งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตื่นได้แล้ว เปลี่ยนคนบรรยายแล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตื่นได้แล้ว เปลี่ยนคนบรรยายแล้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตื่นได้แล้ว เปลี่ยนคนบรรยายแล้ว

2 ที่มาของรหัสหัตถการในประเทศไทย
ตั้งใจทำเพื่อการจ่ายเงินด้วย DRG เริ่มใช้ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยในประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๗ (1994) กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งต้นจาก ICD-9-CM ฉบับปี 1986

3 ระยะรอบบัญชี (UC) โรงพยาบาล 30 วัน  สกส. สปสช. 3d ตรวจสิทธิ แก้ไข (C)
ค่าใช้จ่าย Dx, Proc... แก้ไข (C) โรงพยาบาล Statement 30 วัน  เอกสารตอบรับ จ่ายเงิน 5d จ่ายเงิน D6 M1 M2 M3 M4 จำหน่าย รับ/ตรวจ/DRG สกส. 3d Statement ตรวจสิทธิ สปสช.

4 Top 10 UC “C” FY2550 C code codes % Description 201 30,091 8.15
ไม่มี รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก 114 24,144 6.54 น้ำหนักตัวแรกรับใช้ไม่ได้หรือไม่มี (เด็กแรกเกิด) 210 21,639 5.86 รหัสการวินิจฉัยอื่น ใช้ไม่ได้ (invalid code) 111 21,341 5.78 ประเภทการจำหน่าย ใช้ไม่ได้/ไม่มี 320 16,197 4.39 ข้อมูลค่าใช้จ่ายตามหมวดไม่ตรงกับยอดรวม 431 14,113 3.82 รหัสการใช้สิทธิ ไม่มี หรือใช้ไม่ได้ 151 12,585 3.41 ผู้ป่วยอยู่ รพ. 2 ครั้ง มีช่วงเวลาทับซ้อน (AN ต่างกัน เลขบัตรปชช. ตรงกัน) 211 11,854 3.21 รหัสหัตถการ ใช้ไม่ได้ (invalid code) 203 10,359 2.81 รหัสการวินิจฉัยโรคหลักใช้ไม่ได้(invalid code) 209 9,733 2.64 รหัสการวินิจฉัยในการคลอดผิดหลัก ICD

5 Top 10 Invalid ICD-9-CM FY2550 Error 9CM code Codes Remark 389 517
รหัสหัวข้อ PUNCTURE OF VESSEL 5265 451 526 Total pancreatectomy 470 390 รหัสหัวข้อ APPENDECTOMY 654 297 รหัสหัวข้อ UNILAT SALPINGO-OOPHOREC 905 230 รหัสหัวข้อ MICRO EXAM-BLOOD 656 206 รหัสหัวข้อ BILAT SALPINGO-OOPHORECT 471 184 รหัสหัวข้อ INCIDENTAL APPENDECTOMY 735 172 รหัสหัวข้อ MANUALLY ASSISTED DELIV 4472 171 ?!? 730 162 รหัสหัวข้อ ARTIFICIAL RUPT MEMBRANE

6 44.72 = 171 ราย = ? 4142 = Excision of lesion or tissue of spleen
4412 = Gastroscopy through artificial stoma 4442 = Suture of duodenal ulcer site 4492 = Intraoperative manipulation of stomach Reduction of gastric volvuls 4572 = Cecectomy 4672 = Closure of fistula of duodenum 4872 = Closure of proctostomy 4972 = Anal cerclage ไม่มีในรหัส ไม่มีในรหัส มีแต่ 419x

7 กติกาตามหลักเกณฑ์ของ สปสช.
การให้ยาเคมีบำบัด/รังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง - พิจารณาจากรหัสโรค (ICD-10) ที่เป็นโรคมะเร็ง ตามด้วย Z511 กรณีที่เป็นยาเคมีบำบัดชนิด รับประทาน - หรือรหัสโรค (ICD-10) ที่เป็นโรคมะเร็งตามด้วย รหัสหัตถการ (ICD-9-CM) กรณีที่เป็นยาเคมีบำบัด ชนิด Drip/การรักษาโดยการใช้รังสี

8 กติกาตามหลักเกณฑ์ของ สปสช.
การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตในผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลัน ( Peritoneal dialysis/hemodialysis in acute renal failure )

9 กติกาตามหลักเกณฑ์ของ สปสช.
การวางแผนครอบครัว จ่ายชดเชยให้แก่หญิงไทยสิทธิประกันสังคม (ไม่ต้องเช็คจำนวนเดือนที่ส่งเงินสมทบ) และข้าราชการที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

10 กติกาตามหลักเกณฑ์ของ สปสช.

11 จำนวนรหัส Deny แยกตามปี
Year Code Cnt Desc 2549 I04 844 ICD-10/ICD-9-CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก I03 103 เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ ( ICD-9-CM ) I02I 10 เบิก Instrument แต่ไม่มีรายการในบัญชี Instrument ที่จ่ายชดเชยได้ 2550 2,390 629 439 I08 4 เบิกข้อเข่าเทียมจากองค์การเภสัชกรรม I01I 3 เบิก Instrument ไม่บันทึกจำนวนเงิน/จำนวน Instrument ที่ขอเบิก 2551 524 118 เบิก Instrument ไม่บันทึกจำนวนเงิน/จำนวนInstrument ที่ขอเบิก

12 ค่า CMI ในกลุ่ม UC ปีงบประมาณ 2550
ประเภทหน่วยบริการ RW AdjRW รพร./รพช. 0.6670 0.6367 รพท. 0.9605 0.9308 รพศ. 1.2142 1.1701 มหาวิทยาลัย 2.0178 1.9986 ทั้งประเทศ 0.9012 0.8747

13 เงื่อนไขในการเลือกเวชระเบียนเพื่อทำ coding audit
ใน DRG เดียวกัน (โรค, หัตถการ, ค่าใช้จ่าย, วันนอน) มีค่าใช้จ่าย สูง/ต่ำ กว่ากัน วันนอนโรงพยาบาล สูง/ต่ำ กว่ากัน วันนอนน้อย แต่ค่าใช้จ่ายสูง Dx เป็น sign & symptom แต่ มีค่าใช้จ่ายสูง วันนอนสูง เวชระเบียนที่มีค่า DRG mismatch with class of service 12

14 ปัญหารหัสหัตถการ

15 ปัญหารหัสหัตถการ ให้รหัสเกินขีดความสามารถตนเอง ให้รหัสไม่ครบ
ให้รหัสเกินกว่าข้อมูลในเวชระเบียน ให้รหัสไม่เฉพาะเจาะจง ให้รหัสไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย ให้รหัสไม่ตรงกับการสรุปเวชระเบียน ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument ให้รหัสไม่ตรงกับเกณฑ์การจ่ายเงิน ไม่มีรหัสทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่

16 ปัญหารหัสหัตถการ สรุปหัตถการไม่ครบ สรุปหัตถการไม่เฉพาะเจาะจง
สรุปหัตถการกำกวม สรุปหัตถการเกินหลักฐานในเวชระเบียน สรุปหัตถการเกินจำเป็น สรุปหัตถการใช้คำเฉพาะ (coder ไม่รู้จัก) สรุปหัตถการที่มีลายมืออ่านไม่ออก สรุปหัตถการไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย

17 ให้รหัสไม่ครบ ผู้ป่วยชายไทยอายุ 18 ปีการวินิจฉัยหลักเป็นไส้ติ่งอักเสบ (K350) นอนโรงพยาบาล 9 วัน discharge status/type เป็น 1/1 ค่าผ่าตัด 10,300 บาท ค่ารักษารวม 47,901 บาท ไม่มีรหัสผ่าตัดไส้ติ่ง (4709) ในข้อมูลส่งเบิก ได้ DRG  RW ถ้าใส่ข้อมูลครบ (4709) ได้ DRG  RW ส่วนต่างติดลบ = แต้ม โรงพยาบาลควรทำ utilization review

18 ให้รหัสไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย
ผู้ป่วยชายไทยอายุ 44 ปีการวินิจฉัยหลักเป็นไส้ติ่งอักเสบ (K350) นอนโรงพยาบาล 9 วัน discharge status/type เป็น 2/1 ค่าผ่าตัด 9,200 บาท ค่ารักษารวม 25,041 บาท ให้รหัส ผ่าตัด 4719 other incidental appendectomy ในข้อมูลส่งเบิก ได้ DRG OR Procedure level 3, unrelated to PDx, no CC RW ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้อง (4709) ได้ DRG RW ส่วนต่างแต้มบวก = แต้ม (ดูดี) ข้อมูลชุดนี้ควรได้รับการ audit

19 สรุปหัตถการไม่ครบ ผู้ป่วยชายไทยอายุ 30 ปีการวินิจฉัยหลักเป็น S06.4 (traumatic epidural hematoma) การวินิจฉัยรองเป็น S36.1 (injury of liver or gallbladder) นอนโรงพยาบาล 13 วัน discharge status/type เป็น 1/1 ค่ารักษารวม 160,549 บาท ให้รหัสผ่าตัด 0125 (other craniectomy) ในข้อมูลส่งเบิก โดยไม่มีหัตถการอื่นอีก ได้ DRG = Intracranial procedure for multiple significant trauma, no CC RW ถ้ามีการผ่าตัด 5061 (closure of laceration of liver) ได้ DRG RW ส่วนต่างแต้มลบ = แต้ม (ทำดีแต่ขาดทุน) ข้อมูลหายไปจากระบบ

20 สรุปหัตถการไม่ครบ ผู้ป่วยทั่วไปการวินิจฉัยหลักเป็น H25.1 (senile nuclear cataract) นอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 1 วัน discharge /type เป็น 1/1 ให้รหัสผ่าตัด 1371 (insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract extraction, one stage) ค่า รักษาเฉลี่ย 17,704 บาท ข้อมูลว่าถ้ามีการผ่าตัดเพิ่ม 1341 (phacoemulsification and aspiration of cataract) ค่ารักษาเฉลี่ย 16,878บาท ทั้งสองกรณีได้ DRG = Major lens procedures, no CC RW เป็นเรื่องแปลกทำผ่าตัดน้อยกว่าใช้ทรัพยากรมากกว่า 826 บาท

21 สรุปหัตถการไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย
ผู้ป่วยชายไทยอายุ 30 ปีการวินิจฉัยหลักเป็น S36.1 (injury of liver or gallbladder) การวินิจฉัยรองเป็น S27.8 (injury of other specified intrathoracic organ (diaphragm)) นอนโรงพยาบาล 82 วัน discharge status/type เป็น 2/1 ค่ารักษารวม 398,122 บาท ให้รหัสผ่าตัด 8683 (liposuction) ในข้อมูลส่งเบิก โดยไม่ มีหัตถการอื่นอีก ได้ DRG = OR procedure level 3 unrelated to PDx, no CC RW Adj.RW ถ้ามีการผ่าตัด 3482 (suture of laceration of diaphragm) และ (closure of laceration of laceration of liverได้ DRG RW Adj.RW ส่วนต่างแต้มลบ = แต้ม โรงพยาบาลควรทำ utilization review

22 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
เบิกกะโหลกศีรษะเทียม 8 ราย (code 1001 = cranioplastic implant) รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ 0201 (opening of cranial suture) 0203 (repair of skull with flap) 0204 (bone graft to skull) รหัสหัตถการที่คาดหวัง 0205 Insertion of skull plate 0206 Repair of skull NOS

23 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
เบิกเยื่อหุ้มสมองเทียม 9 ราย (instrument code 1003 = dural substitute) รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ 0125 (other craniectomy) 0309 (exploration and decompression of spinal canal) 0332 (biopsy of spinal cord or spinal meninges) 034 ( excisional spinal cord lesion) 1235 (coreoplasty) รหัสหัตถการที่คาดหวัง 0212 Dural graft

24 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
เบิกท่อ/สายต่อจากช่องกะโหลก และวัสดุใช้ในช่องกะโหลก 26 ราย (instrument code 1101, 1102 = External ventricular drainage system, Ventriculoperitoneal shunt) รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ 01.24 Other craniotomy 01.31 Incision of cerebral meninges รหัสหัตถการที่คาดหวัง 02.2 Ventriculostomy 54.95 Incision of peritoneum

25 เบิกท่อ/สายต่อจากช่องกะโหลก และวัสดุใช้ในช่องกะโหลก
รหัสหัตถการที่คาดหวัง 02.31 Ventricular shunt to structure in head and neck 02.32 Ventricular shunt to circulatory system 02.33 Ventricular shunt to thoracic cavity 02.34 Ventricular shunt to abdominal cavity and organs 02.35 Ventricular shunt to urinary system 02.39 Other operations to establish drainage of ventricle 02.42 Replacement of ventricular shunt 03.71 Spinal subarachnoid-peritoneal shunt 03.79 Other shunt of spinal theca

26 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
คลิบหนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่องกระโหลกศีรษะ ( Aneurysm clip for Intracranial aneurysm) instrument code 1104 รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ Other incision of brain Other excision or destruction of lesion or tissue of brain Angioplasty or atherectomy of other non-coronary vessel(s) Other excision of vessel (intracranial vessels) รหัสหัตถการที่คาดหวัง Clipping of aneurysm

27 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
ลูกตา กระจกตา และเลนส์แก้วตาเทียม (Eye prosthesis, Integrated orbital implant) instrument code 2001, 2002, 2003 รหัสการวินิจฉัยที่ถูกปฏิเสธ H02.4 Ptosis of eyelid H40.2 Primary angle-closure glaucoma H54.1 Blindness, one eye, low vision other eye H54.6 Unqualified visual loss, one eye H57.1 Ocular pain

28 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
ลูกตา กระจกตา และเลนส์แก้วตาเทียม (Eye prosthesis, Integrated orbital implant) instrument code 2001, 2002, 2003 รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ Keratoprosthesis Other scleral fistulization with iridectomy รหัสหัตถการที่คาดหวัง Removal of ocular contents with synchronous implant into scleral shell Other evisceration of eyeball Enucleation of eyeball with synchronous implant into Tenon's capsule with attachment of muscles Revision and reinsertion of ocular implant

29 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
เบิกใบมีดตัดกระจกตา (Corneal trephine) instrument code 2115 ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา รหัสการวินิจฉัยที่ถูกปฏิเสธ H40.X Glaucoma H04.X disorder of lacrimal system H57.1 Ocular pain ตัวอย่างรหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ 09.81 Dacryocystorhinostomy 12.64 Trabeculectomy ab externo 16.3X Evisceration of eyeball

30 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดทำด้วยพลาสติก instrument code 3003 รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ Cardiopulmonary resuscitation Continuous mechanical ventilation >=96 hours dilation of larynx without other procedure รหัสหัตถการที่คาดหวัง Temporary tracheostomy Other permanent tracheostomy Revision of tracheostomy Replacement of tracheostomy tube

31 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary guiding catheter) instrument code 4301 รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ 88.57 Coronary arteriography NOS without other procedure รหัสหัตถการที่คาดหวัง 36.0X Removal of coronary artery obstruction and insertion of stents 00.4X Adjunct vascular system procedures (X= จำนวนเส้นเลือด)

32 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
สายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic catheter) instrument code 4401 รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ 88.4X (Arteriography using contrast material) without cardiovascular problem รหัสการวินิจฉัยที่คาดหวัง ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกายวิภาคหรือการทำงานของ ลิ้นหัวใจ ผนังหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือหลอดเลือดโคโรนารี่ ที่มีความจำเป็นต้องรับการตรวจโดยการสวนหัวใจ

33 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
สายสวนหลอดเลือดสำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ (Swan ganz catheter) instrument code 4404 รหัสการวินิจฉัยที่คาดหวัง ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกายวิภาคหรือการทำงานของ ลิ้นหัวใจ ผนังหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือหลอดเลือดโคโรนารี่ ที่มีความจำเป็นต้องรับการตรวจโดยการสวนหัวใจ

34 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
แผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุ้นหัวใจ (Disposable defibrillation electrode, disposable pacing electrode) instrument code 4511 รหัสการวินิจฉัยที่ถูกปฏิเสธ R07.2 Precordial pain I49.8 Rhythm disorder โดยไม่มีการวินิจฉัยอื่น I50.0 Congestive heart failure โดยไม่มีการวินิจฉัยอื่น

35 ไมมีรหัสที่ต้องการในรายการขอเบิก instrument
สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร (Nasogastric tube) ระยะยาว instrument code 5101 รหัสหัตถการที่คาดหวัง Insertion of other (naso-)gastric tube Replacement of (naso-)gastric or esophagostomy tube เป็น non OR. Procedure ที่ไม่ effect DRG แต่สำนักบริหารการชดเชยคาดว่าจะมีในข้อมูลส่งเบิก

36 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้และไม่ได้ instrument code 7004, 7005 รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ 81.40 Repair of hip, not elsewhere classified 81.47 Other repair of knee 81.51 Total hip replacement 81.52 Partial hip replacement รหัสหัตถการที่คาดหวัง 81.54 Total knee replacement 81.55 Revision of knee replacement

37 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
ข้อตะโพกมีเบ้า (Total hip prosthesis) และไม่มีเบ้า (Austin-Moore prosthesis) instrument code 7006, 7007 รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ 81.42 Five-in-one repair of knee 81.54 Total knee replacement 81.55 Revision of knee replacement รหัสหัตถการที่คาดหวัง 81.51 Total hip replacement 81.52 Partial hip replacement 81.53 Revision of hip replacement

38 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Cervical locking plate) instrument code 7207 รหัสหัตถการที่ถูกปฏิเสธ 77.69 Local excision of lesion or tissue of bone (vertebrate) 77.91 Total ostectomy รหัสหัตถการที่คาดหวัง 81.0 (1-3) Spinal fusion, cervical region 81.3 (1-3) Refusion of spine, cervical region 81.6 (1-4) Other procedures on spine

39 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก, เอว instrument code 7208 รหัสโรคและหัตถการที่ถูกปฏิเสธ Site code ไม่ตรงกับกระดูกสันหลังส่วนอก, เอว

40 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูกชนิดต่างๆ instrument code 7209, 7210, 7211,7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7301, 7302, 7303, 7304 รหัสหัตถการที่คาดหวัง หัตถการที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม 79.XX – 84.XX

41 ให้รหัสไม่ตรงกับรายการขอเบิก instrument
สารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดธรรมดาและสารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม instrument code 7401, 7402 รหัสหัตถการที่คาดหวัง หัตถการที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม 0070, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077 (Other hip procedures) 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085 (Other knee and hip procedures 8140 (Repair of hip), 8142 (repair of knee), 8147, 8149 8151, 8152, 8153, 8154, 8155 (Joint replacement)

42 กฎเหล็กของผู้จ่ายเงิน
UC ต้องส่งข้อมูลภายใน 30 วันหลัง D/C ผู้ป่วย ถ้าส่งไม่ทันจะจ่ายเงินให้ปลายปี (กันเงินไว้ 5%) กรณีอุบัติเหตุถ้าไม่มีรหัส External cause จะไม่พิจารณาการจ่ายเงิน ถ้ามีการสุ่มตรวจภายหลังแล้วพบรหัสผ่าตัด แต่ไม่มี Operative note จะเรียกเงินคืน ถ้าจงใจเบิกเท็จ จะปรับเป็นเงินไม่เกิน 10 เท่าของจำนวนที่เบิกเท็จ

43 หลักฐานประกอบการตรวจสอบ
เวชระเบียน อัตราค่าบริการและค่าเวชภัณฑ์ที่โรงพยาบาลกำหนด รายละเอียดการใช้เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา รายละเอียดการคิดค่าบริการของผู้ป่วยแต่ละราย

44 เอกสารหลักที่ใช้ในการตรวจสอบ
ใบสรุปการรักษาพยาบาล (summary discharge) ใบบันทึก history, physical exam. และ progress note ใบสั่งการรักษา ใบบันทึกการผ่าตัด (ถ้ามีการผ่าตัด) ใบบันทึกการให้การพยาบาล ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/รังสี

45 ถ้าส่งข้อมูลไม่ทัน ต้องส่งข้อมูลภายใน 30 วันหลัง D/C ผู้ป่วย
แต่ส่งทันภายในงวดการจ่ายเงิน (3 เดือน) จ่ายเงินให้เท่ากับ 95% ของ Global budget ของเขต และส่งไม่ทันภายในงวดการจ่ายเงิน (3 เดือน) จะจ่ายเงินให้ปลายปี (กันเงินไว้ 2.5%)

46 การสรุปเวชระเบียน (Summary Assessment-SA)
รายการ ร้อยละ 1 สรุปโรค/ภาวะหลักมากกว่า 1 โรค/ภาวะ 9.96 2A ไม่สรุปโรค/ภาวะหลัก 0.45 2B สรุปโรค/ภาวะหลักไม่ถูกต้อง 19.55 2C สรุปโรค/ภาวะหลักไม่เจาะจง 12.69 3A PDx ไม่ถูกต้องแต่มี SDx ที่ถูกต้อง สามารถนำมาเป็น PDx ได้ 4.26 3B สรุป PDx และ SDx ถูกต้องแต่สลับที่กัน 4.53 4A สรุปโรครองไม่ครบ 46.41 4B สรุปโรครองไม่ถูกต้อง 7.40 4C สรุปโรครองไม่มีรายละเอียด 15.56 4D สรุปโรครองมากเกิน 17.49 หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

47 การสรุปเวชระเบียน (Summary Assessment-SA)
รายการ ร้อยละ 5A สรุปหัตถการไม่ครบ 22.51 5B สรุปหัตถการไม่ถูกต้อง 2.78 5C สรุปหัตถการไม่มีรายละเอียด 12.20 6 สรุปการทำหัตถการโดยไม่มีหลักฐาน 3.32 7A ลายมืออ่านไม่ออก เขียนไม่ชัด 1.88 7B สรุปโรค ใช้คำ/ตัวย่อที่ไม่เป็นที่รู้จัก 8 ข้อมูลจาก 2 แหล่งในเวชระเบียนไม่ตรงกัน 0.09 9 ปัญหาอื่นๆ 0.22 หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

48 การให้รหัส (Coding Assessment - CA)
รายการ ร้อยละ 1 ให้รหัสโรค/ภาวะหลักผิด 1A แพทย์สรุปถูกแต่ให้รหัสผิด 1B แพทย์สรุปผิดและให้รหัสผิดไม่ตรงกับแพทย์สรุป 14.62 7.00 2 ให้รหัสโรครอง/โรคอื่นๆ ผิด 2A แพทย์สรุปถูกแต่ให้รหัสผิด 2B แพทย์สรุปผิดและให้รหัสผิดไม่ตรงกับแพทย์สรุป 12.83 6.64 3A รหัสโรคอื่นที่ coder เพิ่มให้ไม่ถูกต้อง 13.95 3B รหัสหัตถการที่ coder เพิ่มให้ไม่ถูกต้อง 12.60 หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

49 การให้รหัส (Coding Assessment - CA)
รายการ ร้อยละ 4B รหัสไม่ครบทั้งที่มีการสรุปโรครองใน Discharge Summary 6.05 4Cรหัสผ่าตัดไม่ครบทั้งที่มีข้อมูลการผ่าตัดใน Discharge Summary 5.25 5 สรุป PDx และ Sdx ถูกต้อง แต่ coder เรียงลำดับให้ไม่ถูก 1.70 6A สรุปการทำหัตถการถูกต้องแต่ให้รหัสผิด 9.46 6B สรุปการทำหัตถการผิดและให้รหัสผิดไม่ตรงกับที่สรุป 2.83 7A รหัส PDx, SDx, OPไม่ถูกต้อง เนื่องจาก coder ให้รหัสตาม การสรุปเวชระเบียน 56.95 หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

50 การให้รหัส (Coding Assessment - CA)
รายการ ร้อยละ 7B สรุป Dx ไม่ครบ และไม่ให้รหัสเพิ่ม 26.86 7C สรุป Op ไม่ครบ และไม่ให้รหัสเพิ่ม 11.61 8A สรุปเวชระเบียนผิดแต่ coder ให้รหัสได้ถูกต้อง 9.42 8B เรียงลำดับการวินิจฉัยผิดแต่ coder ให้รหัสได้ถูกต้อง 1.61 8C สรุปโรคไม่ครบแต่ coder เพิ่มเติมรหัสให้ถูกต้อง 10.22 8D สรุปหัตถการผิดแต่ coder ให้รหัสได้ถูกต้อง 4.93 8E สรุปหัตถการไม่ครบแต่ coder เพิ่มเติมรหัสให้ถูกต้อง 6.82 9 ปัญหาอื่นๆ 0.27 หมายเหตุ เวชระเบียนบางฉบับ ผิดมากกว่า 1 รายการ

51 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ตื่นได้แล้ว เปลี่ยนคนบรรยายแล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google