งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

18. มีแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ( งบประมาณและเงิน บำรุง ) เพื่อจะได้ทราบว่ามีการ ดำเนินงานตามแผนที่ วางไว้และไม่ได้แบ่งซื้อ แบ่งจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "18. มีแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ( งบประมาณและเงิน บำรุง ) เพื่อจะได้ทราบว่ามีการ ดำเนินงานตามแผนที่ วางไว้และไม่ได้แบ่งซื้อ แบ่งจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 18. มีแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ( งบประมาณและเงิน บำรุง ) เพื่อจะได้ทราบว่ามีการ ดำเนินงานตามแผนที่ วางไว้และไม่ได้แบ่งซื้อ แบ่งจ้าง

3 19. มีการบันทึกขอ ปรับแผนจัดซื้อจัด จ้างหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบว่า ถ้ามี การซื้อนอกแผนที่วางไว้ หรือซื้อตามแผนฯ แต่ร่น ระยะเวลาหรือเลื่อน ออกไปต้องได้รับอนุมัติ ให้ปรับแผนฯ เสมอ

4 20. การจัดซื้อ / จ้าง แต่ละวิธี ยกเว้นวิธีตกลงราคา มีผัง กำกับการจัดซื้อ / จ้าง โดย กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน การดำเนินงาน กำหนด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และ กำหนดวันที่ดำเนินงาน เพื่อจะได้ทราบกำหนดเวลา ดำเนินงานแต่ละขั้นตอนและ สามารถเร่งงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลาได้

5 21. มีการแบ่งวงเงิน จัดซื้อ / จ้าง เพื่อให้ อำนาจสั่งซื้อ / จ้าง หรือ วิธีการเปลี่ยนแปลงไปจาก ระเบียบ / กฎหมายกำหนด ให้ดูว่ามีการสั่งซื้อ / จ้างแล้วเป็นการ แบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ เช่น ต้องการซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวด ราคาเนื่องจากวงเงินจัดซื้อเกิน 2 ล้านบาท แต่เลี่ยงไปใช้วิธีการ จัดซื้อโดยแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้ วงเงินอยู่ในอำนาจของผอ.

6

7 22. พัสดุทุกชนิดนำไป ลงบัญชี / ทะเบียน ควบคุมถูกต้องตาม ระเบียบฯ เพื่อจะได้ทราบว่ามี พัสดุที่ซื้อมาและนำมา ลงบัญชีทุกรายการ ไม่ได้หายหรือตกหล่น ไปไหน

8 23. การเก็บรักษา พัสดุในคลัง ต้องคำนึงว่าการจัดเก็บ พัสดุเป็นอย่างไร เช่น ปลอดภัย สะอาด เป็น ระเบียบ จัดเป็น หมวดหมู่ นั่นก็คือการจัดเก็บโดย ยึดหลัก 5 ส

9 24. การควบคุมพัสดุ ผู้ทำ หน้าที่บันทึกการรับ - จ่าย วัสดุและผู้ทำหน้าที่ควบคุม พัสดุ คนที่ทำหน้าที่บันทึกบัญชี พัสดุ และคนทำหน้าที่คุม คลังควรเป็นคนละคนกัน เพื่อการควบคุมภายในที่ ดีและจะได้สอบยันกันได้

10 25. พัสดุที่เบิกเกิน ( เหลือใช้ ) มีการส่งคืน เข้าคลังพัสดุ * มิใช่เก็บเอาไว้ใช้ส่วนตัว หรือเอาไปให้คนอื่นช่วย ใช้ เพราะพัสดุที่เบิกไปก็ เป็นของหลวงทั้งสิ้น ถ้า เหลือใช้ก็ส่งคืนคลัง

11 การควบคุม ภายใน

12 26. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานดำเนินการ ติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน พร้อม รายงาน เพื่อจะได้ทราบว่า หน่วยงานแต่งตั้ง คณะทำงานดำเนินการ ติดตามและประเมินผล การควบคุมภายในและ รายงาน

13 27. การจัดทำระบบควบคุม ภายใน มีเอกสารหลักฐาน การดำเนินการครบถ้วนตาม คำอธิบายด้านระบบควบคุม ภายในตามเอกสารประกอบ เพื่อจะได้ทราบว่ามีการ จัดทำระบบควบคุมภายใน และมีเอกสารประกอบการ ดำเนินงานครบถ้วนตาม คำอธิบาย

14 * จะได้ทราบว่ามีการ ปรับปรุง Flow Chart ครบ ทุกกระบวนงานและเป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ 28. มีการปรับปรุง Flow Chart ครบทุก กระบวนงานและเป็น ปัจจุบัน

15 29. สื่อสารกิจกรรมการ ควบคุมให้คนในองค์กร ทราบทั่วถึง มีการสื่อสารให้บุคลากร ทั่วทั้งองค์กรทราบถึง กิจกรรมการควบคุม ภายใน

16 ยานพาหนะ

17 30. รถราชการทุกคันมี การควบคุมและบันทึก แบบฟอร์มตามระเบียบ กำหนดครบถ้วน 1. แบบบัญชีรถราชการประเภทรถ ส่วนกลาง ( แบบ 2) * มีแบบบัญชีรถราชการประเภทรถ ส่วนกลางหรือไม่ 2. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ( แบบ 3) * มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้งที่นำรถ ส่วนกลางออกไปใช้ 3. บันทึกการใช้รถ ( แบบ 4) * มีการบันทึกการใช้รถทุกครั้งที่นำรถ ออกไปใช้

18 4. รายงานอุบัติเหตุไว้ประจำรถยนต์ ราชการ ( แบบ 5) * แบบรายงานอุบัติเหตุต้องมีติดรถ ไว้เสมอ 5. รายละเอียดการซ่อมบำรุง ( แบบ 6) * แบบ 6 ทำสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 6. แบบควบคุมการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง ( แบบ ตส.004, แบบ ตส.005) * มีแบบ ตส.004 และตส.005 เพื่อ บันทึกควบคุมการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง

19 31. จัดทำสรุปอัตรา ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงและส่งให้ สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ จัดทำรายงานสรุปค่าเฉลี่ย การใช้น้ำมันฯ เพื่อจะได้ ทราบถึงอัตราถัวเฉลี่ยน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ใช้แต่ละคัน

20 ใบสำคัญ

21 32. ใบสำคัญที่จ่ายเงิน แล้วทุกประเภทของเงิน มีการประทับตรา 32.1 “ จ่ายเงินแล้ว ” พร้อมวันที่ที่ จ่ายเงินและลายมือชื่อ ผู้จ่ายเงิน * เพื่อจะได้ไม่มีการนำเอกสารดังกล่าว ไปเบิกซ้ำ และหากนำไปเบิกซ้ำก็จะ เห็นได้ชัดเจน รวมทั้งรู้วันที่ที่จ่ายเงิน

22 32.2 “ ลงบัญชีแล้ว ” พร้อมลงวันที่ / ลายมือชื่อผู้ ลงบัญชี จะได้ทราบว่าเอกสารใด ลงบัญชีแล้ว เอกสารใดยังไม่ลงบัญชีและ ลงเมื่อใด

23 33. ใช้แบบตรวจสอบ ความครบถ้วนของเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายปะ หน้าใบสำคัญตามประเภท ของใบสำคัญที่ตรวจสอบ แล้ว จะได้ทราบว่าเอกสาร ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการ เบิกจ่ายครบถ้วน

24 34. ใบสำคัญที่จ่ายเงิน แล้วมีเอกสารการเบิกจ่าย ครบถ้วนถูกต้องตาม ระเบียบ * โดยดูจากข้อ 33

25 35. ข้อสังเกตจากการ ตรวจสอบใบสำคัญ ประเภท เช่น ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt 18. มีแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ( งบประมาณและเงิน บำรุง ) เพื่อจะได้ทราบว่ามีการ ดำเนินงานตามแผนที่ วางไว้และไม่ได้แบ่งซื้อ แบ่งจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google