งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายสมอาจ ศรีภูธร โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายสมอาจ ศรีภูธร โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายสมอาจ ศรีภูธร โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ผัก คณิต สุข สังค ม ศิลป ะ วิทย์ ไทย อังก ฤษ การ งาน แผนผังการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เรื่อง ผัก

27 คณิต การบวก การลบ การคูณ การหาร บัญญัติไตรยางศ์ การประมาณ ค่าใกล้เคียง ร้อยละ เงิน การทำบัญชีรับจ่าย การชั่ง ฯลฯ ไทย เขียนชื่อผักชนิดต่าง ๆ การแต่ง กลอน ( เอาชื่อผักมาแต่งกลอน ) สังคม เศรษฐกิจ คุณธรรม จริยธรรม อังกฤษ คำศัพท์ชื่อผัก ภาษาเพื่อการ สื่อสาร ( การค้าขาย ) สุขศึกษา อาหารหลัก 5 หมู่ การงาน การปรุงอาหารด้วยผัก ศิลปะ การวาดและการระบายสี ผัก วิทย์ การเจริญเติบโตของพืช ใบเลี้ยง คู่ใบเลี้ยงเดี่ยว

28 สัปด าห์ที่ วัน เดือ นปี สาระสำคัญ จำนว นคาบ กำหนดการสอนเรื่อง ผัก

29 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายสมอาจ ศรีภูธร นางสาวพลอยรุ้ง ศรี ภูธร วันที่ทำกิจกรรม................................. กิจกรรมครั้งที่........................................................................................................................................................................................ ๑. ชื่อเรื่อง การปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ๒. เวลาที่ใช้ 6 ชั่วโมง

30 ๓. สาระการเรียนรู้ ภาพปะติด เป็นงานจิตรกรรมประเภทสื่อประสม เป็นการนำเอา วัสดุ เช่น เศษกระดาษภาพถ่าย ภาพเขียน เศษผ้า วัสดุตามธรรมชาติ หรือวัสดุอื่นๆ มาตัด หรือ ฉีก แล้วปะติดลงบนแผ่นรองรับให้เกิดเป็น ภาพต่างๆขึ้น โดยอาจจะแต่งเติมด้วยการระบายสี หรือใช้สีของวัสดุ นั้นเอง ซึ่งการปะติดนั้นจะเชื่อมต่อ โดยใช้กาว หรือ แป้งเปียกเป็นตัว ยึด ๔. วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปะติดจากเศษวัสดุทาง ธรรมชาติ 2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของ ตนเองได้ 3. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการทำภาพปะติดจากเศษ วัสดุธรรมชาติได้ 4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีความเตรียมพร้อม และตั้งใจทำงาน ๕. กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ - ขั้นนำ ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างภาพปะติดด้วยเศษวัสดุ ธรรมชาติ แล้วถามนักเรียนว่า ภาพนี้ ทำจากอะไร จากนั้นบอกถึงกิจกรรมที่จะเรียนในวันนี้

31 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การเล่นตามรอยพระยุคลบาท ครูแนะนำให้นักเรียนได้รู้ถึง การเล่นสนามตามรอยพระ ยุคลบาทนี้ ต้องเล่นอย่างไร เล่าถึงการเล่นของสมเด็จย่าให้นักเรียนฟัง ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามครู ว่านักเรียนชอบเล่น อะไร เล่นแล้วได้ประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร ให้ นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทุกคน ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ประโยชน์ของการเล่น ชั่วโมงที่ 2 ครูเล่าให้นักเรียนฟัง ถึงเรื่องราวประราชประวัติของ สมเด็จย่า ครูพานักเรียนเข้าไปในสนามตามรอยพระยุคลบาท เพื่อ ถามถึงต้นไม้ที่นักเรียนชอบ ให้นักเรียนช่วยกันเก็บใบไม้แห้ง มาคนละ 1 ใบ ถามนักเรียนว่าสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง ถ้าไม่มีใบไม้แห้งจะมีวิธีการอย่างไรจะเก็บไว้ได้นาน ๆ ครูให้นักเรียนนำ ใบไม้ ดอกไม้ ดอกหญ้า ที่นักเรียน ชอบมาในชั่วโมงต่อไป

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 สิ่งที่ตามมา กระบวนการ คิด คิดอย่างเป็น กระบวนการ


ดาวน์โหลด ppt โดย นายสมอาจ ศรีภูธร โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google