งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ. ป่าติ้ว 1. หญิงตั้งครรภ์ 1.1 มีกิจกรรมรณรงค์ แม่คนที่ 2 ท้องละ 100 เพื่อจูงใจให้ อสม. ในพื้นที่ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ และพามาฝากครรภ์ก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ. ป่าติ้ว 1. หญิงตั้งครรภ์ 1.1 มีกิจกรรมรณรงค์ แม่คนที่ 2 ท้องละ 100 เพื่อจูงใจให้ อสม. ในพื้นที่ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ และพามาฝากครรภ์ก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ. ป่าติ้ว 1. หญิงตั้งครรภ์ 1.1 มีกิจกรรมรณรงค์ แม่คนที่ 2 ท้องละ 100 เพื่อจูงใจให้ อสม. ในพื้นที่ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ และพามาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 1.2. มีกิจกรรมลดภาวะเด็กแรกเกิด ด้วยอาหาร เสริม นมและไข่ 1.3. รณรงค์ฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ 1.4 ให้ ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีน ตลอดการตั้งครรภ์ 1.5 ให้แคลเซี่ยม 625 มิลลิกรัม วันละ 1 เม็ด สัปดาห์ที่ 20 ของการตั้งครรภ์

2 การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ. ป่าติ้ว ( ต่อ ) มีการตรวจ U/S ในอายุครรภ์ 18-22 สัปดาห์ทุก ราย มีการเยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้งคุณภาพ แจกหนังสือนิทาน ตามโครงการ เกิดปุ๊บ อ่าน ปั๊บ แก่เด็กแรกเกิดทุกราย มีการประชุมคณะกรรมการ MCH เพื่อวิเคราะห์ และประเมิน สภาพปัญหางานอนามัยแม่และ เด็กทุก 3 เดือน

3 การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ. ป่าติ้ว ( ต่อ ) 2. เด็กปฐมวัย 2.1 มีกิจกรรมให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กแก่เด็ก 6 เดือน - 5 ปีทุกราย 2.2 เด็กทุกรายได้รับการตรวจพัฒนาการ 14 ช่วง วัย 2.3 เด็กที่มีพัฒนาการช้า ด้านใดด้านหนึ่งหรือ หลายด้าน ได้รับการกระตุ้นและประเมิน ต่อเนื่อง ภายใน 3 เดือน 2.4 เด็กทีได้รับการกระตุ้นและประเมินซ้ำที่ พัฒนาการไม่ดีขึ้น ได้รับการส่งต่อไป รพ. ยโสธร ทุกราย 2.5 มีการอบรมการตรวจพัฒนาการเด็ก DHPM และ DAIM แก่ครูศูนย์เด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ รพ. สต. ครบ 100 เปอร์เซนต์

4 ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านอนามัย แม่และเด็ก ตัวชี้วัดเป้าหมา ย ผลที่ได้ร้อย ละ 1. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์ 504386 2. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้งคุณภาพ 363083.3 3. เด็กแรกน้ำหนักต่ำกว่า เกณฑ์ 3612.78 4. เด็กปฐมวัยพัฒนาการ สมวัย 57455696.8 5. เด็กพัฒนาการช้าได้รับ การกระตุ้นและประเมินซ้ำ 18 100 6. เด็กที่ได้รับการกระตุ้น มี พัฒนาการดีขึ้น 181688.9 7. เด็กที่มีพัฒนาการช้า ได้รับการส่งต่อ 22100


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ. ป่าติ้ว 1. หญิงตั้งครรภ์ 1.1 มีกิจกรรมรณรงค์ แม่คนที่ 2 ท้องละ 100 เพื่อจูงใจให้ อสม. ในพื้นที่ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ และพามาฝากครรภ์ก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google