งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจำนวนเต็ม โดย นางสาวบุณฑริกา สูนา นนท์ ครู ค. ศ. 2 โรงเรียนปทุม วิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจำนวนเต็ม โดย นางสาวบุณฑริกา สูนา นนท์ ครู ค. ศ. 2 โรงเรียนปทุม วิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจำนวนเต็ม โดย นางสาวบุณฑริกา สูนา นนท์ ครู ค. ศ. 2 โรงเรียนปทุม วิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1

2 จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5,... จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1, - 2, -3, -4, -5,... ศูนย์ ได้แก่ 0 จำนวนเต็ม ประกอบไปด้วย

3 ในทางคณิตศาสตร์ ถือว่า 0 ไม่ใช่จำนวน นับ จำนวนนับ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จำนวนเต็ม บวก ถัดจากศูนย์ ไป ทางขวา 1 หน่วย จะเป็น 1 ซึ่งเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุด จำนวนนับที่ น้อยที่สุดคือ 1

4 - 6 - 5 - 4 - 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 จำนวน เต็มลบ จำนวน เต็มบวก ศูน ย์ เส้น จำนวน

5 1. มีค่าน้อยกว่า 0 2. จำนวนแต่ละจำนวนต้องเขียนเครื่องหมายลบ ( - ) นำหน้า จำนวนเต็ม 3. จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากขึ้น ถ้ามีเครื่องหมายลบ ( - ) นำหน้าจะกลับมีค่าน้อยลง 4. จำนวนเต็มลบเป็นจำนวนที่ตรงข้ามกับจำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มลบ มี ลักษณะดังนี้

6 สมบัติของศูนย์และ และหนึ่ง เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ a + 0 = 0 + a = a a × 0 = 0 × 0 = 0 a × 1 = 1 × a = a เช่น 8 + 0 = 0 + 8 = 8 8 × 0 = 0 × 8 = 0 8 × 1 = 1 × 8 = 8

7 จำนวนตรงข้าม ถ้า a เป็นจำนวนเต็มใดๆ จำนวนตรงข้าม ของ a จะเขียนแทนด้วย -a และ a + (-a) = (-a) + a = 0 ถ้า a เป็นจำนวนใดๆ จำนวนตรงข้าม ของ -a คือ a ซึ่งเขียนแทนด้วย -(- a) = a การลบจำนวนเต็มมีหลักดังนี้ ตัวตั้ง - ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรง ข้ามของตัวลบ การลบจำนวน เต็ม

8 ตัวอย่าง 1. (-10) - 12 = (- 10) + (-12) = - 22 2. 20 - (- 6) = 20 + 6 = 26 3. (-4) - (- 16) = (-4) + 16 = 1 2 4. (-8) - (-3) = (- 8) + 3 = - 5 ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

9 การคูณจำนวน เต็ม จำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มลบ ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบค่า สัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของ ค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น จำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวก ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มี ค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูของ ค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวน

10 สรุปหลักการคูณของจำนวนเต็มสองจำนวน 1. จำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน คูณ กัน ผลลัพธ์ จะเป็นจำนวนเต็มบวก 2. จำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกัน คูณ กัน ผลลัพธ์ จะเป็นจำนวนเต็มลบ ตัวอย่าง 1. (-9) x (-5) = 45 2. (- 8) x 12 = -96 3. (- 2)(-6)(-5) = - 60 4. 3 (-5y) = -15y

11 นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งและค่าสัมบูรณ์ของ ตัวหาร มาหารกัน แล้วพิจารณาดังนี้ 1. ถ้าตัวตั้งและตัวหาร เป็นจำนวนเต็มบวกทั้ง คู่ หรือจำนวนเต็มลบทั้งคู่ จะได้ตำตอบหรือผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวก 2. ถ้าตัวตั้งหรือตัวหาร ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็ม ลบ โดยที่มีอีกตัวหนึ่ง เป็นจำนวนเต็มบวก จะได้คำตอบหรือผลลัพธ์ เป็นจำนวนเต็มลบ หลักเกณฑ์การหาร จำนวนเต็ม

12 ตัวอย่าง 1. 144 ÷ (- 12) = -12 2. (- 250) ÷ 10 = 25 3. (-321) ÷ (- 3) = 107

13 ระบบจำนวน เต็ม ประโยคในทางคณิตศาสตร์มีอยู่ 2 ประเภท คือ ประโยคภาษา และ ประโยคสัญลักษณ์ แต่ถ้า เรามองในลักษณะของค่าความ จริงของประโยค สรุปได้ว่า ประโยคแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประโยคที่เป็นจริง และ ประโยคที่เป็นเท็จ ดังพิจารณา ตัวอย่างของประโยคจากตาราง ต่อไปนี้

14 ประโยคที่เป็นจริง 20 + 6 = 26 4x = 24 ถ้า x = 6 สระในภาษาอังกฤษมี 5 ตัว วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ประโยคที่เป็นเท็จ 1. 20 < 10 2. 4 + 15 = 21 3. ถ้า x = 9 แล้ว x + 2 = 8 4. เชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

15 จากตารางเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะพบประโยคที่มีทั้ง ค่าความจริงเป็นจริงและเป็นเท็จ แต่จะมีประโยคอีก ลักษณะหนึ่งที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็น เท็จ เช่น เขาเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมาก 4x + 2 = 6 2y - 4 = 6 จาก 3 ประโยคดังกล่าวข้างต้นเราไม่สามารถ บอกได้ ว่าประโยคเป็นจริงหรือเป็นเท็จ โดยเราจะบอกได้ว่า จริงหรือเท็จ ก็ต่อเมื่อ เราทราบค่าของของตัวแปรใน ประโยค ซึ่งถ้าเราทราบค่าของตัวแปรก็สามารถบอกได้ ว่าประโยคเป็นจริงหรือเป็นเท็จ เช่น จากประโยค 5x + 2 = 12 ถ้า x = 2 ประโยคนี้ก็จะ เป็นจริง แต่ถ้า x มีค่าเป็นจำนวนอื่นที่ไม่ใช่ 2 ประโยค นี้ก็จะเป็นเท็จ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่า ตัวที่เราไม่ทราบ ค่าในประโยค เราจะเรียกว่า ตัวแปร


ดาวน์โหลด ppt ระบบจำนวนเต็ม โดย นางสาวบุณฑริกา สูนา นนท์ ครู ค. ศ. 2 โรงเรียนปทุม วิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google