งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2 แหล่งข้อมูล สธ.: ITEMS IS 43 แฟ้ม Refer รายงาน เทศกาล ตร.: POLIS RST บ. กลาง มรณบัตร คมนาคม ปภ. 2

3 ประกัน (E- claim) 7,247 ประกัน (E- claim) 7,247 ตำรวจ POLIS 10,172 ตำรวจ POLIS 10,172 มรณบัตร (Death) 14,033 มรณบัตร (Death) 14,033 21.86 ต่อแสน ประชากร 15.85 ต่อแสน ประชากร 11.29 ต่อแสน ประชากร ความครอบคลุมของข้อมูล Data Coverage จำนวน ผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ จราจร รวม = 24,014 จำนวน ผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ จราจร รวม = 24,014 30 % 58 % 42 % 3

4 ขนาดของปัญหา เหตุการณ์ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต อัตราผู้เสียชีวิต / ผู้บาดเจ็บ (Case Fatality Rate - CFR) อัตราผู้เสียชีวิต / เหตุการณ์ (Severity Index - SI) 4

5 แนวโน้มของปัญหา 5

6 เวลา : วันที่ 6

7 7

8 เวลา : ชั่วโมง 8

9 เวลา ชั่วโมง 9

10 เวลา : วันที่ - ชั่วโมง 10

11 สถานที่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน ที่เสียชีวิต : – ที่เกิดเหตุ – ก่อนถึงรพ. – ห้องฉุกเฉิน – ตึกผู้ป่วยใน 24 ชั่วโมงแรก – ตึกผู้ป่วยใน 24 ชั่วโมง – 30 วัน – ส่งต่อ 11

12 สถานที่ : ถนน 12

13 สถานที่ ถนน 13

14 สถานที่ : ที่เสียชีวิต 14

15 บุคคล : อายุ 15

16 16 15- 19 ปี 0-14 ปี

17 บุคคล : เพศ 17

18 บุคคล : ประเภทผู้ใช้ถนน 18

19 ปัจจัยเสี่ยง เมา เร็ว ง่วง หมวก เข็มขัด โทรศัพท์ 19

20 ปัจจัยเสี่ยง : เมา x ถนน 20

21 ปัจจัยเสี่ยง : เมา x เวลา 21

22 22 คนไทย 68.79 % ต่าง ด้าว 1 ใน 7 ต่าง ด้าว 1 ใน 7 นักท่องเที่ ยว ครึ่งหนึ่ง ใคร ? (Person) คนไทย เป็นส่วน ใหญ่ คนไทย เป็นส่วน ใหญ่

23 * อัตราการดื่มฯ 43.04 % เวลา 00.00-07.59 น. ใคร ? (Person) -> เมื่อไหร่ ? (Time) -> มาตรการชุมชน * อัตราการดื่มฯ 26.67 % เวลา 2.00-2.59 น. * อัตราการดื่มฯ 42.11 % เวลา 16.00-18.00 & 22.00 -01.59 น. ดื่มแอลกอฮอล์ 38.04 % เย็นกับ ดึก ดึก ดึกยัน สว่าง 23

24 ปัจจัยเสี่ยง : หมวก 24

25 25 25542555 อัตราการจับปรับ ร้อยละการสวมหมวก และการ บาดเจ็บที่ศีรษะ จ. ภูเก็ต รณรงค์ หมวก เข้มข้นทั้ง จังหวัด รณรงค์ หมวก เข้มข้นทั้ง จังหวัด IS ตร. สำรวจ CCTV สภาพ ปกติ

26 ปัจจัยเสี่ยง หมวก 26 ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร

27 ปัจจัยเสี่ยง : เมา VS หมวก 27

28 ปัจจัยเสี่ยง : หมวก VS เข็มขัด 28

29 ปัจจัยเสี่ยง : เข็มขัด VS มือถือ 29

30 ปัจจัยเสี่ยง เร็ว ? ง่วง ? มือถือ ? 30

31 มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์

32 มาตรการ 5 E Enforcement การบังคับใช้กฎหมาย Engineering วิศวกรรมจราจร Education การให้ความรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ Emergency Medical Service (EMS) การแพทย์ฉุกเฉิน Evaluation การติดตามประเมินผล 32

33 แผนปฏิบัติการ Action Plan Who? ใคร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทีม ภาคีเครือข่าย What? ทำอะไร ? Where? ที่ไหน ? When? เมื่อไหร่ ? เป้าหมาย : ตัวชี้วัด ประเมินผล : หลักกิโล (Milestone) เปรียบเทียบ : – ก่อน VS หลัง (Before VS After) – ทดลอง VS ควบคุม (Intervention VS Control) ปัจจัย : สำเร็จ & ล้มเหลว Key success (& failure) factor 33

34 Enforcement 34

35 Engineering 35

36 Education 36

37 Emergency Medical Service (EMS) 37

38 Evaluation 38

39 39

40 บุคคล อายุ เพศ อาชีพ – หน่วยงาน / องค์กร ลักษณะการใช้ถนน : คนขับขี่ คนโดยสาร คน เดินถนน 40


ดาวน์โหลด ppt การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google