งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PowerPoint ประกอบการบรรยาย การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป. สิงห์บุรี วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ประเด็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PowerPoint ประกอบการบรรยาย การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป. สิงห์บุรี วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ประเด็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PowerPoint ประกอบการบรรยาย การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป. สิงห์บุรี วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ประเด็น “ จุดเน้นสำคัญ ” โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

2 สพป. สิงห์บุรี 2 เรื่อง จุดเน้นสำคัญ 1. การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2 2. การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ ในศตวรรษที่ 21

3 สพป. สิงห์บุรี 6 ขั้นตอน การขับเคลื่อน “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” 1. สรุปองค์ความรู้ให้ชัดเจน 3. วางแผนดำเนินการ 4. ประเมินความสำเร็จ 5. เผยแพร่ตัวอย่าง 6. ขยายผลโรงเรียนอื่น ๆ 2. สังเคราะห์ Knowledge ให้สอดคล้องและสัมพันธ์

4 สพป. สิงห์บุรี การวางแผนดำเนินการ 1. กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ 3. กำหนดงบประมาณ 4. กำหนดผู้รับผิดชอบ 5. กำหนดปฏิทิน Gantt chart 2. กำหนดกิจกรรมที่ต้องทำ

5 สพป. สิงห์บุรี การวางแผนดำเนินการ 6. สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย 8. การประเมินผล และรายงานผล 9. ปรับปรุงแผน 7. ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กำหนดใน แต่ละกิจกรรม

6 ในแต่ละโรงเรียนมีทั้งความ เหมือนและแตกต่างจาก โรงเรียนเพื่อนแต่ต้อง “ ตอบได้ว่า ” มันแตกต่าง จากการบริหารและการ จัดการเรียนการสอนเดิม “ อะไรบ้าง ” “ อย่างไร ” สพป. สิงห์บุรี

7 การบริหารโรงเรียนประถม ให้มีประสิทธิภาพ ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน

8 มีตัวเลือกมาก ขึ้น การคมนาคม มากขึ้น นักเรียนเกิดน้อยลง ความคาดหวัง ผู้ปกครอง การแข่งขันของ ภาคธุรกิจสูง มีการเรียนรู้ หลากหลายวิธี สพป. สิงห์บุรี

9

10 การเปลี่ยนแปลง อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารใหม่ การจัดการเรียน การสอนใหม่ ใช้รูปแบบเอกชน มาประยุกต์ใช้ สพป. สิงห์บุรี

11 มดผึ้งปลวกตัวน้อยด้อยคุณค่า แต่ปัญญากล้าแกร่งมหาศาล ทำรวงรังจอมปลวกมโหฬาร เป็นผลงานโอ้อวดให้คนมอง สุเมธี

12 LOGO สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt PowerPoint ประกอบการบรรยาย การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป. สิงห์บุรี วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ประเด็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google