งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 STRENGTH OF ROCKS Rock Strength : the amount of applied stress at rock failure. -- Compressive -- ShearStress -- Tensile COMPRESSIVE STRENGTH.. Not a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 STRENGTH OF ROCKS Rock Strength : the amount of applied stress at rock failure. -- Compressive -- ShearStress -- Tensile COMPRESSIVE STRENGTH.. Not a."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 STRENGTH OF ROCKS Rock Strength : the amount of applied stress at rock failure. -- Compressive -- ShearStress -- Tensile COMPRESSIVE STRENGTH.. Not a single value for a given rock... Strength value is directly proportional to the confining stress and stress loading rate. 664332 EG I Lecture # 5 L. Archwichai

2 2.. กำลังต้านแรงกดของหินที่ได้จากการทดลองที่ ไม่มีการให้แรงดันรอบด้าน (confining pressure) เรียกว่ากำลังต้านแรงกดแกนเดี่ยว (uniaxial or unconfined compressive strength : UCS).. กำลัง ต้านแรงกดของหินที่ได้จากการทดลองโดยให้แรงกดดัน รอบด้าน ที่ค่าต่างๆ เรียกว่า กำลังต้านแรงกดสามแกน (triaxial compressive strength) และค่ากำลังที่ได้ ดังกล่าวนี้จะขึ้นกับค่าแรงกดรอบด้านที่ใช้ในการทดลอง นั้น UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH (Uniaxial Compression Test).. ผลการทดลองหรือค่า Uniaxial Compressive Strength (UCS) นำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการ จำแนกหินทางวิศวกรรม

3 3  C = F/A A =  D 2 /4 ;  C = P/ (  D 2 /4 ) Sample : Core Size : NX size (~ 54 mm. dia.) องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลการทดลอง Uniaxial Compression Test 1. Nature and Conditions of Rock. - Rock Type : - Mineralogy - Grain size - Compaction/packing - Cementation/cementing materials

4 4 - Geologic History : - Microfracture - Pore Pressure - Stress history/Structural Geology Folding/Faulting/ Fracturing, etc. - Degree of Weathering Increased weathering Increase porosity Decrease strength - Porosity of Rockmass - increase porosity /decrease strength

5 5 2. Test Conditions - Water Content ( specimen preparation and care of specimen) Water content increases uniaxial compressive strength decreases - Temperature Temperature increases uniaxial compressive strength decreases - Loading Direction strength anisotropy (variation of strength due to direction of loading)

6 6 Rockmass is anisotropic in properties Loading perpendicular /loading parallel to bedding, etc. will give different strength values. -Rate of Loading/ Strain Rate -ถ้าอัตราการเพิ่มแรงกด มีอัตราเร็วขึ้น จะทำให้ค่าที่ได้ จากการทดลองนั้นมีค่า Strength and Modulus เพิ่มขึ้น และค่า Strain at failure มีค่าลดลง - ถ้า Rate of loading ระหว่าง 10 - 100 psi/sec. ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อผลการทดลอง

7 7 - Stiffness of Loading Machine/ ความแข็งแรงของเครื่องมือที่ใช้ทดลอง 3. Specimen Geometry - Shape Effect รูปร่างของตัวอย่าง ที่ใช้ทดลอง มีผลต่อค่า Strength จากการ ทดลอง เช่น ตัวอย่างรูป ทรงกระบอก (Core) จะ ให้ strength สูงกว่า ตัวอย่างรูปร่าง อื่นๆ 7

8 8. Size Effect ขนาดของ specimen มีผลต่อค่า strength ที่ได้จากการ ทดลอง ถ้า ตัวอย่างที่ ใช้ทดลอง มีขนาด L/D = 2 เหมือนกัน แต่มีขนาดต่างกันค่า strength ที่ได้จะ ต่างกัน Volume of specimen increases uniaxial compressive strength(  c ) decreases. อย่างไรก็ตาม ถ้าขนาดของ specimen เล็กเกินไปจะให้ค่า strength ไม่ ถูกต้องตามความเป็นจริง เพราะไม่สัมพันธ์กับสภาพ ธรรมชาติ

9 9 -L/D Ratio.. L/D ratio = 2.5 - 3.0 or at least 2.. L/D  c จะสูงกว่า ปกติ.. L/D > 1 --- >  c จะต่ำกว่า ปกติ.. L/D มีค่าน้อย failure plane จะ เกิดตัดขอบปลายตัวอย่าง.. L/D มีค่าพอเหมาะ (2 - 2.5 recommended หรือตามมาตรฐาน การทดลอง)

10 10 Obert and Duval แนะนำให้ใช้สมการ ปรับแก้ ผลการทดลอง ในกรณีที่ L/D ไม่เป็นตามเกณฑ์ สมการมีดังนี้  C = (0.778 + 0.222/(L/D))  C (1 ) เมื่อ  C (1) =  C เมื่อ L/D = 1  C (ult.) =  C เมื่อ L/D = 1 -End Conditions/ End Effects - Standard for specimen preparation before test - -- > Flatness and parallelism of the specimen ends.

11 11 -Specimen- Platen contact condition capping materials or end surface treatments other than machining is not permitted.

12 12 Mode of Specimen Failure in Compression ตัวอย่างหินทดลองกดด้วยแรง Compression จะ แตกแบบ axially symmetric break or random break มีลำดับการแตก 3 ขั้นตอนดังนี้ (i)Crumbing --- > เริ่มเกิดรอยแตกเล็กๆ ขนาน กับแนวการให้แรงกดรอยแตกจะเกิดตรงกลาง ของตัวอย่างก่อน แล้วเกิดขยายลามไปจนถึง ปลายแท่งตัวอย่าง ( ii ) Cracking --- > จะเกิด ขนาน กับทิศทางการ กด แรง ( direction of applied load) การแตกมี ลักษณะเป็น แท่ง Column เรียกว่าแตกแบบ “Slabbing” (แตกเป็นกาบ) การแตก

13 13 แบบนี้ บางทีเรียกว่าการ เกิด Axial Cleavage, vertical splintering or splitting (iii) การเกิด Shearing of the test Specimen ตัวอย่างทดลองจะแตก แบบเฉือนไปตามแนว Oblique Plane(shear plane)

14 14 Compressive Strength Test Report Report Contents : ( i ) Location : ตำแหน่งที่เก็บตัวอย่าง (ii) Sampling Method : วิธีการเก็บตัวอย่าง (iii )Rock Types : ชนิดของหิน (iv) Geological Information : ข้อมูลทางธรณีวิทยา (v )Storage Environment (vi )Preparation Before Testing (vii )Size of Specimen (viii )Moisture Contents (ix )Direction of Loading (if stratified)

15 15 (x) Rate of Loading (xi )Capacity of Loading Machine (xii )Number of Specimens (xiii )Mean, Max. Min. Standard Deviation (SD) and Variance of the tested Data Asst. Prof. Laa Archwichai Geotecgnology


ดาวน์โหลด ppt 1 STRENGTH OF ROCKS Rock Strength : the amount of applied stress at rock failure. -- Compressive -- ShearStress -- Tensile COMPRESSIVE STRENGTH.. Not a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google