งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการแก้ปัญหา อย่างมีขั้นตอน การแก้ปัญหาด้วย กระบวนการทาง เทคโนโลยี สารสนเทศ หลักการ แก้ปัญหา การใช้หลักการใน การแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการแก้ปัญหา อย่างมีขั้นตอน การแก้ปัญหาด้วย กระบวนการทาง เทคโนโลยี สารสนเทศ หลักการ แก้ปัญหา การใช้หลักการใน การแก้ปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักการแก้ปัญหา อย่างมีขั้นตอน การแก้ปัญหาด้วย กระบวนการทาง เทคโนโลยี สารสนเทศ หลักการ แก้ปัญหา การใช้หลักการใน การแก้ปัญหา

3 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง เทคโนโลยี วิธีแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นวิธีที่มีการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ใน การแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ให้ รอบคอบก่อน ต้องเลือกวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับ งาน จัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ไม่เกินความ จำเป็น การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ เหมาะกับระบบงานที่ต้องทำงานอย่างใด อย่างหนึ่งซ้ำซาก และมีปริมาณงานมาก หรืองานที่ ต้องการความรวดเร็วในการคำนวณเกินกว่าคนธรรมดา จะทำได้

4 มีดังนี้ การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี การดำเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบ และการปรับปรุง ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรม โดยใช้เครื่องมือในการ ออกแบบ คือ ผังงาน ผังงาน 3. การเขียนโปรแกรม 4. การทดสอบโปรแกรม 5. การจัดทำเอกสารประกอบการใช้โปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

6 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง เทคโนโลยี เครื่องมือในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการ แก้ปัญหา ในการอออกแบบขั้นตอนวิธีในการ ทำงานเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือการเขียน โปรแกรม จำเป็นต้องใช้เครื่องมือบางอย่าง ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์วิธีการ เพื่อให้ง่ายต่อการมองภาพกระบวนการ ทำงานของระบบ สามารถตรวจสอบที่ ผิดพลาด รวมทั้งหาทางปรับปรุงให้ดีกว่า เดิมได้ เครื่องมือดังกล่าวที่ง่ายที่สุด ได้แก่ ผังงาน (Flow chart) และรหัสจำลอง (Pesudo Code) เครื่องมือในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการ แก้ปัญหา ในการอออกแบบขั้นตอนวิธีในการ ทำงานเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือการเขียน โปรแกรม จำเป็นต้องใช้เครื่องมือบางอย่าง ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์วิธีการ เพื่อให้ง่ายต่อการมองภาพกระบวนการ ทำงานของระบบ สามารถตรวจสอบที่ ผิดพลาด รวมทั้งหาทางปรับปรุงให้ดีกว่า เดิมได้ เครื่องมือดังกล่าวที่ง่ายที่สุด ได้แก่ ผังงาน (Flow chart) และรหัสจำลอง (Pesudo Code)

7 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง เทคโนโลยี 1) ผังงาน (Flow chart) เป็นเครื่องมือช่วย ออกแบบและวิเคราะห์การทำงานของ โปรแกรมขั้นพื้นฐานที่สุด ช่วยให้ สามารถมองเห็นภาพของความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ของระบบหรือ โปรแกรมได้ง่าย ทำให้นำไปเขียนเป็น โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

8 ตารางแสดง ความหมายของ สัญลักษณ์

9

10

11

12

13

14 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง เทคโนโลยี 2) รหัสจำลอง (Pseudo Code) เป็น เครื่องมือช่วยในการออกแบบระบบงาน และโปรแกรมอีกแบบหนึ่ง โดยเขียน ขั้นตอนวิธีเป็นประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด แต่ สื่อความหมายชัดเจน เรียงกันโดยมี หมายเลขกำกับแต่ละขั้นตอน ให้ทำงาน ตามลำดับหมายเลขและเงื่อนไขที่เขียน ไว้

15 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง เทคโนโลยี 3) วิธีการเขียนผังงาน ก่อนที่จะเขียนผัง งาน คือ เราต้องทำการวิเคราะห์ปัญหา และคิดค้นวิธีแก้ปัญหานั้นทีละขั้นตอน จากนั้นนำมาเขียนในสัญลักษณ์ผังงานที่ เหมาะสม ซึ่งการทำงานโดยทั่วไปต้องมี จุดเริ่มต้นและจุดจบ

16 การใช้หลักการในการแก้ปัญหาการใช้หลักการในการแก้ปัญหา 1) วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึง รายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้ 2) จัดทำรายละเอียดของความต้องการของ ผู้ใช้ระบบงาน (Requirements Specification) 3) ออกแบบขั้นตอนวิธีการทำงาน หรือ ออกแบบโปรแกรม (Program Design) 4) เขียนชุดคำสั่ง (Coding) 5) ทดสอบโปรแกรม (Testing) และหาที่ ผิดพลาด (Debugging) 6) การนำไปใช้งานจริง (Implementation or Operation) 7) การบำรุงรักษา การติดตามผลและการ แก้ไขปรับปรุง (Software Maintenance and Improvement) 1) วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึง รายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้ 2) จัดทำรายละเอียดของความต้องการของ ผู้ใช้ระบบงาน (Requirements Specification) 3) ออกแบบขั้นตอนวิธีการทำงาน หรือ ออกแบบโปรแกรม (Program Design) 4) เขียนชุดคำสั่ง (Coding) 5) ทดสอบโปรแกรม (Testing) และหาที่ ผิดพลาด (Debugging) 6) การนำไปใช้งานจริง (Implementation or Operation) 7) การบำรุงรักษา การติดตามผลและการ แก้ไขปรับปรุง (Software Maintenance and Improvement)

17 สรุปสรุป การแก้ปัญหาด้วยระบบสารสนเทศ จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาข้อมูล รวมทั้งค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาและทำ การตกลงกับผู้ใช้ระบบสารสนเทศนั้นด้วย ว่า เขาต้องการแก้ปัญหานั้นอย่างไรจาก หลาย ๆ วิธีที่อาจเป็นไปได้ และอีกประการ หนึ่งก็คือ เขาต้องการผลหรือคำตอบจาก ระบบสารสนเทศในรูปแบบอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt หลักการแก้ปัญหา อย่างมีขั้นตอน การแก้ปัญหาด้วย กระบวนการทาง เทคโนโลยี สารสนเทศ หลักการ แก้ปัญหา การใช้หลักการใน การแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google