งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

02:Information system e Syste m อ. ปกรณ์ วิญญู หัตถกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "02:Information system e Syste m อ. ปกรณ์ วิญญู หัตถกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 02:Information system e Syste m อ. ปกรณ์ วิญญู หัตถกิจ

2 e Syste m e-Business & e- Commerce Corpor ate Custo mer Suppl ier Buy-side e-Commerce Sell-side e-Commerce Insid e proc ess Internet extranet internet extranet intra net e-Business

3 e Syste m Business System Extrane t Interne t Intranet Marketing (Customer) / Procurement (Supplier) Procurement (Supplier) / Marketing (Customer) IT Departme nt

4 e Syste m Business System Intr anet Extrane t Interne t Company Only The World Suppli er / Custo mer

5 Intranet e Syste m

6 Intranet e Syste m

7 Extranet - Electronic Data Interchange e Syste m

8 Internet e Syste m

9 Business Software e Syste m Marketing Finance & Account Human Resource Operation MRP ERP SCM RFID BOM A/R A/P Tax invoice CRM POS SPSS Sale pipeline Personnel Payroll Training Time attendance

10 POS (Point of Sale) e Syste m

11 RFID (Radio Frequency Identification) e Syste m

12 BOM (Bill Of Material) e Syste m

13 Time Attendance e Syste m Secure area

14 Network e Syste m LAN CAN MAN WAN PAN Local Area Network ภายในพื้นที่ห้องทำงานไม่เกิน 500 เมตร Campus Area Network ภายในพื้นที่สถานศึกษาไม่เกิน 1,000 เมตร Metropolitan Area Network ภายในพื้นที่ในเขตเมืองหรือเขต ปริมณฑล Wide Area Network พื้นที่ข้ามทวีปหรือทั่วโลก Personal Area Network หรือ Bluetooth Network เชื่อมโยงอุปกรณ์สูงสุด 8 ชิ้น ภายในรัศมี 10 เมตร

15 Mobile generation e Syste m 1 G 2 G 2.5 G 3 G ระบบสัญญาณ Analog รับส่ง SMS ไม่ได้ ระบบสัญญาณ Digital ( เช่น ระบบ GSM, CDMA) รับส่ง SMS ได้, ต้อง Log in เพื่อ เข้าระบบ Internet ระบบสัญญาณ Digital ใช้ GPRS ได้, ต้อง Log in เพื่อเข้า ระบบ Internet ระบบสัญญาณ Digital เชื่อมต่อ Internet ตลอดเวลา ( ไม่ ต้อง log in), บริการ Multimedia สมบูรณ์แบบ, รับ - ส่ง File ขนาดใหญ่ได้, Video Conference, Download เพลง, ดู TV Streaming

16 Business Platform e Syste m 1. Computer Hardware Platform 2. Operating System Platform 3. Enterprise Software Application 4. Data Management and Storage 5. Networking / Telecommunication 6. Internet Platform 7. Consultant and System Integrator

17 แนวโน้มของ Hardware และ Software e Syste m On demand Standard Middleware Media Convergence Outsourcing Platform Convergence Grid Computing Cloud Computing Autonomic Computing Hard wa re Softw are

18 Platform Convergence e Syste m

19 e Grid Computing

20 e Syste m Cloud Computing

21 e Syste m Autonomic Computing Self- Healing Self- Protecting Self- Optimizing Self- Configuring

22 e Syste m Media Convergence TVInternet

23 IPTV (Internet Protocol Television) e Syste m Media Convergence

24 IDTV (Interactive Digital Television) e Syste m Media Convergence

25 e Syste m Standard Middleware

26 e Syste m On Demand On deman d in the cloud

27 ข้อดีข้อเสีย Build informatio n system ( ทำเอง ) เข้าใจถึงความ ต้องการของระบบได้ อย่างชัดเจน สร้างระบบได้ตาม ความต้องการ มีข้อจำกัดในเรื่อง ความรู้ด้าน เทคโนโลยี ขาดความมี มาตรฐาน ใช้เงินทุนสูงในการ พัฒนาเอง Buy prepackag e system ( ซื้อ / เช่า ) ลดขั้นตอนยุ่งยากได้ ลดระยะเวลาและ ค่าใช้จ่ายในการนำ โปรแกรมประยุกต์ที่มี การใช้งานอยู่ทั่วไปมา ใช้ ระบบอาจไม่ตรงตาม ความต้องการของ องค์กร อาจมีการดัดแปลง โปรแกรมอย่างมาก ทำให้มีค่าใช้จ่าย Outsourcin g ( การว่าจ้าง บริษัทอื่นมา พัฒนาดูแล ระบบ ) สามารถพัฒนาระบบ ตามความต้องการของ องค์กรได้ สามารถสร้าง ระบบงานภายใน เมื่อ ขาดความสามารถด้าน เทคนิค ค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น จากการ Outsourcing ต้องใช้ความเข้าใจ อันดีระหว่างผู้พัฒนา ระบบกับองค์กร e Syste m Outsourcing


ดาวน์โหลด ppt 02:Information system e Syste m อ. ปกรณ์ วิญญู หัตถกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google