งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. ภัทรนันท์ เจริญวัย ม.4/5 เลขที่ 22.  ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) คือ ระบบที่พัฒนามาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆคือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนประกอบของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. ภัทรนันท์ เจริญวัย ม.4/5 เลขที่ 22.  ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) คือ ระบบที่พัฒนามาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆคือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนประกอบของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. ภัทรนันท์ เจริญวัย ม.4/5 เลขที่ 22

2  ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) คือ ระบบที่พัฒนามาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆคือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ส่วนซอฟแวร์ เป็นโปรแกรมที่ทำงารอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำงานตามที่ผู้ใช้กำหนด  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่ 1. อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Device) 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) 3. หน่วยความจำหลัก (Primary Storage) 4. อุปกรณ์แสดงข้อมูล (Output Device)  5. หน่วยความจำสำรอง (Auxiliary Storage)

3  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่ง ออกเป็นส่วนประกอบดังนี้ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล 1. หน่วยรับข้อมูล (Input unit)  เป็นอุปกรณ์รับเข้า ทำหน้าที่รับโปรแกรมและ ข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้า ที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ คือ แป้นพิมพ์ ( Keyboard ) และเมาส์ ( Mouse) นอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์รับเข้าอื่น ๆ อีก ได้แก่ สแกนเนอร์ ( Scanner), วีดีโอคาเมรา (Video Camera), ไมโครโฟน (Microphone), ทัชสกรีน (Touch screen), แทร็คบอล (Trackball), ดิจิตเซอร์ เท เบิ้ล แอนด์ ครอสแชร์ (Digiter tablet and crosshair)

4  2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)  หรือเรียกโดยทั่ว ๆ ไปว่า CPU ซึ่งถือว่าเป็น สมองของระบบคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบที่ สำคัญ 2 ส่วน คือ หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ  หน่วยควบคุม (Control Unit หรือ CU) ทำ หน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของ หน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล หน่วยคำนวณ และหน่วยตรรก หน่วยความจำและแปลคำสั่ง หน่วยคำนวณและตรรก (Arithmetic and Logic Unit หรือ ALU) ทำหน้าที่ในการ คำนวณหาตัวเลข เช่น การบวก ลบ การ เปรียบเทียบ หน่วยความจำ เป็นอุปกรณ์ใช้ เก็บโปรแกรมและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล

5  3. หน่วยความจำภายใน (Primary Storage Section หรือ Memory) เป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายใน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้โดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  หน่วยความจำภายใน - หน่วยความจำแบบแรม (Random Access Memory หรือ Ram) เป็นหน่วยความจำ ชั่วคราว ที่ใช้สำหรับเก็บโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ ขณะนั้น มีความจุของหน่วยเก็บข้อมูลไม่เกิน 640 KB คือผู้ใช้สามารถเขียนหรือลบไปได้ตลอดเวลา ถ้าหากปิด เครื่องคอมพิวเตอร์หรือไฟฟ้าดับ จะมีผลทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้สูญหายไปหมด และไม่สามารถเรียกกลับคืน มาได้  - หน่วยความจำแบบแรม (Random Access Memory หรือ Ram) เป็นหน่วยความจำชั่วคราว ที่ใช้สำหรับเก็บ โปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ขณะนั้น มีความจุของหน่วย เก็บข้อมูลไม่เกิน 640 KB คือผู้ใช้สามารถเขียนหรือลบ ไปได้ตลอดเวลา ถ้าหากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ ไฟฟ้าดับ จะมีผลทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้สูญหายไป หมด และไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้  - หน่วยความจำแบบรอม (Read Only Memory หรือ Rom) เป็นหน่วยความจำถาวร ที่สามารถอ่านได้อย่าง เดียว ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ถึงแม้ว่าจะปิดเครื่อง หรือไฟฟ้าดับ ข้อมูลที่เก็บไว้จะยังคงอยู่

6  หน่วยความจำสำรอง ได้แก่ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นดิสก์ (Diskett) CD-ROM แผ่นดิสก์หรือสเกต เป็นจานแม่เหล็กขนาด เล็ก ชนิดอ่อน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้อำนาจ แม่เหล็ก การใช้งานจะต้องมี Disk Drive เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการขับเคลื่อน แผ่นดิสก์ โดยแบ่งตำแหน่งพื้นผิวออกเป็น แทร็คและเซ็คเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ  แผ่นดิสก์ขนาด 8 นิ้ว ปัจจุบันไม่นิยมใช้  แผ่นดิสก์ขนาด 5.25 นิ้ว แบ่งออกเป็น DD สาม รถบันทึกข้อมูลได้ประมาณ 360 KB และ HD สามารถบันทึกข้อมูลได้ 1.2 MB  แผ่นดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว แบ่งออกเป็น DD สามารถบันทึกข้อมูลได้ประมาณ 720 KB และ HD สามารถบันทึกข้อมูลได้ 1.44 MB นิยมใช้กัน มากในปัจจุบัน

7  ฮาร์ดดิสก์ ( Hard Disk ) เป็นจานแม่เหล็กชนิดแข็ง ชนิดติดแน่นไม่มีการเคลื่อนที่ สามารถบรรจุข้อมูลได้ จำนวนมาก เป็น 2 ขนาด คือ 1. ขนาด 5.25 นิ้ว ( ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว ) 2. ขนาด 3.5 นิ้วทั้ง 2 ขนาดจะมีความจุ ตั้งแต่ 10,20,40,80,120,300,400 MB1 GB,2 GB ฯลฯ ปัจจุบันนิยมใช้ตั้งแต่ 10 GB ขึ้นไป  Data Rate หมายถึง ความเร็วในการอ่านข้อมูลจาก ดิสก์ไปสู่สมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ ( หรือมีความเร็ว ในการนำข้อมูลมาจากสมองเครื่องไปบันทึกลงบนดิสก์ ) มีหน่วยวัดเป็น จำนวนไบต์ต่อวินาที ( Bytes Per Second หรือ bps )  ซีดีรอม (CD-Rom ) เป็นจานแสงชนิดหนึ่ง ใช้เก็บ ข้อมูลที่มีความเร็วในการใช้งานสูง มี  คุณสมบัติดังนี้  เป็นสื่อที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก โดยจะมี ความจุสูงถึง 2 GB (2 พันล้านไบต์ )  มีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  ใช้เทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ในการอ่านเขียนข้อมูล  เป็นจานแสงชนิดอ่านได้อย่างเดียว ( Read Only Memory ) ไม่สามารถเขียนหรือลบข้อมูลได้

8  3. หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำ หน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เก็บผลลัพธ์เพื่อ นำไปใช้ภายหลัง ได้แก่ จอภาพ (Monitor) เป็น อุปกรณ์ส่งออกมากที่สุด เครื่องพิมพ์ (Printer) ซอฟแวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรม ชุดคำสั่งที่เขียนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ ตาม ซึ่งมี 2 ประเภท คือ  ซอฟแวร์ควบคุมระบบ (System Software) คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็น สื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากร ของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมควบคุม เครื่อง ระบบปฏิบัติการ เช่น DOS, Windows, Os/2, Unix ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียน ขึ้นมาเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ ผู้ใช้ต้องการ ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ  บุคลากร (Peopleware) หมายถึง บุคลากร ทางคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการใช้และดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น นักเขียนโปรแกรม (Programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt น. ส. ภัทรนันท์ เจริญวัย ม.4/5 เลขที่ 22.  ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) คือ ระบบที่พัฒนามาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆคือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนประกอบของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google