งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ปณิต มีแสง. ส่วนที่ 1 ลักษณะสำคัญขององค์กร ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ - การนำองค์กร - การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ - การให้ความสำคัญกับผู้รับบริหารและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ปณิต มีแสง. ส่วนที่ 1 ลักษณะสำคัญขององค์กร ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ - การนำองค์กร - การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ - การให้ความสำคัญกับผู้รับบริหารและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ปณิต มีแสง

2 ส่วนที่ 1 ลักษณะสำคัญขององค์กร ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ - การนำองค์กร - การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ - การให้ความสำคัญกับผู้รับบริหารและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ ความรู้ - การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล - การจัดการกระบวนการ - ผลลัพธ์การดำเนินการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3 ลักษณะสำคัญขององค์กร ลักษณะองค์กร ความท้าทาย ต่อองค์กร ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ (5 คำถาม + 6 ด้าน ) ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร (3 คำถาม ) สภาพการแข่งขัน (4 คำถาม ) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (1 คำถาม + 3 ด้าน ) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (2 คำถาม )

4 หมวด 1 การนำองค์กร 1.1 การนำองค์กร 1.2 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม การกำหนดทิศทางของส่วนราชการ (2 คำถาม ) การกำกับดูแลตนเองที่ดี (1 คำถาม ) การทบทวนผลการดำเนินการของส่วนราชการ (4 คำถาม ) ความรับผิดชอบต่อสังคม (3 คำถาม ) การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม (1 คำถาม ) การให้การสนับสนุนต่อชุมชนที่สำคัญ (1 คำถาม )

5 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำ ยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอด กลยุทธ์หลัก เพื่อนำไปปฏิบัติ กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ (2 คำถาม ) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (2 คำถาม ) การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ (4 คำถาม ) การคาดการณ์ผลการดำเนินการ (1 คำถาม )

6 หมวด 3 การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3 คำถาม ) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4 คำถาม ) การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4 คำถาม )

7 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ ผลการดำเนินการ ของส่วนราชการ 4.2 การจัดการ สารสนเทศ และความรู้ การวัดผลการดำเนินการ (3 คำถาม ) การวิเคราะห์ผลการดำเนินการ (2 คำถาม ) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (3 คำถาม ) การจัดการความรู้ (2 คำถาม )

8 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1 ระบบงาน 5.2 การเรียนรู้ของ บุคลากรและ การสร้างแรงจูงใจ การจัดและบริหารงาน (3 คำถาม ) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลการ (1 คำถาม ) การจ้างงานและความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน (4 คำถาม ) การพัฒนาบุคลากร (6 คำถาม ) การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนา ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (1 คำถาม )

9 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ( ต่อ ) 5.3 การสร้าง ความผาสุกและ ความพึงพอใจ แก่บุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน (2 คำถาม ) การให้การสนับสนุนและสร้างความพึงพอใจ ให้แก่บุคลากร (4 คำถาม )

10 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 6.1 กระบวนการ ที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการ สนับสนุน กระบวนการที่สร้างคุณค่า (6 คำถาม ) กระบวนการสนับสนุน (6 คำถาม )

11 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.2 มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 1 KPIs 4 KPIs 6 KPIs 4 KPIs

12 PMQA vs HR Scorecard PMQAPMQA HR Scorecard กรอบมาตรฐาน ความสำเร็จ ตามแนวทาง HR Scorecard (5 มิติ ) ลักษณะสำคัญขององค์กร เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ ความสำคัญกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การ วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการ กระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์การ ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt โดย ปณิต มีแสง. ส่วนที่ 1 ลักษณะสำคัญขององค์กร ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ - การนำองค์กร - การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ - การให้ความสำคัญกับผู้รับบริหารและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google