งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการ SP สาขาแม่และเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 20 พฤษภาคม 2558 โดย นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการ SP สาขาแม่และเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 20 พฤษภาคม 2558 โดย นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการ SP สาขาแม่และเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 20 พฤษภาคม 2558 โดย นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร

2 วาระการประชุม วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ สรุปผลการใช้งบประมาณของSP แม่และเด็ก ปี 2558 ได้รับโอนมา จากเขต 500,000 บาทใช้งบประมาณไปทั้งหมดประมาณ 310,000 บาท คงเหลือ 190,000 บาท วาระที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนของแต่ละจังหวัด ผลงานตาม KPI ของแต่ละจังหวัด วาระที่ 3 อื่นๆ ปรึกษาเรื่องการจัดทำ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน SP แม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 8

3 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการงานแม่และเด็กเขตและคณะทำงาน เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 80 คน สถานที่ จ.หนองคาย ระยะเวลา 2 วัน ช่วงเดือน สิงหาคม 2558 กิจกรรม สรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงานในแต่ละจังหวัด วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาปี 2559 กิจกรรมสันทนาการ

4 สรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาแม่และเด็กปฐมวัย 1 ตุลาคม2557 – 31 มีนาคม 2558

5 แผนกลยุทธ์กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) กลยุทธ์ตัวชี้วัดโครงการ/แผนงาน 1.พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 1.พัฒนาคลินิกฝากครรภ์/คลินิก พัฒนาการเด็กคุณภาพในหน่วยบริการ ปฐมภูมิและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 2.พัฒนาศักยภาพบริการคลินิกฝาก ครรภ์โรงพยาบาลชุมชนและ โรงพยาบาลทั่วไป 3.ขับเคลื่อนพัฒนางานMCH ในหน่วย บริการปฐมภูมิผ่านDHSและภาคี เครือข่ายต่างๆ 1.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มาฝาก ครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (84 วัน) ≥ร้อยละ70 1.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ≥ร้อย ละ70 1.3 ร้อยละ รพ.สต. ให้บริการ ANC คุณภาพ ≥ร้อยละ70 1.4 หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ ภายในอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ (84วัน) และANC 5ครั้งคุณภาพ ≥ร้อย ละ50 1.5 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนัก < 2,500กรัม≤ร้อยละ7 /ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ0.5 1.6 อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว น้อย 6 เดือน ≥ร้อยละ 50 2.1 รพ.สต.ANC,WCCคุณภาพ≥ร้อยละ 70 2.2 เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย≥ร้อย ละ85 และคัดกรองพบกลุ่มเสี่ยงและ กลุ่มพัฒนาการล่าช้า≥ร้อยละ10 2.3.เด็กอายุ18และ30เดือนได้รับการ คัดกรองพัฒนาการร้อยละ100 2.4 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ≥ร้อยละ60 1.โครงการอบรมแพทย์ทั่วไป/พยาบาล งานฝากครรภ์ ในการดูแลครรภ์ที่มี ภาวะแทรกซ้อน 2.โครงการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล ระดับSให้บริการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด ( PND) 3.โครงการอบรมพัฒนาทีมระดับจังหวัด ประเมินรพสต.ANC/WCC/ศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพ 4.โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ANC/WCC/ศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพแก่ผู้ออกประเมิน 5.โครงการประเมินรพสต. ANC/WCC/ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6.โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ How to/Good practice เพื่อ พัฒนาการจัดการงานMCHผ่าน DHS

6 กลยุทธ์ตัวชี้วัดโครงการ/แผนงาน 2.พัฒนาความรู้และทักษะ บุคลากร 1.พัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ แพทย์ทั่วไป/พยาบาลที่ ปฏิบัติงานในห้องคลอดตรง ประเด็นปัญหา 3.1 อัตรามารดาตายจากการ ตั้งครรภ์และการคลอด ≤15 ต่อ 100,000 ของการเกิดมีชีพ ทั้งหมด 3.2 อัตราตายปริกำเนิด≤9ต่อ 1,000 การเกิดทั้งหมด 3.3 BA ≤ 25ต่อ1,000 การเกิดมี ชีพทั้งหมด 3.4 ทารกแรกเกิดน้ำหนัก. < 2,500กรัม<ร้อยละ7 /ลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ0.5 1.โครงการอบรมภาคปฏิบัติการ คลอดติดไหล่/การคลอดท่า ก้น/Active management 3 rd stage labor /NCPR 2.การประชุมจัดทำ CPGการดูแล ภาวะแทรกซ้อน/ปัญหาในห้องคลอด 3.การประชุมนำเสนอรายงานผู้ป่วย คลอดที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 4. โครงการพัฒนาทีมระดับจังหวัด กำหนดเกณฑ์/ประเมินผลการซ้อม แผนภาคปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะ วิกฤตในห้องคลอด 5. โครงการซ้อมแผนภาคปฏิบัติการ ดูแลรักษาภาวะวิกฤตในห้องคลอด ทุกรพ. 6. โครงการประเมินผลการซ้อมแผน ภาคปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะวิกฤต ในห้องคลอดทุกรพ.โดยทีมระดับ จังหวัด 7. โครงการหมุนเวียนพยาบาลรพช. ระดับFปฏิบัติงานที่ห้องคลอด รพท. /รพศ. ≥10วัน แผนกลยุทธ์กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) (ต่อ)

7 กลยุทธ์ตัวชี้วัดโครงการ/แผนงาน 3.สร้างสุขภาวะอนามัยเจริญ พันธุ์หญิงกลุ่มวัย15-19ปี 1. ขับเคลื่อนพัฒนางานMCH ใน หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านDHSและ ภาคีเครือข่ายต่างๆ 4.1 อัตราการคลอด.หญิงกลุ่มวัย 15-19ปี≤50ต่อ1,000ของหญิง กลุ่มวัย15-19ปี 4.2 อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำของหญิง กลุ่มวัย15-19 ปี≤ร้อยละ10 1. โครงการใส่ห่วงอนามัย/ฝังยา คุมกำเนิดหญิงกลุ่มวัย15-19ปี หลังคลอด/หลังแท้ง 2. โครงการพัฒนา Youth Friendly Health Service ของ CUP 3. โครงการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ How to/Good practice เพื่อพัฒนาการจัดการงานMCH ผ่านDHS 4. มอบของขวัญปีใหม่2558ให้ ประชาชน 5.1 อัตราเด็กอายุ2.5-7ปีได้รับ การฉีด MR Vaccine ≥ร้อยละ95 5.2 หญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินที่มี สารไอโอดีนตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์ และต่อเนื่องหลังคลอดนาน6เดือน ร้อยละ100 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อ คุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วย วัคซีน 2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อ แก้ปัญหาการขาดไอโอดีน

8 สรุปแผนดำเนินงาน มี Action plan 17 โครงการ ดำเนินการแล้ว 13 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 76.47

9 โครงการที่ดำเนินการ

10 ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการ โครงการผลการดำเนินงาน 1. โครงการประชุมทีม ระดับจังหวัดชี้แจง เกณฑ์ประเมิน รพ.สต. ANC/ WCC/ศูนย์เด็ก เล็กคุณภาพแก่ ผู้รับผิดชอบทุกรพช. รพ.สกลนคร 2 มี.ค.58 มีเอกสารเกณฑ์การประเมินส่งให้ รพ.สต. 2.โครงการพัฒนาทีม ระดับจังหวัด กำหนด เกณฑ์ประเมินการซ้อม แผนภาคปฏิบัติ การ ดูแลรักษาภาวะวิกฤต ในห้องคลอด รพ.สกลนคร 2 มี.ค.58 - ได้เกณฑ์ประเมินภาวะวิกฤตLR จำนวน 4 เรื่อง PPH / PIH / fetal distress / NCPR -ได้เครื่องมือ(tool: check list)ประเมินการซ้อมฯ

11 โครงการผลการดำเนินงาน 3.โครงการอบรมภาคปฏิบัติ การคลอดติดไหล่/ การคลอดท่าก้น/ Active management 3rd stage of labor/ NCPR รพ.สกนคร(19 ก.พ.58) รพ.อุดรธานี (23,24 มี.ค.58) ร้อยละของรพ.ที่ฝึกภาคปฏิบัติต่อ 4.โครงการซ้อมแผน ภาคปฏิบัติการดูแลรักษา ภาวะวิกฤตในห้องคลอดทุก รพ. ร้อยละของรพ.ที่ซ้อมแผนฯ

12 โครงการผลการดำเนินงาน 5.โครงการหมุนเวียน พยาบาล รพช. ระดับ F ปฏิบัติงานที่ห้องคลอด รพท./รพศ. >10 วัน 6.โครงการใส่ห่วง อนามัย ฝังยา คุมกำเนิดหญิงกลุ่มวัย 15-19 ปี หลังคลอด/ หลังแท้ง

13 โครงการผลการดำเนินงาน 7. โครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เพื่อแก้ปัญหาการขาด ไอโอดีน (21/43แฟ้ม) หญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินที่มีสารไอโอดีนตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์และ ต่อเนื่องหลังคลอดนาน6เดือน (เป้าหมาย ร้อยละ100)

14 โครงการผลการดำเนินงาน 8. โครงการอบรมแพทย์ทั่วไป/พยาบาลงานฝาก ครรภ์ ในการดูแลครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ดำเนินการแล้วเสร็จ 9. การประชุมจัดทำ CPGการดูแลภาวะแทรกซ้อน/ ปัญหาในห้องคลอด ดำเนินการแล้วเสร็จ 10.โครงการอบรมพัฒนาทีมระดับจังหวัดประเมิน รพสต.ANC/WCC/ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ดำเนินการโดยศูนย์อนามัยเขต 6 11.โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ How to/Good practice เพื่อพัฒนาการจัดการงานMCH ผ่าน DHS ดำเนินการโดยศูนย์อนามัยเขต 6 12.โครงการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลระดับS ให้บริการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด( PND) จ.หนองคาย ดำเนินการ ต.ค. 2557 จ.เลย ดำเนินการ ม.ค. 2558 13. โครงการพัฒนา Youth Friendly Health Service ของ CUP

15 โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ 1.โครงการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ANC/WCC/ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 2.โครงการทีมระดับจังหวัดออกประเมินผลการซ้อมแผนภาคปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะวิกฤติในห้อง คลอด 3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อคุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วย วัคซีน 4.โครงการประชุมนำเสนอรายงานผู้ป่วยคลอดที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กำลังจะดำเนินการ ระยะเวลา 1 วัน วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 -16.00 น. สถานที่ ห้องฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย จ. อุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล จำนวน 200 คน พิธีการ นพ.สสจ.สกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรม นำเสนอรายงานผู้ป่วยคลอดที่เกิดภาวะแทรกซ้อน กรณีศึกษาผู้ป่วย PIH โดย ทีมรพศ.อุดรธานี กรณีศึกษาผู้ป่วย PPH และคลอดติดไหล่ โดย ทีมรพศ.สกลนคร และรพ.กุสุมาลย์ ตัวแทนแต่ละจังหวัดอีก 5 จังหวัดนำเสนอประสบการณ์ผู้ป่วยคลอดที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจังหวัด ละ 1 ราย ทีมวิทยากร 1.นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร 2. นายแพทย์ธวัชชัย จิรกุลสมโชค 3.แพทย์หญิงศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์

16 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์การดำเนินงาน

17 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์ (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 50)

18 อัตรามารดาตาย ( เป้าหมาย≤ 15 : การเกิดมีชีพแสนคน)

19 อัตราทารกตายปริกำเนิด ( เป้าหมาย≤9ต่อ1,000 การเกิดทั้งหมด)

20 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย > ร้อยละ 85 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เป้าหมาย < ร้อยละ 7

21 อัตราขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด เป้าหมาย < 25:1,000 การเกิดมีชีพ อัตราของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น อายุ 15-19ปี เป้าหมาย < ร้อยละ 10

22 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ เป้าหมาย > ร้อยละ 70 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19ปี เป้าหมาย < 50:ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี

23 ร้อยละรพ.สตให้บริการ ANC คุณภาพ เป้าหมาย > ร้อยละ 70 อัตราหญิงตั้งครรภ์มารับบริการฝากครรภ์ ครั้งแรก (ที่คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ)อายุ ครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (84วัน)และ ANC ครบ 5 ครั้ง เป้าหมาย > ร้อยละ 50

24 ร้อยละการให้บริการ WCC มีคุณภาพ เป้าหมาย > ร้อยละ 70

25 คำนิยามตัวชี้วัด Leading Indicator 1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง แรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ (84 วัน) สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 A= จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับ บริการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่อ อายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ (นับ ที่ ANC) B=จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ที่มาฝากครรภ์ที่สถานบริการ (นับที่ANC)

26 Lagging Indicator 1.อัตรามารดาตาย สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100,000 A = จำนวนมารดาตายระหว่าง การตั้งครรภ์ การคลอด หลัง คลอด 42 วัน (จากสาเหตุที่ เกี่ยวข้องจากการตั้งครรภ์หรือ การดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด)ในช่วงเวลาที่ กำหนด B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน

27 Lagging Indicator 2. อัตราทารกตายปริกำเนิด สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 1000 A=จำนวนทารกที่คลอด ตายในครรภ์(อายุครรภ์ มากกว่าหรือเท่ากับ 28 สัปดาห์) บวกจำนวน ทารกที่คลอดออกมา และตายใน 7 วัน B=จํานวนทารกเกิด ทั้งหมดในห้วงเวลา เดียวกัน

28 ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของเด็กที่มี พัฒนาการสมวัย สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 A = จำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการตรวจ ประเมินพัฒนาการปกติใน ช่วงเวลาที่กำหนด B = จำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการตรวจ ประเมินพัฒนาการตาม เกณฑ์ทั้งหมดในช่วงเวลา เดียวกัน

29 ตัวชี้วัด 2. อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 A = จำนวนทารกเกิดมีชีพที่ มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ในช่วงเวลาที่ กำหนด B = จำนวนทารกเกิดมีชีพที่ ได้รับการชั่งน้ำหนัก ทั้งหมดในช่วงเวลา เดียวกัน

30 ตัวชี้วัด 3. อัตราการขาดออกซิเจน ทารกแรกเกิด สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 1000 A = จํานวนทารกแรกเกิด Apgar score ที่ 1 นาที น้อย กว่าหรือเท่ากับ 7 หรือข้อมูล วินิจฉัยโรค ICD 10 TM รหัส P210, P211, P219 B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน

31 ตัวชี้วัด 4. อัตราการคลอดมีชีพใน หญิงอายุ 15-19 ปี สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 1000 A = จํานวนการคลอดมีชีพของ หญิงอายุ 15-19 ปี B = จํานวนหญิงอายุ 15-19 ปี ทั้งหมด (จากจํานวน ประชากรกลางปี 2557)

32 ตัวชี้วัด 5. อัตราของการตั้งครรภ์ซ้ำ ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 A = จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอด หรือแท้งบุตร และเป็นการ ตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป B = จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอด หรือแท้งบุตรทั้งหมด

33 ตัวชี้วัด 6. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 A = จํานวนหญิงคลอดที่มี ประวัติได้รับการดูแลก่อน คลอดครบทั้ง 5 ครั้งตาม เกณฑ์ B = จํานวนหญิงคลอดทั้งหมด

34 ตัวชี้วัด 7. ร้อยละรพ.สต.ANCคุณภาพ สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 A=จํานวนรพ.สต./ศสช.ที่ ให้บริการตามมาตรฐาน ANC คุณภาพ B=จํานวนรพ.สต./ศสช. ทั้งหมดภายในจังหวัด

35 ตัวชี้วัด 8. อัตราหญิงตั้งครรภ์มารับ บริการฝากครรภ์ครั้งแรก (ที่คลินิกฝากครรภ์ คุณภาพ) อายุครรภ์ไม่ เกิน 12 สัปดาห์ (84 วัน) และ ANC ครบ 5 ครั้ง สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ราย ใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อน 12 สัปดาห์ ในคลินิก ฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ และ ครบ 5 ครั้ง B = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ราย ใหม่ทั้งหมดที่ฝากครรภ์ใน คลินิกฝากครรภ์คุณภาพใน ช่วงเวลาเดียวกัน

36 ตัวชี้วัด 9. ร้อยละการให้บริการ WCC มีคุณภาพ สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 A = จำนวนคลินิก WCC ที่ให้บริการมีคุณภาพ B = จำนวนคลินิก WCC ทั้งหมดในจังหวัด

37


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการ SP สาขาแม่และเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 20 พฤษภาคม 2558 โดย นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google