งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบทะเบียนประวัติ นายวรวิทย์ คลังแสง งานบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมบัญชีกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบทะเบียนประวัติ นายวรวิทย์ คลังแสง งานบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมบัญชีกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทะเบียนประวัติ นายวรวิทย์ คลังแสง งานบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมบัญชีกลาง

2 ระบบทะเบียนประวัติ คือ เป็นระบบที่ใช้ใน การเก็บรวมรวมข้อมูลของข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ ตั้งแต่เริ่ม เข้ารับราชการจนถึงการพ้นจากราชการ โดยรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บจะ ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติส่วนตัว เช่น ครอบครัว สถานภาพสมรส คู่สมรส บุตร ข้อมูลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประวัติการ รับราชการ การได้รับความดีความชอบ วินัย การลา วันทวีคูณ และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และ ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ระบบทะเบียนประวัติ

3 เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานประจำวันของ หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการ เจ้าหน้าที่ เป็นแหล่งข้อมูลทรัพยากรบุคคลสำหรับ ผู้บริหารใช้ในการวางแผน บริหาร จัดการ ทรัพยากรบุคคล และช่วยสนันสนุนการ ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารได้ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากร บุคคลที่มีมาตรฐาน และสามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนการทำงานแบบเครือข่าย ระบบทะเบียนประวัติ

4 ภาพรวมของระบบ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5 กรมบัญชีกลาง สำนัก ศิลปากรที่ 5 สำนัก ศิลปากรที่ 8 สำนัก ศิลปากรที่ 3 สำนัก ศิลปากรที่ 2 สำนัก ศิลปากรที่ 1 หอสมุด แห่งชาติ ลำพูน พิพิธภัณฑส ถานแห่งชาติ เชียงแสน เชียงราย พิพิธภัณฑส ถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กรม ศิลปากร ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ส่วนราชการที่เข้าร่วม โครงการจ่ายตรง

6 เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย internet ระบบเครือข่าย internet user name/passwor duser name/passwor d Token keyToken key

7

8 การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ งานระบบ Computer pc (spec)Computer pc (spec) windows XP, Vista, 7windows XP, Vista, 7 Web browser IE6, IE7, IE8, IE9Web browser IE6, IE7, IE8, IE9 (Download Driver page จ่ายตรง )(Download Driver page จ่ายตรง ) Java runtimeJava runtime Driver Token keyDriver Token key

9 การเข้าสู่ระบบงาน Web browser ให้ใช้ Internet explorer (IE) แนะนำที่ Version 6 7 8หรือ 9 www.cgd.go.th ระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนฯ (แถบเมนูด้านซ้าย)

10

11 www.epayroll.cgd.go.th

12 ระบบบริการข้อมูล DATA SERVICE

13

14

15

16 เลขประจำตัว ประชาชน เลขประจำตัว ประชาชน วันเกิด วันเกิด ประเภท ข้าราชการ / ลูกจ้าง... ประเภท ข้าราชการ / ลูกจ้าง... รหัสผ่าน ( กำหนด เอง ) รหัสผ่าน ( กำหนด เอง ) ยืนยันรหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน e-mail addresse-mail address

17

18 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน ระบบบริการข้อมูล

19

20

21 +

22 ระบบจ่ายตรงฯ กองคลังส่วนกลาง/หน่วยประมวลผล หน่วยงานในภูมิภาค ผู้ใช้งานทั่วไป ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ระบบบันทึกเงินเพิ่ม-ลดและหนี้ ระบบบริการข้อมูล

23 ลงทะเบียนขอใช้ token key กองการเจ้าหน้าที่กองคลัง สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก ลงทะเบียนลงทะเบียน กรอกรายละเอียดของผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดของผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการใช้งานกำหนดสิทธิการใช้งาน กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล พิมพ์รายการสรุปรายหน่วยงานพิมพ์รายการสรุปรายหน่วยงาน พิมพ์แบบลงทะเบียนรายตัวพิมพ์แบบลงทะเบียนรายตัว ลงนามรับรองใบรายการสรุปลงนามรับรองใบรายการสรุป ลงนามรับรองรายตัวของผู้ใช้งาน หน่วยงานของตนเองลงนามรับรองรายตัวของผู้ใช้งาน หน่วยงานของตนเอง หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้ได้รับมอบหมาย สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก ลงทะเบียนลงทะเบียน กรอกรายละเอียดของผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดของผู้ใช้งาน พิมพ์แบบลงทะเบียนรายตัวพิมพ์แบบลงทะเบียนรายตัว ลงนามรับรองของตนเองลงนามรับรองของตนเอง

24 นายวรวิทย์ คลังแสง นายวรวิทย์ คลังแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง worrawitks@hotmail.comworrawitks@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt ระบบทะเบียนประวัติ นายวรวิทย์ คลังแสง งานบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมบัญชีกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google