งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Introduction มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญาแผ่นดิน อ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ . ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550

2 Web Server เว็บเซอร์ฟเวอร์ คือ เครื่องบริการเว็บมักทำหน้าที่เปิด Port 80 ให้โปรแกรมประเภท Web browser ร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้ และเครื่องบริการเว็บก็จะส่งข้อมูลกลับไป โปรแกรมที่ทำหน้าที่นี้เช่น Apache, IIS, Tomcat, LigHttpd ข้อมูลจาก

3 Web Browser เว็บบราวเซอร์ คือ โปรแกรมที่ใช้เรียกดูเว็บไซต์ เว็บเพจ หรือแฟ้มจากอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมีอยู่หลายค่าย เช่น Internet Explorer, Opera, FireFox หรือ ปลาวาฬบราวเซอร์ (Plawan Browser) ข้อมูลจาก

4 ความหมาย Website โฮมเพจ (Homepage) คือ คำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่ง ประกอบไปด้วยเมนู และเรื่องราวมากมาย คล้ายกับหน้าปกหนังสือ หรือ นิตรสาร ถ้าปกสวยงามมีรายละเอียดที่น่าสนใจ และปรับปรุงอยู่เสมอ ก็จะ เชิญชวนให้ผู้เยี่ยมชมกลับเข้ามาใหม่เสมอ เว็บเพจ (Webpage) คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสาร เป็นแฟ้มแบบ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบได้กับเอกสารแต่ละหน้าที่ มีเรื่องราว รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสามารถเชื่อมโยง (Link) ไป ยังเว็บเพจอื่นได้ เว็บไซต์ (Website) คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ และ โฮมเพจ ที่มีการจดโดเมนเนม (Domain Name) และถูกเรียกใช้ผ่านเว็บ บราวเซอร์ (Web Browser) เช่น

5 เปรียบเทียบ Website โฮมเพจ (Homepage)
เปรียบเสมือนบ้าน ที่มีแผนที่อยู่หน้าประตูว่าท่านจะเดินไปพบใครห้องไหนทางชั้นไหน เว็บเพจ (Webpage) เปรียบเสมือนห้อง ที่เก็บข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ครอบครัว สินค้า สะสม เว็บไซต์ (Website) เปรียบเสมือนหมู่บ้าน เพราะเห็นชื่อหมู่บ้าน ก็ต้องคาดหวังได้ว่าจะพบอะไรในหมู่บ้านนี้

6 ประวัติภาษา HTML HTML (HyperText Markup Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเขียนเว็บ เพจ ถูกเรียกดูผ่านเว็บบราวเซอร์ เริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร์ เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) ในปีค.ศ.1990 HTML เป็นมาตรฐานที่จัดการโดย World Wide Web Consortium แต่ปัจจุบัน W3C ผลักดัน XHTML ที่ ใช้ XML มาทดแทน HTML รุ่น 4.01 ข้อมูลจาก

7 ประวัติภาษา PHP PHP (Professional HomePage)
ถูกคิดค้นขึ้นในปีค.ศ (พ.ศ.2537) โดย Mr.Rasmus Lerdorf เพื่อใช้ ตรวจสอบสถิติการเข้าชมเว็บของตนเอง ปี ค.ศ.1995 มีการเผยแพร่ และพัฒนาเป็น PHP/FI หรือ PHP รุ่น 2 ให้มีความสามารถมากขึ้น กลางปี ค.ศ.1996 เริ่มมีทีมพัฒนา โดยมี Mr.Zeev Suraski และ Mr.Andi Gutmans ร่วมทีม และได้ PHP รุ่น 3

8 ประวัติภาษา ASP ASP (Active Server Page)
ภาษา ASP เป็นโปรแกรมที่มากับ Internet Information Server (IIS) บริษัทไมโครซอฟท์เริ่ม โครงการ ASP ช่วงธันวาคม ภาษานี้ถูก มองว่ามาล่าช้าเมื่อเทียบกับภาษาในกลุ่มเดียวกัน ใน ธันวาคม 2541 ได้เปิดตัว ASP 2.0 ใน WindowsNT4 และ ASP 3.0 ใน Windows 2000

9 ประวัติภาษา JSP JSP (Java Server Page)
ภาษา JSP เป็นเทคโนโลยีของจาวาสำหรับสร้าง HTML, XML หรือตามที่ผู้ใช้ร้องขอ มีตัวแปลภาษาคือ Tomcat Apache และ Java Compiler พัฒนาโดย James Duncan Davidson ค.ศ.2000 ตัวแปลภาษาจะสร้าง Servlet และเปลี่ยนเป็น Byte Code สำหรับถูกเรียกใช้ครั้ง ต่อไป จาก JSP Source Code ข้อมูลจาก ข้อมูลจาก

10 ประวัติภาษา SQL เอสคิวแอล (SQL) คือ ภาษาสอบถามข้อมูล หรือภาษา จัดการข้อมูลอย่างมีโครงสร้าง มีการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมฐานข้อมูลที่รองรับมากมาย เพราะจัดการข้อมูลได้ง่าย ถูกพัฒนาครั้งแรกโดย Donald D. Chamberlin and Raymond F. Boyce ที่ IBM ช่วงต้นทศวรรษ 1970 เช่น 1. create table a (a1 int, a2 char(20)); insert into a values (1, "abc"); insert into a (a2, a1) values ("abc",1); select * from a; delete from a where a1=1; update a set a2="def" where a1=1; select * from a order by a2; ข้อมูลจาก

11 โปรแกรม MySQL MySQL คือ โปรแกรมฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL (Structured Query Language) เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นอย่างสอดคล้อง เพื่อให้ได้ระบบที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น เครื่องบริการเว็บ (Web Server) และโปรแกรมประมวลผลฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ใช้ในการจัดการดาต้าเบส (Database) โดยใช้ภาษา SQL ถูกพัฒนาโดย บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน มีทั้งแบบใช้ฟรี และเชิงธุรกิจ

12 บริการ ODBC หรือ JDBC ODBC (Open Database Connectivity) หรือ JDBC (Java Database Connectivity) คือบริการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน Microsoft Windows ทำให้นักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลจากข้อมูลที่ถูกเชื่อมต่อเข้ามาใน ODBC ข้อมูลจาก

13 ตัวอย่างภาษา HTML (x.htm)
DOS>explorer x.htm <html> <head><title>hello</title></head> <body bgcolor=yellow> My name is burin <br><a href= <br><a href=x.htm>x.htm</a> <br><img src=x.jpg> </body> </html>

14 ตัวอย่างภาษา PHP (x.php)
DOS>explorer <? for($x=1;$x<=5;$x++) { echo "hello".$x."<br>"; } ?> <b>bye</b>

15 ตัวอย่างภาษา ASP (x.asp)
DOS>explorer <% for x = 1 to 5 response.write("hello" & x) next %> <b>bye</b>

16 ตัวอย่างภาษาจาวาด้วย JSP (x.jsp)
DOS>explorer <% for (int i=1;i<=10;i++){ out.println(i); } %> <b>bye</b>

17 ตัวอย่างภาษาจาวาด้วย Servlet (x.java)
DOS>explorer import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; public class hi extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException { response.setContentType("text/html"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.println("<html><head>"); String title = "hello"; out.println("<title>" + title + "</title></head>"); out.println("<body bgcolor=\"yellow\">"); out.println(title); out.println("</body></html>"); } ข้อมูลจาก

18 ตัวอย่างภาษา Perl (x.pl)
DOS>explorer #!/usr/bin/perl #!c:/thaiabc/php/perl.exe print "Content-type: text/html\n\n"; print "<pre>Hello, World...\n"; foreach $key (keys(%ENV)) { print "$key = $ENV{$key}\n"; }


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google