งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปฏิบัติงาน ตุลาคม 51 ถึง พฤศจิกายน 2551 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนา วิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปฏิบัติงาน ตุลาคม 51 ถึง พฤศจิกายน 2551 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนา วิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปฏิบัติงาน ตุลาคม 51 ถึง พฤศจิกายน 2551 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนา วิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ตุลาคม 51 ถึง พฤศจิกายน 2551 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนา วิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน วิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรของกองวิศวกรรม การแพทย์ จำนวน 6 โครงการ 1. โครงการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมความ ปลอดภัย ( เป้าหมาย 40 คน ) ดำเนินการแล้วระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2551 (29 คน ) 2. โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิควิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ( เป้าหมาย 40 คน ) ดำเนินการแล้วระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2551 (38 คน ) 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กองวิศวกรรมการแพทย์ ( เป้าหมาย 100 คน ) ดำเนินการในระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2552

3 200, 000 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน วิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 4. โครงการฝึกอบรมการซ่อมและ บำรุงรักษาหม้อไอน้ำ ( เป้าหมาย 40 คน ) ดำเนินการระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2552 5. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ( เป้าหมาย 40 คน ) ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2552 6. โครงการฝึกอบรมบุคลากรของกอง วิศวกรรมการแพทย์ ทุกระดับทางด้าน วิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ( เป้าหมาย 50 คน ) ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2551- เดือนกันยายน 2552

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน วิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ จำนวน 1 โครงการ โครงการฝึกอบรมการมี การใช้วิทยุ คมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน ( เป้าหมาย 200 คน ) รุ่นที่ 1 – ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2552 ณ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 – ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2552 ณ จังหวัดระยอง รุ่นที่ 3 – ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 4 – ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2552 ณ จังหวัดมหาสารคาม

5 กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี งบประมาณ พศ.2552 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 1. วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ ต่าง ๆ จำนวน 26 ครั้ง 2. ดำเนินการจัดทำใบประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุ ฯ จำนวน 501 ใบ 3. ดำเนินการจัดทำใบอนุญาตพนักงาน วิทยุ ฯ จำนวน 501 ใบ 4. ดำเนินการต่อใบอนุญาตพนักงานวิทยุ ฯ จำนวน 84 ราย 5. ประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 40 ครั้ง 6. ร่วมประชุมในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรม สบส./ กอง วศ. 7 ครั้ง

6


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปฏิบัติงาน ตุลาคม 51 ถึง พฤศจิกายน 2551 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนา วิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google