งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอำนาจ ด้านงบประมาณ และการเงิน. วงจรการบริหาร งบประมาณ สพฐ. แจ้งจัดสรร / อนุมัติงวด สถานศึกษา งานงบประมาณ วางเบิก GF ขออนุมัติ เบิกเงิน ผอ. สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอำนาจ ด้านงบประมาณ และการเงิน. วงจรการบริหาร งบประมาณ สพฐ. แจ้งจัดสรร / อนุมัติงวด สถานศึกษา งานงบประมาณ วางเบิก GF ขออนุมัติ เบิกเงิน ผอ. สถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอำนาจ ด้านงบประมาณ และการเงิน

2 วงจรการบริหาร งบประมาณ สพฐ. แจ้งจัดสรร / อนุมัติงวด สถานศึกษา งานงบประมาณ วางเบิก GF ขออนุมัติ เบิกเงิน ผอ. สถานศึกษา รวบรวมเรื่องขอเบิก / ตรวจสอบความถูกต้อง

3 เปรียบเทียบการปฏิบัติงานในระบบเดิมและระบบ Excel Loder ระบบเดิม 1) ระบบงบประมาณ - ได้รับการจัดสรรและโอน เงินจากสพท. 2) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างในแฟ้มเอกสาร - แต่ละส่วนราชการกำหนด รหัสพัสดุเพื่อใช้งานภายใน - ข้อมูลผู้ขายแยกเก็บแต่ละ ส่วนราชการ ระบบใหม่ - ได้รับการอนุมัติและโอนเงิน จากกรมบัญชีกลาง - บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างในระบบซึ่งสามารถ ติดตามสถานะในการจัดซื้อ จัดจ้างได้ทันที - บันทึกเจ้าหนี้เพื่อทำการเบิก จ่ายเงินในระบบ - ข้อมูลผู้ขายกำหนด มาตรฐานรหัสพัสดุและบริการ ภาครัฐหรือ GPSC - เป็นข้อมูลส่วนกลางที่ส่วน ราชการใช้ร่วมกัน

4 ระบบเดิม 3) ระบบเบิกจ่าย - สถานศึกษาส่งเรื่องขอเบิก เงินจากสพท. - สพท. ทำหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องและ งบประมาณของสถานศึกษา กับรายการที่ขอเบิก 4) ระบบสินทรัพย์ถาวร - มีทะเบียนคุมแยกต่างหาก 5) ระบบบัญชี - ใช้ระบบบัญชีหน่วยงาน ย่อยพ. ศ.2515 ( บันทึกแบบเกณฑ์เงินสด ) ระบบใหม่ - สถานศึกษาบันทึกรายการ ขอเบิกเงินในระบบ Excel Loder - สถานศึกษาทำหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องและ งบประมาณที่ขอเบิกเอง - บันทึกรายการในทะเบียน คุมให้อัตโนมัติ - สามารถเรียกดูรายงานได้ ตลอดเวลา - ใช้ระบบบัญชีแบบเกณฑ์คง ค้าง ( บันทึกรับรู้ทันทีเมื่อเกิด รายการ )

5 EXCEL LODER คือ วิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของหน่วยงานผู้ เบิกที่มิได้รับ การจัดสรรเครื่อง Terminal ซึ่งจะต้องนำข้อมูล รายละเอียดจากเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา บันทึกในแบบเอกสาร (Excel Form) ที่กรมบัญชีกลาง กำหนด แล้วนำแบบเอกสารที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อย แล้วไปส่งเข้าระบบ (Upload) ณ จุดที่มีเครื่อง Terminal

6 การเตรียม ความพร้อม 1.) ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1.1 การปฏิบัติงานด้วย Computer 1.2 ระบบที่ปฏิบัติงานใน Excel Loder ได้แก่ ระบบ จัดซื้อจัดจ้าง, ระบบการเบิกจ่ายเงิน, ระบบรับและนำส่ง เงิน, ระบบบัญชีแยกประเภท, ระบบงบประมาณ, ระบบ สินทรัพย์ถาวร เป็นต้น 1.3 ระเบียบ, หนังสือสั่งการ และคู่มือต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ, คู่มือโครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMIS เป็นต้น 1.4 การบัญชีเบื้องต้น

7 2.) ด้านอุปกรณ์ 2.1 จัดให้มีเครื่อง Computer (PC) Software Microsoft Excel Vertion97 ขึ้นไป ที่จะสามารถใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลในแบบเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด 2.2 ติดตั้ง Program Winzip และ Program Pack Excel

8 กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ขอบเขตงาน การกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะสามารถกู้เงินได้เฉพาะโรงเรียน ที่เข้าร่วมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่เปิดสอนระดับชั้นม. ปลายถึงปริญญาตรี ทั้ง ในสังกัดและนอกสังกัด วิธีปฏิบัติ หน้าที่ของโรงเรียน 1.) ดำเนินการสำรวจนักเรียน / นักศึกษาที่จะกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืม ถ้านักเรียนคนใดเข้า หลักเกณฑ์จึงจะมีสิทธิกู้ได้ 2) เมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ยืม จึงจะนำเงินดังกล่าวพิจารณาให้นักเรียน / นักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3) เมื่อดำเนินการพิจารณาให้นักเรียน / นักศึกษาแล้ว ต้องทำสัญญาเงินกู้ยืมฯโดย ประสานงานโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยฯ

9 หน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1) จะนำข้อมูลจำนวนนักเรียน / นักศึกษาที่จะขอกู้มาเป็นฐานในการ พิจารณา โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดสรรวงเงินให้ โดยให้สพท. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามที่ กระทรวงกำหนด ให้มาพิจารณา จัดสรรวงเงิน 2) กำกับ ติดตามการใช้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

10 1) การระดมทุนการศึกษา 2) งานกองทุนสวัสดิการเพื่อ การศึกษา 3) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ การศึกษา สำหรับ 3 เรื่องนี้ โรงเรียนสามารถ ดำเนินการได้เอง โดยได้รับความ ช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอำนาจ ด้านงบประมาณ และการเงิน. วงจรการบริหาร งบประมาณ สพฐ. แจ้งจัดสรร / อนุมัติงวด สถานศึกษา งานงบประมาณ วางเบิก GF ขออนุมัติ เบิกเงิน ผอ. สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google