งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ (Personal Computer : PC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ (Personal Computer : PC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ (Personal Computer : PC)
เพื่อให้ทราบถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่ ประกอบขึ้นมาในระบบคอมพิวเตอร์ในภาพกว้างของการทำงาน

2 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
จะแบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit : I) 2. หน่วยประมวลกลาง (Central Processing Unit: CPU) 3. หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit : O)

3 1. หน่วยรับข้อมูล(Input Unit : I)
หน่วยรับข้อมูลคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนำข้อมูลเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วนำส่งต่อไปยังส่วน หน่วยประมวลผลกลางต่อไป ต.ย. อุปกรณ์ของหน่วยรับข้อมูล Scanner Mouse Keyboards

4 2. หน่วยประมวลผลข้อมูล(Central Processing Unit : CPU)
ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามา และ ทำหน้าที่ในการ ควบคุมการทำงานของหน่วยต่างๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วน หน่วยประมวลผลมีส่วยย่อยอีก 3 ส่วนคือ หน่วยควบคุม(control Unit) หน่วยคณิตศาสตร์และตรรก(Arithmetic and Logic Unit) หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

5 2. หน่วยประมวลผลข้อมูล(Central Processing Unit : CPU)
ทำหน้าที่สั่งงานและควบคุมการทำงานของหน่วยงานอื่นๆซึ่งจะควบคุมการไหลของข้อมูลที่ผ่านเข้าออก ใน หน่วยย่อยคณิตศาสตร์และตรรกะ และ หน่วยรับข้อมูลและแสดงผลลัพท์ ในหน่วยควบคุมนี้ จะมีส่วนประกอบพื้นฐานดังนี้คือ - Sequence Register - Instruction Register - Decoder - Address Register หน่วยควบคุม (Control Unit)

6 2. หน่วยประมวลผลข้อมูล(Central Processing Unit : CPU)
หน่วยคณิตศาสตร์และตรรก(Arithmetic and Logic Unit) ทำหน้าที่ในการ คำนวณ การเปรียบเทียบ ซึ่งได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร ส่วนการเปรียบเทียบคือ เท่ากัน ไม่เท่ากัน น้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ มากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ

7 2. หน่วยประมวลผลข้อมูล(Central Processing Unit : CPU)
หน่วยความจำหลัก (Main Memory) ทำหน้าที่เป็นที่ พักข้อมูล ที่รับมาจาก อุปกรณ์ Input รวมทั้งผลลัพท์ ที่เกิดจากการประมวลผล โดยมีการกำหนด ตำแหน่งให้แก่ข้อมูลที่เข้ามาในส่วนนี้

8 3. หน่วยแสดงผลข้อมูล(Output Unit : O)
หน่วยแสดงผลข้อมูล มีหน้าที่ แสดงผลลัพท์ที่ได้จากการประมวลผล ต.ย. เช่น จอภาพ printer

9 ภาพรวมแสดงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

10 การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
การที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า มันจะทำงานด้วยแรงดันไฟต่ำในระดับ หนึ่งๆ ซึ่งแรงดันนี้จะเคลื่อนผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่เรียกว่าอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (Semiconductor) ในการใช้กระแสไฟฟ้าจะมีค่าเป็น สัญญานต่ำและสัญญานสูงจึงมีระดับแรงดันไฟที่ใช้งาน 2 ระดับ จึงเป็นที่มาว่าทำไมจึงใช้เลขฐาน 2 ในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะ เลขฐาน 2 จะมีค่าในการคำนวณคือ 0 และ 1

11 หน่วยนับของระบบคอมพิวเตอร์
Bit = (binary Digit) มี 2 สถานะ 0 และ 1 Byte= ใช้ 8 บิต เรียก 1 ไบต์ Kilobyte = ใช้ 1024 ไบต์ เท่ากับ 1 KB ปกติใช้หน่วยวัดนี้ในการกำหนด ขนาด File ของ คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ และเนื้อที่ที่เก็บ ข้อมูลในสื่อบันทึกต่าง Megabyte = (1024x1024) เท่ากับ 1 MB มักใช้ในหน่วยความจำหลัก Gigabyte = (1024x1024x1024) เท่ากับ 1 GB Terabyte = (1024x1024x1024x1024) เท่ากับ 1 TB

12 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1. Monitor

13 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. Keyboards 3. Mouse

14 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4. CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) drive

15 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5. Hard disk

16 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6. Power supply

17 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 7. RAM (Random Access Memory)

18 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 8. Main Boards

19 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 9. Display Adapter

20 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10. Network Adapter

21 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 11. Modem

22 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 12. Floppy Disk Drive

23 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 13. Sound Card

24 แบบฝึกหัดท้ายบท 1. คอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป
2. หน่วยย่อยประมวลผลกลางประกอบด้วยหน่วยย่อยอะไรบ้าง 3. จงอธิบายหน้าที่ของหน่วยต่างๆภายในหน่วยประมวลผลกลาง 4. RAM 32 MB สามารถเก็บตัวอักขระในระบบ ASCII ได้มากสุดกี่ ตัวอักษร 5. จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้มาพอสังเขป - CPU - ALU - Main Memory - Bit,Byte - Binary Number


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ (Personal Computer : PC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google