งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน บทที่ 1. การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การเรียนการสอน การเรียนการสอน การหาข้อมูลเพื่อสมัครงาน การหาข้อมูลเพื่อสมัครงาน การบันทึกกิจกรรมนัดหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน บทที่ 1. การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การเรียนการสอน การเรียนการสอน การหาข้อมูลเพื่อสมัครงาน การหาข้อมูลเพื่อสมัครงาน การบันทึกกิจกรรมนัดหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน บทที่ 1

2 การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การเรียนการสอน การเรียนการสอน การหาข้อมูลเพื่อสมัครงาน การหาข้อมูลเพื่อสมัครงาน การบันทึกกิจกรรมนัดหมาย การบันทึกกิจกรรมนัดหมาย การวางแผนเดินทางท่องเที่ยว การวางแผนเดินทางท่องเที่ยว การอ่านข่าว การอ่านข่าว ฯลฯ ฯลฯ

3 ความหมาย คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่สามารถ รับโปรแกรมและข้อมูลประมวลผล สื่อสารเคลื่อนย้ายข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ได้

4 วงจรการทำงานของคอมพิวเตอร์

5 คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ 1) ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electric machine) 2) ทำงานด้วยความเร็วสูง (speed) 3) ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ (accuracy and reliability) 4) การเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก (storage) 5) การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล (communication)

6 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ 1) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 2) คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe computer) 3) คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง (Minicomputer) 4) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop computer) 5) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค/แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop computer) 6) คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded computer) แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ

7 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)

8 คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe computer)

9 คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง (Minicomputer)

10 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) Desktop Computer คอมพิวเตอร์แมคอินทอช (iMac)

11 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook Computer)

12 Tablet PC

13 Personal Digital Assistant (PDA)

14 คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded computer)

15 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

16 บุคลากรคอมพิวเตอร์ 1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operator) 1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operator) 2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (system analyst and designer) 2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (system analyst and designer) 3) ผู้บริหารฐานข้อมูล (database administrator) 3) ผู้บริหารฐานข้อมูล (database administrator) 4) นักพัฒนาโปรแกรมระบบ (system programmer) 4) นักพัฒนาโปรแกรมระบบ (system programmer) 5) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (application programmer) 5) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (application programmer) 6) ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) 6) ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) 7) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (computer user) 7) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (computer user)

17 ตัวอย่างการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งาน 1.การนำเสนอข้อมูลขององค์การ (organization profile) 2.การนำเสนอและขายสินค้าและบริการ (sale and service) 3.ตรวจสอบการรับส่งสินค้า (shipping and receiving) 4.การออกแบบผลิตภัณฑ์ (product design) 5.งานบัญชี (accounting) 6.งานบุคลากร (human resource) 7.งานฐานข้อมูลลูกค้า (customer database) 8.การเรียนการสอน (teaching and learning) 9.คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง (entertainment)

18 การนำเสนอข้อมูลขององค์การ

19 การนำเสนอและขายสินค้า

20 การตรวจสอบการส่งสินค้า

21 การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์

22 คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี

23 คอมพิวเตอร์กับงานบุคลากร

24 คอมพิวเตอร์กับงานฐานข้อมูลลูกค้า

25 คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน

26 คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง

27 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน บทที่ 1. การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การเรียนการสอน การเรียนการสอน การหาข้อมูลเพื่อสมัครงาน การหาข้อมูลเพื่อสมัครงาน การบันทึกกิจกรรมนัดหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google