งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวิตของพระนางมารีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวิตของพระนางมารีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีวิตของพระนางมารีย์

2

3 1. แม่ของพระนางมารีย์ชื่ออะไร?
ก. อันนา ข. เอลีซาเบธ ค. มาร์ธาร์ ง. มาร์ตินา L F

4

5 2. บิดาของพระนางมารีย์ชื่ออะไร?
ก. โยสิยาห์ ข. สิเมโอน ค. ยออากิม ง. เศคาริยาห์ L F

6

7 3. ลูกพี่ลูกน้องของพระนางมารีย์ชื่ออะไร?
ก. เอลีซาเบธ ข. เวโรนิกา ค. มาร์มักดาลา ง. มาร์ธาร์ L F

8

9 4. สามีของเอลีซาเบธผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของ พระนางมารีย์ชื่ออะไร?
ก. ยากอบ ข. เศคาริยาห์ ค. แซมสัน ง. ยอห์น L F

10

11 5. หลานของพระนางมารีย์บุตรชายของ ก. ยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร
เอลีซาเบธชื่ออะไร? ก. ยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร ข. ยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง ค. ซีโมน เปโตร ง. ปอนทิอัส ปีลาต L F

12

13 6. ทูตสวรรค์ที่มาแจ้งข่าวการประสูติของพระเยซูเจ้า
แด่พระนางมารีย์คือ? ก. ราฟาแอล ข. มีคาแอล ค. คาเบรียล ง. โยเอล L F

14

15 7. ภัสดาของพระนางมารีย์ผู้เป็นบิดาเลี้ยง
ของพระเยซูเจ้าคือ? ก. เศคาริยาห์ ข. บารับบัส ค. ซีเมโอน ง. โยเซฟ L F

16

17 8. พระนางมารีย์ให้กำเนิดพระเยซูเจ้าที่เมืองใด?
ก. เบธเลเฮม ข. นาซาเร็ธ ค. ลอเร็ตโต ง. คาเปอร์นาอุม L F

18

19 9. พระนางมารีย์ พร้อมกับพระเยซูเจ้าและ
ท่านโยเซฟหนีกษัตริย์เฮโรดไปอยู่ที่ใด? ก. กรีก ข. กาลิลี ค. ยูเดีย ง. อียิปต์ L F

20

21 10. เมืองที่พระนางมารีย์อาศัยอยู่กับพระเยซูเจ้า
ในวัยเด็กคือเมืองใด? ก. เยรูซาเล็ม ข. เบ็ธเลเฮ็ม ค. เบ็ธไซดา ง. นาซาเร็ธ L F

22

23 11. พระนางมารีย์เชื้อเชิญให้พระเยซูเจ้า
กระทำอัศจรรย์ครั้งแรกที่เมืองใด? ก. เอเฟซัส ข. คานา ค. เอ็มมาอุส ง. คาเปอร์นาอูม L F

24

25 12. พระนางมารีย์ยืนอยู่แทบเชิงกางเขนกับ
อัครสาวกท่านใด? ก. เปโตร ข. มัทธิว ค. ยอห์น ง. ยากอบ L F

26

27 13. ในวันพระจิตเสด็จลงมาพระนางมารีย์ ประทับอยู่ในห้องชั้นบนกับ?
ก. บรรดาคริสตชน ข. บรรดาศิษย์ ค. ชนต่างศาสนา ง. บรรดาอัครสาวก L F

28

29 14. พระนางมารีย์บังเกิดมาโดยปราศจากบาป
เรียกว่า? ก. ปฎิสนธินิรมล ข. การเสด็จสู่สวรรค์ ค. พรหมจารี ง. ข้อความเชื่อ L F

30

31 15. พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสู่สวรรค์อย่างไร?
ก. ขึ้นบนรถเพลิง ข. ด้วยการนอนหลับ ค. วิญญาณขึ้นสู่สวรรค์อย่างเดียว ง. ทั้งร่างกายและวิญญาณ L F

32 ขอแสดงความยินดี ท่านได้รับ 1 ล้านยูโร Correct


ดาวน์โหลด ppt ชีวิตของพระนางมารีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google