งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านงบประมาณ และการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านงบประมาณ และการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านงบประมาณ และการเงิน
การกระจายอำนาจ ด้านงบประมาณ และการเงิน

2 แจ้งจัดสรร/อนุมัติงวด
วงจรการบริหารงบประมาณ สพฐ. แจ้งจัดสรร/อนุมัติงวด สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา งานงบประมาณ ขออนุมัติ เบิกเงิน รวบรวมเรื่องขอเบิก/ ตรวจสอบความถูกต้อง วางเบิกGF

3 เปรียบเทียบการปฏิบัติงานในระบบเดิมและระบบExcel Loder
1)ระบบงบประมาณ ได้รับการจัดสรรและโอนเงินจากสพท. 2) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในแฟ้มเอกสาร -แต่ละส่วนราชการกำหนดรหัสพัสดุเพื่อใช้งานภายใน -ข้อมูลผู้ขายแยกเก็บแต่ละส่วนราชการ ระบบใหม่ ได้รับการอนุมัติและโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง - บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบซึ่งสามารถติดตามสถานะในการจัดซื้อ จัดจ้างได้ทันที บันทึกเจ้าหนี้เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินในระบบ -ข้อมูลผู้ขายกำหนดมาตรฐานรหัสพัสดุและบริการภาครัฐหรือ GPSC -เป็นข้อมูลส่วนกลางที่ส่วนราชการใช้ร่วมกัน

4 ระบบเดิม ระบบใหม่ 3)ระบบเบิกจ่าย -สถานศึกษาส่งเรื่องขอเบิกเงินจากสพท.
- สพท.ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและงบประมาณของสถานศึกษากับรายการที่ขอเบิก 4) ระบบสินทรัพย์ถาวร -มีทะเบียนคุมแยกต่างหาก 5) ระบบบัญชี -ใช้ระบบบัญชีหน่วยงานย่อยพ.ศ.2515 (บันทึกแบบเกณฑ์เงินสด) ระบบใหม่ -สถานศึกษาบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ Excel Loder -สถานศึกษาทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและงบประมาณที่ขอเบิกเอง -บันทึกรายการในทะเบียนคุมให้อัตโนมัติ -สามารถเรียกดูรายงานได้ตลอดเวลา ใช้ระบบบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง (บันทึกรับรู้ทันทีเมื่อเกิดรายการ)

5 EXCEL LODER คือ วิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของหน่วยงานผู้เบิกที่มิได้รับ การจัดสรรเครื่อง Terminal ซึ่งจะต้องนำข้อมูลรายละเอียดจากเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาบันทึกในแบบเอกสาร(Excel Form)ที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้วนำแบบเอกสารที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไปส่งเข้าระบบ(Upload)ณ จุดที่มีเครื่อง Terminal

6 การเตรียมความพร้อม 1.) ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1.1 การปฏิบัติงานด้วย Computer 1.2 ระบบที่ปฏิบัติงานใน Excel Loder ได้แก่ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบการเบิกจ่ายเงิน , ระบบรับและนำส่งเงิน , ระบบบัญชีแยกประเภท ,ระบบงบประมาณ , ระบบสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น 1.3 ระเบียบ , หนังสือสั่งการ และคู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ , ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ , คู่มือโครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMIS เป็นต้น 1.4 การบัญชีเบื้องต้น

7 2.) ด้านอุปกรณ์ 2.1 จัดให้มีเครื่อง Computer (PC) Software Microsoft Excel Vertion97 ขึ้นไป ที่จะสามารถใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลในแบบเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด 2.2 ติดตั้ง Program Winzip และ Program Pack Excel

8 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอบเขตงาน การกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะสามารถกู้เงินได้เฉพาะโรงเรียน ที่เข้าร่วมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่เปิดสอนระดับชั้นม.ปลายถึงปริญญาตรี ทั้ง ในสังกัดและนอกสังกัด วิธีปฏิบัติ หน้าที่ของโรงเรียน 1.)ดำเนินการสำรวจนักเรียน/นักศึกษาที่จะกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืม ถ้านักเรียนคนใดเข้า หลักเกณฑ์จึงจะมีสิทธิกู้ได้ 2)เมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ยืม จึงจะนำเงินดังกล่าวพิจารณาให้นักเรียน/ นักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3)เมื่อดำเนินการพิจารณาให้นักเรียน/นักศึกษาแล้ว ต้องทำสัญญาเงินกู้ยืมฯโดย ประสานงานโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยฯ

9 หน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) จะนำข้อมูลจำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่จะขอกู้มาเป็นฐานในการพิจารณา โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดสรรวงเงินให้ โดยให้สพท.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามที่กระทรวงกำหนด ให้มาพิจารณา จัดสรรวงเงิน 2) กำกับ ติดตามการใช้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

10 1) การระดมทุนการศึกษา 2) งานกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 3) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับ 3 เรื่องนี้ โรงเรียนสามารถดำเนินการได้เอง โดยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt ด้านงบประมาณ และการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google