งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฟฟ้า

2 ไฟฟ้า 0.5% 42,985 MW* 0.5% 1.1% 153,457 GWh* 29,968 MW 140,776 GWh
เดือน ม.ค.-ก.ย. 2561 การจัดหาไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า กำลังผลิตตามสัญญา EGAT 37% IPP 35% SPP 19% Import 9% 0.5% การผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นการผลิตไฟฟ้า จากก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่ลดลง 42,985 MW* 153,457 GWh* ณ เดือน ก.ย. 2561 *ไม่รวมผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) *ไม่รวมการผลิตไฟฟ้าของ IPS การใช้ไฟฟ้า Peak ในระบบ 3 การไฟฟ้า 24 25 47 0.1 0.2 2 Share (%)  2.0  3.0 Growth  3.7 ครัวเรือน ธุรกิจ อุตสาหกรรม องค์กรไม่แสวงหากำไร เกษตรกรรม ประเภท ไฟไม่คิดมูลค่า อื่นๆ (คือ ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ) การใช้ไฟฟ้า 29,968 MW  0.1 0.5% ณ วันที่ 24 เม.ย เวลา น. ไม่รวม Peak ของ IPS  0.1 1.1% 140,776 GWh  1.8 ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าของ IPS  9.3 การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าไม่สูงมากนัก เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องในช่วงต้นปี และมีฝนตกชุก ประกอบกับมีผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบเพิ่มขึ้น หมายเหตุ: เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

3 กำลังผลิตตามสัญญาในระบบไฟฟ้า
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 9% 9% 9 % 9% 15% 18% 19% 7% 13% 10% เมกะวัตต์ (MW) 36% 35% 35% 38% 38% 2561* 45% 40% 40% 38% 37% รวมทั้งสิ้น 42,985 MW หมายเหตุ : กำลังผลิตตามสัญญาในระบบไฟฟ้า ในที่นี้ยังไม่รวมข้อมูลของผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้า ใช้เอง (IPS) กำลังผลิตตามสัญญาในระบบไฟฟ้า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 เนื่องจากมีผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เข้าระบบเพิ่มเติม 3 โรง รวมกำลังการผลิต 270 MW * เดือน ก.ย.

4 จากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ พลังงานหมุนเวียน นำเข้า ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) 2561* ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น 153,457 GWh หมายเหตุ : การผลิตไฟฟ้าในที่นี้ยังไม่รวมการผลิต ไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) การผลิตไฟฟ้า % จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ พลังงานหมุนเวียน ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ และไฟฟ้านำเข้าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันลดลง * เดือน ม.ค.-ก.ย.

5 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า EGAT ลดลงทุกประเภทเชื้อเพลิง
การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. 5.7% 12.0% 29.6% 56.7% น้ำมันเตา ดีเซล ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ (ล้านลิตร) (ล้านลิตร) (MMSCFD) (ล้านตัน) * เดือน ม.ค.-ก.ย. การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า EGAT ลดลงทุกประเภทเชื้อเพลิง

6 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า
24 เม.ย เวลา น. 29,968 MW 1.1% Peak 4 พ.ค เวลา 14:20 น. 30,303 MW 2561 2560 เมกะวัตต์ (MW) 2559 หมายเหตุ : ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า ยังไม่รวมผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS)

7 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)
การใช้ไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้า สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า กฟภ. (PEA) 5.9% 0.8% กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) 2561* กฟน. (MEA) 1.0% ลูกค้าตรง EGAT รวมทั้งสิ้น 140,776 GWh การใช้ไฟฟ้า % หมายเหตุ : การใช้ไฟฟ้าในที่นี้ยังไม่รวมการใช้ไฟฟ้า ของผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) * เดือน ม.ค.-ก.ย.

8 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี 2561* ประเภท Growth (%) Share (%) ครัวเรือน  0.1 24 ธุรกิจ  2.0 25 อุตสาหกรรม  0.1 47 องค์กรไม่แสวงหากำไร**  1.8 0.1 เกษตรกรรม***  9.3 0.2 อื่นๆ****  3.0 2 ไฟฟ้าไม่คิดมูลค่า  3.7 อุตสาหกรรม กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) 2561* ธุรกิจ ครัวเรือน ส่วนราชการฯ เกษตรกรรม*** ไฟฟ้าไม่คิดมูลค่า อื่นๆ**** ** ตั้งแต่เดือน ต.ค เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี *** การใช้ไฟฟ้าในสาขาเกษตรกรรม ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร **** อื่นๆ ได้แก่ ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ หมายเหตุ : ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) * เดือน ม.ค.-ก.ย.

9 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)
การจำหน่ายไฟฟ้าจำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2561* ประเภท Growth (%) Share (%) บ้านอยู่อาศัย  0.1 24 กิจการขนาดเล็ก  0.4 11 กิจการขนาดกลาง  1.2 16 กิจการขนาดใหญ่  0.5 40 กิจการเฉพาะอย่าง  1.1 3 องค์กรไม่แสวงหากำไร**  1.8 0.1 สูบน้ำการเกษตร  9.3 0.2 ไฟฟ้าชั่วคราว  3.1 1 อื่นๆ***  1.7 ลูกค้าตรง กฟผ.  5.9 กิจการขนาดใหญ่ กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดเล็ก บ้านอยู่อาศัย กิจการเฉพาะอย่าง ส่วนราชการฯ สูบน้ำการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว อื่นๆ*** ลูกค้าตรง กฟผ. ** ตั้งแต่เดือน ต.ค เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทกิจการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ แล้วแต่กรณี *** อื่นๆ ได้แก่ ประเภทไฟฟ้าสำรอง ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ และการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า หมายเหตุ : ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) * เดือน ม.ค.-ก.ย.

10 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)
การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ อาหาร เหล็กและโลหะพื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) ยานยนต์ สิ่งทอ พลาสติก ซีเมนต์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตน้ำแข็ง เคมีภัณฑ์ ปี 2561* อาหาร เหล็กและโลหะพื้นฐาน สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ยานยนต์ ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตน้ำแข็ง Growth (%)  1.7  2.5  12.1  1.7  1.4  2.5  6.8  3.6  2.1  1.2 * เดือน ม.ค.-ก.ย.

11 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) โรงพยาบาล/สถานบริการ
การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเมนต์ โรงแรม ขายปลีก กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) อสังหาริมทรัพย์ ขายส่ง โรงพยาบาล ภัตตาคารและไนต์คลับ สถาบันการเงิน ก่อสร้าง ปี 2561* ห้างสรรพ สินค้า โรงแรม อพาร์ตเมนต์ และเกสต์เฮาส์ ขายปลีก อสังหา ริมทรัพย์ โรงพยาบาล/สถานบริการ ทางการแพทย์ ขายส่ง สถาบันการเงิน ก่อสร้าง ภัตตาคาร และไนต์คลับ Growth (%)  0.2  2.8  2.6  2.7  0.6  1.8  1.0  2.3  18.1  0.4 * เดือน ม.ค.-ก.ย.


ดาวน์โหลด ppt ไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google