งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 Introduction มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 Introduction มหาวิทยาลัยโยนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 Introduction มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน

2 Page: 2 Web Server เว็บเซอร์ฟเวอร์ คือ เครื่อง บริการเว็บมักทำหน้าที่เปิด Port 80 ให้โปรแกรมประเภท Web browser ร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้ และเครื่องบริการเว็บก็จะส่ง ข้อมูลกลับไป โปรแกรมที่ทำ หน้าที่นี้เช่น Apache, IIS, Tomcat, LigHttpd ข้อมูลจาก

3 Page: 3 Web Browser เว็บบราวเซอร์ คือ โปรแกรมที่ใช้เรียกดูเว็บไซต์ เว็บเพจ หรือแฟ้มจาก อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมีอยู่ หลายค่าย เช่น Internet Explorer, Opera, FireFox หรือ ปลาวาฬบราวเซอร์ (Plawan Browser) ข้อมูลจาก

4 Page: 4 ความหมาย Website โฮมเพจ (Homepage) คือ คำที่ใช้เรียก หน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนู และ เรื่องราวมากมาย คล้ายกับหน้าปกหนังสือ หรือ นิตรสาร ถ้าปกสวยงามมีรายละเอียดที่น่าสนใจ และปรับปรุงอยู่เสมอ ก็จะเชิญชวนให้ผู้เยี่ยมชม กลับเข้ามาใหม่เสมอ เว็บเพจ (Webpage) คือ คำที่ใช้เรียกหน้า เอกสาร เป็นแฟ้มแบบ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบได้กับเอกสารแต่ละ หน้าที่มีเรื่องราว รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บเพจอื่นได้ เว็บไซต์ (Website) คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่ม ของเว็บเพจ และโฮมเพจ ที่มีการจดโดเมนเนม (Domain Name) และถูกเรียกใช้ผ่านเว็บ บราวเซอร์ (Web Browser) เช่น

5 Page: 5 เปรียบเทียบ Website โฮมเพจ (Homepage) เปรียบเสมือนบ้าน ที่มีแผนที่อยู่หน้า ประตูว่าท่านจะเดินไปพบใครห้องไหน ทางชั้นไหน เว็บเพจ (Webpage) เปรียบเสมือนห้อง ที่เก็บข้อมูล เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ครอบครัว สินค้า สะสม เว็บไซต์ (Website) เปรียบเสมือนหมู่บ้าน เพราะเห็นชื่อ หมู่บ้าน ก็ต้องคาดหวังได้ว่าจะพบอะไร ในหมู่บ้านนี้

6 Page: 6 ประวัติภาษา HTML HTML (HyperText Markup Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเขียนเว็บ เพจ ถูกเรียกดูผ่านเว็บบราวเซอร์ เริ่ม พัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) ในปีค. ศ.1990 HTML เป็นมาตรฐานที่จัดการโดย World Wide Web Consortium แต่ ปัจจุบัน W3C ผลักดัน XHTML ที่ใช้ XML มาทดแทน HTML รุ่น 4.01 ข้อมูลจาก

7 Page: 7 ประวัติภาษา PHP PHP (Professional HomePage) ถูกคิดค้นขึ้นในปีค. ศ.1994 ( พ. ศ.2537) โดย Mr.Rasmus Lerdorf เพื่อใช้ตรวจสอบสถิติการ เข้าชมเว็บของตนเอง ปีค. ศ.1995 มีการเผยแพร่ และพัฒนาเป็น PHP/FI หรือ PHP รุ่น 2 ให้มี ความสามารถมากขึ้น กลางปี ค. ศ.1996 เริ่มมีทีมพัฒนา โดยมี Mr.Zeev Suraski และ Mr.Andi Gutmans ร่วมทีม และได้ PHP รุ่น 3

8 Page: 8 ประวัติภาษา ASP ASP (Active Server Page) ภาษา ASP เป็นโปรแกรมที่มา กับ Internet Information Server (IIS) บริษัทไมโครซอฟท์เริ่ม โครงการ ASP ช่วงธันวาคม 2540 ภาษานี้ถูกมองว่ามาล่าช้าเมื่อ เทียบกับภาษาในกลุ่มเดียวกัน ใน ธันวาคม 2541 ได้เปิดตัว ASP 2.0 ใน WindowsNT4 และ ASP 3.0 ใน Windows 2000

9 Page: 9 ประวัติภาษา JSP JSP (Java Server Page) ภาษา JSP เป็นเทคโนโลยีของจา วาสำหรับสร้าง HTML, XML หรือ ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ มีตัวแปลภาษาคือ Tomcat Apache และ Java Compiler พัฒนาโดย James Duncan Davidson ค. ศ.2000 ตัวแปลภาษาจะ สร้าง Servlet และเปลี่ยนเป็น Byte Code สำหรับถูกเรียกใช้ครั้งต่อไป จาก JSP Source Code ข้อมูลจาก ข้อมูลจาก

10 Page: 10 ประวัติภาษา SQL เอสคิวแอล (SQL) คือ ภาษาสอบถาม ข้อมูล หรือภาษาจัดการข้อมูลอย่างมี โครงสร้าง มีการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมฐานข้อมูลที่รองรับมากมาย เพราะจัดการข้อมูลได้ง่าย ถูกพัฒนาครั้งแรกโดย Donald D. Chamberlin and Raymond F. Boyce ที่ IBM ช่วงต้นทศวรรษ 1970 เช่น 1. create table a (a1 int, a2 char(20)); 2. insert into a values (1, "abc"); 3. insert into a (a2, a1) values ("abc",1); 4. select * from a; 6. delete from a where a1=1; 7. update a set a2="def" where a1=1; 8. select * from a order by a2; ข้อมูลจาก

11 Page: 11 โปรแกรม MySQL MySQL คือ โปรแกรมฐานข้อมูล มี หน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL (Structured Query Language) เป็น เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับ เครื่องมืออื่นอย่างสอดคล้อง เพื่อให้ได้ระบบ ที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น เครื่อง บริการเว็บ (Web Server) และโปรแกรม ประมวลผลฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ใช้ ในการจัดการดาต้าเบส (Database) โดยใช้ ภาษา SQL ถูกพัฒนาโดย บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน มีทั้งแบบใช้ฟรี และ เชิงธุรกิจ

12 Page: 12 บริการ ODBC หรือ JDBC ODBC (Open Database Connectivity) หรือ JDBC (Java Database Connectivity) คือ บริการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน Microsoft Windows ทำให้ นักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรม ติดต่อกับฐานข้อมูลจากข้อมูลที่ถูก เชื่อมต่อเข้ามาใน ODBC ข้อมูลจาก

13 Page: 13 ตัวอย่างภาษา HTML (x.htm) DOS>explorer x.htm hello My name is burin google.com x.htm

14 Page: 14 ตัวอย่างภาษา PHP (x.php) DOS>explorer bye

15 Page: 15 ตัวอย่างภาษา ASP (x.asp) DOS>explorer <% for x = 1 to 5 response.write("hello" & x) next %> bye

16 Page: 16 ตัวอย่างภาษาจาวาด้วย JSP (x.jsp) DOS>explorer <% for (int i=1;i<=10;i++){ out.println(i); } %> bye

17 Page: 17 ตัวอย่างภาษาจาวาด้วย Servlet (x.java) DOS>explorer import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; public class hi extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException { response.setContentType("text/html"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.println(" "); String title = "hello"; out.println(" " + title + " "); out.println(" "); out.println(title); out.println(" "); } ข้อมูลจาก

18 Page: 18 ตัวอย่างภาษา Perl (x.pl) DOS>explorer #!/usr/bin/perl #!c:/thaiabc/php/perl.exe print "Content-type: text/html\n\n"; print " Hello, World...\n"; foreach $key (keys(%ENV)) { print "$key = $ENV{$key}\n"; }


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 Introduction มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google