งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8 สิงหาคม 2558. ... ศิลปะยืนยาว... ชีวิต สั้น _files.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8 สิงหาคม 2558. ... ศิลปะยืนยาว... ชีวิต สั้น _files."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8 สิงหาคม 2558

2

3

4

5 ... ศิลปะยืนยาว... ชีวิต สั้น _files

6

7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สติปัญญาต่ำ นักเรียนไม่ พร้อม ผู้ปกครอง ยากจน พ่อแม่ไม่เอา ใจใส่ ผู้บริหารไม่ สนับสนุน ขาดครู ครูไม่เก่ง ไม่รัก เด็ก ครูมีภาระมาก หลักสูตรไม่ ตอบสนอง ขาดสื่อการเรียน การสอน ขาดการนิเทศ ขาด งบประมาณ

8

9

10 ใบกำหนดงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ ประชุมสัมมนา ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง ประชุมดอยหลวง ห้องดอยจอมทอง และ ห้องปฏิบัติการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 1

11 กิจกรรมที่ 1 ( ภาคเช้า ) 1.1 ให้สรุปองค์ความรู้จากการ นำเสนอของวิทยากร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ ) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1.2 วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา การจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามกลุ่มสาระที่ รับผิดชอบ และเสนอแนะแนวทางการ แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 1.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ ) ตามประเด็นใน กิจกรรมที่ 1 1.4 วิทยากรให้ตัวแทนกลุ่มฯ นำเสนอต่อที่ประชุม ตามเวลาที่กำหนด 1.5 อภิปราย ซักถาม ให้ข้อคิดเห็น อื่นๆ

12 กิจกรรมที่ 2 ( ภาคบ่าย ) 2.1 แบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แยก ห้องประชุมตามกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ 2.2 สมาชิกในกลุ่มพิจารณาคัดเลือก ประธาน รองประธาน ผู้นำเสนอและ เลขาฯ 2.3 วิทยากรประจำกลุ่มนำเสนอแนว ทางการจัดการเรียนการสอนตาม ประเด็นการจัด การเรียนการสอนสาระ การเรียนรู้ศิลปะ ที่สอดคล้อง และสัมพันธ์กับท้องถิ่น ตามหลักสูตร แกนกลาง พุทธศักราช 2551

13 2.4 ให้สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ จัดการเรียนการสอนศิลปะในโรงเรียน สมาชิกเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียน การสอนศิลปะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 มีความสอดคล้องและ สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับท้องถิ่น 2.5 นำเสนอและรายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้กลุ่มตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 2.6 เสนอแนะการประยุกต์นำไปจัดการ จัดการเรียนการสอน สาระการ เรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐาน ประจำปี 2558 2.7 โรงเรียนรายงานให้ สพป. พะเยา เขต 1

14

15


ดาวน์โหลด ppt 8 สิงหาคม 2558. ... ศิลปะยืนยาว... ชีวิต สั้น _files.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google