งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 3 - Part 7 แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 3 - Part 7 แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินหลังเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 3 - Part 7 แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินหลังเรียน

2 คำอธิบายก่อนทำแบบประเมิน
ให้นักศึกษาทําแบบประเมินตนเอง ในส่วนถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน โดยใช้ตัวเลือก จากด้านล่าง สม่ำเสมอ บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถาม 1.เมื่อพบว่า ผู้ใหญ่บางคนเข้าใจข้าพเจ้าอย่างผิดๆ ข้าพเจ้ามักจะสงบปากสงบคำ ไม่พูดหรือเขียนชี้แจงให้ท่านแก้ความเข้าใจผิดนั้นๆ 2. เมื่อเริ่มรู้สึกเครียดกับการเน้นข้อแท้จริงที่คลาดเคลื่อนของเพื่อน ๆ แล้ว ข้าพเจ้าจะขอเวลาในการแก้ไขต่างๆ ให้ถูกต้องทันที หากไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลับไปตรวจสอบหรือค้นหลักฐาน 3.ข้าพเจ้าชอบแสดงความคิดเห็นต่อผู้พูด ไปตามอารมณ์เชิงกิเลสของตน โดยมุ่งจะเอาชนะเขาให้ได้

4 คำถาม คำถาม 4. ข้าพเจ้ามักจะเออออ และชื่นชมคนโปรดของข้าพเจ้าอยู่เสมอ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ แม้เขาจะเข้าใจและ/หรือกระทำอะไรผิดๆ ก็ไม่กล้าทักท้วงหรือเสนอแนะใดๆ และขอให้เปลี่ยนแปลงเพื่อความถูกต้อง 5. ข้าพเจ้ามักจะไม่ชอบฝึกจิตให้มีสมาธิ ผ่อนคลาย และสงบ ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด เนื่องจากความแปรปรวนของจิตไปตามธรรมชาติก็ดีอยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงชอบแสดงออกไปตามธรรมชาติจริงๆ ของจิตแบบนี้ โดยไม่คำนึงถึงใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

5 คำถาม คำถาม 6. ข้าพเจ้ามักจะกล้าถามคำถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างแจ้ง และความเข้าใจถ่องแท้ในสารสื่อนั้นๆ รวมทั้งป้องกันการเกิดอารมณ์เสียที่อาจจะสะสมโดยไม่รู้ตัว แล้วยังช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้พูดไปด้วยทันที ๆ 7. ข้าพเจ้ามักจะยับยั้งชั่งใจได้ดีในการตัดสินพิจารณาสารสื่อที่ผู้พูดกำลังกล่าว จนกว่า เขาจะกล่าวจบลงแล้ว จึงจะพูดโต้ตอบ

6 คำถาม คำถาม 8. ข้าพเจ้ามักจะพยายามใช้สติและปัญญาในการประเมินสารสื่อเชิงเหตุผลและความสอดคล้องต้องกันดีในสารสื่อที่ผู้พูดกำลังกล่าวออกมา โดยแยกอคติส่วนตัวออกไปโดยสิ้นเชิง จึงไม่เกิดอารมณ์ตามกิเลส และไม่พูดพล่อยๆ หรือไม่เขียนที่เจือปนด้วยอคติ 4 หากไม่ใช่ทำอะไรเพื่อบันเทิงหรือสร้างอารมณ์ขัน

7 คำถาม คำถาม 9. ในแต่ละวันหรือสัปดาห์หนึ่งๆ ข้าพเจ้ามักจะแบ่งเวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อสำรวจตรวจทานพฤติกรรมของตนเอง และฝึกบริหารจิตและคลายเครียด เพื่อที่ทำให้ตนปรับพฤติกรรมการกล้าหาญเชิงจริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะสายเกินไป จนป่วยทางกายและใจ และ/หรือเกิดปัญหาทางสังคมขึ้นได้ 10. เมื่อข้าพเจ้าจำเป็นต้องดำรงชีวิตอยู่กับสังคมปุถุชนหรือคนทั่วไป ตนจึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่แสดงออกให้มากเรื่อง หากใครเข้ามาละเมิดต่างๆ จึงค่อยจัดการขั้นเด็ดขาดให้สุดๆไปเลย

8 เฉลย เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน ติดตามอ่าน "คำเฉลยของแบบประเมินก่อนเรียน" ได้ภายหลังจากสิ้นสุดการทำแบบประเมินหลังเรียน

9 เฉลย วิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, 5, 6, 7 และ 8 ให้คะแนน สม่ำเสมอ=3 ;
เฉลยแบบประเมินหลังเรียน วิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, 5, 6, 7 และ 8 ให้คะแนน สม่ำเสมอ=3 ; บางครั้ง=2 ; นาน ๆ ครั้ง=1 … คำถาม 2, 4, 9 และ 10 ให้คะแนน สม่ำเสมอ=1 ; นาน ๆ ครั้ง=3 สรุปคะแนนรวม

10 เฉลย เฉลยแบบประเมินหลังเรียน การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้ที่มีทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมที่ดี ให้เกรด A 22-26 คะแนน = ยังมีข้อบกพร่องในการใช้ทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมหลายด้าน ให้เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัยในทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมอีกมาก ให้เกรด C นักศึกษารายงาน “เกรด” ทักษะการฟัง (A-B-C) ให้แก่ผู้สอนทราบด้วย

11 สิ้นสุด...แบบประเมินก่อนเรียน
สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน สิ้นสุด...แบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 06/11/51 กลับสู่หน้าหลัก Click ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 3 - Part 7 แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google