งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เก็บตก … วันวาน สานพลัง สอจร. กับภาคีเครือข่าย ความปลอดภัยทางถนน วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต ดอน เมือง จ. ปทุมธานี พรทิพภา สุริยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เก็บตก … วันวาน สานพลัง สอจร. กับภาคีเครือข่าย ความปลอดภัยทางถนน วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต ดอน เมือง จ. ปทุมธานี พรทิพภา สุริยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เก็บตก … วันวาน สานพลัง สอจร. กับภาคีเครือข่าย ความปลอดภัยทางถนน วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต ดอน เมือง จ. ปทุมธานี พรทิพภา สุริยะ

2 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “ ทิศทางการขับเคลื่อนงานความ ปลอดภัยทางถนน ” กล่าวต้อนรับ แล้วบอก เราว่า ….. คนไทย เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุจราจร ติดอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็ง การทำงานด้านป้องกัน อุบัติเหตุเริ่มมีสัญญาณที่ดี เพราะมีการขับเคลื่อนงาน ร่วมกันจาก สหสาขา วิชาชีพ ขอให้เราช่วยกันถักทอ เชื่อม สานพลังการทำงาน ร่วมกัน เพื่อให้คนไทยตาย ลดลง “ ขอเปิดประชุมแบบ สบายๆ ”

3 เสวนา “ สานพลังภาคี เพื่อความ ปลอดภัยทางถนน ” ผอ. จุมพฎ วรรณฉัตร สิริ กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย นพ. วิทยา ชาติ บัญชาชัย ประธาน สอจร. นพ. อนุรักษ์ อมร เพชรสถาพร ผอ. สำนักสาธารณสุข ฉุกเฉิน ชวนคุยโดย. นพ. ธนะ พงศ์ จินวงษ์

4 ก่อนเสวนา … นพ. ธนะพงศ์ จินวงษ์ ชี้ให้เห็นการเชื่อมประสานการทำงาน หน่วยงานที่ สสส. สนับสนุน

5 โครงสร้างการทำงาน 3 ระดับ หัวใจสำคัญ จุด อำนวยการ ควรวางกล ยุทธ์และนำ ข้อมูลมาคุย กัน โดยใช้ข้อมูล เชิงปริมาณ และเชิง คุณภาพ กลยุทธ์การ ทำงานให้ ผู้ปฎิบัติ นำไปใช้ อย่าปล่อยให้ ผู้ปฎิบัติ ดำเนินงาน โดยลำพัง โดยไม่มี Back up จากฝ่าย อำนวยการ หัวใจสำคัญ จุด อำนวยการ ควรวางกล ยุทธ์และนำ ข้อมูลมาคุย กัน โดยใช้ข้อมูล เชิงปริมาณ และเชิง คุณภาพ กลยุทธ์การ ทำงานให้ ผู้ปฎิบัติ นำไปใช้ อย่าปล่อยให้ ผู้ปฎิบัติ ดำเนินงาน โดยลำพัง โดยไม่มี Back up จากฝ่าย อำนวยการ

6 ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ท้องถิ่น ฯ รัฐบาล คณะกรรมการ นโยบาย ศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนน จังหวัด พื้นที่ อำเภอ/ตำบล/ชุมชน รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อ 5.4 “ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุในการจราจร อันนำไปสู่ การบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการร่วมมือ ระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อ ป้องกันการรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ” หน่วยงาน องค์กร ภาคีต่างๆ การป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน ภาค เอกชน องค์ความรู้และ นวัตกรรม ท้องถิ่น 6 6

7 การเพิ่มประสิทธิภาพ การบังคับใช้ กฎหมาย 1. การปรุงแก้ไข กฎหมาย (กฎหมาย หลัก + กฎหมาย รอง) 2. ส่งเสริมให้นำ เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ บังคับใช้กฎหมาย 3.การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลความผิด คดีจราจร การสร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมความ ปลอดภัยทางถนน 1. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทุก รูปแบบ ทุกช่องทาง อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 2.นำนโยบาย “ประชารัฐ” เป็น แนวทาง (ธรรมนูญชุมชน + ด่านชุมชน) 3.ผลักดันให้บรรจุ เรื่อง “ความปลอดภัย ทางถนน” ไว้ใน หลักสูตรการศึกษา และส่งเสริมให้จัดตั้ง โรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้มาตรฐาน การเฝ้าระวังความ เสี่ยงจากอุบัติเหตุ ทางถนน 1.แก้ปัญหา จุดเสี่ยง จุดอันตราย 2.กำกับ ดูแล และ พัฒนาปรับปรุง มาตรฐานของ ยานพาหนะ 3. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม มาตรฐานการออก ใบอนุญาตขับขี่ การพัฒนาองค์กร และกลไกการบริหาร จัดการทุกระดับ 1.ใช้กลไก คณะอนุกรรมการ ในการติดตามและ ประเมินผล 2.ศปถ.จังกวัด คณะทำงานถนน ปลอดภัยทำหน้าที่ บริหารจัดการความ ปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่ 3.จัดทำตัวชี้วัด ร่วม หรือ Joint KPIs 4.บูรณาการ ข้อมูลอย่างแป็น ระบบ มีเอกภาพ แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี กลไกการดำเนินการ การติดตามประเมินผล 1.ศปถ.จังหวัด/กทม. แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตาม การดำเนินงานในพื้นที่ และ รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ศปถ. ทุกเดือน 2.คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมทุกระยะ การดำเนินงานจะไม่เน้นช่วงเทศกาล แต่จะดำเนินงานตลอดทั้งปี มี 4 ประเด็นสำคัญ 12 3 4 7

8 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2559 มีมติ เห็นชอบให้มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน 5 ประเด็น ดังนี้ 1.การกำหนดปริมาณ แอลกอฮอล์ที่ เหมาะสม 2.การเพิ่มบทลงโทษ ที่รุนแรงมากขึ้น 3.แนวทางปฏิบัติ ของกำหนดให้มี มาตรการพักการ ใช้รถ และเก็บ รักษารถเป็นการ ชั่วคราว 1.กำหนดความเร็วในเขต เมืองให้เหมาะสม 2. เพิ่มบทลงโทษ ผู้กระทำผิด 1. แต่งตั้ง คณะทำงาน 2.ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล 3. ประชุมเพื่อ กำหนดประเด็น (คณะทำงาน+ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง) 4. เสนอ ศปถ./ นปถ. พิจารณา ให้ความ เห็นชอบ 5. เสนอต่อ ครม.พิจารณา ให้ความ เห็นชอบ 6. แจ้ง มติ ครม. ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ กระบวนการดำเนินการ ใบอนุญาต ขับขี่ 1.พิ่มความเข้มงวด ในการออกใบอนุญาต 2.การพักใช้และเพิก ถอนใบอนุญาตขับรถ ให้ครอบคลุมการ ขับรถส่วนบุคคล 3.การเพิ่มโทษเป็นโทษ ทางอาญา) รถโดยสาร สาธารณะ - กำหนดมาตรฐานใน การบังคับให้ผู้ประกอบการ รถโดยสารสาธารณะ ดำเนินการให้เป็นไป ตาม มาตรฐานที่กำหนด และร่วมรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบการเยียวยา เพื่อ คุ้มครองและ ให้ความเป็นธรรมกับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ การคาด เข็มขัดนิรภัย กำหนดการคาดเข็มขัด นิรภัย สำหรับ ผู้โดยสารด้านหลังใน รถโดยสารส่วนบุคคล 8 เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว เกินกว่ากฎหมาย กำหนด 12345

9 คนไทยเสียชีวิตทุก ชั่วโมง สงกรานต์และปี ใหม่ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต เกิน 500 ราย แต่ก็ยังคิด เป็น 4.5% ของจำนวน ผู้เสียชีวิตทั้งปี ซึ่งถือว่า น้อยมากเมื่อนำข้อมูลมา เทียบกัน ประเทศไทยเสียชีวิตจาก รถจักรยานยนต์สูงสุด ซึ่งเกิดกับกลุ่มผู้มีสภาวะ เปราะบาง สูงสุดในโลก 93% ทิศทางการทำงาน สอจร. 7 โดย นพ. วิทยา ชาติบัญชา ชัย ประธาน สอจร.

10 องค์การ อนามัยโลกมี เสียงชื่นชม การทำงาน แบบเครือข่าย ของไทยที่ เข้มแข็ง รัฐมนตรี สธ. ให้ความสำคัญ และประกาศ มาตรการของ กระทรวงฯ ผ่านเวที สัมมนา ระดับชาติ ภาคี เครือข่าย ร่วมกัน ขับเคลื่อนงาน องค์การ อนามัยโลกมี เสียงชื่นชม การทำงาน แบบเครือข่าย ของไทยที่ เข้มแข็ง รัฐมนตรี สธ. ให้ความสำคัญ และประกาศ มาตรการของ กระทรวงฯ ผ่านเวที สัมมนา ระดับชาติ ภาคี เครือข่าย ร่วมกัน ขับเคลื่อนงาน โอก าส

11 ยุทธศาสตร์ การ ทำงาน สอจร.

12

13 13

14 บทเรียนความร่วมมือ ระดับจังหวัด และอำเภอ นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รอง ประธาน สอจร. ชวนคิด.. ยก Case ปัญหา ตั้งคำถาม ชวนคุย เราควรทำอย่างไรดี? เราทำเรื่องนี้ไปทำไม? ชักชวนเชื่อมผู้คนให้ มาร่วมศรัทธาการทำ ความดีด้วยกัน “ คุย 30 นาที ได้เงินมา ล้านกว่าบาท” ชวนคิด.. ยก Case ปัญหา ตั้งคำถาม ชวนคุย เราควรทำอย่างไรดี? เราทำเรื่องนี้ไปทำไม? ชักชวนเชื่อมผู้คนให้ มาร่วมศรัทธาการทำ ความดีด้วยกัน “ คุย 30 นาที ได้เงินมา ล้านกว่าบาท”

15 การแก้ปัญหากับแนวคิดสามเหลี่ยม เขยื้อนภูเขา ภาครัฐ และ การเมือง ภาคประชาสังคม ชุมชน องค์กร ภาคประชาชน NGOs ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ จัดการความรู้ และข้อมูล สามเหลี่ยมเขยื้อน ภูเขา สื่อสารสาธารณะ ประเวศ วะสี สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา หมายถึง การจัดการความรู้ เพื่อเคลื่อนสิ่งยากโดย การ จัดการให้มีการสร้างความรู้ และการเรียนรู้ร่วมกันในการ ปฏิบัติ” สื่อสารสาธารณะ

16 สุดเสี่ยง จัดลำดับ ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข จุดเสี่ยง, พฤติกรรม เสี่ยง, พาหนะเสี่ยง เคลื่อนงานด้วย 5 ส. มาตรการ : องค์กร - สังคม Enforce Engineering Education P D P D A C A C ผล ภาคี / เครือข่าย K สารสนเทศ รวบรวม - วิเคราะห์ ปัญหา - สาเหตุ ข้อมูล 2 สหสาขา ( แกนนำ ) ช่วยกันวิเคราะห์และ ผลักดันแก้ไขปัญหา 4 ส่วนร่วม กับชุมชนและ ผู้เกี่ยวข้อง 3 สุดคุ้ม เลือก มาตรการที่ได้ผลจริง คุ้มค่า 5 ที่มา : นพ. ธนะพงศ์ จินวงษ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ( ศวปถ.) 1

17 แบ่งกลุ่มย่อย ….. รายภาค จัดทำแผนความร่วมมือในการขับเคลื่อน งาน ชม VDO อุบัติเหตุหนุ่ม เมาซิ่งกระบะชน สนั่น : สี่แยกเมือง จันท์ ชม VDO อุบัติเหตุหนุ่ม เมาซิ่งกระบะชน สนั่น : สี่แยกเมือง จันท์ ชวนคิด … ชวนคุย ระดม สมอง ทำไมปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไข สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้ เกิด หากจะแก้ไขโดยใช้กลวิธี 5 ส 5 ช และมิติ 3 เหลี่ยม เขยื้อนภูเขา ต้องทำอย่างไร เมื่อเห็นข้อมูลอุบัติเหตุ จ. จันทบุรี เราควรวางแผนการ ทำงานอย่างไร ชวนคิด … ชวนคุย ระดม สมอง ทำไมปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไข สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้ เกิด หากจะแก้ไขโดยใช้กลวิธี 5 ส 5 ช และมิติ 3 เหลี่ยม เขยื้อนภูเขา ต้องทำอย่างไร เมื่อเห็นข้อมูลอุบัติเหตุ จ. จันทบุรี เราควรวางแผนการ ทำงานอย่างไร

18 เรื่องเล่า …. ครอบครัวล่ม สลาย ฟังเรื่อง เล่า ชวนคิด ….. เช็ค ความรู้สึก รู้สึกอย่างไร ได้อะไรจากเรื่องเล่า ที่จะ นำไปเคลื่อนงาน ความหมายของ สหสาขา อะไรที่นำไปปรับใช้ได้ ชวนคิด ….. เช็ค ความรู้สึก รู้สึกอย่างไร ได้อะไรจากเรื่องเล่า ที่จะ นำไปเคลื่อนงาน ความหมายของ สหสาขา อะไรที่นำไปปรับใช้ได้

19 สรุป สิ่งที่ได้ เรียนรู้ เรียนรู้การฟัง เขียน สื่อสาร ผ่านเนื้อหา และ กระบวนการ (VDO+ เรื่องเล่า ) กลยุทธ์ / แนวคิด สามเหลี่ย มเขยื้อน ภูเขา + 5 ส +5 ช กลยุทธ์ / แนวคิด สามเหลี่ย มเขยื้อน ภูเขา + 5 ส +5 ช ความรู้ : นำไปปรับใช้ ในจังหวัด ตนเอง ความรู้ : นำไปปรับใช้ ในจังหวัด ตนเอง

20 บรรยากาศ ความรู้สึก ภาพรวมในห้องของภาคเรา สิ่งที่ได้เรียนรู้ มุมมอง ต่อการ ทำกิจกรรม เมื่อวานกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม เล่าสู่กันฟัง ….


ดาวน์โหลด ppt เก็บตก … วันวาน สานพลัง สอจร. กับภาคีเครือข่าย ความปลอดภัยทางถนน วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต ดอน เมือง จ. ปทุมธานี พรทิพภา สุริยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google