งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 7

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. 1. เมื่อพบว่า ผู้ใหญ่บางคน เข้าใจข้าพเจ้าอย่างผิดๆ ข้าพเจ้ามักจะสงบปากสงบคำ ไม่พูดหรือเขียนชี้แจงให้ท่าน แก้ความเข้าใจผิดนั้นๆ 2. 2. เมื่อเริ่มรู้สึกเครียดกับการ เน้นข้อแท้จริงที่คลาดเคลื่อน ของเพื่อน ๆ แล้ว ข้าพเจ้าจะ ขอเวลาในการแก้ไขต่างๆ ให้ ถูกต้องทันที หากไม่ใช่เรื่องที่ ต้องกลับไปตรวจสอบหรือค้น หลักฐาน 3. 3. ข้าพเจ้าชอบแสดงความ คิดเห็นต่อผู้พูด ไปตาม อารมณ์เชิงกิเลสของตน โดย มุ่งจะเอาชนะเขาให้ได้

4 คำถาม คำถามคำถาม 4. 4. ข้าพเจ้ามักจะเออออ และ ชื่นชมคนโปรดของข้าพเจ้า อยู่เสมอ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ แม้เขาจะเข้าใจและ / หรือ กระทำอะไรผิดๆ ก็ไม่กล้า ทักท้วงหรือเสนอแนะใดๆ และขอให้เปลี่ยนแปลงเพื่อ ความถูกต้อง 5. 5. ข้าพเจ้ามักจะไม่ชอบฝึกจิต ให้มีสมาธิ ผ่อนคลาย และ สงบ ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด เนื่องจากความแปรปรวนของ จิตไปตามธรรมชาติก็ดีอยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงชอบแสดงออกไป ตามธรรมชาติจริงๆ ของจิต แบบนี้ โดยไม่คำนึงถึงใจของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5 คำถาม คำถามคำถาม 6. ๆ 6. ข้าพเจ้ามักจะกล้าถาม คำถามเพื่อให้เกิดความ กระจ่างแจ้ง และความ เข้าใจถ่องแท้ในสารสื่อ นั้นๆ รวมทั้งป้องกันการเกิด อารมณ์เสียที่อาจจะสะสม โดยไม่รู้ตัว แล้วยังช่วยให้ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้พูด ไปด้วยทันที ๆ 7. 7. ข้าพเจ้ามักจะยับยั้งชั่ง ใจได้ดีในการตัดสิน พิจารณาสารสื่อที่ผู้พูด กำลังกล่าว จนกว่า เขาจะ กล่าวจบลงแล้ว จึงจะพูด โต้ตอบ

6 คำถาม คำถามคำถาม 8. 8. ข้าพเจ้ามักจะพยายาม ใช้สติและปัญญาในการ ประเมินสารสื่อเชิงเหตุผล และความสอดคล้องต้องกัน ดีในสารสื่อที่ผู้พูดกำลัง กล่าวออกมา โดยแยกอคติ ส่วนตัวออกไปโดยสิ้นเชิง จึงไม่เกิดอารมณ์ตามกิเลส และไม่พูดพล่อยๆ หรือไม่ เขียนที่เจือปนด้วยอคติ 4 หากไม่ใช่ทำอะไรเพื่อ บันเทิงหรือสร้างอารมณ์ขัน

7 คำถาม คำถามคำถาม 9. ในแต่ละวันหรือสัปดาห์ หนึ่งๆ ข้าพเจ้ามักจะแบ่งเวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อ สำรวจตรวจทานพฤติกรรม ของตนเอง และฝึกบริหารจิต และคลายเครียด เพื่อที่ทำให้ ตนปรับพฤติกรรมการกล้า หาญเชิงจริยธรรมให้มาก ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะสายเกินไป จนป่วยทางกายและใจ และ / หรือเกิดปัญหาทางสังคมขึ้น ได้ 10. 10. เมื่อข้าพเจ้าจำเป็นต้อง ดำรงชีวิตอยู่กับสังคมปุถุชน หรือคนทั่วไป ตนจึงพยายาม หลีกเลี่ยงที่จะไม่แสดงออก ให้มากเรื่อง หากใครเข้ามา ละเมิดต่างๆ จึงค่อยจัดการขั้น เด็ดขาดให้สุดๆไปเลย

8 เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน เฉลยเฉลย ติดตามอ่าน " คำเฉลย ของแบบประเมินก่อน เรียน " ได้ภายหลังจาก สิ้นสุดการทำแบบ ประเมินหลังเรียน

9 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย วิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, 5, 6, 7 และ 8 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =3 ; สม่ำเสมอ =3 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =1 … นาน ๆ ครั้ง =1 … คำถาม 2, 4, 9 และ 10 ให้ คะแนน สม่ำเสมอ =1 ; สม่ำเสมอ =1 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =3 นาน ๆ ครั้ง =3สรุปคะแนนรวมวิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, 5, 6, 7 และ 8 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =3 ; สม่ำเสมอ =3 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =1 … นาน ๆ ครั้ง =1 … คำถาม 2, 4, 9 และ 10 ให้ คะแนน สม่ำเสมอ =1 ; สม่ำเสมอ =1 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =3 นาน ๆ ครั้ง =3สรุปคะแนนรวม

10 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็น ผู้ที่มี ที่ดี ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = เป็น ผู้ที่มีทักษะการกล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม ที่ดี ให้เกรด A 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ หลายด้าน ให้ เกรด B 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการกล้า แสดงออกอย่าง เหมาะสม หลายด้าน ให้ เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัยใน อีกมาก ให้เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัยใน ทักษะการกล้า แสดงออกอย่าง เหมาะสม อีกมาก ให้เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการฟัง (A-B-C) ให้แก่ผู้สอนทราบด้วย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็น ผู้ที่มี ที่ดี ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = เป็น ผู้ที่มีทักษะการกล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม ที่ดี ให้เกรด A 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ หลายด้าน ให้ เกรด B 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการกล้า แสดงออกอย่าง เหมาะสม หลายด้าน ให้ เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัยใน อีกมาก ให้เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัยใน ทักษะการกล้า แสดงออกอย่าง เหมาะสม อีกมาก ให้เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการฟัง (A-B-C) ให้แก่ผู้สอนทราบด้วย

11 สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินก่อนเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google