งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ 1. ความหมาย คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามชุดคำสั่ง อย่างอัตโนมัติ โดยจะทำการคำนวณ เปรียบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ 1. ความหมาย คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามชุดคำสั่ง อย่างอัตโนมัติ โดยจะทำการคำนวณ เปรียบเทียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ 1. ความหมาย คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามชุดคำสั่ง อย่างอัตโนมัติ โดยจะทำการคำนวณ เปรียบเทียบ ทางตรรกกับข้อมูล และ ให้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ โดย มนุษย์ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในการ ประมวลผล

2 2 2. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 1) ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting) 2) ความเร็ว (Speed) 3) ความเชื่อถือ (Reliable) 4) ความถูกต้องแม่นยำ (Accurate) 5) เก็บข้อมูลได้มาก (Store massive amounts of information) 6) ย้ายข้อมูลจากได้อย่างรวดเร็ว (Move information) 7) ทำงานซ้ำๆได้ดี (Repeatability)

3 3 รูปแสดงวงจรการทำงานของ คอมพิวเตอร์

4 4 อุปกรณ์นำเข้าแบบต่างๆ

5 5 3. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 3.1 อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (Input Device) 3.2 อุปกรณ์ประมวลผล (Processing Device) 3.3 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Device) 3.4 อุปกรณ์แสดงผล (Output Device)

6 6 รูปอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลแบบต่างๆ

7 7 4. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ งานธุรกิจ งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงาน สาธารณสุข งานคมนาคมและสื่อสาร งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานราชการ การศึกษา

8 8 5. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 5.1 ตามลักษณะการใช้งาน - แบบใช้งานทั่วไป (General purpose computer) - แบบใช้งานเฉพาะ (Special purpose computer) 5.2 ตามขนาดและความสามารถ - ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) - เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) - มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) - ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) - คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld computer)

9 9 6. องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. บุคลากร (People ware) 4. ข้อมูล / สารสนเทศ (Data/Information)


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ 1. ความหมาย คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามชุดคำสั่ง อย่างอัตโนมัติ โดยจะทำการคำนวณ เปรียบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google