งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปร และชนิด ข้อมูล. ตัวแปร การกำหนดตัวแปรเป็นการใช้ ชื่อตัวแปรแทน ตำแหน่งบนหน่วยความจำ สำหรับเก็บ ข้อมูลระหว่างการ ประมวลผล ซึ่งอาจเป็นข้อมูลนำเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปร และชนิด ข้อมูล. ตัวแปร การกำหนดตัวแปรเป็นการใช้ ชื่อตัวแปรแทน ตำแหน่งบนหน่วยความจำ สำหรับเก็บ ข้อมูลระหว่างการ ประมวลผล ซึ่งอาจเป็นข้อมูลนำเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปร และชนิด ข้อมูล

2 ตัวแปร การกำหนดตัวแปรเป็นการใช้ ชื่อตัวแปรแทน ตำแหน่งบนหน่วยความจำ สำหรับเก็บ ข้อมูลระหว่างการ ประมวลผล ซึ่งอาจเป็นข้อมูลนำเข้า ข้อมูลที่เกิดจากการ ดำเนินการ หรือข้อมูลผลลัพธ์

3 การตั้งชื่อให้กับตัวแปรจะเป็นไปตาม หลักการตั้งชื่อของ ภาษาซี และชื่อที่เหมาะสมควรจะเป็นชื่อที่ สื่อความหมาย การ ประกาศตัวแปรมีรูปแบบ ดังนี้ การประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวแปร 1, ตัวแปร 2, …, ตัวแปร n; int m, n;

4 การตั้งชื่อให้กับตัวแปร ค่าคงที่ โปรแกรมย่อย พารามิเตอร์ และส่วนต่างๆ ของโปรแกรม กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตั้งชื่อของภาษาซีมี ดังนี้ ชื่อจะประกอบขึ้นจากตัวอักษร ตัวเลข และ เครื่องหมายขีดเส้นใต้ (underscore) เท่านั้น ไม่มีช่องว่างหรือตัวอักษรพิเศษอื่นๆ เช่น ‘!’, ‘@’, ‘#’, ‘$’, ‘%’, ‘^’ เป็นต้น อักขระแรกของชื่อจะต้องเป็นตัวอักษร หรือ เครื่องหมายขีดเส้นใต้เท่านั้น ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กถือเป็นตัวอักษรคนละตัว กัน เช่น Salary และ SALARY เป็นชื่อที่แตกต่างกัน เป็นต้น ชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน การตั้งชื่อตัวแปร

5 ชนิดข้อมูล ประเภทข้อมูลคำอธิบายค่าที่เก็บได้ขนาด ( ไบต์ ) char ตัวอักษร 1 ตัว -128 ถึง 127 1 short ตัวเลขจำนวนเต็ม -128 ถึง 127 1 int ตัวเลขจำนวนเต็ม -32768 ถึง 32767 2 long ตัวเลขจำนวนเต็ม -2 32 ถึง 2 32 -1 4 float ตัวเลขทศนิยม 3.4E+/-38 (7 ตำแหน่ง ) 4 double ตัวเลขทศนิยม 1.7E+/-308 (15 ตำแหน่ง ) 8

6 ใช้สำหรับกระทำการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร โดยจะนำข้อมูลตัวหนึ่งไปกระทำกับ อีกตัวหนึ่ง โดยใช้ ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ตัว ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ ตัวดำเนินการเลข คณิต

7 ในการเขียนโปรแกรมตัวดำเนินการจะเป็นตัวทำ หน้าที่รวมค่าต่างๆ และ กระทำกับค่าต่างๆ ให้เป็นค่าเดียวกัน ตัวดำเนินการ มีหลายประเภท ดังต่อไปนี้ ตัวดำเนินการเลขคณิต ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการทางตรรกะ ตัวดำเนินการแบบบิต ตัวดำเนินการกำหนดค่าเชิงประกอบ ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า ตัวดำเนินการ

8 ตัว ดำเนินการ กระบวนการข้อมูลที่ถูกกระทำข้อมูลผลลัพธ์ + บวก (Addition) จำนวนเต็ม, จำนวน จริง - ลบ (Subtraction) จำนวนเต็ม, จำนวน จริง * คูณ (Multiplication) จำนวนเต็ม, จำนวน จริง / หาร (Real Number Division) จำนวนเต็ม, จำนวน จริง จำนวนจริง % การหารแบบเอา เศษ (Modulus) จำนวนเต็ม ตัวดำเนินการเลขคณิต

9 รหัสควบคุมลักษณะ (Format String) รหัสควบคุมการแสดงผล %d พิมพ์จำนวนเต็มฐานสิบ %u พิมพ์เลขไม่มีเครื่องหมาย %f พิมพ์เลขทศนิยม %e พิมพ์ในรูปจำนวนจริงยกกำลัง %c พิมพ์ตัวอักษรตัวเดียว %s พิมพ์ชุดตัวอักษร (String) % พิมพ์เครื่องหมาย % %o พิมพ์เลขฐานแปด %x พิมพ์เลขฐานสิบหก

10 ฟังก์ชัน scanf() เป็นคำสั่งที่ใช้ในการรับค่า โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ scanf(“format string”, &address list …); format string เป็นส่วนที่ใช้ในการใส่รูปแบบของการ รับข้อมูล address list ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งของตัวแปรที่ต้องการจะ เก็บข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปร และชนิด ข้อมูล. ตัวแปร การกำหนดตัวแปรเป็นการใช้ ชื่อตัวแปรแทน ตำแหน่งบนหน่วยความจำ สำหรับเก็บ ข้อมูลระหว่างการ ประมวลผล ซึ่งอาจเป็นข้อมูลนำเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google