งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ข้อมูลทั่วไป พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สังกัด : กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ : นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้แทน กค. : นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ นางเบญจา หลุยเจริญ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ Website : โทร   คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด กรรมการผู้จัดการ (CEO) : นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ สัญญาจ้างลงวันที่ : 19 กันยายน 2551 ระยะเวลาจ้าง : 8 พ.ย. 51 – 7 พ.ย. 55  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (กรรมการผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ มี 26 ข้อ โดยยกตัวอย่าง ดังนี้ การธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและประเทศอื่นในสาขาทุกแห่งของบริษัท ทำกิจการทั้งปวงซึ่งเกี่ยวกับการธนาคาร รวมทั้งการค้ำประกันและทำการซื้อขายเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ การประกอบกิจการอื่นๆ ทุกอย่างที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับการธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจอันธนาคารพาณิชย์พึงประกอบได้ตามปกติประเพณีหรือที่พึงกระทำ หรือต้องปฏิบัติ หรือได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบ หรือให้กระทำได้จากธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการซึ่งจะนำไปให้สำเร็จประโยชน์แห่งความประสงค์ ไม่ว่าทุกประการหรือประการหนึ่งประการใดรวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่ต่อมาหากมีกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ข้อบังคับ ใบหุ้นของบริษัทให้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น (ข้อ 6) ผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนทุนทรัพย์ทั้งหมด การโอนหุ้นซึ่งจะทำให้มีผลผิดต่อความข้อนี้ บริษัทจะไม่รับพิจารณาและจดทะเบียนให้ (ข้อ 14) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น Min-max ของเงินเดือน : 12, ,914 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : - บาท จำนวนพนักงาน : 18,171 คน (31 พ.ค. 54) มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน สุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ข้อ 19) วาระการดำรงตำแหน่ง : ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก (ข้อ 22) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง (ข้อ36) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการ กรรมการต้องไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต (ข้อ 20 (4)) การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (ข้อ 23 (4)) - ศาลมีคำสั่งให้ออก (ข้อ 23 (5)) ปัจจุบันไม่มีโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร   มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ อำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง : ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเอง เว้นแต่ กรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้อนุญาตให้กระทำได้ (ข้อ 10) สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 2 ผู้อำนวยการส่วน : นายปัญญ์สุธา รายา ผู้จัดทำ : นายปนิธิ ภูเจริญ โทร ต่อ 6746 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -ไม่มี- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 536/2547 การจัดทำสัญญาจ้างแรงงานผู้บริหารระดับต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการจำนวน 19 สาขา ของ ธ. กรุงไทย ซึ่งเดิมได้ทำสัญญาจ้างโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง การที่ ธ. กรุงไทยประสงค์จะทำสัญญาจ้างใหม่ให้มีการกำหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอนโดยให้บุคคลทั้ง 19 สายงานดังกล่าวลาออกแล้วทำสัญญาจ้างขึ้นใหม่นั้น ไม่มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ ดังนั้น คกก. ธ. กรุงไทย จึงมีอำนาจดำเนินการดังกล่าวได้


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google