชาวไทย Assistant Professor Dr. Christopher Johnson.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนชาวไทย Assistant Professor Dr. Christopher Johnson."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนชาวไทย Assistant Professor Dr. Christopher Johnson

3

4 วงจรการเรียนรู้ 4 ขั้น 1.ขั้นเตรียม(Preparation) ขั้นตอนนี้ใช้เร้าความสนใจเรื่องที่กำลังจะ เรียน สามารถใช้สื่อการสอนที่มีสีสันวูบ วาบได้เพราะเป้าหมายหลักอยู่ที่การดึง ความสนใจ

5 2.ขั้นนำเสนอ(Presentation) การนำเสนอเนื้อหาสาระเป็นครั้งแรก ผู้เรียนอาจหมดความสนใจตั้งแต่ขั้นนี้หาก ผู้สอนไม่ได้มีการเตรียมตัวมาให้ดีว่าต้อง สอนอย่างไร ถึงจะตรึงความสนใจและ ความความสงสัยของผู้เรียนได้โดยตลอด

6 3.ขั้นทดลองฝึก(Practice) เป็นการบูรณาการทางความรู้ ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่ไม่ควรข้ามไปและควรฝึกให้เร็ว ที่สุด โดยผลจากการวิจัยชี้ว่าต้องฝึกสิบ ครั้งขึ้นไป ถึงจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 4.ขั้นปฏิบัติ(Performance) เป็นการนำความรู้และทักษะใหม่ไปใช้ ใน สถานการณ์จริง สมควรทำให้เร็วที่สุด

8 สาเหตุที่ทำให้การเรียนน่าเบื่อ ไม่มีการเตรียมการที่ดี การเรียนกับความทุกข์ทรมานจึงถูกเชื่อมโยงเข้า ด้วยกันและพยายามหลีกเลี่ยงการเรียน โดยมีนิสัย กลัวการตอบผิดหรือกลัวขายหน้าเป็นพื้นฐาน คน ไทยส่วนใหญ่กลัวการเรียนเพราการเรียนมาพร้อม ความกดดันและอาจทำให้อับอายได้ เมื่อไหร่ที่ ผู้เรียนเครียดการเรียนย่อมไม่เกิดผล

9 การนำเสนอไม่ดี การสอนแบบผู้เรียนเป็นฝ่ายรับที่พบมากใน ประเทศไทยให้ผลดีน้อยกว่าการสอนเชิงรุก เพราะความสนใจของผู้เรียนลดต่ำลงตั้งแต่ นำเข้าสู่บทเรียนและจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ เช่นนั้นไปจนสิ้นสุดการเรียน กลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลเสียจากการสอนแบบถ่าย โอนข้อมูลมากที่สุด คือ กลุ่มที่เรียนรู้จากการ เคลื่อนไหวและการลงมือกระทำ เพราะเมื่อขาด ประสบการณ์จริงแล้วพวกเขาก็โยงเอาไปใช้ ไม่ได้

10 ทดลองฝึกมากไม่พอ หลังการเรียนการสอนไม่มีการบูรณาการกับ ความรู้เดิม สิ่งที่จะหายไปได้แก่ ระบบดัชนี สำหรับดึงความรู้ออกมาใช้ ซึ่งถ้าขาดหายไปจะ ไม่สามารถเรียกใช้ความรู้ใหม่ได้

11

12 ไม่ยอมปฏิบัติ จากรูปปิรามิดการเรียนรู้ผู้ที่นำความรู้มาปฏิบัติ ทันทีสามารถจดจำเนื้อหาได้ถึง 90% ซึ่งการ นำเสนอที่เน้นกันมากให้ผลการเรียนรู้แค่ 20%

13 เป้าหมายของวงจรการเรียนรู้

14 ขั้นตอนที่1 เตรียมการ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ รู้สึกดีกับการเรียน การสอนที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งช่วยเตรียมความ พร้อมและลดความกังวลก่อนเรียน

15 สิ่งที่ต้องทำ บอกประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ เป้าหมายชัดเจนและมีความหมาย สร้างบรรยากาศเชิงบวกทั้งกายภาพ อารมณ์ความรู้สึก สังคม คลายความกลัวของผู้เรียน กำจัดอุปสรรค เร้าให้ผู้เรียนสงสัยใคร่รู้ ทำให้ผู้เรียนสบายใจที่จะถาม

16 ขั้นตอนที่ 2 นำเสนอ เพื่อแนะนำเรื่องที่กำลังจะเรียนด้วยวิธีการที่ สนุกสนานและจุดประกายความคิดโดยมีความ เกี่ยวข้องอยู่ในความสนใจของผู้เรียนอีกทั้ง สอดคล้องต่อลีลาการเรียนรู้ของพวกเขา โปรด ระลึกไว้เสมอว่า คนไทยชอบพูด ชอบฟัง และชอบดู แต่มักจะหลีกเลี่ยงการเขียนและการ อ่านเชิงพินิจพิเคราะห์

17 สิ่งที่ต้องทำ งานคู่ /กลุ่มกิจกรรมที่ใช้ทักษะการแก้ปัญหาด้วย การแลกเปลี่ยนความรู้ สังเกตและวิเคราะห์ปรากฏการณ์จริงว่านักศึกษา ชาวไทยกระตือรือร้นเวลาได้ถกถึงการนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงาน สร้างบรรยากาศเชิงรุก นำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรียนรู้แบบค้นพบผ่านบริบทจริง

18 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองฝึก ขั้นตอนนี้สำคัญมาก เพราะผู้เรียนจะเกิดการบูรณาการและสร้างระบบ ดรรชนีตามความเข้าใจของตัวเองหรือไม่ก็อยู่ที่ ขั้นตอนนี้ โดยพวกเขาจะได้เรียนรู้ผ่านหลากหลาย วิธีการ ซึ่งน่าสนใจ สนุกสนาน มีความเกี่ยวข้อง และสอดคล้องต่อลีลาการเรียนรู้

19 สิ่งที่ต้องทำ ทดลอง ฟังผลป้อนกลับ ไตร่ตรอง ทดลองซ้ำ กิจกรรมที่ใช้ทักษะการแก้ปัญหาและการจำลอง สถานการณ์จริง ไตร่ตรองและสรุปเป็นภาษาของตนเอง การฝึกปรือ การสอนกลับ

20 ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำทักษะและความรู้ใหม่มาต่อ ยอดและประยุกต์ใช้จริง ความรู้จะได้ติดตัว อีก ทั้งยังเป็นการพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งๆขึ้น

21 สิ่งที่ต้องทำ ประยุกต์ใช้จริงทันที วางแผนและดำเนินตามแผน สร้างแรงจูงใจด้วยการเสริมแรง จับกลุ่มช่วยกันเรียนช่วยกันสอนในหมู่เพื่อนร่วมเรียน

22

23 รูปแบบการเรียนรู้แบบ SAVI S : Somatic เรียนรู้จากการเคลื่อนไหวและการลงมือกระทำ A : Auditory เรียนรู้จากการฟังและพูด V :Visual เรียนรู้จากการสังเกตและสร้างจินตภาพ I :Intellectual เรียนรู้จากการไตร่ตรองและแก้ปัญหา

24 การเรียนรู้จากการเคลื่อนไหว และการลงมือกระทำ S: Somatic การเคลื่อนไหว ขยับร่างกาย การลงมือกระทำ วิธีการเรียนในปัจจุบันเน้นความเป็นองค์รวม ระหว่างกายกับจิต แม้ว่าบางเรื่องสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ จำเป็นต้องทำกิจกรรม แต่การสลับไปสลับมา ระหว่างการเรียนรู้เชิงรุกและเชิงรับ ก็ถือว่าเป็น การกระตุ้นผู้เรียนแล้ว

25 การเรียนรู้จากการฟังและพูด A : Auditory เป็นการเรียนรู้ที่เก่าแก่ที่สุดของคนทุกเชื้อชาติ เรียนด้วยฟังเสียงสนทนา การอ่านออกเสียง การ เล่าถึงประสบการณ์ การคุยกับตนเอง การจดจำ บทเพลง การท่องโคลงกลอน การท่องอาขยาน การท่องในใจ สำหรับผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดี ผู้สอนต้องเปิดโอกาส ให้พวกเขาได้พูดออกมาระหว่างที่ทำกิจกรรม ต่างๆ ช่วงการแก้ปัญหา ตอนศึกษาแนวคิด ระหว่างควบคุมข้อมูลหรือวางแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งฝึกฝนและทบทวนความรู้ หรือโดยการให้ พวกเขาสรุปออกมาเป็นคำพูดของตัวเองได้

26 การเรียนรู้จากการสังเกต และสร้างจินตภาพ V :Visual ผู้ที่สามารถสร้างจินตภาพอย่างเป็นระบบ ระเบียบขณะมีการเรียนรู้สามารถดึงสิ่งที่เพิ่ง เรียนได้ไวกว่าคนที่ไม่ทำ 12 % และมีความ ทรงจำระยะยาวดีกว่า 26% ผู้เรียนที่เรียนรู้จากการสังเกตและสร้างจินตภาพ จะเรียนได้ดีที่สุด เมื่อได้เห็นตัวอย่างจริง แผนภาพ ผังความคิด รูปภาพ รูปทุกประเภท แผนที่ความคิด(Mind-Mapping)

27 การเรียนรู้จากการไตร่ตรอง และแก้ปัญหา I :Intellectual การเรียนรู้โดยใช้ปัญญา หมายถึง การสร้าง ตรรกะหรือการที่มนุษย์คิดและเชื่อมโยง ประสบการณ์แล้วสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้เมื่อได้ทำ กิจกรรม แก้ปัญหา วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น วางแผนกลยุทธ์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตี โจทย์และตั้งคำถาม สร้างมโนภาพ สรุปเป็น ความเข้าใจ หาวิธีนำความรู้ใหม่ไปใช้ในงาน

28 บทสรุป

29 รูปแบบการเรียนการสอนนี้เสนอเพื่อเป็น ทางเลือกแทนการสอนแบบถ่ายโอนข้อมูล เราโตมาในระบบที่คำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นที่ สำคัญ ขณะที่การตั้งคำถามให้ถูกต้องได้รับการ คำนึงถึงเพียงเล็กน้อย ในการวางแผนจัดการเรียนการสอนโปรดหยุด ถามตนเองว่าใช้โจทย์ถูกต้องหรือไม่จากนั้นค่อย วางแผนให้สอดคล้อง ไม่ใช่วางตามคำตอบที่คิด ไปเองว่าถูกต้อง

30


ดาวน์โหลด ppt การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนชาวไทย Assistant Professor Dr. Christopher Johnson.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google