งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายพัสดุ สำนักงาน อธิการการบดี. เรามีระบบสารสนเทศ ( จัดซื้อ จัดจ้าง ) MIS เพื่อ ?????  ทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง มากขึ้น  ทำให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายพัสดุ สำนักงาน อธิการการบดี. เรามีระบบสารสนเทศ ( จัดซื้อ จัดจ้าง ) MIS เพื่อ ?????  ทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง มากขึ้น  ทำให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายพัสดุ สำนักงาน อธิการการบดี

2 เรามีระบบสารสนเทศ ( จัดซื้อ จัดจ้าง ) MIS เพื่อ ?????  ทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง มากขึ้น  ทำให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งมี ปริมาณมากมีความสลับซับซ้อนให้ดำเนินการได้ โดยเร็ว  ช่วยทำให้การเข้าถึงข้อมูล (access) ความรวดเร็ว  ระบบสารสนเทศช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support systems) จะเอื้ออำนวยให้ ผู้บริหารมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้การดำเนินงานสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ไว้ได้  ช่วยทำให้หน่วยงานสามารถเลือกสินค้า / บริการที่มี ความเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ หรือทรัพยากรที่ มีอยู่

3  ช่วยให้หน่วยงานสามารถทราบงบประมาณที่มีอยู่  คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Working Life) เรามีระบบสารสนเทศ ( จัดซื้อ จัดจ้าง ) MIS เพื่อ ?????

4 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” http://doc.sru.ac.th/vncaller

5 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS”

6 เลือกประเภทการจัดหาพัสดุ ซื้อ / จ้าง / เช่า

7 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” กรณียืมเงิน ชื่อผู้สำรวจและผู้ยืม ต้องชื่อเดียวกันเสมอ ><

8 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” กรณีต้องการค้นหา สัญญายืมเงิน ให้กดปุ่ม F6

9 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” กรณีซ่อมครุภัณฑ์ให้ใส่ชื่อ ครุภัณฑ์ที่ช่องรายการครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มข้อมูลหมายเลขครุภัณฑ์ ^^^^^^^^^^

10 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS”

11

12 การตรวจสอบเอกสาร สามารถเลือกได้ที่ปุ่ม ตรวจสอบเพื่อตรวจเช็คว่า เอกสารอยู่นั้นตอนใด

13 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS”

14 วิธีลัดในการเลือก ใบสั่งซื้อ

15 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” หากตรวจสอบแล้ว เอกสารถูกต้อง สามารถเลือกบันทึก ได้เลย

16 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS”

17 เลือกนำเข้า ข้อมูลเพื่อเลือก เอกสาร แบบขอซื้อ / ขอ จ้าง

18 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS”

19 กรอกข้อมูลที่เป็นช่องตัวอักษรสีแดงทุก ช่อง

20 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” หากระบบแจ้งเตือนในขณะที่กดบันทึกว่า หน่วยเบิกจ่าย และ รับไม่ตรงกันให้ ดำเนินการดังนี้

21 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” จุดสังเกตุสัญญายืม เงิน

22 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” กรณีสินค้ามีจำนวน เป็นโหล / ลัง / กล่อง / ห่อ / แพค 1 โห ล 12

23 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” การเลือกคลังพัสดุ ต้องเลือกให้ตรงกับ สถานที่นำพัสดุไปใช้ งาน

24 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” กรณีเป็นครุภัณฑ์ต้อง เลือกรายการเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มข้อมูล รายละเอียดครุภัณฑ์

25 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” กรณีมีค่าปรับ

26 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” กรณีมีผู้สำรอง จ่าย

27 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” ขั้นตอนการ เบิกเงิน

28 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” กรณีตรวจรับให้ เลือกนำเข้า ใบตรวจรับ

29 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” กรณีมีผู้ยืมเงิน ต้องตรวจสอบว่า มีเลขที่สัญญายืม เงินหรือไม่

30 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” กรณีเอกสาร เสร็จสิ้นต้อง นำส่งการเงิน

31 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” จุดสังเกตคือวันที่ ขอเบิกเงิน

32 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” 1. F6 สำหรับ เลือกแบบซื้อ / จ้างที่ต้องการ ปรับลด 2. เลือกรายการปรับ ลด / เพิ่มวงเงิน 3. ใส่ส่วนต่าง ของวงเงิน

33 “ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุวิธีตกลงราคา ใน ระบบ MIS” เลือกรายการ ปรับลด

34 Thank You Thank You ฝ่ายพัสดุ กอง คลัง


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายพัสดุ สำนักงาน อธิการการบดี. เรามีระบบสารสนเทศ ( จัดซื้อ จัดจ้าง ) MIS เพื่อ ?????  ทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง มากขึ้น  ทำให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google