งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล        แผนยุทธศาสตร์ โครงการ PMQA ๑ การนำองค์กร PMQA ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ PMQA ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล        แผนยุทธศาสตร์ โครงการ PMQA ๑ การนำองค์กร PMQA ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ PMQA ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล        แผนยุทธศาสตร์ โครงการ PMQA ๑ การนำองค์กร PMQA ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ PMQA ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PMQA ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล PMQA ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ PMQA ๖ การจัดการกระบวนการ PMQA ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ PMQA เกณฑ์รางวัลการพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ เครื่องมือเพื่อการพัฒนาองค์กร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๖ ๒. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการของหน่วยงานสู่ระดับสากล ๓. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเองและเป็นบรรทัดฐานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

2 PMQA เกณฑ์รางวัลการพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ เครื่องมือเพื่อการพัฒนาองค์กร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๖ ๒. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการของหน่วยงานสู่ระดับสากล ๓. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเองและเป็นบรรทัดฐานการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

3        แผนยุทธศาสตร์ ๑. โครงการ ๒. โครงการ ๓. โครงการ ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล จังหวัดชุมพร

4        แผนยุทธศาสตร์ ๑. โครงการ ๒. โครงการ ๓. โครงการ ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล

5 PMQA ๑ การนำองค์กร        แผนยุทธศาสตร์ ๑. โครงการ ๒. โครงการ ๓. โครงการ ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล

6        แผนยุทธศาสตร์ ๑. โครงการ ๒. โครงการ ๓. โครงการ ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล PMQA ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

7        แผนยุทธศาสตร์ ๑. โครงการ ๒. โครงการ ๓. โครงการ ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล PMQA ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8        แผนยุทธศาสตร์ ๑. โครงการ ๒. โครงการ ๓. โครงการ ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล PMQA ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

9        แผนยุทธศาสตร์ ๑. โครงการ ๒. โครงการ ๓. โครงการ ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล PMQA ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

10        แผนยุทธศาสตร์ ๑. โครงการ ๒. โครงการ ๓. โครงการ ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล PMQA ๖ การจัดการกระบวนการ

11        แผนยุทธศาสตร์ ๑. โครงการ ๒. โครงการ ๓. โครงการ ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล

12 ชุมพรน่าอยู่ สู่เกษตรกรรมยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ        แผนยุทธศาสตร์ โครงการ PMQA ๑ การนำองค์กร PMQA ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ PMQA ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PMQA ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล PMQA ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ PMQA ๖ การจัดการกระบวนการ PMQA ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง ๒ ฝั่งทะเล        แผนยุทธศาสตร์ โครงการ PMQA ๑ การนำองค์กร PMQA ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ PMQA ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google