งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการแปลงไฟล์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการแปลงไฟล์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการแปลงไฟล์

2 การเขียนโปรแกรมภาษา Assembly
Object File : จะเป็นไฟล์ที่มี นามสกุล .OBJ ซึ่งจะประกอบด้วยภาษาเครื่องที่ ใช้สำหรับแปลงเป็น .EXE (Executable File) โดยโปรแกรม Link List File : เป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .LST จะบรรจุภาษาเครื่อง และโปรแกรม อธิบายข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้น(error)เพื่อให้เราสามารถ แก้ไข้ผิดพลาดได้ง่าย Cross-Reference File : เป็นไฟล์ที่ นามสกุล .CRF จะรวบรวมชื่อต่างๆที่ใช้ โปรแกรมทั้งหมด LINK จะทำการแปลง ไฟล์รหัสภาษาเครื่อง (Object File) เป็น Executable File จากนั้นจะได้ ไฟล์ใหม่ 2 ไฟล์ - Run File : เป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .EXE ซึ่งสามารถโหลดลงหน่วยความจำ

3 การ complie ในภาษา Assembly
ในที่นี้ใน Turbo Assembly ในการทำงานจะ ต้องมีการพิมพ์ โปรแกรม ด้วย ตัวช่วยพิมพ์ (Editor) บันทึกให้เป็น นามสกุล . ASM ก่อน ตัวอย่าง Editor ที่ ทำการใช้งาน เช่น Qedit , EditPlus ,NotePad, MsWord หรืออื่นๆ TASM ชื่อแฟ้ม ที่เขียนด้วย Editor.ASM

4 การ complie ในภาษา Assembly
ความหมาย บอกชื่อแฟ้มที่ได้ทำการ complie Error message : None หมายถึงไม่มีข้อผิดพลาด หากมีจะบอกหมายเลขบรรทัดที่ผิด Warnning message : None หมายถึงไม่มีการเตือน Remaining Memory : ขนาดของไฟล์ที่ผ่านการคอมไพล์ จากนั้น จะได้ Object filename คือ .Obj หากมีข้อผิดพลาดให้ทำการแก้ไขก่อน จากนั้น ทำการ Link โปรแกรม ( .Obj) โดยใช้ Tlink รูปแบบ Tlink ชื่อแฟ้ม ซึ่งแฟ้ม .Obj จากจะได้แฟ้ม .EXE สามารถ เรียกใช้งานได้

5 การ complie ในภาษา Assembly
หากต้องการ Compile เพื่อดูรหัสคำสั่งเลขฐาน 16 ต้องทำการ Compile ด้วยรูปแบบ ดังนี้ TASM ชื่อแฟ้ม ที่เขียนด้วย Editor.ASM -L จะได้ แฟ้ม Listing File คือ .LST ซึ่งสามารถดู รหัสคำสั่งเลขฐาน 16 ได้ เช่น

6 Interrupt Function ต่างๆ ฟังก์ชั่นที่ 1: ฟังก์ชั่นที่ 2:
Single-key Input Input AH = 01h Output AL = รหัสแอสกี ถ้ามีการกดคีย์ตัวอักษร = 0 ถ้าไม่มีการกดคีย์ตัวอักษร ฟังก์ชั่นที่ 2: Display a Character Input AH = 02h DL = รหัสแอสกีของตัวอักขระที่จะแสดงผล Output AL =รหัสแอสกีของตัวอักขระที่แสดงผล

7 Interrupt (ต่อ) Function ต่างๆ ตัวอย่าง Mov AH,1 INT 21h
Mov AH,2 Mov DL,’?’

8 Interrupt (ต่อ) Function ต่างๆ ฟังก์ชั่นที่ 8: Single-key Input
Input AH = 08h Output AL = รหัสแอสกี ถ้ามีการกดคีย์ตัวอักษร = 0 ถ้าไม่มีการกดคีย์ตัวอักษร

9 Interrupt (ต่อ) Function ต่างๆ ฟังก์ชั่นที่ 9: Display String
Input DX = ตำแหน่งแอเดรสของสตริง โดยจุดสิ้นสุดของสตริงจะมีตัวอักขระ $ เช่น คำสั่ง LEA (Load Effective Address) LEA DX,MSG ; MSG คือ เป็นตัวแปรที่กำหนดค่าของ สตริงเอาไว้ เช่น ; MSG DB ‘COMPUTER$’ คือ เก็บข้อความว่า COMPUTER เมื่อโปรแกรมต้องการอ่านค่าจากหน่วยความจำ เราจะต้องมีการกำหนด เซกเมนต์ของหน่วยความจำที่ข้อมูลอยู่ให้กับรีจีสเตอร์ DS สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้ รูปแบบของคำสั่ง LEA destination ,source

10 Interrupt (ต่อ) MOV เป็นการบอกชื่อเซกเมนต์ของข้อมูลที่กำหนดโดย .DATA MOV DS,AX ;หมายเหต เราต้องใช้ 2 คำสั่ง เพราะเนื่องจากว่เราไม่สามารถกำหนด ค่าให้กับ รีจีสเตอร์ DS ได้โดยตรง ต้องมีการใช้รีจีสเตอร์ AX เข้ามาช่วย

11 Interrupt (ต่อ)

12 Interrupt (ต่อ)

13 Interrupt (ต่อ)

14 Interrupt (ต่อ)

15 Interrupt (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการแปลงไฟล์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google