งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

2 เนื้อหาในบทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

3 เอกสารประกอบการสอนวิชา 00528204 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนสาร เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการนำระบบสารสนเทศที่ใช้งานใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

4 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศ ตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิต การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และเผยแพร่ การสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการ ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่ง ประโยชน์ ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

5 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยประมวลผลข้อมูล และสามารถจัดการ ข้อมูลต่างๆ ทั้งการจัดเก็บรวบรวม การประมวลผลถือเป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์จึงขึ้นกับความรวดเร็วในการประมวลผล มีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้นำผลลัพธ์มาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ทันต่อการใช้งาน โดย กระบวนการประมวลผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.การนำเข้าข้อมูล (Input) 2.การประมวลผลข้อมูล (Process) 3.การแสดงผลข้อมูล (Output) เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

6 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม
เมื่อนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาทำงานเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อสื่อสารเป็นระบบเครือข่าย โดยสามารถสื่อสาร ระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับการสื่อสาร โทรคมนาคมจึงทำให้ข้อมูลมีการเผยแพร่ผ่านสื่อด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลก็สามารถสื่อสารกันได้ ข้อมูลที่สื่อสารถึงกันผ่านระบบโทรคมนาคมมี ทั้งข้อความ ตัวเลข ภาพและเสียง เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

7 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Hardware Software Peopleware Data เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

8 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ : Hardware
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถสัมผัสได้ ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยอุปกณ์ชิ้นส่วนทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำงานประสานกันระหว่างอุปกรณ์ เพื่อก่อให้เกิดการประมวลผล ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยประมลผลกลาง (CPU/Processor) หน่วยความจำหลัก (Main Memory) อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Devices) อุปกรณ์ส่งออกข้อมูล (Output Devices) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Devices) เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

9 Hardware Computer เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

10 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ : Hardware
หน่วยประมวลผลกลาง : เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลหรือเปรียบเสมือนสมองมนุษย์ ที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย โดยในไมโครคอมพิวเตอร์จะเรียกหน่วยประมวลผล กลางนี้ว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessors) หน่วยความจำหลัก : เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล และชุดคำสั่ง โดยหน่วยความจำหลักมี 2 ชนิด คือ หน่วยความจำแรม (Random Access Memory: ROM) และหน่วยความจำ แรม (Read Only Memory: ROM) อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล : เป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เอให้คอมพิวเตอร์ ประมวลผล อุปกรณ์ส่งออกข้อมูล : เป็นอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลของเครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล : หรือหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำรอง มีไว้สำหรับจัดเก็บข้อมูลและ โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

11 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ : Software
หมายถึงชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อสั่งให้ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์แบ่งเป็น ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

12 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ : Peopleware
ผู้ปฏิบัติงานโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้เองโดย อัตโนมัติ แต่มนุษย์ยังต้องเป็นผู้ป้อนคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน บุคลากรทาง คอมพิวเตอร์จึงหมายถึงบุคลากรในหลายกลุ่มตั้งแต่โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่เทคนิค และยังรวมถึงผู้ใช้งาน คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเป็นผู้ใช้ปลายทางด้วย 16/09/61 เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

13 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ : Data
ข้อมูลที่จัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเรียกข้อมูลกลับมาดูซ้ำ หรือมา ปรับปรุงแก้ไข และสามารถนำมาเผยแพร่ทั้งในแบบสิ่งพิมพ์ และแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่จัดเก็บในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความ หลากหลายตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น ถ้าเป็นผู้ให้บริการที่พักแรมต้องจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนห้องพัก การจอง ห้องพัก เป็นต้น เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

14 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
ความเร็ว (Speed) : เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการใช้ งาน ความน่าเชื่อถือ (Reliability) : การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์จะได้ข้อมูลที่มีความ น่าเชื่อถือสูง เนื่องจากเหตุผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีโอกาสน้อยมาก ความเที่ยงตรงและแม่นยำ (Accuracy) : คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวน มาก และให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีการ จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน จัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก (Storage) : คอมพิวเตอร์ให้ปัจจุบันถูกผลิตให้มีขนาดเล็กลง และเพิ่มความสามารถในหารจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ความสามารถในการสื่อสารและเครือข่าย (Communications and Networking) : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีความสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้โดยไม่ จำกัดพื้นที่ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตลอดเวลา เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

15 ชนิดของคอมพิวเตอร์ : แบ่งตามระดับความสามารถในการประมวลผล
Supercomputers Mainframe Computers Minicomputers Workstations Microcomputer Personal Digital Assistant (PDA) เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

16 Supercomputers มีลักษณะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหลายๆ เครื่องที่สามารถทำงานร่วมกันในลักษณะการประมวลผลแบบขนาน มีประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนมีข้อมูลจำนวนมาก และมีรายละเอียดสูง เช่น การคำนวณข้อมูลทางดาราศาสตร์ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

17 Mainframe Computers มีลักษณะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย สามารถให้บริการผู้ใช้จำนวนหลายร้อยคนพร้อมๆ กันได้ มีราคาสูงมาก ส่วนมาใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ มักใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์กลางขององค์กรเพื่อกระจายและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

18 Minicomputers เครื่องมินิคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการประมวลผล ข้อมูลจำนวนมากที่ต้องการความเร็วสูง สามารถรองรับผู้ใช้ได้พร้อมกันหลายคน แต่มีขีดความสามารถต่ำกว่าเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันสำนักงานต่างๆ นิยมนำมาเป็นเครื่องแม่ข่าย (Network Servers) เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

19 Workstations เป็นชุดคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ สถาปนิก และนักออกแบบ Workstations มีจุดเด่นในเรื่องกราฟิก การสร้างรูปภาพและการทำภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยง Workstations รวมกันเป็นเครือข่ายทำให้สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

20 Microcomputer เป็นชุดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้ ปรกติใช้ในการประมวลผลแบบ เอนกประสงค์สำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว สามารถเลือกคุณสมบัติให้เหมาะสมกับการใช้งานลักษณะต่างๆ เช่น การใช้ในงานธุรการในสำนักงาน ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล ปัจจุบันเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย ทั้งระบบ LAN และระบบ Internet ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องได้สะดวก เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

21 Personal Digital Assistant (PDA)
เป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มมือถือ (Handheld Computer) มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่สะดวกในการพกพา ผสานความสามารถในการใช้งานชุดคำสั่งโปรแกรม ต่างๆ โดยมีระบบปฏิบัติการเฉพาะ เช่น iOS, Android, Windows Phone เป็นต้น ปัจจุบัน PDA เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่คนนิยมใช้มากเนื่องจากมีความสามารถในการ สื่อสารด้วยเสียง รับ-ส่ง ข้อมูลด้วยรูปภาพ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัว อุปกรณ์มีขนาดเล็กพกพาสะดวก มีส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen) เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

22 เทคโนโลยีการประมวลผล
การประมวลผลข้อมูลมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานและ องค์ประกอบ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและความต้องการของธุรกิจ เทคโนโลยีเสมือนจริง เทคโนโลยีแบบ Grid : การรวมความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเข้าด้วยกันมาช่วยกันทำงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการ ประมวลผล คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ : เป็นบริการสาธารณะที่เกิดจากการหลอมรวมของเทคโนโลยี และการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ในการขยายความสามารถการ ประมวลผลขององค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาเนื่องจากข้อจำกัดชองทรัพยากรและขีด ความสามารถในการประมวลผลของเครื่องแม่ข่ายที่องค์การมีอยู่ เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

23 คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ
เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

24 คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ
เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

25 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การประเมินความคุ้มค่าและการจัดการความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ ประมวลผล การประเมินความคุ้มค่าในการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการประมวลผลมาใช้งาน เกณฑ์การประเมินอาศัยตัววัดทางการเงิน ผลตอบแทนจากการลงทุน : อัตราส่วนของผลตอบแทนเทียบกับเงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ ผลประโยชน์รวมจากการเป็นเจ้าของ เกณฑ์การประเมินอาศัยตัววัดแบบไม่ใช่ทางการเงิน ตัววัดแบบไม่ใช่ทางการเงินที่จับต้องได้ การจัดการความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการประมวลผล เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

26 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการประมวลผล ความเสี่ยงจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร อาจเกิดจาก 1)ปัจจัยภายนอกองค์กร 2)ปัจจัยภายในองค์กร กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หรือการลด/ควบคุมความเสี่ยง ป้องกันระบบสารสนเทศและฮาร์ดแวร์ที่ใช้เก็บหรือโอนย้ายข้อมูล รักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยจัดให้มีระบบสำรองข้อมูล จัดทำการสำรองข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล จัดทำให้มีระบบสำรองเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการปฏิบัติงานหลัก ใช้ซอฟต์แวร์สำรอง จัดอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้เข้าใจถึงขั้นตอนและความสำคัญของกระบวนการสำรองข้อมูล ติดตั้งระบบ Firewall และโปรแกรมสแกนไวรัส เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

27 ระบบสารสนเทศ (Information System)
กลุ่มของระบบงานที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ และซอฟแวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่รวยรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจและการควบคุมภายในองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยบุคลากรในองค์กร นั้นในการประสานงาน การวิเคราะห์ปัญหา การสร้างแบบจำลองวัตถุที่มีความซับซ้อน และการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่อเที่ยวถือเป็นระบบที่มีความสำคัญและมีผลต่อการ สร้างรายได้ให้กับองค์กรและประเทศ และยังเป็นระบบที่มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง ครอบคุลมการติดต่อสื่อสารทั่วโลก ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีมากมายและครอบคุลมการดำเนินธุรกิจใน หลายด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

28 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

29 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

30 ความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การปรับเปลี่ยนรูปแบการทำธุรกิจในรูปแบใหม่ๆ : นำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม ช่องทางธุรกิจ การขยายตลาดหรือขอบเขตของการบริการให้กว้างขึ้น : ช่วยให้องค์กรสามารถขยาย ตลาดหรือขอบเขตของการบริการให้กว้างขึ้น โดยปราศจากข้อจำกัดของสถานที่และเวลา การเชื่อมต่อประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายของการบริการ : เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ในจุดเดียวกัน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ : เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และรักษาความสัมพันธ์กับ ลูกค้าเก่า พร้อมแสวงหาลูกค้าใหม่ เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

31 ความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การสร้างฐานข้อมูลขององค์กร : เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ตัดสินใจในการดำเนิน ธุรกิจ การสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร : ระบบสารสนเทศ สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร : ระบบสารสนเทศนอกจากจะใช้เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานในองค์กรแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์กร ทั้ง ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร สถานภาพ ผลประกอบการ โครงสร้างและแนวทางการดำเนิน ธุรกิจ เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

32 ประเภทและคุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Executive Information Systems) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการ (Operational Systems) เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

33 คุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์หลัก ความคล่องตัวของระบบและการปรับเปลี่ยนความต้องการ ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล ผู้ใช้ระบบ เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

34 ขั้นตอนการเลือกการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศึกษาและรวบรวม ความต้องการของผู้ใช้ ศึกษาและกำหนดแนวทางในการเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบ พิจารณาเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

35 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบ
ความซับซ้อนของธุรกิจ สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน ผู้ใช้ระบบ จำนวนผู้ใช้ระบบ ขีดความสามารถของระบบ เครือข่ายของการใช้ระบบ ความสามารถและเวลาของผู้พัฒนาระบบ ความสามารถในการลงทุนขององค์กร เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

36 ทางเลือกเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การพัฒนาระบบขึ้นมาเองภายในองค์กร (In-house development) การพัฒนาระบบโดยการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การพัฒนาระบบโดยใช้บริการผู้พัฒนาระบบจากหน่วยงานภายนอกองค์กร (Outsourcing) การพัฒนาระบบโดยการจัดทำโครงการร่วมกัน (Joint Venture) การว่าจ้างทำโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

37 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกแนวทางในการพัฒนาระบบ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณในการพัฒนาระบบ ความต้องการเพื่อการพัฒนาระบบ ระยะเวลาเพื่อการพัฒนาระบบ ความพร้อมของทรัพยากรในองค์กร นโยบายของผู้บริหารองค์กร เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61

38 การสร้าง QR Code การสร้าง QR Code เริ่มโดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ เลือกประเภทของข้อมูลที่เราต้องการทำ QR Code Download QR Code มาจัดเก็บ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 16/09/61


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google