งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การสร้างเครือข่าย กลุ่มครูดีของแผ่นดิน” ให้ โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การสร้างเครือข่าย กลุ่มครูดีของแผ่นดิน” ให้ โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การสร้างเครือข่าย กลุ่มครูดีของแผ่นดิน” ให้ โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครูดีของแผ่นดิน

2

3

4

5

6 โลกนี้มีปัญหา... โลกนี้มีทุกข์ ● จากธรรมชาติ น้ำท่วม น้ำท่วม / พายุ / ไฟไหม้ / แผ่นดินถล่มพายุไฟไหม้ แผ่นดินถล่ม ● จากโรคภัยไข้เจ็บ เอดส์เอดส์ / เมอร์ส / หวัดนกเมอร์สหวัดนก ● จากมนุษย์ด้วยกัน สงคราม ● จากตัวของตนเอง ความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัว / ความแก่ความแก่

7 ปัญหาการศึกษา ● ปัญหาจากการศึกษาเป็นธุรกิจ ● ปัญหาจากระบบและโครงสร้าง ● ปัญหาจากความไม่เสมอภาคและขาดโอกาส ● ปัญหาจากประสิทธิภาพ ● ปัญหาจากคุณภาพ ฯลฯ

8 ครู ครูดี ต้นตอของปัญหา ผู้แก้ปัญหา คือใคร ?

9 ● มีผู้ให้ความหมาย ครูดี............................ ?

10 ส่วนประกอบ ของครู ความเป็นส่วนตัว พื้นฐานของ วิชาชีพครู นักเรียน แตกต่าง หลากหลาย การใส่ใจ มุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละ การจัดการ เรียนการสอนมี คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความชอบ ความถนัด บุคลิกภาพ นิสัย ความเป็นผู้มีหน้าที่

11 เดิม ใหม่ ● ส่วนมากจะมีความมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเฉพาะตน ของครู ● จะใช้พลังของกลุ่มร่วมกัน เพื่อก้าวสู่ คุณภาพ “ ครูดีของแผ่นดิน ”

12 development Impact treatment เดิม ใหม่ ครูตัวครู การ เปลี่ยนแปลง ทั้งตัวครูและ นักเรียน development Impact treatment ครู กลุ่ม ครู การ เปลี่ยนแปลง ทั้งตัวครูและ นักเรียน

13 ข้อดีของการรวมกลุ่มพัฒนา 1. เกิด Dynamic และ power เพิ่มขึ้น 2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม 3. เกิดการช่วยเหลือกันเองและเชื่อมโยง 4. ร่วมกันวางเป้าหมาย และแผนงานให้สอดคล้องกับ โอกาสและข้อจำกัด 5. เป็นโอกาสของการระดมทรัพยากรทางปัญญาและ การปฏิบัติ 6. เพิ่มแรงกระตุ้นและสนับสนุนให้ครูทำดีทั้งตนเอง และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

14 รูปแบบเดิม ครู เป็นครูดี สร้าง เด็กดี พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ 1

15 รูปแบบ ครู 1 ครู 2 ครู 3 เป็นครู ดี สร้าง เด็กดี พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ สร้างสังคมที่ดี ครูดีของแผ่นดิน 2

16 ทำกันอย่างไร จะได้ผลตาม วัตถุประสงค์ 1. เฉพาะตนของครู 2. กลุ่มเครือข่ายครูดี

17 เฉพาะตนของครู 1. ต้องมีความมุ่งมั่น แรงบันดาลใจที่จะเป็นครูดี 2. วิเคราะห์ พิจารณาชีวิตตนเอง 3. วิเคราะห์พิจารณาวิชาชีพครูของตนเอง 4. จัดลำดับเรื่องที่จะพัฒนาจากง่ายไปยากทั้งเรื่อง ส่วนตัวและวิชาชีพครู 5. วางแผนพัฒนาตนเอง 6. ปรึกษาประเด็นที่จะพัฒนากับที่ปรึกษาประจำกลุ่ม หรือผู้รู้ต่าง ๆ

18 เฉพาะตนของครู 7. ลงมือปฏิบัติ แบบค่อยเป็นค่อยไป และบันทึกแบบง่าย ๆ 8. ประเมินตนเอง ว่าพอใจในการประพฤติการปฏิบัติของตน หรือยัง 9. การประพฤติ การปฏิบัติ ที่พอใจแล้ว ก็บันทึกไว้ และคงรักษา ให้มั่นคงตลอดไป 10. หยิบ จับ ประเด็น การประพฤติ ปฏิบัติที่ต้องการพัฒนาต่อไป 11. เริ่มพัฒนาวิชาชีพครู จากเรื่องที่คิดว่าจะพัฒนาจากง่ายไปยาก 12. ปรึกษาประเด็นพัฒนาวิชาชีพกับที่ปรึกษาประจำกลุ่มหรือ ผู้รู้ต่าง ๆ

19 13. วางแผนการพัฒนาวิชาชีพครูของตนเอง 14. ลงมือปฏิบัติ แบบมีความสุข ความภูมิใจกับนักเรียน 15. สร้างการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับนักเรียนแต่ละคน 16. ประเมินภาพรวมทั้งความประพฤติ ปฏิบัติและวิชาชีพ ครู ด้วยตนเอง 17. เมื่อประเมินตนเองพอใจ ก็เสนอให้คณะกัลยาณมิตร ร่วมประเมินเพื่อต่อยอด เฉพาะตนของครู

20 กลุ่มเครือข่ายครูดี 1. พัฒนาตามแนวทาง “ เฉพาะตนของครู ข้อ 1 – 17 “ 2. กลุ่มเครือข่ายร่วมให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่อง การประพฤติ การปฏิบัติ ถ้าสมาชิกร้องขอ 3. ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนประเด็น จุดร่วมพัฒนาของ กลุ่มเครือข่ายครูดีของตน o การประพฤติ ปฏิบัติ o การพัฒนาวิชาชีพครู

21 4. ปรึกษาที่ปรึกษาประจำกลุ่มหรือผู้รู้ต่าง ๆ 5. วางแผนการดำเนินงานแบบร่วมใจ 6. ประกาศสัตยาบันร่วมของกลุ่มตน 7. ลงมือปฏิบัติ ด้วยความสุข ด้วยความพอใจ พอเหมาะ พอดี ของกลุ่มตน 8. เผยแพร่ความสำเร็จต่าง ๆ สู่ผู้อื่น 9. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเครือข่ายครูดี กลุ่ม อื่น ๆ กลุ่มเครือข่ายครูดี

22 จุดเปลี่ยนสำคัญ 1 2 3

23 1 2 3

24 เริ่มลงมือนะครับ ( ให้สอดคล้องกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตนเป็น ครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็น ครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีทักษะการจัดการ เรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ให้มีความรัก ความ สามัคคี และมีอุดมการณ์เดียวกัน 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพ ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

25 ครูแสดงเจตนารมณ์ เจ้าหน้าที่แจกหนังสือแสดงเจตนารมณ์เข้า ร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ใช้เวลา 3 นาที

26 กลุ่มที่มูลนิธิกำหนด จำนวน 3 - 8 คน / กลุ่ม การปฏิบัติ 1. ทฤษฏีสอดคล้อง 2. ต้องจัดกลุ่มด้วยความสมัครใจ 3. ให้เวลา, 5 - 10 นาที 4. ขอน้องพี่ ช่วยกรอกรายชื่อในเอกสารที่เจ้าหน้าที่แจกให้ เพื่อ เจ้าหน้าที่ จะบริการกรอกเข้า Website ครูดีของแผ่นดินให้ ( อำนวยความสะดวก ) 5. อ้อ... อย่าลืมตั้งชื่อกลุ่มด้วยนะครับ

27 เดินต่อเพื่อเข้าร่วมมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เจ้าหน้าที่ แจกใบกรอกประวัติ เพื่อเจ้าหน้าที่ จะบริการกรอกเข้า Website ครูดีของแผ่นดินให้ ( อำนวยความสะดวก )

28 นัดหมาย / ส่งต่อ นัดประชุมร่วมกัน ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ เดือนพฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้วสุภัทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดพรหมสาคร

29

30 ย้อนกลับ น้ำท่วมน้ำท่วม

31 พายุพายุ

32 ไฟไหม้ไฟไหม้

33 แผ่นดินถล่มแผ่นดินถล่ม

34 เอดส์เอดส์

35 เมอร์ส

36 ย้อนกลับ หวัดนกหวัดนก

37 สงคราม

38 ย้อนกลับ ความเห็นแก่ตัว

39 ย้อนกลับ ความแก่


ดาวน์โหลด ppt Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การสร้างเครือข่าย กลุ่มครูดีของแผ่นดิน” ให้ โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google