งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน

2 ระดับกรม : 9 กรม กรมการค้าภายในกรมการค้าภายใน กรมชลประทานกรมชลประทาน กพร.กพร. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักปลัดกระทรวงวิทย์สำนักปลัดกระทรวงวิทย์ กรมอนามัยกรมอนามัย กรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต ระดับกระทรวง : กระทรวงพลังงาน (ทุกหน่วยงานระดับกรมในกระทรวง) ระดับจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา (30 ส่วนราชการภูมิภาคของจังหวัด) หน่วยราชการนำร่อง ( Fast Track) 2550

3 ครั้งที่ 1 : ส่วนที่1 : PMQA คืออะไร ส่วนที่2 :การจัดการเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่2 : การจัดการเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่3 :ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ส่วนที่3 : ประโยชน์ต่อส่วนราชการ PMQA : การให้ความรู้ (ทุกหน่วยงานในกรมชลประทาน) ครั้งที่ 2 : ส่วนที่4 :องค์ประกอบของเกณฑ์ ส่วนที่4 : องค์ประกอบของเกณฑ์ ส่วนที่5 :การเขียนรายงาน ส่วนที่5 : การเขียนรายงาน ส่วนที่6 :การประเมินตนเอง ส่วนที่6 : การประเมินตนเอง ส่วนที่7 :การวิเคราะห์/จัดลำดับความสำคัญ ส่วนที่7 : การวิเคราะห์/จัดลำดับความสำคัญ หน่วยราชการนำร่อง ( Fast Track) 2550

4 การประเมินตนเอง (Self-Assessment) แต่ละคำถาม/รายหัวข้อ - คะแนน - จุดแข็ง - จุดอ่อน (OFIs) ส่วนที่ 6

5 มิติการ ประเมิน WHAT 1 การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม 2 การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท WHAT

6 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW มิติการประเมินมิติย่อย A1 การตั้งวัตถุประสงค์ การมีแนวทาง2 การวางแผนดำเนินงาน 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด D1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน การปฏิบัติ2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร L1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง การเรียนรู้2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง I1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ การบูรณาการ2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

7 มิติการ ประเมิน ADLI 1 การตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่เหมาะสมกับประเด็นหลักตาม ข้อกำหนดของเกณฑ์ 2 การวางแผนโดยอาศัยข้อมูล แล้วกำหนดขั้นตอน กรอบเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 3 การกำหนดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายของ ผลในระหว่าง การดำเนินงานและผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการ กำหนดแผนการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบด้วย 1 การดำเนินงานตาม แผนงานและขั้นตอนที่ วางแผนไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 2 ความรับผิดชอบของบุคคล ที่เกี่ยวข้องมีการกระทำ ตามที่กำหนดไว้ทุกคน 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของ บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความ พยายามในการกระทำสู่ ผลสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อทุก คน 1 การประเมินผลลัพธ์เทียบกับ ค่าเป้าหมายทั้งตัวชี้วัดระหว่าง การดำเนินงานและผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ ทำได้ครบทุก ประเด็น 2 การสรุปบทเรียนที่ได้จาก การดำเนินงานและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทเรียนที่ ได้ มีการกระทำอย่างเป็นระบบ 3 การนำบทเรียนไปสร้างเป็น นวัตกรรมเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดและ ต่อเนื่อง 1ความสอดคล้องที่ดีของการ จัดการกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ การวัดประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การปรับปรุง 2 การบูรณาการกระบวนการ ทั้ง 3 ระบบคือ ระบบตัววัด ระบบประเมิน ระบบปรับปรุง ของกระบวนการนี้ ที่ สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่น ที่เกี่ยวข้อง 3การมีแนวทางดำเนินงาน หรือจัดการกระบวนการ ที่ สอดคล้องและมุ่งสู่ผลสำเร็จ ตามความต้องการและ เป้าหมายขององค์กร แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW

8 ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningL ResultResult การประเมิน หมวด 1-6 ADLI IntegrationIIntegrationI Plan Do Check/Share/Act PDCA Alignment

9 LeTCLi LeTCLi ประเด็น พิจารณา ตาม เกณฑ์ 1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ เทียบกับค่าเป้าหมายในทุก ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 2 ระดับผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานบรรลุผลตามค่า เป้าหมายในทุกตัวชี้วัด 1 รายงานแนวโน้มของ ผลลัพธ์สำคัญเทียบจาก ข้อมูลย้อนหลังในอดีตทำได้ ครบทุกตัวชี้วัด 2 ทิศทางแนวโน้มของ ผลลัพธ์การดำเนินงานมี ทิศทางที่ดีหรือเหมาะสมใน ทุกตัวชี้วัด 1 รายงานการเปรียบเทียบ ผลลัพธ์สำคัญกับหน่วยงาน อื่นในทุกตัวชี้วัด 2 ระดับของผลการ เปรียบเทียบค่าผลลัพธ์กับ หน่วยงานอื่น มีผลในระดับ แนวหน้าของกลุ่ม ในทุก ตัวชี้วัดที่สำคัญ 1 การรายงานได้ตัววัดที่ครอบคลุม ครบถ้วนมีความสำคัญตามความ ต้องการหลักขององค์กร 2 ระดับผลลัพธ์ที่สามารถแสดงถึง ความสำเร็จในการตอบสนองต่อ ความต้องการของ ผู้รับบริการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและโครงการสำคัญ ขององค์กร แนวทางการให้คะแนน หมวด 7

10 LinkageLiLinkageLi LevelLeLevelLe TrendTTrendT CompareCCompareC LeTCLi การประเมิน หมวด 7 LeTCLi KRAKPIKRAKPI Goal Benchmark Trend Key Measure

11 หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวน ผล การดำเนินการของ ส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนินการ อย่างมี จริยธรรม ค. การให้การ สนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ (1)1 ทิศทาง 1.1 วิสัยทัศน์ 1.2 เป้าประสงค์ระยะสั้น/ ยาว 1.3 ค่านิยม 1.4 ผลดำเนินงานที่ คาดหวัง (2)2 นโยบาย 2.1 กระจายอำนาจ 2.2 นวัตกรรม 2.3 ความคล่องตัว 2.4 การเรียนรู้ขององค์กร 2.5 การเรียนรู้ของบุคคล 2.6 การทำถูกกฏหมาย 2.7 ทำตามหลักจริยธรรม (3)3 การกำกับดูแล ตนเองที่ดี 3.1 ด้านการปฏิบัติงาน 3.2 ด้านการเงินป้องกัน ทุจริต 3.3 ด้านปกป้อง ประโยชน์ประเทศและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (4)4 การทบทวนผล ดำเนินการ 4.1 การทบทวนผล ดำเนินการ 4.2 การนำผลประเมิน ไปเพื่อดูการบรรลุ เป้าหมาย และ เพื่อ ประเมินการตอบสนอง การเปลี่ยนแปลง (5)5 what ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ ผ่านมา (6) การใช้ผลการ ทบทวนเพื่อจัดลำดับ ความสำคัญและเพื่อ การปรับปรุงทั่วทั้ง องค์กร (7)7 การประเมินผล งานผู้บริหาร 7.1 ประเมินผู้บริหาร 3 ระดับชั้นบังคับบัญชา 7.2 การนำผลประเมิน ไปปรับระบบการนำ องค์กร (8)8 การดำเนินการต่อ งานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม (เกิดเหตุการณ์ แล้ว) (9)9 what การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4(ค่า)เป้าหมายในการ จัดการผลกระทบ (10)10 การจัดการ ผลกระทบทางลบ 10.1 การคาดการณ์ ผลกระทบทางลบ (ประเมิน) 10.2 การเตรียมการเชิง รุกต่อผลกระทบ (ป้องกัน) (11)11 การกำหนดวิธี ปฏิบัติให้ทำอย่างมี จริยธรรม (ปฏิบัติต่อคนภายนอก) (12)12 การ สนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ การเลือกชุมชน การเลือกกิจกรรม สนับสนุนชุมชน การมีส่วนร่วมของ บุคลากร

12 คำถามหลักประเด็นที่พิจารณาหัวข้อ คะแนน (1) ก แนวทางประเมินผล หมวด 1 : 12 คำถาม คะแนน (2) คะแนน (3) คะแนน (4) คะแนน (5) คะแนน (6) คะแนน (7) คะแนน (8) คะแนน (9) คะแนน (10) คะแนน (11) คะแนน (12) ข ค ก ข ค 1.1 1.2 บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ

13 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การ ปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผล การดำเนินการ (13)1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบ เวลา (14)2 การนำปัจจัยมา ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยต่างๆ การรวบรวม การวิเคราะห์ (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของ เป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี ดูความท้าทาย ดูความสมดุลของโอกาสระยะสั้น ระยะยาว ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 5.1 วิธีการถ่ายทอด 5.2 การจัดสรรทรัพยากร 5.3 การทำให้ผลมีความยั่งยืน (18)6 แผนปฏิบัติการ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (บริหารความเสี่ยง : RM) จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ RM Individual Score

14 คำถามหลักประเด็นที่พิจารณาหัวข้อ คะแนน (1) ก แนวทางประเมินผล หมวด 2 : 9 คำถาม คะแนน (2) คะแนน (3) คะแนน (4) คะแนน (5) คะแนน (6) คะแนน (7) คะแนน (8) คะแนน (9) ข ก ข 2.1 2.2 บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ

15 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึง พอใจของผู้รับบริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/กลุ่ม การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีใน อนาคต (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ 2.1 การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ ความคาดหวัง 2.2 การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ปฏิบัติปรับปรุง (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและ เรียนรู้ ให้เมาะสม ทันสมัย (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ สนองความคาดหวัง สร้างความประทับใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ 5.1การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ และผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ ขอข้อมูล ขอรับบริการ ขอร้องเรียน 5.2การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการ วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการ ปรับปรุง (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้าง ความสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงการทำงาน (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที นำไปใช้ต่อได้ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึง พอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึง พอใจ ให้เหมาะสม ทันสมัย

16 คำถามหลักประเด็นที่พิจารณาหัวข้อ คะแนน (1) ก แนวทางประเมินผล หมวด 3 : 11 คำถาม คะแนน (2) คะแนน (3) คะแนน (4) คะแนน (5) คะแนน (6) คะแนน (7) คะแนน (8) คะแนน (9) คะแนน (10) คะแนน (11) ก ข 3.1 3.2 บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ

17 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและ ความรู้ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการความรู้ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล 1.1การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิง เปรียบเทียบเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการ บ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรใน องค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ ความครอบคลุม.ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความทันสมัย ความเชื่อมโยง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล ความปลอดภัย การรักษาความลับ (38)6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (IT) ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศ ให้เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ สารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ IT KM IT

18 คำถามหลักประเด็นที่พิจารณาหัวข้อ คะแนน (1) ก แนวทางประเมินผล หมวด 4 : 10 คำถาม คะแนน (2) คะแนน (3) คะแนน (4) คะแนน (5) คะแนน (6) คะแนน (7) คะแนน (8) คะแนน (9) คะแนน (10) ข ก ข 4.1 4.2 บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ

19 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัดและ บริหารงาน 5.1 ระบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าใน การงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (43)1 การจัดการ ระบบงาน 1.1 ระบบที่เป็นทางการ 1.2 ระบบไม่เป็นทางการ เพื่อเกิดความร่วมมือ เพื่อสร้างความคิดริเริ่ม เพื่อการกระจายอำนาจ เพื่อกระตุ้นนวัตกรรม เพื่อความคล่องตัว เพื่อให้ทันความต้องการ อยู่เสมอ (44)2 การนำวัฒนธรรม และความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัด ระบบงาน (45)3 การจัดระบบสื่อสาร ภายในองค์กร ให้มีประสิทธิผล (46)4 ระบบประเมินผลและ การยกย่องชมเชย (Individual Scorecard) 4.1การจัดระบบประเมินผล การปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งผล เพื่อให้พัฒนาและปรับปรุง งาน 4.2การจัดระบบการยกย่อง ชมเชยจูงใจ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ เพื่อให้ทำงานมี ประสิทธิผล เพื่อให้มีจิตสำนึกที่เน้น ประโยชน์ของผู้รับบริการ (47)5 การกำหนด คุณลักษณะและทักษะ บุคลากร สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน สมรรถนะแต่ละกลุ่ม ตำแหน่ง (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร 6.1 การสรรหาว่าจ้าง 6.2 การรักษาบุคลากร ด้วยการคำนึงถึงวัฒนธรรม ความคิดของบุคลากรและ ชุมชน (49)7 การเตรียมบุคลากร และความก้าวหน้าในงาน 7.1 การเตรียมบุคลากรใน ตำแหน่งสำคัญ 7.2 การสร้างความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน (50)8 การพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่นให้มีโอกาสก้าวหน้า (51)9 การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทำงานได้ตาม แผนปฏิบัติการและบรรลุผล เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง เป้าประสงค์กับความต้องการของ บุคลากร (52)10 การให้การศึกษาและ ฝึกอบรม ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ การอบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความต้องการอื่นๆที่สำคัญ (53)11 การบริหารการฝึกอบรม 11.1การหาความต้องการการ ฝึกอบรม 11.2การนำความต้องการการ อบรมมาพัฒนาบุคลากร 11.3การนำความรู้ในองค์กรมา พัฒนาบุคลากร (54)12 การพัฒนาบุคลากร 12.1แบบเป็นทางการ 12.2แบบไม่เป็นทางการ (55)13 การส่งเสริมให้นำ ความรู้และทักษะจากการ อบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน (56)14 การประเมิน ประสิทธิผลของการศึกษา อบรม 14.1 ผลระดับบุคคล 14.2 ผลระดับองค์กร (57)15 การทำให้บุคลากร พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในงาน 15.1 การช่วยเหลือองค์กร 15.2 การช่วยเหลือของ หัวหน้างาน HR Scorecard

20 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจ แก่ บุคลากร 5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร (58)16 การจัดระบบสภาพแวดล้อม การทำงาน ถูกสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย ความเหมาะสมในงาน การกำหนดตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมของบุคลากร (59)17 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (60)18 การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ ความผาสุกพอใจจูงใจ ของบุคลากรทุกระดับทุกประเภท (61)19 การสนับสนุนด้านนโยบาย สวัสดิการการบริการ ให้ตรงความต้องการบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท (62)20 การประเมินความพอใจ บุคลากร 20.1การประเมินความพอใจบุคลากร ทุกระดับทุกประเภทของบุคลากร เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ 20.2การกำหนดและใช้ตัวชี้วัดประเมิน ความพอใจ (63)21 การเชื่อมโยงผลประเมินความ พอใจกับผลลัพธ์องค์กร เพื่อจัดลำดับการปรับปรุงความพอใจ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม HR Scorecard

21 คำถามหลักประเด็นที่พิจารณาหัวข้อ คะแนน (9) ก แนวทางประเมินผล หมวด 5 : 21 คำถาม คะแนน (10) คะแนน (11) คะแนน (12) คะแนน (13) คะแนน (14) คะแนน (15) ข 5.2 คะแนน (16) ก คะแนน (17) คะแนน (18) คะแนน (19) คะแนน (20) ข 5.3 คะแนน (21) บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ

22 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน (64)1 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 1.2 what กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ (65)2 การจัดทำข้อกำหนด 2.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลผู้รับบริการ จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (66)3 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลทั้ง4 ประเด็น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น (67)4 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 4.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (68)5 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด 5.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 5.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย (69)6 การปรับปรุงกระบวนการ 6.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 6.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน (70)7 กระบวนการสนับสนุน 7.1 การกำหนดกระบวนการสนับสนุน 7.2 what กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (71)8 การจัดทำข้อกำหนด 8.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลผู้รับบริการ จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลทั้ง4 ประเด็น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น (73)10 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 10.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (74)11 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด 11.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 11.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย (75)12 การปรับปรุงกระบวนการ 12.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 12.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน

23 คำถามหลักประเด็นที่พิจารณาหัวข้อ คะแนน (1) ก แนวทางประเมินผล หมวด 6 : 12 คำถาม คะแนน (2) คะแนน (3) คะแนน (4) คะแนน (5) คะแนน (6) คะแนน (7) คะแนน (8) คะแนน (9) คะแนน (10) คะแนน (11) คะแนน (12) ก 6.1 6.2 บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ

24 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.1 มิติ ด้านประสิทธิผล 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร (76)1 ผลการบรรลุความสำเร็จตาม ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (81)6 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า (82)7 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุน (83)8 ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณและการเงิน (84)9 ผลด้านความรับผิดชอบด้าน การเงินทั้งภายในและภายนอก (85)10 ผลด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย (86)11 ผลด้านการเป็นองค์กรที่ดีใน การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ (87)12 ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล (88)13 ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนาของ บุคลากร (89)14 ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร (90)15 ผลด้าน พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความ ไว้วางใจที่มีต่อผู้นำ การกำกับดูแลตัวเองที่ดีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน จริยธรรม (77)2 ผลของวัดความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (78)3 ผลของตัวชี้วัดด้านคุณค่าจาก มุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย รวมถึงการกล่าวถึง องค์กรในทางที่ดี และ การสร้าง ความสัมพันธ์ (79)4 ผลการดำเนินการด้าน ขอบเขต ขนาด และประเภทการ ให้บริการที่เพิ่มขึ้น (*) (80)5 ผลการดำเนินการที่สำคัญ อื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

25 คะแนน (1) ก แนวทางประเมินผล หมวด 7 : 15 คำถาม คะแนน (2) คะแนน (3) คะแนน (4) คะแนน (5) คะแนน (6) คะแนน (7) คะแนน (8) คะแนน (9) คะแนน (10) คะแนน (11) ก ก 7.1 7.3 7.2 คะแนน (12) คะแนน (13) คะแนน (14) คะแนน (15) ก 7.4 บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ บรรยายสรุป ผลประเมิน หัวข้อ

26 กราฟแสดงผลคะแนนระดับ หัวข้อ 17 หัวข้อ หัวข้อ คะแนน

27 กราฟแสดงผลคะแนนค่าเฉลี่ยระดับ หมวด 7 หมวด หมวดคะแนน

28 ตารางรายงานสรุป ระดับคำถามย่อย ประเด็นย่อยคะแนน 0-10จุดแข็งโอกาสในการปรับปรุง

29 ตารางรายงานสรุป ระดับหัวข้อ อ้างอิงจุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง อ้างอิง หัวข้อ : …………………………………

30 การวิเคราะห์ การจัดลำดับ (OFIs) การทำแผนปรับปรุง - การวิเคราะห์ผลการประเมิน - การจัดลำดับความสำคัญ - การจัดทำแผนปรับปรุงและรายงาน ส่วนที่ 7

31 จัดลำดับความสำคัญของโอกาสใน การปรับปรุง คือการนำ “ โอกาสในการปรับปรุง ” ที่พบ กระจัดกระจาย จากการประเมิน มาจัดลำดับ ความสำคัญ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง กับความจำเป็น ความเร่งด่วน และทรัพยากรที่องค์กรมี ใช้หลัก Vital Few ประเมินองค์กรด้วยตนเอง จัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุง

32 Vital Few ! โอกาสการปรับปรุงที่ทำให้องค์กรมี สัมฤทธิผลสูงสุด ซึ่งก็คือการมุ่ง ความสนใจไปที่สาเหตุจำนวนน้อย ที่ก่อให้เกิดปัญหาจำนวนมาก

33 หมวด 1ลำดับ 1.1 ลำดับ 1.2 ลำดับ 1.3 หมวด 2ลำดับ 2.1 ลำดับ 2.2 ลำดับ 2.3 หมวด 3ลำดับ 3.1 ลำดับ 3.2 ลำดับ 3.3 แนวทางการจัดลำดับความสำคัญ OFIs

34 1. ตารางการจัดลำดับความสำคัญแบบ 2 ปัจจัย 2. ตารางการถ่วงน้ำหนักโอกาสในการ ปรับปรุง 3. เครื่องมือ Affinity Diagram แนวทางการจัดลำดับความสำคัญ OFIs

35 แนวทางการกำหนด Vital Few เพื่อจัดลำดับความสำคัญ 1. ตารางแบบ 2 ปัจจัย ระดับผลกระทบหากไม่ดำเนินการ น้อยมาก ระดับ การปรับปรุง ง่าย ปรับปรุงง่าย ผลกระทบน้อย ปรับปรุงง่าย ผลกระทบมาก ยาก ปรับปรุงยาก ผลกระทบน้อย ปรับปรุงยาก ผลกระทบมาก

36 2. ตารางแบบถ่วง น้ำหนัก โอกาสในการปรับปรุงเกณฑ์ในการคัดเลือกและน้ำหนัก งบประมาณระยะเวลาผลลัพธ์ ต่อองค์กร คะแนนรวม ตามน้ำหนัก 0.20.30.51.0 … … … แนวทางการกำหนด Vital Few เพื่อจัดลำดับความสำคัญ

37 OFI OFI 1 OFI 2 OFI 3 OFI 4 ความรุนแรง ของปัญหา โอกาสของ ความสำเร็จ คะแนน รวม 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 / / / 6 / / / 7 / / / 10 / / / 9 ความถี่ ของปัญหา การจัดลำดับความสำคัญตามน้ำหนักของ OFI

38

39

40 แนวทางการกำหนด Vital Few เพื่อจัดลำดับความสำคัญ 3. ใช้เครื่องมือ Affinity Diagram

41

42 การทำแผนปรับปรุง องค์กร

43 ให้เลือก โอกาสในการปรับปรุง (OFIs) มาดำเนินการในปี 51 โดยมีแนวทางคัดเลือก  เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการปรับปรุง  มีงบประมาณรองรับดำเนินการ  สอดคล้องกับแผนอื่นๆ ที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้ว เช่น แผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง หรือแผนการจัดการความรู้ การดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร

44 แนวทางการจัดทำ แผนการปรับปรุง ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อองค์กร - ทำให้บรรลุเป้าหมายใหม่ได้ ( ถ้ามี KPI เดิม ) - เวลาที่ต้องใช้ - ทรัพยากรที่ต้องใช้ - โอกาสที่จะสำเร็จ ศึกษา OFI โดยละเอียด พิจารณาปัจจัยเอื้อ / ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ค้นหาสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ เปลี่ยนแปลง ( ปัจจัยเสี่ยง ) ระวังผลกระทบ ( รอบด้าน )

45 ประเด็นในแผนการปรับปรุง (5W 2H) ทำไมต้องปรับปรุง (Why) หัวข้อที่ต้องการปรับปรุง (What) กำหนดเวลา (When) หน่วยงานที่ต้องปรับปรุง / ขอบเขตที่จะ ทำ (Where) ผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง (Who) วิธีการปรับปรุง (How) งบประมาณ (How much) เป้าหมายระยะสั้น / ระยะยาว (Target)

46 Template สำหรับแผนปรับปรุง 3 2 1 หมาย เหตุ งบประมาณ ผู้เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์งาน/ ดัชนีความก้าวหน้า ปี 25…. ระยะเวลา (เดือน) กิจกรรม/ ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักผู้ทบทวน ชื่อโครงการผู้จัดทำวันที่ทบทวน รายละเอียดโดยย่อวันที่จัดทำผู้อนุมัติ เริ่มดำเนินการแก้ไขครั้งที่วันที่อนุมัติ ประเด็นโอกาสในการ ปรับปรุง ดัชนีชี้วัดหลัก (KPI)ของ แผนงาน: หมายเหตุ : 1 2 รวมงบประมาณสะสมแผน จริง

47 แผนการปรับปรุง

48 Happy & enjoy


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google