งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization หมวด4 10 คำถาม. PMQA Organization หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วน ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization หมวด4 10 คำถาม. PMQA Organization หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วน ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization หมวด4 10 คำถาม

2 PMQA Organization หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วน ราชการ 4.2 การจัดการ สารสนเทศ และ ความรู้ ก. ความพร้อม ใช้งานของ ข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผล การดำเนินการ ข. การ วิเคราะห์ผล การดำเนินการ ข. การจัดการ ความรู้ การเลือกการ รวบรวม ข้อมูล และสารสนเทศ ที่สอดคล้อง และ บูรณาการ การเลือกและ การใช้ ข้อมูล สารสนเทศ เชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ เพื่อประเมินผล การดำเนิน - การ และแผนเชิงกล ยุทธ์ การสื่อผลการ วิเคราะห์เพื่อ สนับสนุนการ ตัดสินใจ การทำให้ข้อมูล และ สารสนเทศพร้อม ใช้งาน การเปิดเผย ข้อมูลและ สารสนเทศ ฮาร์ดแวร์และ ซอฟท์แวร์ มี ความเชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งาน ง่าย การจัดการ ความรู้ การทำให้มั่นใจ ว่า ข้อมูลและ สารสนเทศ ถูกต้อง ทัน การณ์ เชื่อถือ ได้ ปลอดภัย แม่นยำ และ เป็นความลับ

3 PMQA Organization หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและ ความรู้ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการความรู้ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล 1.1การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เชิงเปรียบเทียบเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการ วัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อ การบ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากร ในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติ ที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ ความครอบคลุม.ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความทันสมัย ความเชื่อมโยง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในกระบวนการ ข้อมูล ความปลอดภัย การรักษาความลับ (38)6 การจัดการข้อมูลและ สารสนเทศ (IT) ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศ ให้เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ สารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ IT KM IT

4 PMQA Organization HOW 1.1 การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม HOW 1.1 การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.1 ก (1)  ใช้ในการติดตามผล ปฏิบัติการ หมวด 6(4) (10)  ใช้ในการติดตามผลการ ดำเนินการโดยรวม หมวด 1(5) หมวด 2(8)  การใช้ข้อมูล หมวด 1(4) หมวด 2(2) หมวด 3(2) (6) (9) หมวด 5(14) (20) (21) หมวด 6(4) (10) (6) (12)

5 PMQA Organization

6

7

8

9 HOW 2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม HOW 2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.1 ก (2) หมวด 2(2) หมวด 3(10)

10 PMQA Organization

11

12

13

14 HOW 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการบ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก HOW 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการบ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.1 ก (3) หมวด 3(3) (7) (11) หมวด 4(8) หมวด 6(6) (12) (ถ้าเหมาะสมที่จะ ใช้ระบบเดียวกันในการทบทวนเพื่อ ปรับปรุง)

15 PMQA Organization

16

17

18

19 WHAT 4 ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ WHAT 4 ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.1 ข (4)  นำผลไปใช้ในการ ทบทวน หมวด 1(5)  นำผลไปวางแผน ยุทธศาสตร์ หมวด 2(2)

20 PMQA Organization

21 HOW 5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ HOW 5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.1 ข (5) หมวด 5(3) หมวด 6(6) (12)

22 PMQA Organization

23

24

25

26 HOW 6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ HOW 6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ก (6)

27 PMQA Organization

28

29

30

31 HOW 7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ให้เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย HOW 7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ให้เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ก (7)

32 PMQA Organization

33

34

35

36 HOW 8 การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย HOW 8 การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ก (8) หมวด 3(3) (7) (11) หมวด 4(3) หมวด 6(6) (12) (ถ้าเหมาะสมที่จะ ใช้ระบบเดียวกันในการทบทวนเพื่อ ปรับปรุง)

37 PMQA Organization

38

39

40

41 HOW 9 การจัดการความรู้ รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ HOW 9 การจัดการความรู้ รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข (9) หมวด 5(12)

42 PMQA Organization การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข (9) คำอธิบายเพิ่มเติม

43 PMQA Organization การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข (9)

44 PMQA Organization การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข (9)

45 PMQA Organization

46

47

48

49 HOW 10 การจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศมีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ HOW 10 การจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศมีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ การประเมินตามคำถามหมวด 4 ข้อ 4.2 ข (10)

50 PMQA Organization

51

52

53


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization หมวด4 10 คำถาม. PMQA Organization หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วน ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google