งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

2 ประเด็นนำเสนอ โมเดลการทำงาน One Health (OH) การดำเนินงานที่ผ่านมา ความท้าทาย Next step

3 ศูนย์ OH Board OH การเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค ความปลอดภัย ด้านอาหาร โรคติดต่อ อุบัติใหม่ สัตว์ป่าและ สิ่งแวดล้อม วิจัยและพัฒนา โรคติดต่อระหว่าง สัตว์และคน แผนชาติโรค อุบัติใหม่ กฎอนามัย ระหว่างประเทศ โมเดล OH

4 จังหวัด OH ด้านการ เฝ้าระวังและสอบสวนโรค (14 จังหวัด) การเฝ้าระวังและควบคุม โรคระบาดสัตว์ด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล (PODD) สระแก้ว โมเดล วันเฮลท์ วันฮาร์ท เฝ้าระวังโรคไข้หวัดสัตว์ปีกใน พื้นที่ชายแดน ภายใต้แนวคิด สุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัด อุบลราชธานี สุขภาพหนึ่งเดียว สู่เมืองสุข ภาวะ ขับเคลื่อนวาระจังหวัด มหาสารคาม

5 เครือข่าย OH เข้มแข็ง ตั้งศูนย์ OH จัดประชุมเครือข่าย OH ทุกปี จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพหนึ่งเดียว (Operation Plan)

6 พัฒนากำลังคนด้าน OH นำแนวคิด OH เข้าสู่หลักสูตรระดับ มหาวิทยาลัย พัฒนานักระบาดวิทยา ทั้งแพทย์ สัตวแพทย์ในประเทศไทย และนานาชาติ

7 OH ร่วมต้านภัยอุบัติใหม่ การสำรวจเชื้อไวรัส MERs-CoV ในสัตว์จำพวกอูฐ การสืบสวนหาสาเหตุการตายของกระทิงบริเวณป่า สงวนแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การสืบสวนหาสาเหตุการตายเป็นจำนวนมากของ ค้างคาวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัด กาญจนบุรี

8 ศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสาร เรื่อง OH ศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสาร เรื่อง OH OH- BrochureOH-Newsletter

9 www.thaionehealth.org 9

10 ความคล่องตัวในการประสานงาน เนื่องจาก มีหน่วยงานจำนวนมาก และแต่ละหน่วยงานมี บริบท ขั้นตอนปฏิบัติแตกต่างกัน งบประมาณในการสนับสนุนงานด้าน สุขภาพหนึ่งเดียว ผู้ปฏิบัติงานด้าน OH ส่วนใหญ่มีภารกิจ ประจำอย่างอื่น ทำให้ไม่ค่อยมีเวลา ความท้าทาย

11 การประชุมข้างเคียง ภายใน การประชุมนานาชาติรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล(PMAC 2016) ภายใต้หัวข้อเรื่อง สุขภาพหนึ่งเดียว ในวันที่ 27 มกราคม 2559 จัดทำ MOU ระหว่าง 5 กระทรวงภายใต้หัวข้อเรื่อง สุขภาพหนึ่งเดียว จัดทำแผนกิจกรรม 5 ปี เพื่อขอ งบประมาณจากศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จัดทำรูปแบบจังหวัด สุขภาพหนึ่งเดียว และ ขยายผล ในปี พ.ศ. 2559

12


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google