งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ. ป่าติ้ว 1. หญิงตั้งครรภ์ 1.1 มีกิจกรรมรณรงค์ แม่คนที่ 2 ท้องละ 100 เพื่อจูงใจให้ อสม. ในพื้นที่ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ และพามาฝากครรภ์ก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ. ป่าติ้ว 1. หญิงตั้งครรภ์ 1.1 มีกิจกรรมรณรงค์ แม่คนที่ 2 ท้องละ 100 เพื่อจูงใจให้ อสม. ในพื้นที่ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ และพามาฝากครรภ์ก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ. ป่าติ้ว 1. หญิงตั้งครรภ์ 1.1 มีกิจกรรมรณรงค์ แม่คนที่ 2 ท้องละ 100 เพื่อจูงใจให้ อสม. ในพื้นที่ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ และพามาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 1.2. มีกิจกรรมลดภาวะเด็กแรกเกิด ด้วยอาหาร เสริม นมและไข่ 1.3. รณรงค์ฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ 1.4 ให้ ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีน ตลอดการตั้งครรภ์ 1.5 ให้แคลเซี่ยม 625 มิลลิกรัม วันละ 1 เม็ด สัปดาห์ที่ 20 ของการตั้งครรภ์

2 การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ. ป่าติ้ว ( ต่อ ) มีการตรวจ U/S ในอายุครรภ์ สัปดาห์ทุก ราย มีการเยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้งคุณภาพ แจกหนังสือนิทาน ตามโครงการ เกิดปุ๊บ อ่าน ปั๊บ แก่เด็กแรกเกิดทุกราย มีการประชุมคณะกรรมการ MCH เพื่อวิเคราะห์ และประเมิน สภาพปัญหางานอนามัยแม่และ เด็กทุก 3 เดือน

3 การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ. ป่าติ้ว ( ต่อ ) 2. เด็กปฐมวัย 2.1 มีกิจกรรมให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กแก่เด็ก 6 เดือน - 5 ปีทุกราย 2.2 เด็กทุกรายได้รับการตรวจพัฒนาการ 14 ช่วง วัย 2.3 เด็กที่มีพัฒนาการช้า ด้านใดด้านหนึ่งหรือ หลายด้าน ได้รับการกระตุ้นและประเมิน ต่อเนื่อง ภายใน 3 เดือน 2.4 เด็กทีได้รับการกระตุ้นและประเมินซ้ำที่ พัฒนาการไม่ดีขึ้น ได้รับการส่งต่อไป รพ. ยโสธร ทุกราย 2.5 มีการอบรมการตรวจพัฒนาการเด็ก DHPM และ DAIM แก่ครูศูนย์เด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ รพ. สต. ครบ 100 เปอร์เซนต์

4 ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านอนามัย แม่และเด็ก ตัวชี้วัดเป้าหมา ย ผลที่ได้ร้อย ละ 1. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้งคุณภาพ เด็กแรกน้ำหนักต่ำกว่า เกณฑ์ เด็กปฐมวัยพัฒนาการ สมวัย เด็กพัฒนาการช้าได้รับ การกระตุ้นและประเมินซ้ำ เด็กที่ได้รับการกระตุ้น มี พัฒนาการดีขึ้น เด็กที่มีพัฒนาการช้า ได้รับการส่งต่อ 22100


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รพ. ป่าติ้ว 1. หญิงตั้งครรภ์ 1.1 มีกิจกรรมรณรงค์ แม่คนที่ 2 ท้องละ 100 เพื่อจูงใจให้ อสม. ในพื้นที่ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ และพามาฝากครรภ์ก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google