งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค

2 เป้าหมายผลลัพธ์ : ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือด หัวใจ ร้อยละ 10 ในระยะ 5 ปี (2557–2562) เป้าหมายผลลัพธ์ : ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนนลง 50% ภายในปี 2563 สถานการณ์ (RTI)สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ(NCDs) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) -อัตราตาย IHD ปี 2557 = 26.77, ปี 2558 = 27.88 ต่อ ประชากรแสนคน (สนย.) -อัตราผู้ป่วยรายใหม่ IHD ปี 2556 = 22.12, ปี 2557 = 26.83 ต่อประชากรแสนคน (สนย.) -การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY 2554) พบว่า สาเหตุอันดับ แรกของหญิงคือ DM และ Stroke ส่วนชาย Stroke เป็น อันดับ 3 และIHD เป็นอันดับ 4 -ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด IHD ของคนไทย ได้แก่ HT 63.9%, DM 44.2%, บุหรี่ 32% -การ control DM,HT พบว่า ผู้ป่วย DM ควบคุมระดับ น้ำตาลในเลือดได้ดี 38.2% และ ผู้ป่วย HT ควบคุมระดับ ความดันโลหิตได้ดี 60.9 % ซึ่งวัยทำงาน (35-59 ปี) ผู้ป่วย DM ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี 26-35% และ ผู้ป่วย HT ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 55-60% (MedResNet 2558) -มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ปี 2552 กลุ่มโรค NCDs ถึง 198,512 ล้านบาท และกลุ่มโรค CVD มากที่สุดถึง 78,976 ล้านบาท การบาดเจ็บจากการจราจร (RTI) - อัตราตายจาก RTI ของไทย เป็นอันดับ 2 ของโลก = 24,237 คน (36.20 ต่อปชก.แสนคน) (WHO 2558) - ผู้เสียชีวิต 15,045 คน (ประมาณ 2 คนต่อชั่วโมง บาดเจ็บวันละ 3,600 คน) (สนย. 2557) -การสูญเสียปีสุขภาวะ DALY 2554 (วัยทำงาน) -อายุ 15-29 ปี พบว่า สาเหตุอันดับแรกของชายและ หญิง คือ RTI -อายุ 30-59 ปี RTI ชายเป็นอันดับ 2 รองจากการดื่ม แอลกอฮอล์ และ หญิงเป็นอันดับ 6 -ผู้บาดเจ็บ 1,325,471 คน ในขณะที่ผู้บาดเจ็บ Admit มีจำนวนถึงประมาณ 115,721 คน (ในจำนวนนี้พิการปี ละเกือบ 7,000 คน) -ปี 2550 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ปีละกว่า 2 แสนล้านบาท

3 หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2558 แสดงตัวเลขเป็นปีงบประมาณ ต.ค.57 – ก.ย. 58 ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมาย : ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 10 ในระยะ 5 ปี (2557 – 2562)

4 เป้าหมาย : ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง 50% ภายในปี 2563 ที่มา : สนย. 25522553255425552556 สนย.(มรณบัตร)13,24413,76614,033 (21.86) 14,059 (21.88) 14,789 (22.89) Integrated 3 ฐาน23,390 (36.44) 22,841 (35.54) 22,438 (34.72) WHO26,312 (38.07) 24,237 (37.71) ผู้ป่วยนอก OPD1,461,4001,331,1941,407,8201,044,757*1,050,088* ผู้ป่วยใน Admitted142,501145,484136,544110,777*107,123* พิการของผู้ป่วย Admitted**6,5556,6926,2815,096 Admitted จยย.112,731115,441108,06584,932 Head Injury จยย.63,55266,35561,50648,906 เสียชีวิต * ข้อมูลจาก 3 ฐานไม่รวมสิทธิข้าราชการ ** ข้อมูลจากการวิจัย พิการ 4.6% ของผู้ป่วย Admitted บาดเจ็บ 3 2

5 1. ลดพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ในประชากร 1.1 ขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพ (ด้าน ระบบบริการปฐมภูมิ) 1.2 สถานที่ทำงาน/สถานประกอบการ ปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข 1.3 การบังคับใช้กฎหมาย (สุรา-ยาสูบ) 2. พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยงรายบุคคล 2.1 คลินิก NCD คุณภาพ 2.2 การจัดการโรค CKD และ CVD - คัดกรอง DM/HT ปชก.อายุ 35 ปีขึ้นไป - คัดกรองและประเมิน CKD CVD ตา เท้า ในผู้ป่วย DM/HT - อ้วน Pre DM Pre HT ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - DM HT CKD Stage 1,2 ได้รับการดูแลและปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - CVD Risk ≥ 30% ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มข้น - CKD Stage 3,4,5 ได้รับการดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพ 3 เดือน6 เดือน9 เดือน12 เดือน - ขับเคลื่อนตำบล จัดการสุขภาพ - ขับเคลื่อนสถาน ประกอบการฯ - คัดกรอง CKD ในผู้ป่วย DM,HT 70% - ประเมิน CVD Risk ในผู้ป่วย DM,HT 70% - CVD Risk ≥30% ได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มข้น 50% - ประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ของ รพ.เป้าหมาย (ที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ประเมิน และยังไม่ได้รับ การประเมินในจังหวัด) 50% - คัดกรอง CKD ในผู้ป่วย DM,HT 80% - ประเมิน CVD Risk ใน ผู้ป่วย DM,HT 80% - CVD Risk ≥30% ได้รับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เข้มข้น 50% - รพศ. รพท. รพช. ผ่าน เกณฑ์ประเมินคลินิก NCD คุณภาพ 100% - คัดกรอง CKD ใน ผู้ป่วย DM,HT 90% - ประเมิน CVD Risk ใน ผู้ป่วย DM,HT 90% - อัตราตายด้วยโรค หลอดเลือดหัวใจลดลง - ผู้ป่วยDM HT ควบคุม ระดับน้ำตาล ความดัน ได้ดี 40%,50% Quick win

6 3 เดือน6 เดือน9 เดือน12 เดือน - มีการวิเคราะห์ข้อมูลและ นำเสนอต่อ ศปถ.จังหวัด/ อำเภอ - มีการดำเนินการแก้ไขจุด เสี่ยง และปัญหา อุปสรรค - ผลการดำเนินการด่าน ชุมชน ช่วงปีใหม่ - ติดตามการจัดตั้ง Emergency & Trauma Admin Unit ในรพ.ระดับ A/S/M1 (Service Plan) - ผลการดำเนินการด่านชุมชน ช่วงสงกรานต์ - ดำเนินงานในระดับอำเภอ ผ่าน DHS/DC - มาตรการองค์กร เน้นความ ปลอดภัยของรถพยาบาล รถยนต์ราชการ และการสวม หมวกนิรภัย - จำนวนการเสียชีวิต จาก อุบัติเหตุทางถนน ลดลง ตามเป้าหมาย Quick win

7


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google