งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละ ความสำเร็จของการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยระบบ Lean ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 444 น้ำหนัก : ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละ ความสำเร็จของการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยระบบ Lean ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 444 น้ำหนัก : ร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละ ความสำเร็จของการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยระบบ Lean ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 444 น้ำหนัก : ร้อยละ

2 คำอธิบาย Lean คือ กระบวนการ ในการ บริหารจัดการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การทำงานและลดความ สูญเปล่าที่เกิด จากการทำงานทั้งเรื่อง ของ ขั้นตอน เวลา ค่าใช้จ่าย แรงงาน และทรัพยากร ฯลฯ

3 การคำนวณประสิทธิภาพ หมายถึง การวิเคราะห์ขั้นตอนหรือ กิจกรรมของกระบวนงาน โดย ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีคุณค่ากับผู้รับบริการ ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ไม่ มีคุณค่าสำหรับ ผู้รับบริการแต่จำเป็นต้อง ทำ ขั้นตอนหรือกิจกรรมใด ไม่มีคุณค่าสำหรับ ผู้รับบริการ และไม่ จำเป็นต้องทำ

4 เกณฑ์การ ประเมินผล การดำเนินการตาม แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานด้วยระบบ Lean ของหน่วยงานของ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 (100 คะแนน )

5 เกณฑ์การ ประเมินผล คะแนน ผลสำเร็จของ การ ดำเนินการ ตามตัวชี้วัด ผลสำเร็จของการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด x 100 เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ กำหนด = ผล ≥ 100 เท่ากับ 100 คะแนน หากดำเนินการได้ต่ำกว่า เป้าหมาย ได้คะแนนตาม สัดส่วนของผลงาน วัดผลความสำเร็จได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

6 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 12345 ร้อยละความสำเร็จของการ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานด้วยระบบ Lean 60708090100


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละ ความสำเร็จของการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยระบบ Lean ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 444 น้ำหนัก : ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google