งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Cochrane Library โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Cochrane Library โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Cochrane Library โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 The Cochrane Library คือแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลซึ่ง ประกอบด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริง คุณภาพสูงและเป็นกลางเกี่ยวกับ ผลกระทบด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็น ประโยชน์ในการเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการ ให้บริการรักษาทางการแพทย์ ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 6 ฐาน ดังนี้

3 1.Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews) 2.Other Reviews (Database of Abstracts of Reviews of Effects-DARE) 3.Clinical Trial (The Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL) 4.Methods Studies (The Cochrane Methodology Register-CMR) 5.Technology Assessment (Health Technology Assessment Database HTA) 6.Economic Evaluations (NHS Economics Evaluation Database-NHS EED)

4 เป็นฐานข้อมูล Systematic Review ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคหรือปัญหาการดูแล สุขภาพ มีการประเมิน สังเคราะห์ และสรุป เกี่ยวกับประสิทธิภาพออกมาเพื่อให้ผู้อื่นได้ ทบทวนผลการศึกษาครั้งก่อนๆ ในเรื่องนั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. Cochrane Review เป็น Systematic Review ฉบับ เต็ม 2. Cochrane Protocol สำหรับ Review ซึ่งกำลังอยู่ ในระหว่างการเดินการ ประกอบด้วยความ เป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์และวิธี การศึกษา Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews)

5 Other Reviews (Database of Abstracts of Reviews of Effects-DARE) เป็นฐานข้อมูลที่เป็นบทคัดย่อของบทสรุป Systematic Reviews ร่วมกับคำวิจารณ์โดยทีมของ กลุ่ม DARE ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ข้อมูลที่มี ข้อจำกัดของเวลาและต้องการทราบผลของกา รักษา มีการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและสรุป เพิ่มเติม ในกรณีที่ไม่มี Systematic Reviews ใน Cochrane Library

6 Clinical Trial (The Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL) เป็นบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รายงานเชิงทดลอง ทางคลินิก (Clinical Trials) ในสาขาต่างๆ จาก แหล่งต่างๆ เช่น MEDLINE, EMBASE และแหล่งอื่นๆ ที่ ตีพิมพ์และไม่มีตีพิมพ์ฉบับเต็มแต่อาจจะมีเรื่อง ย่อให้ ข้อมูลประมาณ 3 ใน 5 ส่วนมาจาก MEDLINE นอกจากนั้นเป็นความร่วมมือของกลุ่ม Cochrane Collaborative Review Group ที่รวบรวมขึ้นมา เป็น ประโยชน์มากเพราะรวบรวมงานวิจัยเชิงทดลอง ทางคลินิกไว้ในแหล่งเดียวกัน

7 Methods Studies (The Cochrane Methodology Register-CMR) เป็นบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ช่วยผู้ใช้ที่ ต้องการค้นข้อมูลใหม่ๆ วิธีต่างๆ ที่ใช้ในการทำ Controlled trials ระเบียบวิธี Review งานวิจัยด้าน ระเบียบที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงหนังสือ รายงาน การประชุมและบทความวารสารที่เป็นเรื่องของ systematic reviews และ meta-analysis เป็นการใช้ hand searching และค้นจาก MEDLINE บางครั้งมีเรื่องย่อให้ แต่ไม่มีฉบับเต็ม

8 Technology Assessment (Health Technology Assessment Database HTA) ฐานข้อมูลนี้รวบรวมรายงานที่เป็นการประเมิน ทาง health technology assessments เนื้อหาครอบคลุมทางด้าน medical, social, ethical and economic วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและความคุ้มทุน ของการดูแลทางการแพทย์

9 Economic Evaluations (NHS Economics Evaluation Database-NHS EED) เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ costs และ effects ที่สำคัญ ในการตัดสินใจในการรักษา โดยรวบรวมข้อมูลด้วย systematically identifying economic evaluations appraising their quality highlighting their relative strengths and weaknesses The database contains over 5,000 abstracts of quality assessed economic evaluations.

10 หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยให้ เชื่อมต่อระบบด้วย SSL VPN โดย login User ID: ( รหัส นักศึกษา ) Password: ( ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ) สืบค้นที่ www.mfu.ac.th/center/lib ให้บริการสืบค้นผ่านหน้า โฮมเพจศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา โดยมีวิธีเข้าสืบค้น ได้ 2 ช่องทางคือ หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถ เข้าสืบค้นได้ทันที

11 www.mfu.ac.th/center/lib ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ ( eResources )

12 คลิกเลือกจากกลุ่ม Online Databases อ่าน คำแนะนำ SSL VPN

13 เลือกฐานข้อมูล The Cochrane Library

14 วิธีการ สืบค้น ข้อมูล 1 2 1.Search ให้ระบุคำค้นหาตามต้องการ 2.Browse เลือกค้นหาตาม systematic review

15 วิธีการสืบค้น ข้อมูล ( ต่อ ) 3. Browse เลือกค้นหาวิธีการใหม่ๆ / งานวิจัยใหม่ๆ 4. สืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ 3 4

16 วิธีสืบค้นแบบ Search 1. พิมพ์คำค้นที่ต้องการลงในช่อง และเลือก ประเภทคำค้นได้ 2. คลิกปุ่ม GO

17 ผลลัพธ์การ สืบค้น 1 2 1. จำนวนผลลัพธ์แบ่งตามกลุ่ม เช่นการรักษา วิธีการ 2. รายละเอียดแต่ละรายการ

18 ปรับปรุงผลลัพธ์ โดยเลือก ข้อมูล Current

19 แสดงผลลัพธ์ที่ปรับปรุงแล้ว เลือกปรับปรุงผลลัพธ์ ในรูปแบบต่างๆ คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดู รายละเอียด

20 จัดการ ผลลัพธ์ แสดงข้อมูลรูปแบบ PDF เลือกแบบย่อ / แบบ มาตรฐาน / หรือแบบความละเอียดสูง

21 ตย. ผลลัพธ์แบบ PDF เลือก save,print ได้

22 การสืบค้นแบบ Browse Database of systematic reviews

23 แสดงเรื่องย่อยภายในหัวเรื่อง Cancer Cancer (352) Breast (35) Breast list 35 review(s) Chemotherapy (12)

24 บทความเกี่ยวกับเรื่อง Chemotherapy คลิกชื่อ บทควา ม

25 แสดงรายละเอียดบทความ / เลือก รูปแบบจัดการผลลัพธ์

26 เลือก Figure แสดงเฉพาะภาพ เท่านั้น

27 หากต้องการคำแนะนำการ สืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.thlibrary@mfu.ac.th Tel. 0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt The Cochrane Library โดย... รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google